İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-903
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :26
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-903
Şikayetçi:
 Mustafa TURAN, Çaybaşı Mahallesi 1583 Sokak Nu:15/2 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Valiliği İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çaybaşı Mahallesi 1581. Sok. No:3 2 No.lu Hizmet Binası DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1778
Başvuruya konu ihale:
 2007/131639 İhale Kayıt Numaralı “Acıpayam Gölcük YİBO Pansiyon İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 06.00.44.0176/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Valiliği İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 28.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Acıpayam Gölcük YİBO Pansiyon İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Mustafa TURAN’ın 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1778 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede teklif fiyatının aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin daha yüksek bedel teklif eden istekli üzerine bırakıldığı, ihale komisyonunun aldığı kararın çelişkilerle dolu olduğu ve anlaşılmasının mümkün bulunmadığı, ihale komisyonunun aynı hafta içinde ihalesini yaptığı ve kendisinin de katıldığı dört farklı ihalede bazen en düşük teklifi, bazen kendi teklifinin üstündeki teklifi, kimi zaman da aşırı düşük teklif sınır değerinin üstündeki teklifi uygun teklif olarak değerlendirdiği, kendi teklifinin hep değerlendirme dışı bırakıldığı, bahsedilen 4 ihalenin tümünün de aynı firma üzerinde bırakıldığı, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmüne aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İtirazen şikayet başvurusunda bulunan Mustafa TURAN’ın teklifinin idarece belirlenen sınır değerin altında kaldığı anlaşıldığından, istekliden teklifine ilişkin 04.10.2007 tarih ve 15686 sayılı yazı ile; teklife esas analiz ve rayiçler ile, çözüm yollarının, avantajların ve yapım işinin özgünlüğüne ilişkin belgelere dayalı açıklamaların sunulmasının istenildiği,

 

Sunulan açıklamaların değerlendirilmesine ilişkin 22.10.2007 tarihinde tanzim edilen “İsteklilerce İhalede Teklif Edilen ve Aşırı Düşük Teklif Sınır Değeri Altında Kalan Tekliflere Ait isteklilerce Verilen Bileşenler Dosyası Değerlendirme Raporu”na göre başvuru sahibinin teklif bedelinin idarece tespit edilen yaklaşık maliyete göre takriben %30-%40 düşük olduğu, sunulan açıklamalarda;

 

a-      İmalat maliyetleri için piyasadan işçilik  araştırması yapılmadığı,

b-     İmalat analizi yapılmadığı için yapım fiyatlarının ne şekilde oluştuğunun tespit edilemediği,

c-      İnşaat imalatlarının yaklaşık maliyete göre yaklaşık %56 düşük olduğu, bu indirim oranıyla işin bitirilemeyeceği, bu oranda indirim yapılan işlerin bitirilemediği ve büyük sorunlar yaşandığı,

d-     Verilen inşaat imalat listesinde imalat miktarlarının projenin öngördüğü miktarlardan genelde düşük olduğu, bazı imalatların hiç yer almadığı,

e-      Mutfak-Soğuk Oda imalatının yaklaşık maliyete göre %41,97, elektrik tesisatı imalatının yaklaşık maliyete göre %39,74, sıhhi tesisat imalatının ise yaklaşık maliyete göre %42,54 düşük olduğu, bu imalatların teklif edilen fiyatla yapılamayacağı,

f-       Gerekçe ve Yöntem Raporunda belirtilen ve depoda mevcut olduğu söylenen malzemelere ilişkin belge, fatura, irsaliye, demirbaş defteri vb. konulmadığından, komisyonun aydınlatılamadığı,

g-      Bazı imalatlarda malzeme ve işçiliklerin rayiç fiyatları tam olarak yansıtmadığı, bazı imalatlara ilişkin teklif edilen bedelle malzemenin bile temin edilemeyeceği,

h-      İnşaatta kullanılacak malzemelerin cinsi, TS’li olup olmadığı hakkında belge, broşür, katalog konulmadığı,

 

Hususlarının tespit edildiği ve bu tespitler çerçevesinde başvuru sahibinin teklifine ilişkin açıklamaların uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ‘Aşırı düşük teklifler’ başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

 

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında ise;

 

“37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci ve 67 nci maddelerinde benzer hükümler bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin ‘Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi’ başlıklı bölümünde ise, aşırı düşük teklif açıklamasında teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerin,  tekliflerine ilişkin maliyet bileşenlerini, maliyet bileşenlerine ait fiyat analizlerini sunmak zorunda oldukları,

 

İhale komisyonunun sunulan aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

 

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

 

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirmeleri ve ihaleyi sonuçlandırmaları gerektiği hüküm altına alınmış, Tebliğin bu bölümünde aşırı düşük teklif sınır değerinin nasıl yapılması gerektiği verilen örnekle izah edilmiştir.

 

            İlgili mevzuat hükümleri, başvuru sahibinin teklifine ilişkin sunmuş olduğu açıklamalar ve idarenin değerlendirme kriterleri birlikte irdelendiğinde;

 

            Başvuru sahibi tarafından teklifine dair sunulan açıklamada;

 

İşin yapımı esnasında kullanılacak olan makine ve ekipmanın depolarında mevcut olduğu,

 

Piyasada benzer işler yapmaları nedeniyle bu tür işlerde kullanılacak malzemelerin (betonarme kalıbı, çelik kalıp iskelesi, çelik iş iskelesi) bulunması,

 

Söz konusu işle ilgili tecrübe ve bilgi birikimini haiz olmaları,

 

Malzemeleri düşük kâr oranları ile temin edebilecek olmaları,

 

Firmaları bünyesinde kalifiye elemanların bulunması ve işçi ücretlerinin düşük olmasının maliyeti etkileyen unsurlar olduğu ifade edilerek, yazı ekinde yapım işinin bünyesine giren bazı inşaat malzemeleri ile; elektrik tesisatı, kalorifer tesisatı, sıhhi tesisat ve mutfak+soğuk oda imalatına ilişkin işçilik, montaj ve nakliye dahil fiyat tekliflerine, şirket bünyesinde çalışmakta olan personel listesine ve yapı araçlarına ilişkin liste ile bu listede yar alan kamyon ve kamyonete ait araç ruhsatına, inşaat iskelesine ilişkin faturalara yer verildiği, bunların yanı sıra teklifini oluşturan imalat kalemlerinin metraj ve bedellerine dair maliyet tablosunun sunulduğu görülmüştür.

 

İsteklinin piyasadan almış olduğu tekliflerin matbuu olarak hazırlandığı, bu teklif talebi yazılarında imalatların poz numaralarına yer verilmek suretiyle imalatlar üzerinden fiyat oluşturulmasının istendiği, inşaatın bünyesine giren malzeme ve/veya imalat kalemleri için işçilik, nakliye ve montaj dahil fiyat aldığı, alınan bu fiyatlar üzerinden imalat kalemlerine ilişkin maliyet bedellerinin hesaplandığı, bu şekilde alınan birim fiyat tekliflere göre tekrar analiz sunulmasına gerek kalmadığı, idarece yüklenicinin münhasıran bu iş için piyasadan almış olduğu tekliflere itibar edilmesi gerektiği, kaldı ki yüklenicinin almış olduğu fiyatlara göre tespit ettiği maliyetin yanı sıra, SSK gideri, stopaj, damga vergisi vb. giderler ile ayrıca nakliye bedeli için maktuen bir bedel teklif ettiği ve ilave olarak da yaklaşık %10 oranında müteahhit kârı öngördüğü hususu ve diğer teklifler göz önüne alındığında, teklifin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Teklifi idarece tespit edilen aşırı düşük teklif sınır değerinin altında kalan ve sunmuş olduğu açıklamalar yeterli ve uygun görülerek ihale üzerinde bırakılan Erçelik Haf. Alü. PVC Sis. İnş. Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamaları incelendiğinde;

 

İsteklinin piyasadan bedeli peşin ödenmiş ancak teslim alınmamış 250 t. inşaat demiri, 3000 m3 C30 hazır beton olduğuna ilişkin belgelere yer verdiği,

 

Şikayetçinin sunduğu tarzda bazı imalatlara ilişkin piyasadan işçilik, nakliye ve malzeme dahil almış olduğu fiyat tekliflerine yer verdiği,

 

İnşaat imalatlarının bünyesine giren inşaat malzemelerine ilişkin yine piyasadan fiyat aldığı ve almış olduğu fiyatlarla 18 iş kalemine dair analiz sunduğu,

 

Açıklamaların ekinde elektrik tesisatında kullanılan elektrik anahtarlarına ilişkin kataloglara yer verildiği görülmüştür.

 

“İsteklilerce İhalede Teklif Edilen ve Aşırı Düşük Teklif Sınır Değeri Altında Kalan Tekliflere Ait isteklilerce Verilen Bileşenler Dosyası Değerlendirme Raporu”na göre bu açıklamaların;

 

a- Genel indirim oranı %34,34 olmasına rağmen adı geçen isteklinin daha yüksek kırımlarla devam eden bir ilköğretim okulu inşaatının yapımında hiçbir sorun yaşamadığı,

 

b- İsteklinin daha önce daha yüksek indirimle Çevik Kuvvet hizmet binasını bitirerek teslim ettiği,

 

c- İsteklinin başka bir ilköğretim okulu inşaatının yapımına sorunsuz devam ettiği,

 

d- İsteklinin sözleşmeye bağlanıp ücreti ödenmiş ve bu işler için ayrıldığı bileşenler dosyasında sunulan beyan ve sözleşme eklerinden anlaşıldığı üzere 250 t. inşaat demiri ile 3000 m3 C30 hazır betonu bulunduğu,

 

Gerekçeleriyle uygun görüldüğü anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu açıklamalar ile şikayetçi tarafından sunulan açıklamalar mukayese edildiğinde, her iki açıklamanın esas itibarıyla birbirinden çok büyük farklılıklar arzetmediği, açıklamaları uygun görülen istekliye ilişkin açıklamaların uygun görülme gerekçelerinin objektif kriterlere dayanmadığı, değerlendirmede; sunulan belge ve bilgilerden ziyade, daha önce yapmış olduğu inşaatlar dolayısıyla idare nezdinde uyandırdığı güvenin dikkate alındığı, kesinleşen ihale kararına esas İsteklilerce İhalede Teklif Edilen ve Aşırı Düşük Teklif Sınır Değeri Altında Kalan Tekliflere Ait isteklilerce Verilen Bileşenler Dosyası Değerlendirme Raporu tanzim tarihi olan 22.10.2007 tarihi itibarıyla halen 250 t. inşaat demiri ile 3000 m3 C30 hazır betonu bulunup  bulunmadığı hususu ile bu malzemelerin şikayete konu ihalede kullanılıp kullanılmayacağı hususunun belirsiz olduğu, dolayısıyla daha düşük bir teklif ve bu teklife ilişkin benzer nitelikte açıklamaların sunulduğu ihalede, şikayetçinin sunmuş olduğu açıklamalar uygun görülmezken, benzer açıklamaları sunan diğer bir isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve ihalenin bu istekli üzerine bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu ve istekliler arasında eşit muamele yapılmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğinin ‘Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi’ başlıklı bölümünde aşırı düşük teklif sınır değer tespitinin hangi kriterler esas alınarak ne şekilde yapılacağı anlatılmaktadır.

 

Bu çerçevede idarece belirlenen aşırı düşük teklif sınır değer tespitinin hatalı olduğu, idarece tüm tekliflerin geçerli olduğu kabul edilmesi sonucunda bulunması gereken sınır değerin idarece tespit edilen değerden farklı olduğu, bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin sınır değerin altında kaldığı anlaşılmış olup, bu teklife ilişkin de açıklama talep edilmesi gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            c) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde yer alan kurallara aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            İdare tarafından 13.09.2007 tarihinde düzenlenen bir zeyilname ile, ihale dokümanı içerisine ek bir özel idari şartname ilave edilmiştir. Söz konusu şartname, yüklenici tarafından ihale konusu yapım işine ait betonarme projelerin, 6 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yeniden hazırlanmasına ilişkin esasları düzenlemektedir. Bahse konu şartnamede, projelerin, anılan Yönetmelik çerçevesinde işi alan yüklenici tarafından ve vermiş olduğu teklif içerisinde kalmak şartı ile yeniden hazırlanacağı ve onay için idareye teslim edileceği belirtilmektedir.

 

            Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde; Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan esasların uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde; “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir.” hükmü uyarınca, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmama durumu hariç, bina işlerinde uygulama projesi üzerinden ihaleye çıkılma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

            İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; işin yaklaşık maliyetinin 2008 yılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatları kullanılmak suretiyle 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendine göre hizmet alınması yoluyla belirlendiği, projelerin 2007 yılı Ağustos ayı içerisinde çizildiği, projelerin çizimi tarihi itibarıyla Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girmiş olduğu, ihale dokümanı kapsamında yer alan betonarme projelerin söz konusu Yönetmelik esas alınarak hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin herhangi bir tespit yapılması mümkün olmamakla birlikte, idareden faks iletisi yolu ile alınan 13.02.2008 tarih ve 94 sayılı yazıda özetle; söz konusu projelerin anılan Yönetmeliğe uygun olarak düzenlendiği ifade edilmektedir.

 

            Her ne kadar idare tarafından söz konusu projelerin anılan Yönetmeliğe uygun olarak düzenlendiği ifade edilmekte ise de, ihale süreci içerisinde düzenlenen zeyilnamenin idarenin bu açıklamasıyla çeliştiği anlaşılmıştır.

 

            Dolayısıyla, idarece zeyilname ile “projelerin anılan yönetmelik çerçevesinde işi alan yüklenici tarafından vermiş olduğu teklif içerisinde kalmak şartı ile yeniden hazırlanacağı ve onay için idareye teslim edileceği” yönünde yapılan düzenlemenin, ihaleye teklif veren isteklileri, ihale dokümanı kapsamında verilmiş projelerin geçerli projeler olmadığından hareketle, teklif fiyatlarına proje maliyetlerini de yansıtmaya ve henüz mevcut olmayan uygulama projelerindeki metrajları esas alarak tekliflerini hazırlamaya yönelteceği ve uygulama projesinin yükleniciye yaptırılmasına ilişkin söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği ve tespit edilen bu aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu görüldüğünden  ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

ç) Ödeneğin mevcut olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            Şikayete konu işin süresinin ilan ve idari şartnamede yer tesliminden itibaren 300 takvim günü olarak tespit edildiği, ihale onay belgesinde ise söz konusu iş için ayrılan ödenek tutarının yaklaşık maliyetin altında kaldığı, 2007 yılı için ayrılan ödenek tutarının %20, 2008 yılı için ise %80 olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Anılan Kanunun ‘İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar’ başlıklı 62 nci maddesinde;

 

            Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

 

            a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz…” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İşin yıllara sari nitelikte bir iş olduğu, ilk yıl için ayrılması gereken ödenek tutarının %20 olarak belirlenmiş olması hususu birlikte değerlendirildiğinde, yeterli ödenek temin edilmeden ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

                                  

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

       
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul