İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-904
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :27
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-904
Şikayetçi:
 Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş., Öğretmenevleri Mahallesi Larende Caddesi Nu:21 Meram/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Çetin Emeç Bulvarı Nu:5 06450 Dikmen/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2029
Başvuruya konu ihale:
 2007/125768 İhale Kayıt Numaralı “Konya Meram Numune Hast. Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi (Ek Bina 200 Yatak) İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 06.00.53.0176/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce 17.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/125768 İhale Kayıt Numaralı “Konya Meram Numune Hast. Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi (Ek Bina 200 Yatak) İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin 14.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2008 tarih ve 2029 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalede tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilmesi üzerine istenilen 546 sayfadan oluşan ayrıntılı açıklamalarını idareye sundukları ancak, açıklamaları yeterli görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, gerekli tüm belgeler, metrajlar ve analizlerin taraflarınca sunulduğu göz önüne alındığında; ihale komisyonunca bu açıklamaların uygun görülmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kendi tekliflerin belirlenmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İtirazen şikayet başvurusunda bulunan Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin idarece belirlenen sınır değerin altında kaldığı anlaşıldığından, istekliden teklifine ilişkin 17.10.2007 tarih ve 3967 sayılı yazı ile; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 ve söz konusu işe ait idari şartnamenin 34 üncü maddesine göre;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

hususlarında, metraj ve fiyatlara dayalı açıklamaların belgelendirilmek suretiyle sunulmasının istenildiği,

 

Sunulan açıklamaların değerlendirilmesine ilişkin ihale komisyonunca tanzim edilen “Aşırı Düşük Teklif Sınır Sorgulaması Gerekçe Raporu”na göre özetle;

 

Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. ile Tunçay İnş. ve San. Turz. İşl. A.Ş.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarında yukarıda zikredilen maddelere ilişkin hiç bir açıklama sunmadıkları,

 

Söz konusu işin özellik arzeden malzeme ve ekipmanlarla yapılabileceği göz önünde bulundurularak, piyasadan temin edilecek malzeme ve ekipmanlara ait birim fiyat ve maliyet hesaplamaları yapılmasının uygun olacağı, bu çerçevede isteklilerin maliyet hesabında esas aldıkları malzemelerin bazıları için piyasa rayiçleri dikkate alınarak firmalardan tekliflerin alındığı ve ayrıca emsal teşkil edecek devam eden inşaatlarda kullanılan imalatlara ait fiyatlardan da yararlanıldığı,

 

Yaklaşık maliyetin büyük kısmını oluşturan imalatlara ilişkin isteklilerin miktar ve fiyatları ile teklif bedellerinin kıyaslandığı, yapılan bu kıyaslama neticesinde inşaat ve imalat kalemlerinde gerek miktar gerekse fiyat açısından küçümsenmeyecek mertebede farklılıklar olduğunun görüldüğü ifade edilerek, yapılan kıyaslamalar açıklanmış ve sonuç olarak her iki teklifin işin yapılabilirliği ve taahhüdün süresi içerisinde tamamlanabilmesi açısından uygun olmadığı görüş ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

İdarece yapılan bu değerlendirme ve ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen şikayetçi Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin sunmuş olduğu açıklamalar incelendiğinde;

 

Başvuru sahibinin inşaat, çevre, altyapı imalatları ile mekanik, elektrik, mutfak, asansör tesisatı başlıkları altında belirlediği toplam inşaat maliyetine yaklaşık %6,5 oranında genel gider ve kâr ile yine aynı orana tekabül eden noter masrafı, SSK primi, karar pulu bedeli, KİK payı ve damga vergisini ilave ederek teklifini oluşturduğu, inşaat, çevre, altyapı imalatları için genel olarak piyasadan almış olduğu fiyatları ve bu fiyatlara dayanarak hazırlanmış analizleri sunduğu,

 

Mekanik, elektrik, mutfak, asansör tesisatı için ise; her bir imalata ilişkin kendi hesaplamalarına dayanarak çıkartılmış metrajlarına göre münhasıran şikayete konu iş için alınan piyasa fiyatlarının kullanıldığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeme gerekçelerinin genel olarak imalat miktarlarının eksik belirlenmiş olması ile alınan piyasa fiyatlarının yaklaşık maliyete göre düşük olması şeklinde ifade edildiği, idarece asansör fiyatının tespiti için piyasadan fiyat araştırması yapıldığı ve “Aşırı Düşük Teklif Sınır Sorgulaması Gerekçe Raporu” ekinde bazı imalatlara ilişkin işçilik bedeli analizlerine yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu analizlerde, işçilik bedellerine ilişkin ayrıca analizlerin sunulmadığı, dolayısıyla bazı kalemlerde işçilik bedelinin ne şekilde hesaplandığına dair bir bilgiye ulaşılamadığı, açıklamaların teklif bedelini ortaya koymaktan uzak olduğu,

 

Başvuru sahibinin metrajlarında idarece belirlenen metrajlara oranla %50’ye varan eksikliklerin olduğu, bu oranda bir eksikliğin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ciddi sıkıntılar yaratabileceği ve idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İtirazen şikayet başvurusunda bulunan Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin, idarece belirlenen sınır değerin altında kaldığı anlaşıldığından, istekliden teklifine ilişkin 17.10.2007 tarih ve 3967 sayılı yazı ile; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 ve söz konusu işe ait idari şartnamenin 34 üncü maddesine göre;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

hususlarında, metraj ve fiyatlara dayalı açıklamaların belgelendirilmek suretiyle sunulmasının istenildiği,

 

Sunulan açıklamaların değerlendirilmesine ilişkin ihale komisyonunca tanzim edilen “Aşırı Düşük Teklif Sınır Sorgulaması Gerekçe Raporu”na  göre özetle;

 

Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarında yukarıda zikredilen maddelere ilişkin hiç bir açıklama sunmadığı,

 

Söz konusu işin özellik arzeden malzeme ve ekipmanlarla yapılabileceği göz önünde bulundurularak, piyasadan temin edilecek malzeme ve ekipmanlara ait birim fiyat ve maliyet hesaplamaları yapılmasının uygun olacağı, bu çerçevede isteklilerin maliyet hesabında esas aldıkları malzemelerin bazıları için piyasa rayiçleri dikkate alınarak firmalardan tekliflerin alındığı ve ayrıca emsal teşkil edecek devam eden inşaatlarda kullanılan imalatlara ait fiyatlardan da yararlanıldığı,

 

Yaklaşık maliyetin büyük kısmını oluşturan imalatlara ilişkin isteklinin miktar ve fiyatları ile teklif bedellerinin kıyaslandığı, yapılan bu kıyaslama neticesinde inşaat ve imalat kalemlerinde gerek miktar gerekse fiyat açısından küçümsenmeyecek mertebede farklılıklar olduğunun görüldüğü ifade edilerek, yapılan kıyaslamalar açıklanmış ve sonuç olarak her iki teklifin işin yapılabilirliği ve taahhüdün süresi içerisinde tamamlanabilmesi açısından uygun olmadığı görüş ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen şikayetçi Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin sunmuş olduğu açıklamalar incelendiğinde;

 

Başvuru sahibinin inşaat, çevre, altyapı imalatları ile mekanik, elektrik, mutfak, asansör tesisatı başlıkları altında belirlediği toplam inşaat maliyetine yaklaşık %6,5 oranında genel gider ve kâr ile yine aynı orana tekabül eden noter masrafı, SSK primi, karar pulu bedeli, KİK payı ve damga vergisini ilave ederek teklifini oluşturduğu, inşaat, çevre, altyapı imalatları için genel olarak piyasadan almış olduğu fiyatları ve bu fiyatlara dayanarak hazırlanmış analizleri sunduğu,

 

Mekanik, elektrik, mutfak, asansör tesisatı için ise; her bir imalata ilişkin kendi hesaplamalarına dayanarak çıkartılmış metrajlarına göre münhasıran şikayete konu iş için alınan piyasa fiyatlarının kullanıldığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeme gerekçelerinin genel olarak imalat miktarlarının eksik belirlenmiş olması ile alınan piyasa fiyatlarının yaklaşık maliyete göre düşük olması şeklinde ifade edildiği, idarece asansör fiyatının tespiti için piyasadan fiyat araştırması yapıldığı ve “Aşırı Düşük Teklif Sınır Sorgulaması Gerekçe Raporu” ekinde bazı imalatlara ilişkin işçilik bedeli analizlerine yer verildiği görülmüştür.

 

Ancak, yüklenicinin faaliyet gösterdiği bir alanda belli bir avantaja sahip olduğu ve bu avantajın malzeme temini konusunda kendisine fiyat açısından olumlu şekilde yansıyabileceği, bu bakımdan, proforma faturaları düzenleyenler tarafından aksi iddia edilmedikçe, yüklenicinin piyasadan almış olduğu fiyatlara itibar edilmesi gerektiği, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bir işte, yüklenicilerin kendi metrajlarına dayalı fiyat oluşturmalarının tabii olduğu, bu metrajların da idarenin metrajlarıyla birebir örtüşmesinin beklenmemesi gerektiği, yüklenicinin esas yükümlülüğünün işin proje ve şartnamesine uygun imalatları gerçekleştirmek olduğu ve bu hususun da idare tarafından denetlendiği düşünüldüğünde, açıklamaların bu gerekçelerle uygun görülmemesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan analizlerde işçilik bedellerinin düşük belirlenmesi hususunda da idarece tespitlerin yapıldığı, bu çerçevede;

 

26.211 poz numaralı “4 cm kalınlıkta andezit plaklarla döşeme kaplaması yapılması” imalatında işçilik bedeli 19,88.-YTL/m2 iken şikayetçinin bu poza ilişkin sunmuş olduğu analizde döşeme işçiliğinin 1 m2 bedelinin 6,00.-YTL olarak,

 

25.016/1 poz numaralı “Demir imalatın iki kat sülyen iki kat yağlı boya ile boyanması” imalatında işçilik bedeli 4,95-YTL/m2 iken, şikayetçinin bu poza ilişkin sunmuş olduğu analizde imalatın 1 m2 bedelinin 4,50.-YTL olarak,

 

23.202 poz numaralı “İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk yapılması ve yerine konulması” imalatında işçilik bedeli 1,21 YLT/kg iken, şikayetçinin bu poza ilişkin sunmuş olduğu analizde işçilik bedelinin 0,75.-YTL/kg olarak,

 

Tespit edildiği ifade edilmektedir.

 

Ancak bu pozlara ilişkin yapılan incelemede

 

25.016/1 poz numaralı Demir imalatın iki kat sülyen iki kat yağlı boya ile boyanması imalatında işçilik bedelinin bu imalata ilişkin alınan proforma faturaya dayandırıldığı,

 

26.211 ve 23.202  poz numaralı imalatlarda ise, analizlerin bünyesine giren işçilik, araç gereç giderleri haricinde, imalatın yapımına ilişkin malzemelerin (beton, demir, boya, seramik vb.) bu poz içinde analizdeki şekliyle yer aldığı, birim fiyat tariflerinde yer alan işçilik saatlerinin istekliler tarafından değiştirilemez değerler olarak kabul edilebilmesi için, söz konusu işin o kadar sürede yapılamayacağı hususunda idarenin objektif bir tespitinin olması gerektiği düşünüldüğünden, açıklamaların bu gerekçelerle uygun görülmemesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

            Bu haliyle, başvuru sahibinin teklifine ilişkin açıklamaların idarece uygun görülmemesine ilişkin gerekçelerin mevzuata aykırı olduğu, sunulan belgeler üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibi tarafından yapılan açıklamaların uygun görülmesi ve ihalede düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                              

İncelemeye konu ihalede;

 

İtirazen şikayet başvurusunda bulunan Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin, idarece belirlenen sınır değerin altında kaldığı anlaşıldığından, istekliden teklifine ilişkin 17.10.2007 tarih ve 3967 sayılı yazı ile; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 ve söz konusu işe ait idari şartnamenin 34 üncü maddesine göre;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

hususlarında, metraj ve fiyatlara dayalı açıklamaların belgelendirilmek suretiyle sunulmasının istenildiği,

 

Sunulan açıklamaların değerlendirilmesine ilişkin ihale komisyonunca tanzim edilen “Aşırı Düşük Teklif Sınır Sorgulaması Gerekçe Raporu”na  göre özetle;

 

Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarında yukarıda zikredilen maddelere ilişkin hiç bir açıklama sunmadığı,

 

Söz konusu işin özellik arzeden malzeme ve ekipmanlarla yapılabileceği göz önünde bulundurularak, piyasadan temin edilecek malzeme ve ekipmanlara ait birim fiyat ve maliyet hesaplamaları yapılmasının uygun olacağı, bu çerçevede isteklilerin maliyet hesabında esas aldıkları malzemelerin bazıları için piyasa rayiçleri dikkate alınarak firmalardan tekliflerin alındığı ve ayrıca emsal teşkil edecek devam eden inşaatlarda kullanılan imalatlara ait fiyatlardan da yararlanıldığı,

 

Yaklaşık maliyetin büyük kısmını oluşturan imalatlara ilişkin isteklinin miktar ve fiyatları ile teklif bedellerinin kıyaslandığı, yapılan bu kıyaslama neticesinde inşaat ve imalat kalemlerinde gerek miktar gerekse fiyat açısından küçümsenmeyecek mertebede farklılıklar olduğunun görüldüğü ifade edilerek, yapılan kıyaslamalar açıklanmış ve sonuç olarak her iki teklifin işin yapılabilirliği ve taahhüdün süresi içerisinde tamamlanabilmesi açısından uygun olmadığı görüş ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen şikayetçi Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin sunmuş olduğu açıklamalar incelendiğinde;

 

Başvuru sahibinin inşaat, çevre, altyapı imalatları ile mekanik, elektrik, mutfak, asansör tesisatı başlıkları altında belirlediği toplam inşaat maliyetine yaklaşık %6,5 oranında genel gider ve kâr ile yine aynı orana tekabül eden noter masrafı, SSK primi, karar pulu bedeli, KİK payı ve damga vergisini ilave ederek teklifini oluşturduğu, inşaat, çevre, altyapı imalatları için genel olarak piyasadan almış olduğu fiyatları ve bu fiyatlara dayanarak hazırlanmış analizleri sunduğu,

 

Mekanik, elektrik, mutfak, asansör tesisatı için ise; her bir imalata ilişkin kendi hesaplamalarına dayanarak çıkartılmış metrajlarına göre münhasıran şikayete konu iş için alınan piyasa fiyatlarının kullanıldığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeme gerekçelerinin genel olarak imalat miktarlarının eksik belirlenmiş olması ile alınan piyasa fiyatlarının yaklaşık maliyete göre düşük olması şeklinde ifade edildiği, idarece asansör fiyatının tespiti için piyasadan fiyat araştırması yapıldığı ve “Aşırı Düşük Teklif Sınır Sorgulaması Gerekçe Raporu” ekinde bazı imalatlara ilişkin işçilik bedeli analizlerine yer verildiği görülmüştür.

 

Ancak, yüklenicinin faaliyet gösterdiği bir alanda belli bir avantaja sahip olduğu ve bu avantajın malzeme temini konusunda kendisine fiyat açısından olumlu şekilde yansıyabileceği, bu bakımdan, proforma faturaları düzenleyenler tarafından aksi iddia edilmedikçe, yüklenicinin piyasadan almış olduğu fiyatlara itibar edilmesi gerektiği, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen bir işte, yüklenicilerin kendi metrajlarına dayalı fiyat oluşturmalarının tabii olduğu, bu metrajların da idarenin metrajlarıyla birebir örtüşmesinin beklenmemesi gerektiği, yüklenicinin esas yükümlülüğünün işin proje ve şartnamesine uygun imalatları gerçekleştirmek olduğu ve bu hususun da idare tarafından denetlendiği düşünüldüğünde, açıklamaların bu gerekçelerle uygun görülmemesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan analizlerde işçilik bedellerinin düşük belirlenmesi hususunda da idarece tespitlerin yapıldığı, bu çerçevede;

 

26.211 poz numaralı “4 cm kalınlıkta andezit plaklarla döşeme kaplaması yapılması” imalatında işçilik bedeli 19,88.-YTL/m2 iken şikayetçinin bu poza ilişkin sunmuş olduğu analizde döşeme işçiliğinin 1 m2 bedelinin 6,00.-YTL olarak,

 

25.016/1 poz numaralı “Demir imalatın iki kat sülyen iki kat yağlı boya ile boyanması” imalatında işçilik bedeli 4,95-YTL/m2 iken, şikayetçinin bu poza ilişkin sunmuş olduğu analizde imalatın 1 m2 bedelinin 4,50.-YTL olarak,

 

23.202 poz numaralı “İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk yapılması ve yerine konulması” imalatında işçilik bedeli 1,21 YLT/kg iken, şikayetçinin bu poza ilişkin sunmuş olduğu analizde işçilik bedelinin 0,75.-YTL/kg olarak,

 

Tespit edildiği ifade edilmektedir.

 

Ancak bu pozlara ilişkin yapılan incelemede

 

25.016/1 poz numaralı Demir imalatın iki kat sülyen iki kat yağlı boya ile boyanması imalatında işçilik bedelinin bu imalata ilişkin alınan proforma faturaya dayandırıldığı,

 

26.211 ve 23.202  poz numaralı imalatlarda ise, analizlerin bünyesine giren işçilik, araç gereç giderleri haricinde, imalatın yapımına ilişkin malzemelerin (beton, demir, boya, seramik vb.) bu poz içinde analizdeki şekliyle yer aldığı, birim fiyat tariflerinde yer alan işçilik saatlerinin istekliler tarafından değiştirilemez değerler olarak kabul edilebilmesi için, söz konusu işin o kadar sürede yapılamayacağı hususunda idarenin objektif bir tespitinin olması gerektiği düşünüldüğünden, açıklamaların bu gerekçelerle uygun görülmemesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

            Bu haliyle, başvuru sahibinin teklifine ilişkin açıklamaların idarece uygun görülmemesine ilişkin gerekçelerin mevzuata aykırı olduğu, sunulan belgeler üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibi tarafından yapılan açıklamaların uygun görülmesi ve ihalede düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği yönündeki gerekçeyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul