İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-905
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :28
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-905
Şikayetçi:
 Osman Necip SEVİNÇ Jeoloji Yük. Müh., Gülbahar Hatun Mah. Şehit Ayhan Güner Sok. No:7 Merkez TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü,Yıldızlı Mevkii Akçaabat/TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4618
Başvuruya konu ihale:
 1) 2007/18124 İKN’li Trabzon Devlet ve İl Yollarında ve Çağlayan Asfalt Plentinde Kullanılmak Üzere Ocak Taşından Konkasörde Kırılmış ve Elenmiş Agrega ve Asfalt Mıcırı Temini ve Nakli Yapım İşi, 2) 2007/15915 İKN’li Rize Devlet ve İl Yollarında ve Asfalt Plentinde Kullanılmak Üzere Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Agrega ve Asfalt Mıcırı Temini ve Nakli Yapım İşi, 3) 2007/16118 İKN’li Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yollarında Kullanılacak Bitümlü Malzemelerin Kırıkkale ve Batman Rafineri. Giresun, Akçaabat, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Çağlayan Asfalt Tesislerine Nakli Yapım İşi, 4) 2007/14902 İKN’li Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Gümüşhane ve Bayburt İllerinde Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı ile Astarlı ve Astarsız Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması Yapım İşi, 5) 2007/16666 İKN’li Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Artvin Devlet ve İl Yollarında Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı ile Astarlı ve Astarsız Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması Yapım İşi,
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 06.01.02.0170/2008-04 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 20.03.2007, 14.03.2007, 06.03.2007, 12.03.2007, 13.03.2007 tarihlerinde Açık İhale Usulü ile yapılan ve yukarıda ihale kayıt numaraları belirtilen ihalelere ilişkin olarak Osman Necip SEVİNÇ’in 11.02.2008 tarih ve 4618 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 2007 yılında yapılan ihale ilanlarından bitüm nakliye işi, asfalt yapılması işi, kar ve buz mücadelesi, konkasör ile malzeme temini işi, trafik işaretlemesi çalışmaları veya bitümlü sathi kaplama yapılması gibi işlerin sadece inşaat mühendisliği konusu veya  yalnız bu disiplinin bilebildiği bir uzmanlık işi olduğunun idare tarafından anlaşıldığı, bu durumun tüm meslek disiplinlerini ve mesai arkadaşlarını dışladığı, bu konuyla ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğüne ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne jeoloji mühendisleri odası ve kendilerine ait başvurularının olduğu ancak herhangi bir cevap alınamadığı belirtilerek başvurusuna konu iddialara ilişkin olarak idareye yapılan başvurulara ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 2007 yılında  yapılan beş adet ihale ilanına yer verilerek inceleme yapılması talep edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde, iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiştir.

 

İncelenen ihalede anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca; kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilmektedir.

 

Başvuru dilekçesindeki iddialar için İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci  maddesi hükümleri uyarınca iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Ulaştırma  Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemizle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

  

 

 

                        

 

 

 

   

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (d) bendi ve ilgili diğer maddeler hakkında yürütmenin durdurulması istemli olarak açılan davada, Danıştay 13. Dairesinin 21.11.2007 günlü ve E:2007/10455 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine 18.02.2008 tarihli ve 2008/DK.D-24 sayılı Kurul Kararıyla; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nın kabulüne, yayınlatılmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin Danıştay kararın tebellüğ tarihi itibarıyla uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Ancak İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu dikkate alındığında; Yönetmelikle ilgili olarak Danıştay 13. Dairesince verilen yürütmeyi durdurma kararına dönük olarak hazırlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri Resmi Gazete’de yayımlanmadan uygulanamayacağından ve henüz 30 günlük süre de geçmemiş olduğundan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yürürlükte olan 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca sözleşmesi imzalanan ihalede iddiaların incelenmesine geçilemeyeceği gerekçesi ile çoğunluk görüşüne katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul