İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-906
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :29
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-906
Şikayetçi:
 Özdoğan İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 8.Cd. 74.Sk. No: 18 A.Öveçler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TKİ Genel Müdürlüğü,Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2008 / 4143
Başvuruya konu ihale:
 2007/152719 İhale Kayıt Numaralı “Üst Örtü ve Ara Dekapajı ile Kömür Kazı Yükleme ve Nakliye Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 06.00.92.0157/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TKİ Genel Müdürlüğünce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Numaralı “Üst Örtü ve Ara Dekapajı ile Kömür Kazı Yükleme ve Nakliye Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özdoğan İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 27.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.02.2008 tarih ve 4143 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

TKİ Genel Müdürlüğü tarafından 20.11.2007 tarihinde yapılan “Üst örtü ve ara dekapajı ile kömür kazı yükleme ve nakliye yapım işi” ihalesinde tekliflerinin en düşük 3 üncü teklif olduğu, en düşük teklif veren isteklinin belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasıyla tekliflerinin en düşük 2 nci teklif olduğu, 

 

Kesinleşen ihale kararı ile ihalenin en düşük teklifi veren Özdoğanlar firmasında kaldığı, ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif sahibinin ise en düşük 3 üncü teklifi veren Özerdemler firması olduğunun bildirildiği,

 

TKİ Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan ve teklifleri aşırı düşük bulunan 7 değişik ihalede vermiş oldukları aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin benzer açıklamaların kabul edilmesine karşın, bu ihalede vermiş oldukları açıklamanın kabul edilmemesinin çifte standart olduğu,

 

            İhalenin en düşük teklifi veren Özdoğanlar firması üzerinde bırakılması kararının doğru olduğu, ancak firmalarınca yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilerek, kesinleşen ihale kararında ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif sahibi olarak firmalarının belirtilmesinin gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir” hükmü yer almaktadır.

         

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan isteklilerin, tekliflerini oluşturan bileşenleri belgelendirmek suretiyle açıklamaları gerekmektedir.

 

İdare tarafından aşırı düşük sorgulamasına tabi tutulan başvuru sahibinin, idareye sunduğu 04.12.2007 tarihli açıklama yazısı ile teklif fiyatını oluşturan unsurlardan sadece “Spiral Kaynaklı Çelik Boru” imalatına ilişkin iki farklı firmadan alınmış olan fiyat tekliflerini sunduğu, bunların haricinde diğer imalat kalemlerine ilişkin herhangi bir belgelendirme yapmadığı, yalnızca gider kalemlerinin tutarlarını belirttiği görülmüştür.

 

            Dolayısıyla, başvuru sahibi firmanın açıklamasının idarece yeterli görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 
Oyçokluğu ile karar verildi

Karşı Oy:

         İncelemeye konu  2007/ 152719 İKN’li Üst Örtü ve Ara Dekapajı ile Kömür Kazı Yükleme ve Nakliye Yapım İşi İhalesiyle ilgili  esas inceleme  raporu ve buna dayanan Kurul kararında;  şikayetçi  Özdoğan Ltd.Şti + Tahran  İş Ortaklığının  aşırı düşük teklif sorgulaması nedeniyle  idareye sunduğu açıklamanın ; teklif fiyatının oluşturan unsurlardan sadece “Sprial Kaynaklı Çelik Boru” imalatına ilişkin iki farklı firmadan alınmış olan  fiyat teklifini sunduğu, bunlar haricinde  diğer  imalat kalemlerine ilişkin herhangi bir belgelendirme yapmadığı, yalnızca gider kalemlerinin tutarlarını belirttiği, gerekçesiyle şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmiştir.

 

         İhale konusu dekapaj işi makine parkı ile gerçekleştirilen, işin ifası sırasında imalat kalemi gerektirmeyen kazı ve nakliye işidir. Söz konusu işte idarenin yaklaşık maliyeti belirlemesi sırasında maliyete esas gider kalemleri ile isteklinin idareye sunmuş olduğu aşırı düşük sorgulamasına vermiş olduğu cevaptaki  gider kalemleri örtüşmektedir. Bunlarla ilgili olarak istekli gerekli açıklamalarda bulunmuş, ayrıca kazı sırasında  şevlerin tutulması, heyelanın önlenmesi v.b. durumlarda iş emniyetini sağlamak için kullanılan Sprial Kaynaklı Çelik Boru’larla ilgili proforma faturalarını sunmuş olduğundan, şikayetçi firma açıklamalarının yeterli görülerek, şikayete konu ihalede “Düzeltici İşlem Tesis Edilmesi” gerektiği oyuyla çoğunlukla alınan şikayetin uygun bulunmadığı kararına katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul