İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-909
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :32
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-909
Şikayetçi:
 Şimşek İnş. Nak. Elk. Oto. Plastik Tic. San. Ltd Şti., Aliemiri 7. Sokak Yılmaz-10 Apt. No: 4 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ IX. Bölge Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Caddesi No: 140 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4581
Başvuruya konu ihale:
 2007/125738 İhale Kayıt Numaralı “Malatya-Doğanşehir Söğüt Göleti Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 06.00.99.0157/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ IX. Bölge Müdürlüğünce 18.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malatya-Doğanşehir Söğüt Göleti Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Şimşek İnş. Nak. Elk. Oto. Plastik Tic. San. Ltd Şti.’ nin 21.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.02.2008 tarih ve 4581 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdarenin, Kamu İhale Kurulunun 17.12.2007 tarih ve 2007/UY.Z-4131 sayılı kararı gereklerini yerine getirmeyerek değerlendirme dışı bırakılmalarına gerekçe gösterilen işçilik hesaplamasını hangi kriterlere göre yaptıklarına dair kendilerinden açıklama istenilmeden değerlendirme dışı bırakıldıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak Cahit BÜYÜKER - Zeren İnşaat Taah. San. ve Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından Kuruma daha önce yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan Kamu İhale Kurulunun 17.12.2007 tarih ve 2007/UY.Z-4131 sayılı kararında; “…Başvuru sahibinin ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verdiği, iş ortaklığının pilot ortağının Cahit BÜYÜKER,

özel ortağının ise Zeren İnş.Taah. San. ve Ltd. Şti. olduğu, idare tarafından özel ortak Zeren İnşaat Taah. San. ve Ltd Şti.’nin iş deneyim (iş bitirme) belgesinin ihale ilanının 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesi gereğince benzer işlerle ilgili deneyimine uygun olmadığı gerekçesiyle iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Özel ortak Zeren İnşaat Taah. San. ve Ltd Şti. tarafından, Karayolları VIII. Bölge Müdürlüğünden alınan 25.11.2004 tarihli  alt yüklenici iş bitirme belgesi sunulmuş olup, belgede işin adı sanat yapıları, toprak işleri olarak belirtilmiştir.

 

İş ortaklığında yer alan pilot ortak Cahit BÜYÜKER tarafından ise  02.03.2006 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü-Kayseri tarafından düzenlenen iş denetleme belgesi sunulmuş olup, söz konusu belgede işin adı Bor-Altunhisar (Altunhisar Çevre Yolu Dahil) Çiftlik Yolu Yapımı olarak belirtilmiştir. 

 

Her iki iş deneyim belgesinin de A/II,III ve IV iş gruplarında öngörülen işleri kapsamadığı bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir…

 

…Ahmet ATALAR isimli isteklinin anahtar teknik personel olarak gösterdiği İbrahim GENCER’in deneyim süresine ilişkin 10.09.2007 tarihli meslek odası belgesinde 31.03.2003 tarihinde odaya kaydolduğu belirtilmiştir. Bu belgenin 5 yıl deneyimi tevsik edici nitelikte bulunmadığı, 5 yıl deneyimi tevsik edici başka bir belge de sunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken teklifinin geçerli kabul edilmesi, mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

2) Bahar Yapı Endüstri ve Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel olarak gösterdiği Özgür BAHAR’ın deneyim süresine ilişkin 13.09.2007 tarihli meslek odası belgesinde 30.10.2003 tarihinde odaya kaydolduğu belirtilmiştir. Bu belgenin 5 yıl deneyimi tevsik edici nitelikte bulunmadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar adı geçenin anılan firmada daha uzun süredir çalıştığına dair sigortalı hizmet dökümü sunulmuş ise de bu belgenin inşaat mühendisi deneyimini tevsik etmediği, Yönetmeliğin 41 nci maddesi uyarınca özel sektörde geçen deneyim süresinin ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle tevsik edilmesi gerektiği dikkate alındığında anılan isteklinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken teklifinin geçerli kabul edilmesinde  mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

3) Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca anahtar teknik personelin  ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur.

 

          Yapılan inceleme sonucunda, TUNÇ İnş. ve Tic. Ltd. Şti’nin teklif dosyasında yer alan ve anahtar teknik personel olarak taahhüt ettiği  Taha Yusuf EMİROĞLU’na ilişkin olarak verdiği Sosyal Sigortalar Kurumu prim ödeme belgesinde anılan kişinin işe başlama tarihi olarak 18.09.2007 belirtilmiştir. Dolayısıyla adı geçen anahtar teknik personelin işe başladığı tarihin ihale tarihi olması karşısında bu isteklinin belirtilen husus nedeniyle  teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

          4) İhale komisyonu tarafından Doğan İnş. Malz. Haf. Nak. İş Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., DNZ İnş. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti., TUNÇ İnş. ve Tic. Ltd. Şti., CEKAR İnş. Taah. Tur. Day. Tük. Mal. ve Tic. Ltd. Şti., İlyas BULUT, Şimşek İnş. Nak. Elk. Oto Plas. Tic. San. Ltd., Basri YILDIRIM, Hami ÇETİNTAŞ ve Osman KARABULUT’ un  ihale ilanının diğer hususlar bölümünde belirtilen ve zorunlu olan “İstekliler teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvellerini vereceklerdir” düzenlemesi gereğince, özel teknik şartnamenin 9. maddesi 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e ve 1.f şıklarında belirtilen hususların bir veya birkaçına uygun analizler  hazırlamadıkları  gerekçesiyle teklifleri geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılmışlardır. 

 

          Malatya-Doğanşehir Söğüt Göleti Yapım İşine Ait Özel Teknik Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 9 uncu maddesinde;

 

   “1.İstekliler tekliflerinin ekinde; aşırı düşük olan veya olmayan tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; vereceklerdir. Bunun için,

            a)İsteklilerce teklif fiyatını oluşturan analizlerin içerisinde yer alan malzemeler için üretici veya satıcı firmadan alınmış proforma faturanın aslı veya üretici firmanın teklif fiyat bildirme yazısının aslı ve ekipmanlar için de kendi malı olması halinde, kendi malı olduğuna dair ruhsat veya faturası, kendi malı  olmaması halinde  kira kontratı ve maliyetine ait belgeler,

     b) Proforma faturada belirtilen satış bedelinin ait olduğu birim fiyat tarifindeki hangi teknik özellikleri kapsayıp kapsamadığı ve varsa satış bedeline dahil olmayan unsurlar hakkında üretici firmanın yazılı açıklaması,

    c) Teklif fiyatı veren üretici firmanın TSE ve İSO belgelerinin bir fotokopisi, verilmelidir.

         d)Teklif birim fiyat cetvelinde yer alan tüm pozların ait olduğu birim fiyat tariflerine uygun olarak teklif kapsamında yer alan iş kalemlerinin metrajlarını-imalat ve işçilik miktarlarını-cinslerini-birimini-fiyatlarını ve tutarlarını gösteren ayrıntılı analizleri, analiz tekniğine uygun olarak hazırlanmalı ve analiz tanziminde işçi çalıştırılması esas alınmalıdır. İşçilik fiyatları asgari ücretin altında olmamalıdır. Analiz tekniğine uygun olmayan analizler ile işçilik bedeli için alt yüklenici anlamına gelen proforma fatura veya teklif fiyat yazısı verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

           e)Her bir iş kalemine ait analizlerde, müteahhit karı ve genel giderler karşılığı olarak sıfır veya eksi tutarı olan teklifler kabul edilmeyecektir.

f) İçeriği açıklanan teklif fiyat esas alınarak, satın alınan dosya içinde verilen teklif birim fiyat cetvelindeki ölçü birimi ve miktarı değiştirilmeden çarpılarak verilen teklif bedelinin yeniden hesaplanması yapılacaktır.” düzenlemesi öngörülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.”hükmü yer almıştır.

 

            Diğer taraftan, tekliflerin hangi sırayla ve ne şekilde değerlendirileceği 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesi, bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği, bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının incelenmesi, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması en son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının  kontrol edilmesi gerekmektedir. 

 

            İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra Kanunun 38. maddesi uyarınca diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit etmesi, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemesi ve imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ile teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirmesi gerekmektedir.

 

            İncelen ihalede ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak Kanunda belirtilen usul ve esaslara uyulmadan tekliflerin değerlendirildiği, Kanunun öngördüğü aşırı düşük teklif tespit çalışmasının yapılmadan, böylece isteklilerin tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntılar hakkında yazılı açıklama istenmeden  ihalenin sonuçlandırıldığı görülmüştür.

 

Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir.  İdare tarafından hazırlanan Özel Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesinde bu belgelerin “Aşırı düşük olan veya olmayan tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere” istenildiği belirtilmiş ise de bu düzenleme Yönetmelik hükmüne uygun bir düzenleme değildir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlığı altında yer alan açıklamalarda bu belgelerin Kanunun 38 inci maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığından, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif sorgulamalarını dahi sadece bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmelerinin  anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyeceği  ve bu maddeye aykırı olacağı, bu nedenle, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre bilgi ve belge istendiği durumlarda da ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesinin  gerektiği belirtilmiştir.

 

Bu belgelerin aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tek başına yeterli olmayacağı açıklanmış iken, henüz aşırı düşük teklif sorgulaması bile yapılmadan isteklilerin teklifleri ekinde verilen analizlerin isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesine esas alınması ve herhangi bir açıklama ve belgelendirme istenilmeksizin analizlerde yanlışlık, eksiklik olduğu, alt analizlerin yapılmadığı, analizlere fiyatların yanlış geçildiği ve proforma faturaların konulmadığı gibi gerekçelerle yukarıda belirtilen isteklilerin tekliflerinin geçersiz sayılarak, değerlendirme dışı bırakılmalarına dair idare işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, raporun (B) bölümünün ı/1,2 ve 3 üncü bentlerinde tespit edilen hususlar nedeniyle Ahmet ATALAR, Bahar Yapı Endüstri ve Tic. Ltd. Şti. ve TUNÇ İnş. ve Tic. Ltd. Şti’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ı/4 üncü bentte yapılan açıklamalar doğrultusunda  Doğan İnş. Malz. Haf. Nak. İş Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti., DNZ İnş. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti., CEKAR İnş. Taah. Tur. Day. Tük. Mal. ve Tic. Ltd. Şti., İlyas BULUT, Şimşek İnş. Nak. Elk. Oto Plas. Tic. San. Ltd., Basri YILDIRIM, Hami ÇETİNTAŞ ve Osman KARABULUT’un tekliflerinin de değerlendirmeye alınmak suretiyle bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

Oyçokluğu ile” karar verilmiştir. 

 

Bu karar gereğince;

 

İhale komisyonunca teklifi değerlendirme dışı bırakılan Mustafa ŞEN haricinde, bahse konu Kamu İhale Kurulu kararında tekliflerinin geçersiz olduğu tespiti yapılan; Ahmet ATALAR, Bahar Yapı Endüstri ve Tic. Ltd. Şti. ve TUNÇ İnş. ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere 3 isteklinin, ihale komisyonunca 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince yapılacak değerlendirme sonucunda değerlendirme dışı bırakılması,

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Ferit KAYA haricinde, bahse konu Kamu İhale Kurulu kararında tekliflerinin geçerli olduğu tespiti yapılan; Doğan Ltd. Şti., DNZ Ltd. Şti., CEKAR Ltd. Şti., İlyas BULUT, Şimşek Ltd. Şti., Basri YILDIRIM, Hami ÇETİNTAŞ ve Osman KARABULUT olmak üzere 8 isteklinin, ihale komisyonunca 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince yapılacak değerlendirme sonucunda değerlendirmeye alınmaları suretiyle, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Dolayısıyla, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit etmesi ve bu teklifleri reddetmeden önce belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirmesi gerekmektedir.

 

Ancak, Kamu İhale Kurulunun yukarıda anılan 17.12.2007 tarih ve 2007/UY.Z-4131 sayılı kararı gereğince, ihale komisyonunca teklifler yeniden değerlendirildikten (toplam 9 adet geçerli teklif kalmaktadır) ve buna göre “yeni” sınır değer 2.144.418,00 YTL olarak tespit edildikten sonra, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmediği anlaşılmıştır.

 

Şöyle ki;

 

Kamu İhale Kurulunun anılan kararında; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenebilen bilgi ve belgelerin, “isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla” istenilmesinin gerektiği, inceleme konusu ihalede ise Özel Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesi ile “Aşırı düşük olan veya olmayan tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere” istenilmesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi hükmüne uygun bir düzenleme olmadığının belirtilmesine,

 

Doğan Ltd. Şti., DNZ Ltd. Şti., CEKAR Ltd. Şti., İlyas BULUT, Şimşek Ltd. Şti., Basri YILDIRIM, Hami ÇETİNTAŞ ve Osman KARABULUT olmak üzere 8 isteklinin tekliflerinin geçerli olduğu tespitinin yapılarak, bu isteklilerin tekliflerinin de değerlendirmeye alınmak suretiyle bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğinin özellikle belirtilmesine karşın,

 

1) Bu isteklilerden, teklifleri idarece tespit edilen “yeni” sınır değerin üzerinde olan CEKAR Ltd. Şti., İlyas BULUT, Şimşek Ltd. Şti., Basri YILDIRIM, Hami ÇETİNTAŞ ve Osman KARABULUT olmak üzere 6 isteklinin teklifinin “Teklif ekinde verilmesi zorunlu analizlerin “Özel Teknik Şartname”nin 9. maddesi 1.a, 1.b, 1.c ve 1.d şıklarına uygun olarak hazırlanmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmaları mevzuata aykırılık oluşturmaktadır.

 

Diğer bir ifadeyle, aşırı düşük olsun veya olmasın bütün teklifler, (Kamu İhale Kurulunun 17.12.2007 tarih ve 2007/UY.Z-4131 sayılı kararında mevzuata aykırılığı belirtilen) Özel Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesindeki düzenlemeye göre değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır.

 

Ancak, aşağıda (B) bölümünde izah edildiği üzere; İlyas BULUT, Basri YILDIRIM ve Hami ÇETİNTAŞ adlı isteklilerin bir başka gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaları gerekmektedir.

 

2) Teklifleri idarece tespit edilen “yeni” sınır değerin altında kalan Doğan Ltd. Şti., DNZ Ltd. Şti. olmak üzere 2 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, bu isteklilerden Doğan Ltd. Şti.’ nin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada; “işin yapımı sırasında kullanacakları makine, ekipman ve demirbaşların kendilerine ait bulunduğu ve ihale dosyalarında belirtildiği, güçlü makine parkı ve ekipmanları ile istihdam ettikleri personel ile ilgili cari giderlerin işin maliyetini etkilemeyeceği” ifade ederek, teklif fiyatlarının açıklamasına ilişkin belgelendirme amaçlı herhangi bir bilgi ve belge sunmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, Doğan Ltd. Şti.’ nin değerlendirme dışı bırakılması yerindedir.

 

Ancak, diğer istekli DNZ Ltd. Şti.’ nin aşırı düşük teklif sorgulamasına yapmış olduğu açıklamaya ilişkin olarak, ihale komisyonu kararında; “DNZ Ltd. Şti.’ nin teklifi ekinde sunduğu analizleri tekrar hazırlayarak bu analizleri açıklayacak (proforma faturalar, fatura, teklif listesi, fiyat listesi) belgeleri sunduğunun” belirtilmesine karşın, devamında “DNZ Ltd. Şti.’ ne ait teklif ise ekindeki analizleri açıklayan belgelere rağmen, ihale ilanının Diğer Hususlar bölümü gereğince teklif ekinde verilmesi zorunlu olan analizlerin “Özel Teknik Şartname”nin 9. maddesi 1.a, 1.b, 1.c ve 1.d şıklarına uygun olarak hazırlanmadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır” denilmiştir. 

 

Dolayısıyla, ihale komisyonu kararında DNZ Ltd. Şti.’ nin aşırı düşük teklif sorgulamasına yaptığı açıklamada, teklifi ekinde sunduğu analizleri açıklayacak belgeleri sunarak teklif fiyatını açıkladığının belirtilmesine karşın, (Kamu İhale Kurulunun 17.12.2007 tarih ve 2007/UY.Z-4131 sayılı kararında mevzuata aykırılığı belirtilen) Özel Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesindeki düzenleme uyarınca anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde; “Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar Türk Lirası (yüzonbeşbinbeşyüzyirmibeş Yeni Türk Lirası)  olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.” hükmü,

 

Bu hususa ilişkin olarak da Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendinde; “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz. Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.” hükmü  bulunmaktadır.

           

            Danıştay Onüçüncü Dairesinin 11.10.2006 gün ve E:2006/2125, K:2006/3910 sayılı kararında; “4734 sayılı Yasanın 62. maddesinin  (h) bendi hükmünün  anılan Yasanın 10/b-2 maddesini ortadan kaldırmadığı, tüm mühendis ve mimarlar için yeterlik koşulu aranmayacağı anlamına gelmeyeceği, tek istisnanın işe başlanılan ilk yıl için olduğu açıktır.

 

            Olayda ise, davacı Muzaffer Şen- Mahmut Şen Ortak Girişiminde Muzaffer Şen’in işe başladığı ilk yıl olmadığı, daha önce aynı idareye karşı bazı yapım işlerinde taahhüt üstlendiği anlaşıldığından, bu istisnadan yararlanamayacağı açıktır.”  ifadesine yer verilmiştir.

 

a) İhale üzerinde bırakılan Ferit KAYA tarafından teklif dosyası kapsamında inşaat mühendisliği diplomasının sunulduğu, teklif dosyası kapsamında başka bir iş deneyim belgesinin sunulmadığı, İnşaat Mühendisliği diplomasına göre Ferit Kaya’ nın 30.09.1988 yılında mezun olmuş olduğu anlaşılmış olup, İnşaat Mühendisleri Odasına 06.02.1989 yılında kaydolduğu, Köy Hizmetleri Yozgat İl Müdürlüğünden 16.05.2002 tarihinde emekli olduğu ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasına ise 15.09.2004 tarihinde kaydolduğu belirlenmiştir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve Danıştay’ın anılan kararı birlikte değerlendirildiğinde; “işe başlanılan yıl” kavramından ne anlaşılması gerektiği hususunda mevzuatta ve Danıştay kararında uygulamayı yönlendirici bir ifade bulunmadığından, işe başlanılan yıl ibaresinden yüklenici sıfatıyla ilk işe başlanıldığı yılın anlaşılması gerekmektedir.

 

Ayrıca, Danıştay kararına konu isteklinin daha önce aynı idareye karşı bazı yapım işlerinde taahhüt üstlendiğinin anlaşıldığı ifadesi de dikkate alındığında;

 

İnceleme konusu ihalede Ferit KAYA’ nın, memuriyeti esnasında denetim veya yönetim faaliyetlerinde bulunup bulunmadığına, emekli olduktan ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasına kaydolduktan sonra ise yapım işlerinde taahhüt üstlenip üstlenmediğine ilişkin bir bilgi ve belge olmamakla birlikte, teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu özgeçmişinde “2004 yılında kendi adına taahhüt işleri yaparak deneyimine devam ettiğini” belirtmiş olması nedeniyle, yüklenici sıfatıyla işe başlanılan yıl olarak, anılan isteklinin Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasına kaydolduğu 15.09.2004 tarihinin esas alınması gerekmektedir.

 

Dolayısıyla, inceleme konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli Ferit KAYA’ nın değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

b) İlyas BULUT’ un İnşaat Mühendisliği diplomasına göre 01.07.1971 yılında mezun olduğu, İnşaat Mühendisleri Odasına 29.07.1971 tarihinde, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasına 06.06.1975 tarihinde kaydolduğu dolayısıyla yüklenici sıfatıyla işe başlanılan yıl olarak, anılan isteklinin Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasına kaydolduğu 06.06.1975 tarihinin esas alınması gerekmektedir.

 

c) Basri YILDIRIM’ ın İnşaat Mühendisliği diplomasına göre 1991 yılında mezun olduğu İnşaat Mühendisleri Odasına 20.09.1991 tarihinde, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına 24.09.2003 tarihinde kaydolduğu dolayısıyla yüklenici sıfatıyla işe başlanılan yıl olarak, anılan isteklinin Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına kaydolduğu 24.09.2003 tarihinin esas alınması gerekmektedir.

 

Kaldı ki, anılan isteklinin teklifi kapsamında sunmuş olduğu özgeçmiş belgesinden, yapım işlerinde denetim (şantiye şefi) görevi ve taahhütlerde (yüklenici) bulunduğu anlaşılmıştır.

 

d) Hami ÇETİNTAŞ’ ın İnşaat Mühendisliği diplomasına göre 04.11.1977 yılında mezun olduğu, İnşaat Mühendisleri Odasına 07.11.1977 tarihinde, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasına 27.03.2006 tarihinde kaydolduğu dolayısıyla yüklenici sıfatıyla işe başlanılan yıl olarak, anılan isteklinin Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olduğu 27.03.2006 tarihinin esas alınması gerekmektedir.

 

Ancak, anılan isteklinin teklifi kapsamında sunmuş olduğu özgeçmiş belgesinden, yapım işlerinde denetim (kontrol mühendisi) görevinde  bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, inceleme konusu ihalede, İlyas BULUT, Basri YILDIRIM ve Hami ÇETİNTAŞ adlı isteklilerin, yukarıda izah edilen mevzuat hükümleri ve Danıştay’ın anılan kararının birlikte değerlendirilmesi neticesinde izah edilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmaları gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, raporda tespit edilen hususlar nedeniyle; DNZ Ltd. Şti., CEKAR Ltd. Şti., Şimşek Ltd. Şti. ve Osman KARABULUT’ un tekliflerinin değerlendirmeye alınmak, ihale üzerinde bırakılan Ferit KAYA, İlyas BULUT, Basri YILDIRIM ve Hami ÇETİNTAŞ adlı isteklilerin yukarıda izah edilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

DSİ IX. Bölge Müdürlüğü tarafından 18.09.2007 tarihinde yapılan 2007/125738 İKN´li “Malatya-Doğanşehir Söğüt Göleti” ile ilgili Kuruma yapılan başvuruya ilişkin olarak;

 

          Malatya-Doğanşehir Söğüt Göleti Yapım İşine Ait Özel Teknik Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 9 uncu maddesinde;

 

   “1.İstekliler tekliflerinin ekinde; aşırı düşük olan veya olmayan tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; vereceklerdir. Bunun için,

            a)İsteklilerce teklif fiyatını oluşturan analizlerin içerisinde yer alan malzemeler için üretici veya satıcı firmadan alınmış proforma faturanın aslı veya üretici firmanın teklif fiyat bildirme yazısının aslı ve ekipmanlar için de kendi malı olması halinde, kendi malı olduğuna dair ruhsat veya faturası, kendi malı  olmaması halinde  kira kontratı ve maliyetine ait belgeler,

     b) Proforma faturada belirtilen satış bedelinin ait olduğu birim fiyat tarifindeki hangi teknik özellikleri kapsayıp kapsamadığı ve varsa satış bedeline dahil olmayan unsurlar hakkında üretici firmanın yazılı açıklaması,

    c) Teklif fiyatı veren üretici firmanın TSE ve İSO belgelerinin bir fotokopisi, verilmelidir.

         d)Teklif birim fiyat cetvelinde yer alan tüm pozların ait olduğu birim fiyat tariflerine uygun olarak teklif kapsamında yer alan iş kalemlerinin metrajlarını-imalat ve işçilik miktarlarını-cinslerini-birimini-fiyatlarını ve tutarlarını gösteren ayrıntılı analizleri, analiz tekniğine uygun olarak hazırlanmalı ve analiz tanziminde işçi çalıştırılması esas alınmalıdır. İşçilik fiyatları asgari ücretin altında olmamalıdır. Analiz tekniğine uygun olmayan analizler ile işçilik bedeli için alt yüklenici anlamına gelen proforma fatura veya teklif fiyat yazısı verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

           e)Her bir iş kalemine ait analizlerde, müteahhit karı ve genel giderler karşılığı olarak sıfır veya eksi tutarı olan teklifler kabul edilmeyecektir.

f) İçeriği açıklanan teklif fiyat esas alınarak, satın alınan dosya içinde verilen teklif birim fiyat cetvelindeki ölçü birimi ve miktarı değiştirilmeden çarpılarak verilen teklif bedelinin yeniden hesaplanması yapılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenlemeye paralel düzenleme  idari şartnamenin diğer hususlar başlığı altında da yer almıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 34. maddesinin dördüncü fıkrasında; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” hükmü yer almıştır.

 

Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir. İdare tarafından hazırlanan Özel Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesinde bu belgelerin “Aşırı düşük olan veya olmayan tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere” istenilmiş, aynı düzenleme idari şartnamede de yer almıştır. Bu düzenleme Yönetmelik hükmüne uygun bir düzenleme değildir. Yönetmeliğe aykırı bir şekilde düzenlenen ihale dokümanı, tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine engel teşkil etmektedir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle; söz konusu aykırılığın düzeltici işlem ile giderilmesi mümkün olmadığından ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

               DSİ IX. Bölge Müdürlüğü tarafından 18.09.2007 tarihinde yapılan 2007/125738 İKN´li “Malatya-Doğanşehir Söğüt Göleti” ile ilgili Kuruma yapılan başvuruya ilişkin olarak;

 

          Malatya-Doğanşehir Söğüt Göleti Yapım İşine Ait Özel Teknik Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 9 uncu maddesinde;

 

   “1.İstekliler tekliflerinin ekinde; aşırı düşük olan veya olmayan tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; vereceklerdir. Bunun için,

            a)İsteklilerce teklif fiyatını oluşturan analizlerin içerisinde yer alan malzemeler için üretici veya satıcı firmadan alınmış proforma faturanın aslı veya üretici firmanın teklif fiyat bildirme yazısının aslı ve ekipmanlar için de kendi malı olması halinde, kendi malı olduğuna dair ruhsat veya faturası, kendi malı  olmaması halinde  kira kontratı ve maliyetine ait belgeler,

     b) Proforma faturada belirtilen satış bedelinin ait olduğu birim fiyat tarifindeki hangi teknik özellikleri kapsayıp kapsamadığı ve varsa satış bedeline dahil olmayan unsurlar hakkında üretici firmanın yazılı açıklaması,

    c) Teklif fiyatı veren üretici firmanın TSE ve İSO belgelerinin bir fotokopisi, verilmelidir.

         d)Teklif birim fiyat cetvelinde yer alan tüm pozların ait olduğu birim fiyat tariflerine uygun olarak teklif kapsamında yer alan iş kalemlerinin metrajlarını-imalat ve işçilik miktarlarını-cinslerini-birimini-fiyatlarını ve tutarlarını gösteren ayrıntılı analizleri, analiz tekniğine uygun olarak hazırlanmalı ve analiz tanziminde işçi çalıştırılması esas alınmalıdır. İşçilik fiyatları asgari ücretin altında olmamalıdır. Analiz tekniğine uygun olmayan analizler ile işçilik bedeli için alt yüklenici anlamına gelen proforma fatura veya teklif fiyat yazısı verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

           e)Her bir iş kalemine ait analizlerde, müteahhit karı ve genel giderler karşılığı olarak sıfır veya eksi tutarı olan teklifler kabul edilmeyecektir.

f) İçeriği açıklanan teklif fiyat esas alınarak, satın alınan dosya içinde verilen teklif birim fiyat cetvelindeki ölçü birimi ve miktarı değiştirilmeden çarpılarak verilen teklif bedelinin yeniden hesaplanması yapılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenlemeye paralel düzenleme  idari şartnamenin diğer hususlar başlığı altında da yer almıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 34. maddesinin dördüncü fıkrasında; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” hükmü yer almıştır.

 

Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir. İdare tarafından hazırlanan Özel Teknik Şartnamenin 9 uncu maddesinde bu belgelerin “Aşırı düşük olan veya olmayan tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere” istenilmiş, aynı düzenleme idari şartnamede de yer almıştır. Bu düzenleme Yönetmelik hükmüne uygun bir düzenleme değildir. Her ne kadar doküman kesinleşmiş olsa bile söz konusu düzenleme isteklilerde tereddüt meydana getirmiş ve tekliflerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilme imkanını ortadan kaldırdığı anlaşılmıştır.

 

Bu sebeple; Söz konusu aykırılığın düzeltici işlem ile giderilmesi mümkün olmadığından ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul