En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-911
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :34
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-911
Şikayetçi:
 Soma Öncü A.Ş. - Özdoğukan İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Vekili: Av. Meltem AKYOL, Nenehatun Cad. No: 60/4 G.O.P / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TKİ Genel Müdürlüğü,Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2008 / 4399
Başvuruya konu ihale:
 2007/152719 İhale Kayıt Numaralı “Üst Örtü ve Ara Dekapajı ile Kömür Kazı Yükleme ve Nakliye Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 06.00.97.0157/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TKİ Genel Müdürlüğünce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Numaralı “Üst Örtü ve Ara Dekapajı ile Kömür Kazı Yükleme ve Nakliye Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Soma Öncü A.Ş. - Özdoğukan  İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Vekili Av. Meltem AKYOL ’un 03.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2008 tarih ve 4399 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           TKİ Genel Müdürlüğü tarafından 20.11.2007 tarihinde yapılan “Üst örtü ve ara dekapajı ile kömür kazı yükleme ve nakliye yapım işi” ihalesinde, müvekkil ortak girişimin, “pilot ortağın iş deneyim belgesinin İdari Şartnamenin 7.3.1 maddesinde öngörülen tutarı karşılamadığı” ve “özel ortağın imza sirkülerinin İdari Şartnamenin 7.6.2 maddesinde öngörülen “aslının aynıdır” ibaresini taşımadığı” gerekçeleriyle idarece değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde; “İstekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’ sinden az ve % 100’ ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir…” hükmü,

 

55 inci maddesinin (f) bendinde; “İsteklinin başka iş ortaklıklarında gerçekleştirdiği iş nedeniyle elde ettiği iş deneyimi, o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır. Konsorsiyum olarak gerçekleştirilmiş işlerden elde edilen deneyim ise, ortakların gerçekleştirdiği iş kısımlarına ilişkin miktarlar üzerinden değerlendirilir” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari Şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “…İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’ sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı zorunludur. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının % 10’ unu sağlaması gerekir…

 

…f) İsteklinin başka iş ortaklıklarında gerçekleştirdiği iş nedeniyle elde ettiği iş deneyimi, o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır. Konsorsiyum olarak gerçekleştirilmiş işlerden elde edilen deneyim ise, ortakların gerçekleştirdiği iş kısımlarına ilişkin miktarlar üzerinden değerlendirilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu düzenleme gereğince inceleme konusu ihalede, 23.360.500,00 YTL teklif sunan başvuru sahibi ortak girişimin % 51 oranında ortağı olan pilot ortak Soma Öncü A. Ş. tarafından teklif bedelleri olan 23.360.500,00 YTL’ nin en az % 50’ si oranında (23.360.500,00 YTL /
2 ) = 11.680.250,00 YTL tutarında iş deneyim belgesi sunulması gerekmektedir.

 

Ortak girişimi oluşturan her iki ortak tarafından da, TKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 05.09.2007 tarih ve 2007/iş-9 sayılı, belge tutarı 11.327.885,94 YTL olan iş deneyim (yüklenici-iş bitirme) belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Söz konusu iş deneyim belgesinde yüklenicinin, işbu inceleme konusu ihaleye de ortak girişim olarak teklif sunan Soma Öncü A. Ş. - Özdoğukan Ltd. Şti. İş Ortaklığı olduğu ve iş deneyim belgesindeki ortaklık oranının da, yine işbu inceleme konusu ihaledeki iş ortaklığı oranı ile aynı % 51 Soma Öncü A. Ş. ve % 49 Özdoğukan Ltd. Şti. olduğu tespit edilmiştir.

 

Dolayısıyla, “İsteklinin başka iş ortaklıklarında gerçekleştirdiği iş nedeniyle elde ettiği iş deneyimi, o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır” şeklindeki Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (f) bendi hükmü ile İdari Şartnamenin 7.3.1 maddesinin (f) bendindeki  düzenleme gereğince bahse konu iş deneyim belgesinin % 51’ i (11.327.885,94 YTL x 0,51) = 5.777.221,83 YTL’ lik tutarının Soma Öncü A. Ş. adına, % 49’ u (11.327.885,94 YTL x 0,49) = 5.550.664,11 YTL’ lik tutarının ise Özdoğukan Ltd. Şti. adına olduğu anlaşılmıştır.

 

Soma Öncü A. Ş.’ nin payı olan % 51 oranına ilişkin 5.777.221,83 YTL’ lik tutar güncelleme ile 6.303.463,82 YTL olmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede, ortak girişimin pilot ortağı olan Soma Öncü A. Ş. tarafından 11.680.250,00 YTL tutarında iş deneyim belgesi sunulması gerektiği dikkate alındığında, bahse konu iş deneyim belgesinin bu şartı sağlamadığı anlaşıldığından,

 

Başvuru sahibi ortak girişimin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.   

 

2) Başvuru sahibi ortak girişimin özel ortağı Özdoğukan Ltd. Şti. tarafından; Soma Noterliğince 09.05.2006 tarih ve 6300 sayı ile düzenlenen, Ilgın Noterliğince bir örneği 02.11.2007 tarih ve 7578 sayı ile tasdik edilen ve Ankara 47. Noterliğince 19.11.2007 tarih ve 32716 sayı ile üzerine “Ilgın Noterliğinden 2.11.2007 tarih ve 7578 sayı ile tasdik edilmiş suretin aynı olduğu onaylanır” şeklinde şerh ile tasdik edilen imza sirkülerinin sunulduğu görülmüştür.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibi ortak girişimin özel ortağı Özdoğukan Ltd. Şti. tarafından sunulan ve Ankara 47. Noterliği tarafından tasdik edilen imza sirkülerinin;

 

Soma Noterliğince düzenlenen “asıl imza sirküleri” olmadığı, “asıl imza sirküleri”nin Ilgın Noterliğince tasdik edilmiş suretinin olduğu anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 7.6.2 maddesinde; “Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir” düzenlemesi,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci paragrafında da; “Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir” hükmü yer almaktadır.

 

Bu Yönetmelik maddesi ile; istekliler tarafından sunulacak noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımasının zorunlu olduğu, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanların geçerli kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmış olup, bu hükmün bir istinası olarak ise yalnızca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretlerinin kabul edileceği ifade edilmiştir.

 

Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibi ortak girişimin özel ortağı Özdoğukan Ltd. Şti. tarafından sunulan ve Ankara 47. Noterliğince 19.11.2007 tarih ve 32716 sayı ile üzerine “Ilgın Noterliğinden 2.11.2007 tarih ve 7578 sayı ile tasdik edilmiş suretin aynı olduğu onaylanır” şeklinde şerh ile tasdik edilen imza sirkülerinin, mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından,  

 

Başvuru sahibi ortak girişimin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul