İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-913
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :36
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-913
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Ağrı Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Fırat Mahallesi, Erzurum Cad., Yeni Hükümet Konağı, 3.Kat No:10, 04100 Merkez/AĞRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2008 / 63
Başvuruya konu ihale:
 2007/157265 İhale Kayıt Numaralı “Ağrı Doğubeyazıt Dalbahçe Köyü 32 Adet Afet Konutu İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 06.00.76.0132/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ağrı Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 09.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ağrı Doğubeyazıt Dalbahçe Köyü 32 Adet Afet Konutu İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Başkanlık İstemi eki dilekçenin 29.01.2008 tarih ve 63 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale ilanında istenilen anahtar teknik personelin “ihale ilan tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir.” şeklinde tarif edildiği, anahtar teknik personelin ihale ilan tarihinden önce işe alınmış olmasının zorunlu tutulmasının mevzuata aykırı olduğu, nitekim bu konuda iptal kararı alınmış emsal kurul kararı olduğu, bu ihalenin de iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Bülteninde 19.10.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 4.3.2. maddesinde; “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler:
 

a)İsteklinin bünyesinde; aşağıda sayı ve ünvanları belirtilen anahtar teknik personelin  çalışıyor olması gerekmektedir. 

 

Ünvanı

Adet

Deneyim süresi

İnşaat mühendisi veya mimar

1

En az 5 ( beş ) yıl deneyimli

Elektrik mühendisi

1

En az 5 ( beş ) yıl deneyimli

Makine mühendisi

1

En az 5 ( beş ) yıl deneyimli

Harita mühendisi

1

En az 5 ( beş ) yıl deneyimli

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen anahtar teknik personelin ihale ilan  tarihinden önce işe alınması ve ihale  tarihi itibarı ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin  olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.

 

  Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).”  hükmü yer almaktadır.

           

Yukarıda aktarılan Yönetmelik hükmü gereğince asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartını sağlamasının gerekli ve yeterli olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Söz konusu ihalede teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerden Servet ERDEM İnş Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Saim IŞIK, M.Pirzan AKA, Mentaş İnş. Ltd. Şti., Mehmet ADIGÜZEL, Mehmet KARAN, Zeyneddin GEYLANİ ve Atmaca İnş Ltd. Şti.+ Mege İnş.Ltd. Şti. Ortak Girişiminin değerlendirme dışı bırakma gerekçeleri arasında Başkanlık istemine konu ihale ilanındaki düzenlemenin de esas alındığı görülmüştür.

           

Bu durumda incelemeye konu yukarıda yer alan teklif değerlendirilmesine esas ihale ilanında düzenlenen anahtar teknik personelin ihale ilan  tarihinden önce işe alınması şartının öngörülmesinin anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu, aynı zamanda bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan rekabet ilkesine aykırı olarak katılımı daraltıcı nitelikte olduğu   anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemler, ihale işlemleri ile ihale kararının iptalini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, İçişleri Bakanlığı’na  bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,

 

Karara katılıyorum.

 

 

 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul