İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-914
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :37
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-914
Şikayetçi:
 Asil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Hoşdere Caddesi Nazilli Sokak No:13/6 Y. Ayrancı/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XXII. Böl. Müd. 226. Şube Müdürlüğü Çıtlakkale Mahallesi Ürün Sokak No:8 28200 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1901
Başvuruya konu ihale:
 2007/146540 İhale Kayıt Numaralı “Giresun Şebinkarahisar Alucra Çayı Vadisi Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 06.00.47.0132/2008-07E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ  XXII. Böl. Müd. 226. Şube Müdürlüğü’nce 22.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Giresun Şebinkarahisar Alucra Çayı Vadisi Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Asil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1901 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmalarının aşırı düşük teklif olarak değerlendirilen teklifleriyle ilgili yapmış oldukları savunmanın, idare tarafından gerçekle bağlantısı olmayan sudan sebeplerle reddedildiği ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak sorgulamaya verdikleri cevapta yapı araçlarına ve iş bitirmelerine kadar belgelendirilmiş detaylı analizlerin hassas ve teknik kadroları tarafından verildiği, idare tarafından bulunan eksikliklerin işin yapılmasını engelleyecek eksiklikler olmadığı ve ortada ciddi bir devlet zararının olduğu iddia edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale komisyonunun 28.11.2007 tarihli kararında, ihaleye katılan 13 istekliden Gözde İnşaat - Mustafa CİNGÖZ’ün İş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesinin değerlendirmeye alınmasını talep ettiği ancak sunduğu iş deneyim belgesinin Kanunun 62 inci maddesinin (h) bendine göre düzenlenmemesi gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, geçerli teklif olarak kabul edilen 12 isteklinin teklif etmiş oldukları bedeller üzerinden sınır değer tespiti yapıldığı, sınır değer olarak tespit edilen 5.336.100,00 YTL’nin altında kalan ve başvuru sahibi firmanın da aralarında bulunduğu 6 firmadan aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, bunlardan Orkay İnş. Haf. Nakl. Mad. Tur. Müh. Hiz. Bet. ve Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklaması vermediği,

 

İhale komisyonunun daha sonra yaptığı toplantılarda isteklilerden Uluşah İnş. Taah. ve Nakl. Tic. Ltd. Şti.’nin  ihaleye sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin tarihinin kısmi kabul tarihinden önce olması ve Orkay İnş. Haf. Nakl. Mad. Tur. Müh. Hiz. Bet. ve Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin de  banka referans mektubunda ve mali durum bildiriminde yer alan tutarın teklif edilen bedelin %10’unundan az olması gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, geriye kalan 10 geçerli teklif üzerinden yeniden sınır değer tespiti yapılarak 5.528.600,00 YTL bulunduğu, ancak bu değerin altında kalan ve aşırı düşük teklif açıklaması istenen  isteklilerin Orkay İnş. Haf. Nakl. Mad. Tur. Müh. Hiz. Bet. ve Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Uluşah İnş. Taah. ve Nakl. Tic. Ltd. Şti. dışında değişmediği görülmüş, sorguya cevap veren diğer 4 isteklinin açıklama dosyalarında yapılan inceleme sonucu, ihale komisyonu tarafından aşırı düşük tekliflerin sınır değere, bulunan yaklaşık maliyete ve ihalede oluşan piyasa fiyatına göre aşırı düşük ve yetersiz bulunduğu belirtilerek savunmalarda verilen birim fiyat analiz ve hesaplarının yeterli olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları,

 

Aşırı düşük teklif sorgusu dışında belgeleri tamam olan diğer isteklilerden en düşük teklifi veren  OR-NA İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Bayburt İnş. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin de ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            Şikayet konusunun 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde hüküm altına alınan  aşırı düşük teklif değerlendirmesine ilişkin olduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin, “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı  XIII üncü maddesinin, “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirilmesi” başlıklı (H) fıkrasında yer alan; “….Bu çerçevede ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a) Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c) Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil) tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.” düzenlemesi gereğince ihale komisyonunun geçerli teklifleri tespit ettikten sonra aşırı düşük sorgulamasında kullanacağı sınır değeri tespit etmesi ve buna göre tespit edilen sınır değerin altında kalan tekliflere ilişkin aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

           

Bu durumda öncelikle aşırı düşük teklif sorgulamasına esas geçerli tekliflerin tespit edilmesi için teklif değerlendirilmesinin ihale mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığının incelenmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan ihaleye sunulan teklif dosyalarının incelenmesi sonucunda;

 

-Söz konusu ihaleye teklif veren isteklilerden Denge Yol Yapı İnş. Taah. Turz.  Mad. Nak. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortaklarından Cem AYDEMİR’in Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verilen, 14.06.2006 tarih ve 387-1506 sayılı, “Bursa Çevreyolu Yalova Ayr.-Karacabey Köprülü Kavşağı Kesimi” işine ait, uygulanan yapı tekniğinin “otoyol yapım işi (km:82+382-109+454 arası ve km:0+000-2+000 arası toprak ve tefsiye işleri, büyük  ve küçük sanat yapıları, üstyapı işleri, güvenlik ve trafik işleri, ikincil işler)” olarak belirlenen iş denetleme belgesini sunduğu, ancak iş denetleme belgesinde işin adının, idari şartnamenin 7.4 maddesinde belirlenen ve Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin eki benzer iş grupları listesinde yer alan A/I, A/II, A/III ve G/III grubu işler arasında olmadığı, otoyol yapım işlerinin A/VIII, A/IX veya A/X grubu işler arasında yer alabileceği, inceleme konusu ihalede benzer iş olarak değerlendirilecek işlerin idari şartnamenin söz konusu maddesinde “A/I, A/II, A/III ve G/III grubu işler” olarak belirlendiği dikkate alındığında Denge Yol Yapı İnş. Taah. Turz.  Mad. Nak. ve Tic. Ltd. Şti.’nin verdiği Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş denetleme belgesinin benzer iş tanımına uymadığı ve söz konusu firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

-Benzer şekilde, Detay Yol Yapım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin de yarıdan fazla hisseye sahip ortaklarından Cengiz ILMAN’ın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 26.01.2007 tarih ve 0609 sayılı, “Giresun-Espiye (Giresun Geçişi Hariç) Devlet Yolu Km:0+000-24+576 arası” işine ait, uygulanan yapı tekniğinin “toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı işleri (alttemel, plentmiks temel, bitümlü sıcak karışım, vs. işleri), köprü ve viyadük yapılması, yaya üst geçidi yapılması, peyzaj işleri, çeşitli işler vs. işleri” olarak belirlenen iş denetleme belgesini sunduğu, ancak iş denetleme belgesinde işin adının, idari şartnamenin 7.4 maddesinde belirlenen ve Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin eki benzer iş grupları listesinde yer alan A/I, A/II, A/III ve G/III grubu işler arasında olmadığı, devlet yolu altyapı ve üst yapı yapım işlerinin A/VIII, A/IX veya A/X grubu işler arasında yer alabileceği, inceleme konusu ihalede benzer iş olarak değerlendirilecek işlerin idari şartnamenin söz konusu maddesinde “A/I, A/II, A/III ve G/III grubu işler” olarak belirlendiği dikkate alındığında Detay Yol Yapım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında vermiş olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş denetleme belgesinin benzer iş tanımına uymadığı ve söz konusu firmanın da değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte Denge Yol Yapı İnş. Taah. Turz. Mad. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. ve Detay Yol Yapım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yukarıda anılan gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmaması ihale sonucuna etkili görülmemiştir.

 

Ayrıca başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddialarının ihale işlem dosyası kapsamında incelenmesi sonucunda;

 

İhale komisyon kararında, başvuru sahibi Asil İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük açıklamasının yeterli görülmeme gerekçesinin;

 

-“D1-0100-S ve D1-0100-T Temel ve serbest kazı pozun fiyatının belirlenmesinde kullanılan analizlerde kazıdan çıkan fazla malzemenin nakli dahil edilmemiştir. Bu haliyle teklif edilen fiyat gerçeğe uygun değildir.

 

-D4-0400 Ocak taşı ile istifli tahkimat yapılması fiyatının belirlenmesinde faydalanılan 15.015 pozu belli kategorilerde taş hazırlanması pozu analizine uygun olmayıp bu teklif edilen fiyat gerçeğe uygun değildir.

 

-D5-0500 Büz yapılması fiyatının belirlenmesinde kullanılan beton büz fiyatının alındığı proforma fatura fotokopi olup gerçeği yansıtmamaktadır. Analizi oluşturan rayiçler ve miktarları da eksik alınmıştır. Bu haliyle teklif edilen fiyat gerçeği yansıtmamaktadır.”  olarak belirlendiği, ayrıca birim fiyat bazında isteklilerce yapılan savunmalarda, resmi analizlerin birim miktar ve fiyatlarında yapılan değişiklikler, piyasa fiyatlarını yansıtmayan proforma faturalar ve bütün isteklilerin ulaşabileceği makine ve kamyonlara sahip olmanın bir avantajmış gibi beyan edilmesi ve benzeri gerekçelerle aşırı düşük açıklamaların reddedildiği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” düzenlemesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 nci maddesinde buna paralel düzenleme yer almaktadır.

 

İhale komisyonunca 28.11.2007 tarihinde düzenlenen Aşırı Düşük Tekliflerin Sorgulamalarının Değerlendirilmesi Tutanağında, başvuru sahibi Asil İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük açıklamasının yeterli görülmeme gerekçesinin aynı tarihli ihale komisyon kararında belirtilen gerekçelerle paralel olduğu ancak ihale dokümanı içerisinde yer alan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde ve birim fiyat tariflerinde D2-0200-T ve D2-0200-S poz numaralı iş kalemlerinin söz konusu komisyon kararında ve tutanakta D1-0100-T ve D1-0100-S olarak yazıldığı görülmüştür.

 

Bu doğrultuda yapılan incelemede; ihale dokümanı içerisinde yer alan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde ve birim fiyat tariflerinde, D2-0200-T iş kaleminin adının ve  kısa açıklamasının; “imalatta, ocakta veya ariyette, makine ile her türlü ve her derinlikteki zeminde temel kazısı yapılması, imalat veya inşaattan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, artan malzemenin depoya nakli dahil 1 m3 fiyatı” olarak; D2-0200-S iş kaleminin adının ve  kısa açıklamasının da; “imalatta, ocakta veya ariyette, makine ile her türlü ve her derinlikteki zeminde temel kazısı yapılması, çıkan malzemenin istifli tahkimat arkasına sedde dolgusunun yapılması, imalat veya inşaattan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, artan malzemenin depoya nakli dahil 1 m3 fiyatı” olarak belirtildiği görülmüştür. Başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamasında, bu kalemlere ilişkin olarak yaptığı analizlerde,  D2-0200-T ve D2-0200-S iş kalemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında artan malzemenin depoya nakliyesinin maliyetini göstermediği tespit edilmiştir.

 

Yaklaşık maliyet hesap cetvelinde ve birim fiyat tariflerinde; “ocak taşından (%20’si 0,400-2,000, %60’ı 2,000-6,000 ve %20’si 6,000-15,000 ton kategorideki) istifli tahkimat yapılması” olarak belirlenen D4-0400 poz numaralı iş kalemine ilişkin olarak başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamasında yapmış olduğu analizde, 15.015 numaralı pozdan yararlanıldığının belirtildiği, ancak 15.015 numaralı pozun bayındırlık birim fiyat analizlerinde; “Makine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kayalık zeminde kanal açılması veya dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo ve dolguya makine ile serilmesi” olarak tanımlandığı göz önüne alındığında, başvuru sahibinin açıklamasında kullanmış olduğu 15.015 numaralı pozun tanım ve analizi ile söz konusu ocak taşından istifli tahkimat işi kaleminin kapsam ve niteliğinin aynı olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, ihale komisyonunca başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük açıklamasının yeterli bulunmama gerekçelerinden biri olarak, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde ve birim fiyat tariflerinde, “Q 40 cm iç çapında ve 5,5 cm cidar kalınlığında büzün yerinde yapılması ve yerine konması, harç ile birleşim yerlerinin sıvanması” olarak tanımlanan D5-0500 iş kalemine ilişkin, beton büz fiyatını belirten proforma faturanın fotokopi olduğunun tespit edildiği, başvuru sahibinin de itirazen şikayet dilekçesinde bu hususu teyit ettiği görülmüştür.

 

Yukarıda belirtilen tespitler ve  4734 sayılı Kanun ve Yönetmelik hükmü birlikte değerlendirildiğinde; ihale komisyonu tarafından hesaplanan sınır değerin altında yer alan Asil İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenmesinden sonra, söz konusu istekli tarafından sunulan teklifinin detayına ilişkin yapılan açıklamaların uygun bulunmayarak başvuru sahibinin teklifinin reddedilmesinde mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmamıştır.

 

Ayrıca idare tarafından, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince tespit etmiş olduğu sınır değerin altında kalan diğer isteklilerden istenen aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli bulunmamasının ihale mevzuatına uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Teklif veren şikayetçinin, teklif ettiği birim fiyatların gerçekçi piyasa koşullarına uygun olup olmadığına ilişkin olarak sunduğu analizler;

 

-İş kalemlerinin gerçekleşmesi sırasında “artan malzemenin depoya nakliyesinin maliyetinin” gösterilmediği,

 

-“İstifli tahkimat yapılması” imalatının analizinin tanziminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 15.015 poz numaralı imalatı analizinin “ocak taşından istifli tahkimat işi “ kaleminin kapsam ve niteliğini taşımadığı gerekçesiyle yardımcı analiz olarak kullanılamayacağı  gerekçesiyle İdarece reddedilmiştir.

 

Bu imalatlarla ilgili olarak makine ve kamyonlara sahip olmanın avantaj kabul edilmediği İdarece dile getirilmiştir.

 

Dosyasında mevcut olan imalat tanımlarından “malzemelerin depoya naklinin fiyata dahil olduğu” anlaşılmaktadır. Kaldıki İdarece bir avantaj olarak değerlendirilmeyen makine ve kamyonların İsteklinin malı olmasının “Taşkın koruma inşaatı” işinin ana imalat kalemleri olan kazı-dolgu ve nakliye maliyetini önemli ölçüde aşağı çekeceği aşikardır.

 

İsteklilerin kar ve genel gider oranlarını belirlemeleri kendi takdirlerinde olup,  inşaat sektöründe sürekli gelişen teknoloji, malzeme ve organizasyon teknikleri nedeniyle analizlerde yer alan iş kalemleri ve rayiçlerin İdare ve diğer İsteklilerin analizlerine  göre  farklılık arzetmesi olağan bir durumdur. Bu nedenle İdarelerce yaptırılacak olan özel imalatın her yönü ile tarif edilmesi gerekmesine karşın İsteklinin başvurusunda belirttiği gibi İdarenin imalatlara ait analizlerin tanzimi için herhangi bir poz numarası veya tarif önermediği ve analizlerle ilgili bileşenleri (eskavatörün kapasitesi, kompresörün gücü vb.) irdelemediği görüldüğünden  İsteklinin sunduğu analizlerin uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmesinde uyarlılık bulunmamaktadır.

 

İdare “beton büz” malzemesine ait proforma faturayı fotokopi olup, gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle uygun bulmamıştır. İhale Komisyonunun her belge ve sorgulama üzerinde gerekli tahkikleri yapma yetkisi olduğu halde burada bu yetki kullanılmamıştır. Proforma faturalarda yer alan bir takım şekil ve içerik eksiklerinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması için gerekçe gösterilmesinde bir uyarlık bulunmamaktadır.

 

İdare kanunun öngördüğü “Yapım yönteminin ekonomik olması”, “seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar” ile “Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü” hususlarında herhangi bir değerlendirme yapmamıştır.

 

Belirtilen bu hususlar çerçevesinde; şikayetçinin, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki gerekçem ile çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul