İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-915
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :38
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-915
Şikayetçi:
 Murat Oruç Mühendislik Müth. Taah. ve Müşv. İşleri, Akkoyunlu Sokak Tursan Apartmanı Kat:2 No:5 Yenişehir Merkez/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hasan Efendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarı No:67 09100 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2008 / 1083
Başvuruya konu ihale:
 2007/172799 İhale Kayıt Numaralı “Aydın İli Bozdoğan İlçesi 500 Kişilik Spor Salonu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 06.00.31.0120/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Aydın İli Bozdoğan İlçesi 500 Kişilik Spor Salonu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Murat Oruç Mühendislik Müth. Taah. ve Müşv. İşleri’nin 25.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.01.2008 tarih ve 1083 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

10.01.2008 tarihli başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1- İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş hacmini gösteren belgelerinin dosyada bırakılmadığı ve bilanço belgelerinin yeterli olmadığı,

 

            2- İdari şartnamede teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin istenildiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin inşaat iş kalemlerine ait metrajlar ile analizleri yanlış ve eksik verdiği, elektrik ve mekanik iş kalemlerine ait metrajlar ile analizleri vermediği, ayrıca elektrik ve mekanik iş kalemlerine ait proforma faturaların ihale dosyasında bırakılmadığı,

 

            3- İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin B-III Grubu işler kapsamında olmadığı,

 

            4- İhale üzerinde bırakılan istekli ile kendi firmalarının yapmış olduğu metrajlar arasında farklılıklar olduğu, kendileri tarafından yapılan metrajların proje ölçülerine uygun olarak çıkarıldığı, iki teklif arasındaki 125.000-YTL’lik fiyat farkının da bu husustan kaynaklandığı,

 

15.01.2008 tarihli ikinci başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin bilançosunun serbest muhasebeci tarafından imzalandığı,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1- Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İsteklinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri” başlıklı 7.2.2 maddesi;

 

            İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler; isteklinin;

 

            a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

            b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

            c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

 

            Yeterlilik kriterleridir ve sunulan belgelerde yukarıda sayılan bu üç kriter birlikte aranır.

 

            Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp, sağlanmadığına bakılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Bilançosu Veya Eşdeğer Belgeleri” başlıklı 37 nci maddesinde; bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olmasının gerekli olduğu, yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen isteklilerin yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebileceği, ayrıca isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlamasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            İncelenen ihalede; ihale üzerinde bırakılan Yiğitler İnş. İhr. İth. San. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde sunduğu bilanço üzerinde yapılan hesaplama sonucunda anılan isteklinin ihale dokümanında ve anılan Yönetmelikte istenilen rasyo değerlerini sağladığı, ancak bilançonun “serbest muhasebeci” Toker KARAKAYA tarafından imzalı olduğu görülmüştür.

 

            Bu durumda; ihale üzerinde bırakılan isteklinin ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesine yönelik bilançosuna ilişkin belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 inci maddesinde yer alan hükümlere aykırı olması nedeniyle anılan isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden idarece yapılan işlemde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

            Öte yandan,     İdari şartnamenin “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 7.2.3 maddesi;

 

            İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu işle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler,

 

            Bu belgelerde, son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin %15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin %12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerinden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

 

            Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadar ki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp, sağlanmadığına bakılacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde, sunulan gelir tablosu ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olmasının gerekli olduğu, ayrıca isteklinin ortak girişim ortağı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirleri; iş ortaklığında o ortak girişimdeki hissesi oranında dikkate alınacağı ve iş ortaklığında; yıllık ciro veya ihale konusu yapım işlerine ilişkin yıllık gelir bakımından, pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerektiği, ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlamalarının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalede; ihale üzerinde bırakılan Yiğitler İnş. İhr. İth. San. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde gelir tablosu veya yapım işi miktarını gösteren hakediş raporunun sunulmadığı görülmüştür.

 

            Bu durumda; Yiğitler İnş. İhr. İth. San. Ltd. Şti.’nin teklif ekinde ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesine yönelik iş hacmini gösteren belgelerin verilmemesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde yer alan hükme aykırı olması nedeniyle anılan isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden idarece yapılan işlemde mevzuata uyarlık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde; “…Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir…” hükmü yer almaktadır.

 

 

 

 

            İdari Şartnamenin 7.1.(m) maddesinde; “Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.” düzenlemesine,

 

            İhale ilanının “Diğer Hususlar” başlığında ve anılan şartnamenin 58 inci maddesinde; “İstekliler tekliflerinin ekinde; aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere teklif bedeli oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vermek zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İncelemeye konu ihalede, Erhan İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Mahmut PETEKKAYA’nın teklif dosyasındaki mevcut analiz ve hesap cetvellerinin yeterli olmadığı, Polatoğlu Pet. Ür. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasındaki mevcut analiz ve hesap cetvellerinin birbiriyle uyuşmadığı gerekçesiyle tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifleri değerlendirmeye alınan dört isteklinin (ihale üzerinde bırakılan istekli dahil) teklif dosyalarında analizlerin yer aldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ ekinde yer alan “(B) Üstyapı (Bina) Grubu İşler” başlıklı bölümünde;

 

III. Grup İşler:

 

1. II.Grup işler

2. Özelliği olan büyük okul yapıları (spor salonu,konferans salonu v.b. ek tesisleri olan eğitim yapıları)

3. Liman binaları (Liman, iskele ve diğer ulaşım yolları daha önce yapılmış ise)

4. İl tipi idari binalar

5. Büyük cezaevler

6. Büyük yurtlar (Yüksek öğrenim yurtları)

7. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

8. Araştırma binaları ve laboratuarlar

9. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

10. Arşiv binalar

11. Banka binaları

12. Hastaneler, doğumevleri, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

13. Yaşlılar huzur evi, kreş ve gündüz bakım evleri

14. Kaplıca ve şifa evleri

15. Müstakil spor köyleri (kapalı-açık yüzme havuzları, spor salonları, hipodromlar, stat ve stadyumlar)

16. Aqua parklar

17. Rekreasyon merkezleri, büyük parklar

18. Otel ve moteller

19. Eğitim ve eğlence amaçlı yapılar (toplantı, eğlence ve düğün amaçlı),

gençlik merkezleri

20. Fuarlar, satış ve sergi binaları (showroomlar)

21. Misafirhaneler

22. İbadethaneler (Dini yapılar)

23. Organize sanayi bölgeleri

24. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesisler, fabrika ve imalathaneler

25. Villalar, teras evleri ve dağ evleri

26. Çevre düzenlemesi gerektiren toplu konut, siteler veya müstakil konutla

27. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve özel konutlar,

28. İş hanları, ticari bürolar

29. Büyük mağazalar, alışveriş merkezleri

30. Otobüs terminalleri, otogarlar, istasyon binaları

31. Katlı garajlar (yer altı-yer üstü)

32. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

 

            Şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

 

            Yiğitler İnş. İhr. İth. San. Ltd. Şti. tarafından teklif ekinde sunulan iş deneyim belgesinin 07.12.2007 tarih ve 66191 sayı ile İmar ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlendiği, işin adının “Ereğli Çıraklık Eğitim Merkezi İnşaatı İşi” olduğu, uygulanan yapı tekniğinin betonarme karkas, toplam sözleşme bedelinin 1.149.000,00 YTL ve belge tutarının da aynı bedel olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            İhale işlem dosyası kapsamındaki bilgiler çerçevesinde, Yiğitler İnş. İhr. İth. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinde gerçekleştirilen işin anılan Tebliğin B/III Grubu işler kapsamında olmayıp B/IV Grubu işler kapsamında olduğu değerlendirilmekle birlikte, işin kapsam ve içeriğinin iş deneyim belgesini düzenleyen idareden istenecek tevsik edici belgeler çerçevesinde idarece yeniden irdelenmesi gerekmektedir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan bir ihalede “imalat miktarlarının ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilememesi sebebiyle” istekliler tarafından hesaplanan miktarların idare tarafından hesaplanan miktarlarla birebir uyuşmamasının ve isteklilerin birbirlerinden farklı miktarlar önermesinin olağan olduğu, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulanmasında ve ihalenin sonuçlandırılmasında esas olanın toplam teklif rakamı olması gerektiği hususu dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yaptığı bir itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 28.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-379 sayılı Kurul Kararına istinaden anılan isteklinin daha önce yapmış olduğu işlere ilişkin iş denetleme belgelerinin ve iş deneyim belgelerinin bulunduğu, bu nedenle isteklinin iş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesini sunmasının mümkün olmadığı şeklinde karar verildiği görülmüştür.

 

            İncelemeye konu ihalede de, Murat ORUÇ’un iş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesini sunduğu görüldüğünden adı geçen isteklinin anılan Kurul Kararı doğrultusunda iş denetleme ve iş deneyim belgesinin bulunması nedeniyle mezuniyet belgesini kullanamayacağı hususu dikkate alındığında anılan isteklinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            Sonuç olarak; yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, düzeltici işlem kararı verilmesi gerekmekle birlikte, incelemeye konu ihale, Kurulun 18.02.2008 tarih ve 2008/UY.Z-764 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul