İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-917
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :40
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-917
Şikayetçi:
 Şükrü Çallı / Müteahhit, Altay Caddesi, Şener Apt., Kat:2 No:1 Merkez / HAKKARİ
 İhaleyi yapan idare:
 Hakkari İl Özel İdaresi,Pehlivan Mahallesi, Kayacan Caddesi, Özel İdare İşhanı, Kat 4-5 Merkez / HAKKARİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2008 / 1710
Başvuruya konu ihale:
 2007/182590 İhale Kayıt Numaralı “Hakkari Berçelan - Van arası 3. Kısım Yol Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 06.00.42.0085/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hakkari İl Özel İdaresi’nce 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hakkari Berçelan - Van  arası 3. Kısım Yol Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Şükrü Çallı / Müteahhit’ in 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2008 tarih ve 1710 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet  başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Teklif verdikleri ihalenin ihale komisyonunun kararı üzerine tüm tekliflerin reddedilmesi suretiyle iptal edildiği, ancak ihalede rekabet ortamı sağlandığından iptal gerekçelerinin mevzuata aykırı olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak  yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

 

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından 2007/182590 İKN´li “Hakkari Berçelan - Van  arası 3. Kısım Yol Yapım İşi” 13.12.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş, ihaleye ilişkin 13 adet ihale dokümanı satın alınmış, 6 istekli söz konusu ihaleye katılmıştır.

 

28.12.2007 tarihli ihale komisyon kararından, ihale komisyonunca imza karşılığı 6 adet teklif zarfının teslim alındığı, yapılan inceleme neticesinde tüm teklif zarflarının Kamu İhale Kanunun 30 uncu maddesine uygun olduğunun tespit edildiği, istekliler önünde teklif zarflarında bulunan belgelerin kontrol edildiği ve yapılan değerlendirme sonucunda; “İhaleye ait 13 dokümanın satılmasına rağmen 6 firmanın teklif vermiş olması komisyonumuzda tereddüt yarattığı bu haliyle ihalenin yapılmasının sağlıklı olmayacağı kanaati hasıl olduğundan ve bu durumun ihalede rekabetin oluşmadığı yönünde komisyonumuzda kanaat oluşmasına yol açtığından 4734 sayılı kanunun 39. maddesi gereğince…” bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanaktan Cihan Uçaman’ın sunduğu geçici teminatın yetersiz olarak değerlendirildiği ve teklif zarfı açma ve belge kontrol tutanağından isteklilerin teklif zarfı içinde sundukları belgelerde eksik olmadığının tespit edildiği anlaşılmaktadır.

           

İdarenin şikayet dilekçesine verdiği cevapta “… Şükrü ÇALLI’ nın teklif ettiği bedel 3.360.000,00 YTL olup bu teklifin altında olmak üzere 2 adet daha düşük teklif bulunmasına rağmen şikayet dilekçesinde kendisinin teklifinin uygun olduğunu ve yasal haklarının elinden alındığı beyan edilmekte bu husus kendisinin vermiş olduğu teklifteki beyanı ile bağdaşmadığı görülmektedir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almakta olup bu maddenin gerekçesinde ise; “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslar arası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi iptal etme yetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede 13 adet doküman satılmış olmasına karşılık 6 isteklinin ihaleye teklif vermiş olması hususunun idarenin ihalede rekabetin oluşmadığına ilişkin gerekçesine yalnız başına dayanak oluşturamayacağı ancak, incelenen ihalede geçerli tekliflerin tespit edilmediği, başvuru sahibinin teklifinin ihalede en düşük teklif olmadığı ve idarenin ihale dokümanını ihaleye katılımı artıracak şekilde düzenleyerek yeniden ihaleye çıkmasının ihalede rekabetin artması açısından daha uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet  başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul