İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-918
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :41
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-918
Şikayetçi:
 Serkan İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti, G.M.K. Bulvarı 40/6 Maltepe Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çetinkaya Mah. Atatürk Cad. 03030 Merkez / AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2008 / 2587
Başvuruya konu ihale:
 2007/180943 İhale Kayıt Numaralı “Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Spor Salonu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 06.00.62.0085/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Spor Salonu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Serkan İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin 07.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2008 tarih ve 2587 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhale teklif zarflarının açılması esnasında bazı firmaların hesap cetvelleri ve analizlerinin eksik olduğunun ihale anında temsilcileri tarafından görüldüğü, ihale komisyonunun sözlü olarak uyarıldığı; İdari Şartnamenin "VI. Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde “İstekliler tekliflerinin ekinde; aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vermek zorundadır." denildiği, bu maddede istenen evrakların tamamlatılamaz evraklar arasında olduğu ve ifade edilen husus dikkate alınarak ihale kararının tekrar incelenmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Spor Salonu İnşaatı” işi 25.12.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş, ihaleye altı istekli katılmış, bunlardan beşi geçerli teklif olarak değerlendirilmiş ve ihale Özen İnş. Yapı Malz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmıştır.

 

İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı yedinci maddesinde “ Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.” düzenlemesi ve idari Şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde “İstekliler tekliflerinin ekinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulama aşamasında kullanılmak üzere teklif bedeli oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vermek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Zarf açma ve belge kontrol tutanağının “Yapım Analizi Raporu” başlıklı sütunundan idari şartnamenin yukarıda yer verilen maddesinde bahsedilen belgelerin teklif dosyasında sunulup sunulmadığının kontrol edildiği ve bu belgelere ilişkin “var” açıklaması yapıldığı görülmüştür.

 

Ancak isteklilerin teklif dosyaları incelendiğinde; ihale üzerinde bırakılan Özen İnş. Yapı Malz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Adnan BAYRAM’ ın idari şartnamede istenen “…bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler…” den hiçbirini sunmadığı, Simay İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin istenen bu analizlerden bir kısmını ve bazı imalatlara ilişkin proforma fatura sunduğu, Tunç-Ay İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti.’nin ise kalorifer tesisatı, sıhhi tesisat ve elektrik tesisatı işlerinde yer alan iş kalemlerine ait miktarlar ve birim fiyatlar ile istenen analizlerin hiç birini sunmadığı belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi Serkan İnşaat’ın ise mekanik tesisatı ile elektik tesisatı dışındaki kalemlere ilişkin analizleri sunduğu görülmüştür. Ancak başvuru sahibinin aralarında “halıfleks (850 m2)”, “spor salonu oyun çizgileri”,  “sentetik saha 10+2”, “fens teli” ve “18 mm sentetik saha yapılması” gibi işlerin de bulunduğu 19 adet özel birim fiyat analizinde yalnız “Proforma Faturadan (Malzeme ve işçilik dahil fiyat)” ifadesine yer vererek istenen özel analizleri yapmayarak yalnız fiyata yer verdiği tespit edilmiştir.

 

Ayrıca başvuru sahibinin analizlerde yer verilen ve imalat işinde kullanılacak olan çimento, demir gibi malzemelerin nasıl temin edileceğine ilişkin herhangi bir belge sunmadığı ve bunların nakliyelerine ilişkin nakliye analizlerini yapmadığı tespit edilmiştir.

 

Diğer yandan idarenin Kuruma gönderdiği ihale dosyası kapsamında ihale konusu iş içerisinde yapılacak olan tenis kortu ve basketbol sahası yapımı ile ilgili özel birim fiyat analizlerini de ilgilendiren belgelerin bulunduğu ve idarenin yaklaşık maliyet hesabında nakliye analizlerini de yaparak nakliye giderlerini yaklaşık maliyete dahil ettiği görülmüştür.

 

Bu tespitlerden başvuru sahibinin idari şartnamede istenen ve özellik arz eden analizleri sunmadığı anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin “VI-Diğer Hususlar” başlıklı maddesinde istenen “teklif bedeli oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler” in idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlığı altında istenmiş olması nedeni ile bunların tamamlatılabilecek belge kapsamında değerlendirilemeyeceği göz önünde bulundurulduğunda, anılan maddede bahsedilen analizleri sunmayan veya eksik olarak sunduğu tespit edilen beş isteklinin de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak ihaleye katılan tüm isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması neticesinde ihalede geçerli teklif kalmayacağından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul