• Karar No: 2008/UY.Z-921
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :45
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-921
Şikayetçi:
 Mustafa TURAN Çaybaşı Mh. 1583. Sk. No:15/2 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli İl Özel İdaresi Çaybaşı Mh. 1581. Sk. No:3 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2008 / 1780
Başvuruya konu ihale:
 2007/131529 İhale Kayıt Numaralı “Denizli Merkez Gümüşler Lisesi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2008 tarih ve 06.00.46.0065/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli İl Özel İdaresi’nce 28.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Denizli Merkez Gümüşler Lisesi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Mustafa TURAN’ın 04.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2008 tarih ve 1780 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kendi teklifinden daha düşük bir teklifin uygun olarak değerlendirildiği halde teklifinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, aynı idare tarafından aynı hafta içersine yapılan dört ihalede, kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılırken, ihalelerin hep aynı şirket üzerinde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihaleye 21 isteklinin teklif verdiği, teklifi sınır değerin altında kalan 8 istekliden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca açıklama istendiği, Kılıçoğlu Ltd. Şti., Neskal Ltd. Şti., LTO İnş. Ltd. Şti., Çalışkaner Ltd. Şti. ve Yusan İnş. Ltd. Şti.’nin istenen sürede açıklamada bulunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, altıncı sıradaki Mustafa TÜRK ve sekizinci sıradaki teklif sahibi olan şikayetçinin yapmış olduğu açıklamalar yeterli görülmeyerek tekliflerinin reddedildiği ve ihalenin ikinci sıradaki teklif sahibi olan Erçelik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Erçelik İnş. Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu açıklamaların incelenmesinden; yapılan açıklamanın, başvuru sahibi Mustafa TURAN ve Mustafa TÜRK’ün açıklamalarından farklı olan ve 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen, ihale konusu işin imalat sürecinin ve yapım yönteminin ekonomik olması veya seçilen teknik çözümler ile teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar hususlarında bir açıklama olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin yapmış olduğu açıklamanın uygun görülmesine rağmen diğer isteklilerin tekliflerinin reddedilmesine ilişkin ihale komisyon kararının çelişkili olduğu,

 

Şikayet başvurusu üzerine düzenlenen inceleme raporunda, başvuru sahibinin inşaat imalatlarının yaklaşık maliyete oranının % 45,57 olduğu, bu indirim oranı ile işin tamamlanmasının mümkün olmadığının belirtildiği, ancak bu indirim oranının başvuru sahibinin kar ve genel giderleri dikkate alınmadan hesaplandığı, kar ve genel giderler dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucu hesaplanan indirim oranının % 33,66 olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin inşaat imalatlarına ilişkin indirim oranının da % 33.65 olduğu dikkate alındığında idarenin bu gerekçesinin yerinde olmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin elektrik ve mekanik tesisatına ilişkin teklifinin, teklifleri reddedilen her iki isteklinin tekliflerinden düşük olduğu, anahtar teslim bir işte daha yüksek teklif veren isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılırken, ihalenin daha düşük teklif veren bir başka istekli üzerinde bırakılmasına ilişkin ihale komisyon kararında tutarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan; Çalışkaner İnş. Ltd. Şti.’nin istenen sürede açıklamada bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedilmesine ilişkin idarece yapılan işlemlerin incelenmesinden;

 

İdarenin 4.10.2007 tarih ve 1811 sayılı yazısı ile Çalışkaner İnş. Ltd. Şti.’nden, teklifinin bileşenlerine ilişkin olarak yazının tebliğinden itibaren 5 gün içinde cevaplanmak üzere açıklama istendiği, tebligat alındısından söz konusu yazının 15.10.2007 tarihinde tebliğ edildiğinin anlaşıldığı, adı geçen isteklinin 19.10.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile istenen açıklamaları sunduğu ancak 23.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile istenen sürede açıklamada bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedildiği belirlenmiştir. Adı geçen isteklinin bu hususa ilişkin olarak idareye yaptığı şikayet başvurusuna idare tarafından verilen cevapta, açıklama isteme yazısının 05.10.2007 tarihinde postaya verildiği, mektubun postaya verildiği tarihi izleyen yedinci günün tebliğ edildiği varsayıldığı ve tebliğden itibaren 5 gün içinde açıklamada bulunulmadığından teklifin reddedildiği belirtilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde ihale komisyonunun teklif fiyatı aşırı düşük olduğunu tespit ettiği teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanunun 65 inci maddesinde “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü yer almakta olup Kanunun 38 inci maddesinde özel bir bildirim usulü belirlenmemiş olduğundan, bu madde uyarınca yapılacak bildirimlerde Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca hareket edilmesi gerekmektedir.

 

İdarenin aşırı düşük teklif açıklama yazısının 15.10.2007 tarihinde Çalışkaner İnş. Ltd. Şti.’ne tebliğ edildiği ve adı geçen isteklinin idarece istenen süre içinde açıklamada bulunduğu anlaşıldığından, açıklamalarının değerlendirilmeden, istenen sürede açıklamada bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

1) Ödeneğin mevcut olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İhale onay belgesinde kullanılabilir ödenek tutarının 645.000,00 YTL olduğu belirtilmekte olup, idari şartnamenin 46.5 maddesinde 2007 yılı için ayrılan ödenek dilimi % 30, 2008 yılı için ise % 70 olarak verilmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Anılan Kanunun ‘İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar’ başlıklı 62 nci maddesinde;

 

“Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

 

“a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Yapılan incelemede; kullanılabilir ödenek tutarının, yaklaşık maliyetin 2007 yılı için öngörülen diliminden az olduğu tespit edilmiş olup yeterli ödenek temin edilmeden ihaleye çıkılması işlemi 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin yukarıda aktarılan hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

2) Kanunun 62 nci maddesinde yer alan kurallara aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılan incelemede

 

İdare tarafından 13.09.2007 tarihinde düzenlenen bir zeyilname ile, ihale dokümanı içersine ek bir özel idari şartname ilave edilmiştir. Söz konusu şartname, yüklenici tarafından ihale konusu yapım işine ait projelerin, 6 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yeniden hazırlanmasına ilişkin esasları düzenlemektedir. Bahse konu şartnamede, projelerin anılan yönetmelik çerçevesinde işi alan yüklenici tarafından vermiş olduğu teklif içersinde kalmak şartı ile yeniden hazırlanacağı ve onay için idareye teslim edileceği belirtilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü

bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir.” hükmü uyarınca, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmama durumu hariç, bina işlerinde uygulama projesi üzerinden ihaleye çıkılma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Zeyilname ile ihale dokümanına eklenen özel idari şartnamede yer alan düzenlemelerden, mevcut uygulama projeleri üzerinden ihaleye çıkıldığı ancak inşaatın Deprem Dölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe göre revize edilecek yeni uygulama projeleri üzerinden yapılacağı anlaşılmaktadır. Revize edilecek bir uygulama projesi üzerinden anahtar teslim götürü bedel üzerinden ihaleye çıkılması ve uygulama projesinin yükleniciye yaptırılmasına ilişkin söz konusu düzenlemenin, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği ve tespit edilen bu aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu görüldüğünden  ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul