İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-94
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :72
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-94
Şikayetçi:
 Yıltaş inş. ve Tic. Ltd. Şti., VEKİLİ: Av.Emrah Şıklaroğlu, Av.Emre Şıklaroğlu, Üsküp Cad. (Eski Çevre Sokak) 5/5 Çankaya ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konaklı Belediye Başkanlığı, Abdullah Sönmez Merkez Mah. D.400 Karayolu Üzeri 07490 Alanya ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 35040
Başvuruya konu ihale:
 2007/50892 İhale Kayıt Numaralı “İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.12.2007 tarih ve 06.09.96.0026/2008-72E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konaklı Belediye Başkanlığı’nca 08.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Yıltaş  inş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.11.2007 tarih ve 35040 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin 03.10.2007 tarihli ihalenin iptali işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede en düşük ve en avantajlı teklifi firmalarının sunduğunu, ancak iki firmanın ihale dokümanı içerisindeki şartnameler ve projeler arasında boru cinslerinin farklı olduğu yönünde idareye şikayet başvurusunda bulunması ve idarece Kamu İhale Kurumu ile bu konuda yapılan şifahi görüşmelerden proje ile şartname arasındaki farklılığın iptal sebebi olabileceğinin anlaşılması üzerine 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verildiği, söz konusu kararın mevzuata aykırı olduğu iddiası ile Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, 10.09.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2978 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile idarenin 26.06.2007 tarihli ihalenin iptali işleminin iptaline karar verildiği, ancak idarece çeşitli bahaneler ileri sürülerek söz konusu kararın gereklerinin yerine getirilmediği, başvuru konusu ihalenin alınan tekliflerin ve geçici teminat mektuplarının geçerlilik sürelerinin dolduğu ve ihale konusu işin yapılması ile ilgili olarak, tüm bölgenin içme suyu ihtiyacının “Antalya, Manavgat, Alanya şehir merkezleri ile Antalya – Alanya sahil kesimi içme – kullanma ve turizm maksatlı su ihtiyaçlarının Oymapınar Barajından ve Manavgat su temini projesinden” karşılanacağından içme suyu isale hattı yapımının gerekliğinin ortadan kalktığı, bu nedenle idarece işin yapımından vazgeçildiği gerekçesiyle ikinci kez iptal edildiği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su İdaresi ile yapılan yazışmalar sonucunda anılan projenin yatırım programlarında bulunmayıp sadece fizibilite çalışmalarının devam ettiğinin öğrenildiği, diğer taraftan ihalenin ilk kez iptal edilmesi işlemine karşı yapılan itirazen şikayet başvurusu Kurum tarafından incelenmekte iken, idarenin aynı ihtiyacını gidermek amacıyla yeniden ihaleye çıktığı, ancak anılan Kurul kararı uyarınca bu ihaleyi iptal etmek zorunda kaldığı, idarece ihale konusu işin yapımından vazgeçilmesi halinde ikinci kez ihaleye çıkılmayacağından, idarece ikinci kez ihaleye çıkılmasının başvuru konusu ihalenin ikinci kez iptal edilme gerekçesinin doğru olmadığını gösterdiği, ihalenin iptali kararının mevzuata aykırı olduğu ve 4734 sayılı Kanun uyarınca anılan Kurul kararını uygulamayan idare görevlilerinin sorumluluklarının belirlenmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İptal gerekçeleriyle sınırlı olarak yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

02.10.2007 tarihli ihale komisyon kararında;

 

İptal kararına yapılan itirazın Kamu İhale Kurumunca incelenmesi sürecinde tekliflerin ve geçici teminatların geçerlik süresinin dolduğu, aynı süreç içerisinde, Başkanlık Makamının 27.09.2007 tarihli yazısı ile, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) arasında Antalya, Manavgat, Alanya şehir merkezleri ile Antalya, Alanya sahil kesimi içme, kullanma ve turizm maksatlı su ihtiyaçlarının Oymapınar Barajından ve Manavgat su temini projesinden karşılanması hakkında protokol imzalandığının öğrenildiği, başvuru konusu ihale ile beldelerinin 2034 yılına kadar su ihtiyacının karşılanabileceği öngörülmüşken, söz konusu proje kapsamında önümüzdeki 40 yıl için bütün beldeleri kapsayacak şekilde çalışma yapıldığı ve belde belediyelerine yatırım maliyeti anlamında maddi külfet getirmediği, ancak söz konusu protokol hükümlerinin yürürlüğe girmesi ve anılan projenin hayata geçebilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı alınmasının gerektiği, 2008 yılı Ağustos ayına kadar tamamlanması beklenen çalışmalar sonucunda beldelerinin su ihtiyacının anılan projeden karşılanmasının planlandığı, anılan Başkanlık Makamı yazısının ekindeki ASAT Genel Müdürlüğünün yazısının bu gelişmeleri doğrular nitelikte olduğu, 4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri uyarınca idarelerin yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu ve Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendi uyarınca yatırım niteliği olan işlerin yılın ilk dokuz ayında ihale edilmesinin esas olduğu dikkate alındığında, başvuru konusu ihale kapsamındaki tüm bölgenin içme suyu ihtiyacının anılan projeden karşılanması beklendiğinden, başvuru konusu ihaleye duyulan ihtiyacın ortadan kalktığı, bu nedenle başvuru konusu ihalenin yapılmasından vazgeçildiği, gerekçesiyle başvuru konusu ihalenin
   Oybirliği ile iptal edilmesine karar verildiği belirtilmiş olup, söz konusu karar 03.10.2007 tarihinde ihale yetkilisince de onaylanmıştır.

 

İncelenen ihalede teklif geçerlik süresi ile geçici teminat mektuplarının geçerlilik sürelerinin dolması ihale komisyonunca ihalenin iptal edilme gerekçelerinden biri sayılmakla birlikte, yapılan her ihalede idareye ve/veya Kamu İhale Kurumuna yapılan şikayet başvurusu dolayısıyla ihale sürecinin uzaması ihtimali karşısında, 4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü ile, Kamu İhale Genel Tebliğinin teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme yapılmasına ilişkin olarak; “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili prosedüre göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile, kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabilir.” hükmü uyarınca idarelerin isteklilerden tekliflerinin geçerlilik sürelerini uzatmalarını isteyebileceği öngörülmüş olduğu halde, başvuru konusu ihalede teklif geçerlik sürelerinin uzatılmamış olmasına ve teklif geçerlik süresinin dolmuş olmasına rağmen, anılan Tebliğ hükmü uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile, kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabileceğinden, bu durumun ihalenin iptal gerekçelerinden biri sayılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Antalya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün Alanya, Manavgat ve Serik Kaymakamlıklarına hitaben 15.11.2007 tarih ve 3083 sayılı yazısında, anılan ilçelere bağlı belediye ve köylerin ASAT Genel Müdürlüğü sorumluluk alanına dahil edilmesi hususunda görüş sorulması üzerine, Alanya Kaymakamlığının Konaklı Belediye Başkanlığından (idareden) bu konuda görüşünü bildirmesini istediği, idarenin 16.11.2007 tarih ve 2010 sayılı yazısında, bölgelerini ve beldelerini kapsayan geniş katılımlı projelerin ASAT Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda yürütülmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir.

 

ASAT Genel Müdürlüğü ile DSİ arasında 14.09.2007 tarihinde Antalya, Manavgat, Alanya şehir merkezleri ile Antalya, Alanya sahil kesimi içme, kullanma ve turizm maksatlı su ihtiyaçlarının Oymapınar Barajından ve Manavgat su temini projesinden karşılanması hakkında protokol imzalandığı, anılan protokol çerçevesinde eki listede sayılan ve haritada sınırları belirlenen belde ve ilçelere şehir içi dağıtımını kendileri yapmak kaydıyla ana sistem ile bedeli karşılığında ASAT Genel Müdürlüğünce su temin edileceği, idarenin ASAT Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanına dahil olması ile gerekli su ihtiyacını anılan projeden karşılayabileceği gerekçesiyle ihale konusu işin yapımından vazgeçildiği anlaşıldığından, başvuru konusu ihalenin iptal gerekçesinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul