İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-95
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :73
Karar Tarihi:07.12.2007
Karar No :2008/UY.Z-95
Şikayetçi:
 Ahenk Yapı İnşaat Tes. Tur. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ataç Sokak No:27/20 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü,Paşamsultan Mahallesi Hürriyet Cad. Vakıf İşhanı Kat:3 KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2007 / 37106
Başvuruya konu ihale:
 2007/162434 İhale Kayıt Numaralı “Kütahya Merkez İşyeri ve Konut 2007-2008 Yılları Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.12.2007 tarih ve 06.10.27.0075/2008-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kütahya Merkez İşyeri ve Konut 2007-2008 Yılları Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Ahenk Yapı İnşaat Tes. Tur. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 30.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  13.12.2007 tarih ve 37106 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-  Aydın İnşaat’ın iş deneyim belgesinin söz konusu Tebliğde belirtilen  B IV grubu İş Bitirme Belgesi olduğu, ancak başvuruya konu ihalede idarece benzer iş olarak B III grubunun belirlendiği, bu durumda söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2- Başyazıcıoğlu İnş. Gıda Turz. Taş. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi kapsamında  mali yeterliğe ilişkin bilanço eklerinin istenilen yeterlik kriterlerini taşımadığı bu nedenle  değerlendirme dışı bırakılması gerektiği  iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuruya konu ihalede idarece hazırlanan işe ait idari şartnamenin 7.5 maddesinde benzer işin; “29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’ de yer alan Benzer İş Gruplarından (B) Grubu Üst Yapı (Bina) Grubu “III. grubu işler” benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliği ve mimarlıktır.” şeklinde tanımlandığı görülmüştür.

   Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’in  (B) ÜSTYAPI (BİNA) GRUBU İŞLER bölümünde yer alan III. Grup İşler;

 1. II.Grup işler
      2. Özelliği olan büyük okul yapıları (spor salonu,konferans salonu v.b. ek tesisleri olan eğitim yapıları)
     3. Liman binaları (Liman, iskele ve diğer ulaşım yolları daha önce yapılmış ise)
    4. İl tipi idari binalar
   5. Büyük cezaevleri
  6. Büyük yurtlar (Yüksek öğrenim yurtları)
  7. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
 8. Araştırma binaları ve laboratuarlar
9. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
10. Arşiv binalar
11. Banka binaları
12. Hastaneler, doğumevleri, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
13. Yaşlılar huzur evi, kreş ve gündüz bakım evleri
14. Kaplıca ve şifa evleri
15. Müstakil spor köyleri (kapalı-açık yüzme havuzları, spor salonları, hipodromlar, stat ve stadyumlar)
16. Aqua parklar
17. Rekreasyon merkezleri, büyük parklar
18. Otel ve moteller
19. Eğitim ve eğlence amaçlı yapılar (toplantı, eğlence ve düğün amaçlı),
gençlik merkezleri
20. Fuarlar, satış ve sergi binaları (showroomlar)
21. Misafirhaneler
22. İbadethaneler (Dini yapılar)
23. Organize sanayi bölgeleri
24. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesisler, fabrika ve imalathaneler
25. Villalar, teras evleri ve dağ evleri
26. Çevre düzenlemesi gerektiren toplu konut, siteler veya müstakil konutlar
27. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve özel konutlar,
28. İş hanları, ticari bürolar
29. Büyük mağazalar, alışveriş merkezleri
30. Otobüs terminalleri, otogarlar, istasyon binaları
31. Katlı garajlar (yer altı-yer üstü)
32. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler”

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan, Aydın İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında iş deneyimini tevsik eden belge olarak, Kocaeli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 21.02.2000 tarihinde düzenlenmiş olan “Kocaeli Kullar 1. Bölge 2000 Adet Prefabrik Geçici Konut İnşaatı” işine ait “İş Denetleme Belgesi” nin sunulmuş olduğu anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından 20.11.2007 tarihli yazı ile belgeyi düzenleyen Kocaeli Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü”ne istekli tarafından sunulan belgeye konu işin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan iş gruplarından hangisine dahil edildiğinin sorulduğu, ancak idarenin 22.11.2007 tarihli cevap yazısında bu konuya bir açıklık getirmediği, sadece belgeyi kendilerinin düzenlemiş olduğu hususunun teyit edildiği, istekliden temin edilen söz konusu işe ilişkin kesin hakediş raporu ve ekindeki belgelerden işin, inşaat imalatları ve sosyal tesisler olduğu, sosyal tesislerin ise, “çok amaçlı salon, ticaret merkezi, çamaşırhane, yönetim binası, sağlık ocağı”ndan oluştuğu anlaşılmıştır.

 

İdarece, başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine alınan kararda belirtildiği üzere, idarenin söz konusu iş deneyim belgesini BIII grubunun 26. maddesindeki; “Çevre düzenlemesi gerektiren toplu konut, siteler veya müstakil konutlar” kategorisinde değerlendirildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan bilgiler çerçevesinde, söz konusu iş deneyimine konu iş değerlendirildiğinde, iş her ne kadar konut olarak görünse de sonuçta, “Prefabrik Geçici Konut İnşaatı” olduğu ve bu konutların geçici konut yapıları olup, prefabrik yapı elemanlarının montajından ibaret yapılar olduğu ve organizasyon ve yapım tekniği açısından çok katlı toplu konut yapımı işi ile benzeşmediği ve söz konusu iş deneyim belgesinin ancak B IV grubuna  girdiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur. Bu durumda söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte ise de, ihale konusu işin mahiyeti dikkate alındığında ihalede benzer iş olarak anılan Tebliğin B IV Grubunda sayılan işlerin kabul edilmesi gerektiği halde, B III Grubunda yer alan işlerin benzer iş olarak kabul edileceği yolundaki düzenlemenin ihaleye katılımı daralttığı tespit edilmiş, bu nedenle söz konusu ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yer verilen ilkelere aykırı davranıldığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

 2- Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece hazırlanan idari şartnamenin 7.2.2 maddesinde  isteklilerin bilanço bilgilerine ilişkin rasyoların gereken oranları sağlaması gerektiği ve 7.2.3 maddesinde, isteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının sunulması gerektiği ve son üç yılın ortalamasının toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin %15’inden az olmaması gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen  Başyazıcıoğlu İnş. Gıda Turz. Taş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi kapsamında, sunmuş olduğu bilançolardaki değerlerin gereken oranları sağladığı, toplam cirosu gösteren 2004-2005-2006 yıllarına ait gelir tabloları üzerindeki net satışlar toplamının üç yıllık ortalamasının da güncellememiş haliyle  2.845.381,20 YTL olduğu  ve bu tutarın gereken oranı karşıladığı  tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

         

            1- İhale üzerinde bırakılan, Aydın İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunmuş olduğu, ortaklık hisse beyanında Aydın İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin ortaklıklarının hisse oranlarının gösterildiği tespit edilmiştir. 

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII. Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar F) “ İş Deneyim Belgesinin Başka Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık  ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı bölümünün (b) ve (c) bentlerinde; “ b) Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.

 

            c) Kuruma yapılan şikayetlerden ve gönderilen yazılardan, uygulama yönetmeliklerinin ekinde yer alan İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname doldurulurken bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Beyanname doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 

1- 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı oldukları başka şahıs veya sermaye şirketleri hakkında da yasaklama verilmesini gerektiren haller belirtilmiştir. İdareler tarafından ihale üzerinde kalan istekli hakkında yasaklama kararı verirken, söz konusu maddelerde belirtilen durumdaki diğer ortak ve/veya ortaklıkların tespiti önem arz etmektedir. Bu amaçla İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık Ve/Veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname’nin 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen duruma uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

 

2- Buna göre,  ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise  varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerekmektedir.

 

3- İhalelere katılmaktan yasaklama kararı  bu beyannamede beyan edilen ortaklıklar veya sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu  sermaye şirketleri hakkında da  verilecektir.

 

4- Bu Beyannamede tüzel kişi istekliler, kendi ortak veya hissedarlarını beyan etmeyeceklerdir.

 

5- Beyannamede beyanı gereken bir husus bulunmadığı takdirde Beyannamenin dip notunda belirtildiği şekilde ilgili kısım işaretlenecek ve ortaklık/hisse durumuna ilişkin tablo doldurulmayacaktır.

 

6- İdareler, Beyannamede belirtilen ortaklıkların da ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumun İhale Kontrol Sisteminde yapılan açıklamalara uygun olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir.” hükümleri bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde  söz konusu isteklinin “Aydın İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.” olarak bir tüzel kişilik olduğu ve tüzel kişi olarak  varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini beyanname’de belirtmesi gerekmektedir. Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin  sunmuş olduğu ortaklık hisse beyanının mevzuata uygun düzenlenmediği anlaşılmıştır.

 

2- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde; idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İdare tarafından idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde yapılan düzenlemede; isteklilerden teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyat ve analizler ile birlikte “gerçek piyasa şartlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektuplarının” da verilmesi istenmekte olup, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde isteklilerden istenecek belgeler arasında söz konusu belgeler sayılmamaktadır. İdari şartnamede yapılan düzenlemenin, her ne kadar başvuruya konu ihalede sonuç doğuran bir husus olmadığı görülse de,  bu haliyle Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aykırı bir  düzenleme olduğu, isteklilerin tekliflerini sunmalarında hata yapmalarına ve ihalede değerlendirme dışı bırakılmalarına sebebiyet vereceği ve ayrıca teklif maliyetini arttırıcı nitelikte olması nedeniyle 4734 sayılı kanunun temel ilkelerine de aykırıdır.

     

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- Kurul Kararında, itirazen şikayete konu ihalede, başvuru sahibi Ahenk Yapı İnş. Tes. Tur. Mad. San. ve tic Ltd. Şirketinin ihale üzerinde bırakılan Aydın İnşaat Taahhüt San. ve Tic Ltd Şirketinin iş deneyim belgesinin idarece istenilen B III Grubuna değil B IV Grubuna girdiği ve bu sebeple teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yönelik olarak, başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olduğu ve söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği tespiti yapıldıktan sonra, ihale konusu işin mahiyeti dikkate alındığında ihalede benzer iş olarak B IV Grubundaki işlerin kabul edilmesi gerektiği ve B III Grubunda yer alan işlerin benzer iş olarak kabul edileceğine yönelik düzenlemenin ihaleye katılımı daralttığı belirtilerek bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Söz konusu ihalede (6) adet ihale dokümanının satın alındığı ve ihaleye de (6) isteklinin katıldığı dikkate alındığında idarece yapılan benzer işe yönelik düzenlemenin ihaleye katılımı daralttığı sonucuna varmanın objektif değerlendirmeye dayanan bir husus olmadığı anlaşılmaktadır.

Kaldı ki bu ihalede idarece benzer iş grubunun yanlış seçildiğine yönelik bir     iddianın da  bulunmadığı dikkate alındığında, Kurulca bu hususun re’sen dikkate alınarak ihalenin iptaline gerekçe yapılmasının İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin düzenlemelerine de uygun olmadığı düşünülmektedir.

 

2- Kurul Kararında, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20’nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda, İdare tarafından yapılan düzenlemede isteklilerden teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyat ve analizler ile birlikte “gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektuplarının” verilmesinin istenmesi de iptal gerekçesi olarak görülmüştür.

İdarenin bu düzenlemesi mevzuata aykırı olmakla birlikte bu hususun iddia konusu olmadığı ve bu sebepten dolayı elenen hiçbir isteklinin de bulunmadığı dikkate alındığında bu hususun ihalenin iptaline gerekçe yapılması İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin düzenlemelerine uymamaktadır.

 

Bu durumda, şikayete konu ihaleye ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği karşı oyu ile Kurulun inceleme konusu ihalenin iptaline yönelik çoğunluk kararına  katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul