İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-96
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :74
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-96
Şikayetçi:
 Ek-ra İnşaat Nak. Mim. Tur. ve Tic. Ltd. Şti., Fatih Mahallesi Şehit Hakan Özer Sokak No:15 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Belediye Başkanlığı,İskenderpaşa Atatürk Alanı 61200 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2007 / 36947
Başvuruya konu ihale:
 2007/154713 İhale Kayıt Numaralı “Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 06.10.23.0075/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Belediye Başkanlığı tarafından 01.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ek-ra İnşaat Nak. Mim. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.12.2007 tarih ve 36947 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye sundukları teklifin aşırı düşük teklif olarak kabul edildiği, aşırı düşük sorgulamasına verdikleri cevabın idarece yeterli görülmediğinden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki sundukları teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu, yaptıkları açıklamanın yeterli olduğu, fiyatlarının aşırı düşük olmasının yaklaşık maliyetin piyasa fiyatları üzerinde oluşturulmasından kaynaklandığı, ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdare tarafından 01.10.2007 gerçekleştirilen ihalede, ihaleye sunulan sekiz tekliften dördünün değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan dört geçerli teklif üzerinden sınır değerin hesaplandığı, idarece 01.11.2007 tarihinde düzenlenen tutanakta başvuru sahibinin teklifinin sınır değerin altında kaldığının tespit edildiği, bunun üzerine ilgiliye 01.11.2007 tarih ve 1368 sayılı yazı ile teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve sorgulamaya esas olmak üzere açıklamalarının talep edildiği, başvuru sahibinin 06.11.2007 tarihinde aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verdiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta, teklife ait hesap icmali, fiyat analizleri ve proforma faturaları sunduğu, idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen açıklamaların yeterli görülmediğini belirten 08.11.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı bildirimi üzerine, başvuru sahibinin 15.11.2007 tarihli dilekçesi ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, söz konusu başvuruda yaklaşık maliyetin piyasa rayiçleri üzerinde hesaplandığı yaklaşık maliyetin piyasa araştırması yapılarak tekrar hesaplanması ve ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiğinin belirtildiği anlaşılmıştır. Söz konusu başvuru üzerine idarece oluşturulan komisyonun 23.11.2007 tarihli şikayete cevap yazısı ekinde yer alan 22.11.2007 tarihli raporunda; “projeye ait yaklaşık maliyet hesaplanırken ağırlıklı olarak devletin yayımladığı birim fiyatların kullanıldığı, özel imalatlar için de piyasa araştırması yapıldığı, heyet tarafından yapılan piyasa araştırmalarında da yaklaşık maliyetin piyasa fiyatlarıyla örtüştüğü; diğer taraftan başvuru sahibinin sunduğu açıklamalarda imalat süreci ve yapım yönteminin ekonomik çözümleri, seçilen teknik çözümler veya işin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar hakkında hiçbir bilgi verilmediği, firmanın piyasadan proforma faturalarla almış olduğu bazı fiyatlarda imalatlara ait teknik özelliklerin belirtilmediği, dolayısıyla sunmuş olduğu imalat fiyatlarının belirlenmesinde baz fiyat + vergi + sigorta + genel giderlerin teklif fiyatlara yansıtılmadığı, piyasadan alınan baz fiyatın imalat fiyatı gibi gösterildiği kanaatine ulaşıldığı”  ifade edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından iddialarına dayanak olarak bazı kalemlere ilişkin fiyatların örnek olarak gösterildiği, kültür merkezi koltuğu temini ve yerine montajının piyasada KDV hariç 110 YTL civarında olduğu, idarece bu imalata ilişkin maliyetin  piyasa rayiçlerinin üzerinde olduğunun belirtildiği tespit edilmiştir. İhale dokümanında yapılan incelemede, Kültür Merkezi yapımına ilişkin teknik şartnamenin “Özel-1” numaralı maddesinde “Kültür Merkezi Koltuğu Temini ve Yerine Montajı” başlığı ile istenen koltukların özellikleri belirtilmiş, koltuklar için “Özel 1” pozunda bulunan “Kültür Merkezi Koltuğu ve Yerine Montajı” kaleminde koltuklar için yaklaşık maliyetin hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede idarenin piyasadan temin ettiği proforma faturalarda söz konusu koltuklara ilişkin olarak 444,00 YTL ile 585,00 YTL arasında fiyatlar verildiği, bu kalemin yaklaşık maliyetinin bu faturalara dayanılarak hesaplandığı; başvuru sahibinin  aşırı düşük sorgulamasına sunduğu proforma faturada 1 adet fiyatının işçilik dahil 110,00 YTL olarak gösterildiği ve teklifin bu fiyata göre oluşturulduğu, idarenin yaklaşık maliyeti ile başvuru sahibinin sunduğu fiyat arasındaki farkın yalnızca bu kalemde 365.455,00 YTL olduğu tespit edilmiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu toplam teklif tutarı ile başvuru sahibinin toplam teklif tutarı arasındaki farkın 775.339,00 YTL olduğu, yine idarece tespit edilen sınır değer ile farkının da  309.598,83 YTL olduğu göz önüne alındığında, yalnızca kültür merkezi koltuğuna ilişkin fiyat farkının toplam farkın neredeyse yarısını oluşturduğu, teklifi aşırı düşük sınır değerinin üzerine çıkarabileceği ve toplam teklif tutarını oldukça etkilediği görülmüştür. Dosyada sunulan proforma faturaların incelenmesinden idareler ile isteklilerin, piyasada faaliyet gösteren firmalar ile ticari ilişkilerinin farklı olacağı, bu kaleme ilişkin fiyat farkının yüksek olmasının buna bağlanabileceği, netice itibariyle temin edilecek koltukların ihale dokümanında belirtilen teknik özellikleri karşılar şekilde idareye teslim edilmesinin zorunlu olduğu ve başvuru sahibinin bu niteliklere sahip ürünleri proforma faturada gösterilen fiyattan idareye temininin kendisi için bir yükümlülük oluşturduğu, 4734 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesi gereği idarelerin kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla zorunlu olduğu, arada bu denli fiyat farkının bulunmasının nedenlerinin idare tarafından detaylı bir şekilde araştırılmasının gerektiği, başvuru sahibinin açıklamaları arasında idarenin iddiasının aksine imalat kalemlerinin yanında vergi, genel gider, nakliye, sigorta, müteahhit karı gibi bileşenlerin tutarlarının gösterildiği, idarece konu hakkında yeterli değerlendirmelerin yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olup düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılığın ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul