İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-97
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :75
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-97
Şikayetçi:
 İbrahim ERYAVUZ, Yenimahalle No: 8 Altınyayla/BURDUR
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur Altınyayla Belediye Başkanlığı, Altınyayla/BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.11.2007 / 33315
Başvuruya konu ihale:
 2007/160514 İhale Kayıt Numaralı “Kilit Taşı Döşemesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 06.0963.0085/2007-64E sayılı Ek Esas İnceleme Raporunda;

 

            Burdur Altınyayla Belediye Başkanlığı’nca 19.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ Kilit Taşı Döşemesi İşi” ihalesine ilişkin olarak İbrahim ERYAVUZ’un 16.11.2007 tarih ve 33315 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.11.2007 tarihli dilekçe ile Kuruma başvuruda  bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

13.12.2007 tarih ve 06.09.63.0085/2008-64E sayılı Esas İnceleme Raporu, 03.01.2008 tarih ve 06.0963.0085/2007-64 sayılı Ek Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleyi yapan idarenin Altınyayla ilçesindeki bazı caddelerin kilit taşı döşemesi işini bir firmaya ihale yoluyla verdikleri, daha sonra işin devamı niteliğindeki başka bir bölümü ihale yapmaksızın aynı istekliye yaptırdıkları ve teslim aldıkları, ihale yapılmadan tamamlanan bu iş için sonraki süreçte ihaleye çıkıldığı ve rekabet kuralları ihlal edilmek suretiyle ilk ihaleyi alan istekliye kamu ihale mevzuatına aykırı olarak ihalenin bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde, iş deneyim belgesi olarak, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği belirtilmiştir. Öte yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgelerini tanımlayan 40 ıncı maddesinin ilk fıkrasında da aynı hüküm yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve verilmesi usullerini belirten 50 nci maddesinde ise iş deneyim belgesinin, bir sözleşme kapsamında, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenleneceği ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı, gerçek kişi veya devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri haricindeki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için ise, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenleneceği, belediyece düzenlenen iş deneyim belgelerinin belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenlerin ise, valilik tarafından onaylanacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, kamu ihale mevzuatı çerçevesinde, istekliler tarafından teklif dosyaları kapsamında idarelere sunulacak iş deneyim belgelerinin anılan maddelerde belirtilen şekil unsurlarını taşımaları zorunludur.

 

Başvuruya konu ihalede Tosunlar Yal. Diz. İnş. Mlz. Taa. Taş. Tur. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti iş deneyim belgesi olarak S.S. İdeal Konut Yapı Koop. tarafından verilmiş iş bitirme belgesini sunmuştur. Yukarıda anılan Yönetmelik hükmü gereği, bir özel hukuk tüzel kişisi olan S.S. İdeal Konut Yapı Koop. tarafından düzenlenen iş bitirme belgesinin, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenmesi, belediyece düzenlenen iş deneyim belgelerinin belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenlerin ise, valilik tarafından onaylanması gerekmektedir. Başvuruya konu ihalede, Tosunlar Yal. Diz. İnş. Mlz. Taa. Taş. Tur. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait iş deneyim belgesinin anılan idari makamlar tarafından düzenlenip onaylanmaması, sunulan belgenin anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmesini olanaksız kılmaktadır. Dolayısıyla ihaleyi yapan idarenin başvuru sahibine ait iş deneyim belgesini geçerli kabul etmesi kamu ihale mevzuatına aykırıdır.

 

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde ihale kavramı  anılan kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler olarak belirtilmiştir. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde de ihale edilecek işe ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer dokümanın onay belgesine ekleneceği ve bu onay belgesinin ihale yetkilisince onaylanacağı belirtilmiştir. Nitekim anılan işlem için KİK001.0/Y numaralı standart forma da atıf yapılmıştır. Mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere ihale sürecini başlatan unsur usulüne uygun biçimde düzenlenmiş ihale onay belgesidir.

 

Başvuruya konu ihalede idarenin düzenlemiş olduğu ihale onay belgesi incelendiğinde anılan belgede kullanılabilecek ödenek tutarının belirtilmediği ve ihale yetkilisince belgenin bu haliyle onaylandığı anlaşılmıştır. Ödenek miktarının ihale onay belgesinde bulunmaması, belgede bulunması gereken asli unsurlardan birinin yokluğu nedeniyle anılan belgeyi kamu ihale mevzuatına uygun olmaktan çıkarmaktadır. Öte yandan ihale onay belgesinin bu hali, 4734 sayılı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ödeneği olmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı ilkesinin bu ihalede sağlanıp sağlanamadığının anlaşılamaması sonucunu da doğurmaktadır. Dolayısıyla başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak idarenin düzenlediği ihale onay belgesi kamu ihale mevzuatına aykırıdır.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“ (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilmek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

      Kararlarından birini verir” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemler düzeltici işlemle giderilmeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul