İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-98
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :76
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-98
Şikayetçi:
 Atatek İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. 1456 sokak No:16 Kat:3/304 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çaybaşı Mah. 1581 Sokak No:3 2 Nolu Hizmet Binası DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.11.2007 / 34992
Başvuruya konu ihale:
 2007/131626 İKN|li “Bekilli Yibo Pansiyon İnşaatı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 06.09.94.0085/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli İl Özel İdaresi’nce 26.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bekilli Yibo Pansiyon İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Atatek İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.11.2007 tarih ve 34992 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İhaleye en düşük fiyatı içeren teklifi verdikleri, değerlendirme aşamasında idarenin kendilerinden aşırı düşük teklif sorgulaması istediği, bu talebin 18.10.2007 tarihinde kendilerine ulaştığı ve açıklamalarını 22.10.2007 tarihinde idareye bildirdikleri ancak idarenin sunulan açıklamaların süresinde verilmediği gerekçesiyle tekliflerini değerlendirmeye almadığı, oysa aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen yanıtın yasal süreler içinde olduğu dolayısıyla idarenin kendilerini değerlendirme dışı bırakmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 64 üncü maddesinde de aynı hususlar yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirmesi” başlıklı 8 inci bölümünün (H) başlığının (a) bendinde yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesiyle ilgili düzenleme yapılmıştır. Buna göre ihale komisyonu  bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra ilgili maddede açıklanan formül yardımıyla aşırı düşük teklif sınır değerini hesaplayacak ve teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirilen isteklilerden açıklama talep edecektir.

 

            Başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin teklifi idare tarafından aşırı düşük olarak değerlendirilmiş 04.10.2007 tarih 1832 sayılı yazıyla, ilgili yazının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yanıtlanması gerektiği bildirilmiş ve PTT tarafından düzenlenen posta alındı belgesinin incelenmesinden idarenin yazısının 18.10.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamaları ise 22.10.2007 tarihinde ihaleyi yapan idareye ulaşmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibi istekli kendilerine tebliğ edilen 04.10.2007 tarih ve 1832 sayılı yazıda belirtilen süre içinde açıklamalarını idareye ulaştırmıştır.

 

Öte yandan idare, anılan aşırı düşük teklif açıklamasını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu çerçevesinde, ilgililere gönderdikleri yazının postaya verildiği tarihten itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağını ve buradan hareketle 18.10.2007 tarihinde kendilerine ulaşan yazının süresinde gelmediği gerekçesiyle başvuru sahibini değerlendirme dışı bırakmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun kesinleşen ihale kararının bildirilmesini hüküm altına alan 41 inci maddesinde ihale sonucunun, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci günün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31 inci maddesinde ise ilanen tebligatta tebliğ tarihinin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla burada, gerek 4734 sayılı Kanun gerekse 7201 sayılı Kanunda belirtilen yedi gün içinde yazının tebliğ edilmiş sayılacağına ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı açık olduğundan başvuru sahibinin, aşırı düşük teklif açıklamalarını süresinde sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması kamu ihale mevzuatına aykırıdır. Bu açıklamalardan hareketle, başvuru sahibinin kanuni süre içinde sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olup olmadığı konusunda idare tarafından değerlendirme yapılması gerektiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi yönünden incelenmesi sonucunda  tespit edilen aykırılık ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendinde isteklinin mesleki ve teknik yeterliliğinin belirlenmesi için mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin sunulması gerektiği belirtilmiştir.

 

 Öte yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde ise bu belgelerin hangileri olduğu sayılmıştır. Anılan maddenin ilk fıkrasının (e) bendine göre isteklilerin teklif mektuplarında gerçek veya tüzel kişi olmaları durumuna göre, ortağı oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi sunmak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. Anılan beyanname ilgili Yönetmelik ekinde İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname başlıklı ve KİK027.3/Y numaralı standart form olarak düzenlenmiştir.

 

Başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin sunduğu ortaklık hisse beyanı incelendiğinde beyanı gereken mevcut hisse veya ortaklık bulunmadığına ilişkin kutucuğun işaretlenmediği öte yandan ortaklık/hisse beyanı bölümünde de herhangi bir şahıs ve sermaye şirketi niteliği taşımayan Erdener Mühendislik-Atilla Erdener’in belirtildiği ve belgenin bu haliyle başvuru sahibine ait irade beyanının açık biçimde anlaşılmasını engellediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla anılan belgenin geçerli kabul edilip değerlendirmeye alınması kamu ihale mevzuatına aykırıdır.

 

Sonuç olarak her ne kadar başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde ileri sürdüğü iddia yerinde bulunmakla birlikte, sunmuş olduğu ortaklık hisse beyanı başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirdiğinden itirazen şikayet başvurusu uygun bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü ile aynı maddenin beşinci fıkrasında “ ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalenin birden fazla yılı kapsayan yapım işine ait olduğu, yıllara  yaygın olarak gerçekleşecek ihale konusu işin  ödenek dilimlerinin ilk yıl için %20, ikinci yıl için %80 olarak belirlendiği, idarece ihale onay belgesinde belirtilen işin yaklaşık maliyetine göre  idarenin ilk yıl için kullanabileceği ödenek tutarının ihale dokümanında belirlenen %20 lik oranı karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

 İhale konusu iş için ihale onay tarihi itibarıyla yeterli ödeneğin bulunmadığı, dolayısı ile bu iş için ihaleye çıkılmasının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğundan ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul