İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z1557
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :122
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UY.Z1557
Şikayetçi:
 GALDESAN (Galvaniz Demirdöküm Tic. ve San.) A.Ş. VEKİLİ: Av. Hürol Özcüre (Hukuk Danışmanlığı aracılığıyla), G.M.K. Bulvarı No:104/1 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 BEDAŞ Genel Müdürlüğü, Abdülhakhamit Cad. No:79 Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2008 / 994.1
Başvuruya konu ihale:
 2006/193121 İKN’li “Sefaköy İşletme Müdürlüğü Elektrik Tesis İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.03.2008 tarih ve 06.01.56.0120/2008-21 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            BEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 24.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sefaköy İşletme Müdürlüğü Elektrik Tesis İşleri” ihalesine ilişkin olarak GALDESAN(Galvaniz Demirdöküm Tic. ve San.) A.Ş. vekili Av. Hürol Özcüre’nin İstanbul 1. İdare Mahkemesince verilen 13.12.2007 tarih ve E:2007/1954, K:2007/2747 sayılı kararın eki olan 12.03.2008 tarih ve 994.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Hukuk Müşavirliğinin 12.03.2008  tarih ve 994 sayılı yazısı ekinde yer alan İstanbul 1. İdare Mahkemesince verilen 13.12.2007 tarih ve E:2007/1954, K:2007/2747 sayılı kararın eki olan başvuru dilekçesinde özetle;

 

            Söz konusu ihalede en düşük fiyat teklifini sunan Güngör Ticaret-İnşaat Mühendisi Cihangir GÜNGÖR ve ikinci düşük fiyat teklifini sunan müvekkil GALDESAN A.Ş.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin üçüncü düşük teklife bırakıldığı,

 

            Müvekkil firmanın teklif ekinde sunduğu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasına ilişkin taahhütname (Standart Form-KİK027.0/Y) nin usule uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sunulan taahhütnamenin “ihale tarihi itibariyle” ibaresini içermeyen “imza tarihi itibariyle” ibaresini içeren bir taahhütname olduğu, esas olarak taahhütnamede bir eksiklik olmayıp sadece yer alması gereken ibarede sorun bulunduğu, firmanın ne taahhütnamede yer aldığı şekilde imza tarihi itibariyle ne ihale tarihi itibariyle ne de bugün itibariyle idari şartnamenin 10 uncu maddesinde sayılan hallerde taahhütname vermesini engelleyen bir durumun söz konusu olmadığı, kaldı ki anılan şartnamenin 32.1.2 maddesi (b) bendi kapsamında bilgi eksikliklerinin süresi içerisinde tamamlanabileceği,

 

            Güngör Ticaret-İnşaat Mühendisi Cihangir GÜNGÖR’ün Kamu İhale Kurumu’na yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 09.04.2007 tarih 2007/UY.Z-1263 sayılı Kurul Kararında anılan firmanın idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde bulunmuş, ancak Kurul üyelerinden 4 tanesinin karşı oy yazarak bilgi eksikliği içeren müvekkil firmanın teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiğini belirttikleri, idarece teklifleri değerlendirmeye alınmadığı gibi ihalede üçüncü düşük teklif veren firma ile sözleşmenin imzalandığı, sözleşme imzalanan firma ile müvekkil firmanın teklifi arasında 92.455,33 YTL fark bulunması nedeniyle kamu zararı oluştuğu,

 

            iddia edilmektedir.

 

Kesinleşen ihale kararının başvuru sahibince 26.02.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından açıklama talebinde bulunulduğu, teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesinin yer aldığı yazının başvuru sahibi tarafından 08.03.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, bu tarihin de şikayete konu işlemin farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gereken tarih olarak esas alınması gerektiği,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından 09.04.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1263 sayılı kararın alındığı, işe ilişkin sözleşmenin  08.05.2007 tarihinde imzalandığı, başvuru sahibi tarafından sözleşme imzalandıktan ve diğer başvuruya ilişkin olarak verilen 09.04.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1263 sayılı Karar sonrasında 14.05.2007 tarihinde onbeş günlük başvuru süresi aşılarak idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan şikayet başvurusunun idarenin 15.05.2007 tarih ve 1429 sayılı yazısı ile reddedildiği, anılan red yazısının başvuru sahibi tarafından tebellüğ edildiği tarihin dilekçede belirtilmemesine rağmen, şikayetin reddine ilişkin kararın sonrasında başvuru sahibi tarafından Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken başvuru sahibi tarafından 23.05.2007 tarihinde İstanbul 1. İdari Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, anılan dava hakkında Mahkemece 13.12.2007 tarih ve 2007/1954 Esas No’lu Karar ile “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-e maddesi uyarınca dilekçenin görevli idari mercii olan Kamu İhale Kurumu’na tevdiine” karar verildiği,

 

 

   

 

Tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu ise, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı  tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 14.05.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen ön inceleme konuları yönünden yapılan incelemede; başvuru dilekçesine, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinde öngörülen ve Kurumca güncellenen 301 YTL tutarındaki başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmediği, başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayet başvuru tarihinin, idareye şikayet başvurusu için şikayet edilen işlem için farkına varıldığı tarihin ve idarece şikayet başvurusunun reddine ilişkin verilen yazının tebellüğ edildiği tarihin belirtilmediği, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri ile şikayet dilekçesi ile şikayete verilen cevap yazısının bir örneğinin eklenmediği görüldüğünden anılan eksikliklerin giderilerek dilekçe ile Kuruma başvurulması gerektiği hususunun www.ihale.gov.tr adresinde yayınlandığı, tamamlama işleminin 26.03.2008 tarihi mesai saati bitiminde dolduğu, ancak başvuru sahibi tarafından eksik belgelerin başvuru süresinin bitim tarihi itibarıyla tamamlanmadığı anlaşılmıştır

 

            Başvuru konusu ihale ile ilgili olarak, başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından 09.04.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1263 sayılı kararın verildiği, anılan kararda başvuru sahibi ile ilgili olarak bir değerlendirme yer almamakla birlikte bu durumun başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olmadığı anlamına geldiği, nitekim karşı oylarda başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde bulunmadığı yönünde yapılan irdelemeler nedeniyle söz konusu hususun Kurul tarafından tartışıldığı ve 09.04.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1263 sayılı kararın alındığı görülmüştür.

 

Bu nedenle, incelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci

 

 

 

maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul