İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008UH.Z-590
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :7
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008UH.Z-590
Şikayetçi:
 Ercan Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti. Çevreyolu Matim İş Merkezi A Blok Nu:27-29 K.6 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü Fuzuli Cad. No:65 MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2008 / 536
Başvuruya konu ihale:
 2007/183700 İhale Kayıt Numaralı “Bölge ve Bağlı Yurt Müdürlükleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.00.71.0041/2008-07 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge ve Bağlı Yurt Müdürlükleri Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Ercan Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 07.01.2008 tarih ve 536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Kesinleşen ihale kararında ihale kararının 13.12.2007 tarihinde alındığının belirtildiği, oysa teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilen isteklilere açıklama yapmaları için 17.12.2007 tarihine kadar süre verildiği, henüz isteklilerce açıklama yapılması beklenilmeden ihale kararı alındığı, ihale kararının alınmasında mevzuatta öngörülen usule uyulmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinden ihale konusu işin asgari işçilik tutarı düşüldüğünde geriye kalan 134,76 YTL’lik farkın, şartnamede sayıları belirtilen ayni olarak karşılanması gereken giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını karşılamasının mümkün olmadığı, ihalenin aşırı düşük teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı,

 

iddia edilmektedir.

 

İhale işlem dosyası içerisinde yer alan belgelerden; şikayetçi tarafından 19.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması üzerine idarece şikayetin uygun bulunmadığına yönelik kararın yanı sıra ihalede ivedilik ve kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca ihale sürecine devam edilmesi yönünde karar alındığı ve her iki kararın da idarenin 25.12.2007 tarih ve 2896 sayılı yazısı ekinde şikayetçiye gönderildiği tespit edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında “Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Aynı Yönetmeliğin “İvedilik ve kamu yararı bulunması gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 11 inci maddesinde “(1) Şikayet başvurusu yapıldıktan sonra ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da alınabilir.

 

          (2) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar, başvuruyu sonuçlandıran karar ile birlikte sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmiş olmasını sağlayacak şekilde bildirilir. Ayrıca başvuruyu sonuçlandıran karar  diğer isteklilere de bildirilir.

 

          (3) İdarece usulüne uygun karar alınmadan ve bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükümleri yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca ihale sürecine devam edileceğine yönelik kararın, şikayet üzerine alınan kararla birlikte gönderilmesi nedeniyle alınan kararlara karşı üç gün içerisinde başvurulması gerekmektedir.

 

Şikayetçinin 04.01.2008 tarihinde Kuruma intikal ettirilen dilekçesinde idarenin ihale sürecine devam edilmesi kararından bahsedilmemesi ve dilekçe ekinde ihale sürecine devam edilmesi kararı alındığına ilişkin bilgi/belge bulunmaması nedeniyle; 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre esas alınarak; itirazen şikayet dilekçesi ekine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilerek, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 14 üncü maddesi uyarınca tespit edilen eksikliğin süresi içerisinde giderilmesi gerektiği hususu Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.

 

Şikayetçinin 04.01.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan başvurusunda tespit edilen eksikliklerin, şikayetçi tarafından 09.01.2008 tarihinde 816 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile giderilmesi üzerine Ön İnceleme Tutanağı düzenlenerek 10.01.2008 tarihinde esasın incelenmesine geçilmiş olup Kamu İhale Kurulunun 14.01.2008 tarih ve 2008/AK.H-071.1 sayılı kararıyla ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına karar verilmiştir.

 

Şikayetçinin beyanından idare kararının 04.01.2008 tarihinde bildirildiği anlaşılmaktadır. İhale işlem dosyasında yer alan belgelerden, şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin karar da alındığı anlaşıldığından bu kararlara karşı en geç başvuruda bulunulması için son gün olan 07.01.2008 tarihinde 536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile Kuruma başvuruda bulunulduğu; idarenin aldığı her iki kararın şikayetçiye birlikte tebliğ edilmesine rağmen, şikayetçinin Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusunda, idarenin ihale sürecine devam edilmesi kararından bahsedilmediği gibi bu kararın dilekçe ekine de konulmadığı anlaşılmıştır.

 

Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükümleri uyarınca; idareye başvurusu üzerine idarece ihale sürecine devam edilmesi kararı alındığından bu kararın tebliğ tarihinden (04.01.2008) itibaren üç gün içerisinde Kuruma başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde;“ (1) Başvurular öncelikle;

             a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

             b) Başvuru ehliyeti,

             c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

             ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin   bulunup bulunmadığı,

             d) Başvuru konusu ihalenin adı ve/veya ihale kayıt numarası,

             e) Başvuru bedelinin yatırılıp yatırılmadığı,

             yönlerinden sırasıyla incelenir.

 

             (2) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığına ilişkin inceleme, idareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarih dikkate alınarak sonuçlandırılacağından başvuru sahibi tarafından bu tarihlerin dilekçede belirtilmesi zorunludur.

 

             (3) Yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılık bulunmuyorsa, Daire Başkanlığı onayı ile esasın incelenmesine geçilir ve ihale sürecinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.

 

             (4) İvedilik ve kamu yararının bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmış olan başvurularda,  ivedilik ve kamu yararı kararının gerekçelerinin uygun olup olmadığı değerlendirilmek suretiyle ihale sürecinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.

 

             (5) Sözleşme imzalanmış, ihale iptal edilmiş veya ihale süreci daha önce durdurulmuş ise, ihale sürecinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin ön inceleme raporu düzenlenmez.

 

             (6) Birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla  ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

 

             (7) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde ön inceleme raporu bu hususlara ilişkin düzenlenerek birinci fıkranın (a) bendi  hariç olmak üzere iddiaların incelenmesinin kabul koşulları yönünden  değerlendirme yapılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayetçinin 04.01.2008 tarihinde tebellüğ ettiği kararlara karşı, 04.01.2008 tarihli dilekçe ile Kuruma yapmış olduğu başvuru 07.01.2008 tarihinde 536 sayı ile Kurum kayıtlarına alınmış olup süresinde yapılmış bir başvurudur.

 

Ancak, başvuruda tespit edilen eksiklikler 09.01.2008 tarihinde giderildiğinden itirazen şikayet başvurusu, anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığının tespitinde dilekçedeki eksikliklerin giderildiği 09.01.2008 tarihinin esas alınması gerekmektedir.

 

Bu durumda, idarece şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin karar alınarak 04.01.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiğinden İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uyarınca Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması için son gün olan 07.01.2008 tarihi geçtikten sonra 09.01.2008 tarihinde tekemmül ettirilen başvurunun anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırılık taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle Milli Eğitim  Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

                        

                                                                     

 

               İnceleme  konu ihalede  4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde istekliler tarafından yapılan açıklamalara ilişkin belgelerin hayatın doğal akışı içerisinde piyasa koşullarına uygun olarak değerlendirilmesi yönünde istikrar bulmuş Kurul kararları dikkate alınarak iddiaların incelenmesine geçilmesi ile birlikte şikayette ilişkin  tespitinde yapılmış olması nedeniyle saptanan aykırılıkların idare bildirilmesi gerektiği, yönündeki düşüncemle çoğunluk karına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul