• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2012/UH.I-4961.1
  • Toplantı No: 2012/077
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.12.2012
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karar 24.12.2012 tarih ve 2012/UH.I-4961 sayılı kurul kararındaki yazım hatasının düzeltilmiş halidir.
Toplantı No :2012/077
Gündem No :43
Karar Tarihi:24.12.2012
Karar No :2012/UH.I-4961.1
Şikayetçi:
 Mir-Bey Koruma Özel Güvenlik ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti., Cinnah Caddesi No:82/1 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğü, Ayaş Yolu 18 Km. 06930 Etimesgut / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2012 / 39346
Başvuruya konu ihale:
 2012/103392 İhale Kayıt Numaralı “78 Personel İle Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğütarafından 20.09.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “78 Personel İle Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mir-Bey Koruma Özel Güvenlik ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.nin 07.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.11.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.11.2012tarih ve 39346sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.11.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4445sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale dosyası kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelindeki bir numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” isimli satırda belirtilmiş olan ulusal bayram ve tatil günleri hariç toplam işçilik giderleri içerisine giyim giderini de dahil etmelerine rağmen bu tutarın komisyon tarafından dikkate alınmadığı, bunun yerine komisyonun daha iyi bilgi edinebilmesini teminen aşırı düşük teklif açıklaması ekinde sundukları Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülünde yapılan asgari ücretin % 25 fazlası yemek ve yol giderleri ve ulusal bayram ve tatil günlerinin eklenerek hesaplandığı 1.726.963,68 TL tutarındaki fiyatın dikkate alındığı, bu tutarın içerisine giyim bedelinin eklenmediği, komisyona sunulan işçilik hesaplama modülünün sunulması zorunlu evraklar arasında sayılmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde ve birim fiyat teklif mektubunda belirttikleri fiyatın 1.731.313,74 TL olduğu, bu tutarın 78 özel güvenlik personelinin 9,64 TL tutarındaki giyim giderinin dahil edilerek hesaplandığı, birim fiyat teklif cetvelinde giyim gideri adı altında ayrı bir satır bulunmadığı, bu nedenle 9,64 TL tutarındaki giyim giderinin bir numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” isimli satırdaki toplam tutar içerisinde hesaplanarak gösterildiği, giyim giderlerini Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesine uygun olarak proforma fatura ve Maliyet Satış Tutarı Tespit Tutanağı ile belgeledikleri, buna rağmen sundukları teklifin ihale komisyonunca giyim giderlerinin birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutar içerisinde yer almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ihale komisyonu işçilik hesaplama modülünden bir cetvel olarak bahsedip Kamu İhale Genel Tebliği ile uyuşmayan bir tavır ortaya koyduğu, sundukları belgelerin tamamının bir cetvel olacağının düşünülmediği, birim fiyat teklif cetvelinde belirttikleri toplam teklif tutarının doğru hesaplamaların yapılarak belirtilmiş olması nedeniyle müktesep haklarının korunmasını talep ettikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından yapılan “78 Personel ile 12 Ay Süreli Özel Güvenlik Hizmet Alımı” işidir.

 

Açık ihale usulü ile yapılan bahse konu ihalede 28 adet ihale dokümanı satın alınmış olup, 20.09.2012 tarihinde yapılan ihaleye 13 istekli katılmıştır.

 

İhale komisyonu ihaleye teklif veren isteklilerden; Mir-Bey Koruma Özel Güv. ve Eğit. Hiz. Ltd. Şti., Asya Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Yavuz Koruma ve Özel Güvenlik Hizt. Tic. Ltd. Şti., Atk Vip Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ve Anka Özel Güvenlik Sistemleri Koruma San. Tic. Ltd.Şti.-Edesa Özel Güvenlik Eğitim Hizm. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olmak üzere altı (6) isteklinin teklif fiyatının kârsız yaklaşık maliyetin altında olduğu gerekçesiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutmuş ve bu isteklilerden açıklama istemiştir.

 

Açıklama istenilen isteklilerden Asya Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. ve Yavuz Koruma ve Özel Güvenlik Hizt. Tic. Ltd. Şti. açıklama sunmamış olup bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

Açıklama istenilen diğer isteklilerden; Mir-Bey Koruma Özel Güv. ve Eğit. Hiz. Ltd. Şti., Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Atk Vip Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ve Anka Özel Güvenlik Sistemleri Koruma San. Tic. Ltd.Şti.-Edesa Özel Güvenlik Eğitim Hizm. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın açıklamada bulunduğu, ihale komisyonunca Ulusal Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamanın uygun bulunarak ihalenin üzerinde bırakılmasına karar verildiği, diğer isteklilerce yapılan açıklamanın uygun bulunmayarak bu isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi Mir-Bey Koruma Özel Güv. ve Eğit. Hiz. Ltd. Şti. birim fiyat teklif cetvelinde işçilik için öngördüğü tutarın, açıklamada giyim için beyan ettiği tutarı kapsamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

           

            İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde;

 

“25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Yüklenici tarafından çalıştırılacak personele aylık ödenecek brüt asgari ücret tutarı; yürürlükte bulunan brüt asgari ücret tutarının % 25 fazlası oranı kullanılarak hesaplama yapılacak ve bulunan brüt tutar ücret bordrosunda gösterilerek ödeme yapılacaktır.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri toplamı 841 Yevmiye olup bu günlerde günlük 78 Güvenlik görevlisi çalışacak ve 4857 sayılı İş Kanununun 47?nci maddesi uyarınca da ücret hesaplanacaktır. (Bu ücretin hesabında brüt asgari ücretin % 25 fazlası oranı kullanılarak günlük hesaplama yapılacak ve bu günlük hesaplamaya göre ödeme yapılacaktır.)

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri: Her ay özel güvenlik görevlilerine, fiilen çalışılan her gün için brüt TL. 5,00 (Y.Beştürklirası) yol bedeli ve brüt TL. 5,00 (Y.Beştürklirası) yemek bedeli nakdi olarak ödenecek olup, bu bedeller ücret bordrolarında gösterilecektir. Yemek ve yol bedeli her ay için 26 gün üzerinden hesaplanacaktır. Yüklenici tarafından 78 özel güvenlik görevlisine verilecek olan ve teknik şartnamenin 5.03 maddesinde belirtilen giyim malzemelerini 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacak ve yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

25.3.3. Malzeme giderleri: İhale konusu işte kullanılacak olan ve yüklenici tarafından karşılanacak malzeme giderleri teklif fiyata dahil olacaktır.

25.3.4. Diğer giderler: Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası bedeli birim fiyat teklif cetvelinde gösterilecektir. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun gereğince yılda 1 defa yapılacak silahlı atış eğitim masraflarının tamamı yükleniciye ait olup birim fiyat teklif cetvelinde gösterilecektir. Atış eğitiminin yaptırıldığının belgeleri ile birlikte idareye ibrazını müteakip ilgili ay istihkakının düzenlendiği fatura ile yükleniciye ödenecektir. Nöbet değişiminde kullanılacak araca ait tüm giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları sigortası prim oranı % 1 olarak belirlenmiştir.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihale birim fiyat teklif alınmak suretiyle yapılmış olup, birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir.

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

   Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/

saat

1

Özel Güvenlik Hizmet Alımı

İşçi x Ay

78,00

12,000

 

 

2

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Adet

78,00

12,000

 

 

                          I. Ara Toplam (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri

Gün

1.131,000

 

 

2

Silahlı Atış Eğitimi

Adet

78,000

 

 

                 II. Ara Toplam(K.D.V. Hariç)7

 

                     Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

 

 

 

            İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde yapılan düzenlemeler esas alınmak üzere Kurum İşçilik Hesaplama Modülünde yapılan hesaplamada, asgari işçilik maliyeti; yol ve yemek dahil giyim hariç olmak üzere 1.671.499,44 TL, 1131 gün üzerinden ulusal bayram ve resmi tatil günleri 55.464,24 TL olmak üzere toplam 1.726.963,68 TL olarak ortaya çıkmaktadır.

 

            Başvuru sahibi istekli Mir-Bey Koruma Özel Güv. ve Eğit. Hiz. Ltd. Şti. ihaleye toplam 1.731.313,74 TL fiyat teklifi vermiş olup, birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir.

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

   Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/

saat

1

Özel Güvenlik Hizmet Alımı

İşçi x Ay

78,00

12,000

1.785,79

1.671.499,44

2

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Adet

78,00

12,000

0,05

46,80

                          I. Ara Toplam (K.D.V Hariç)5

1.671.546,24

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri

Gün

1.131,000

49,04

55.464,24

2

Silahlı Atış Eğitimi

Adet

78,000

55,17

4.303,26

                 II. Ara Toplam(K.D.V. Hariç)7

59.767,50

                     Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

1.731.313,74

 

           

Başvuru sahibi istekli Mir-Bey Koruma Özel Güv. ve Eğit. Hiz. Ltd. Şti. açıklamasında giyim için toplam 9,64 TL bedel öngörmüş olup, buna ilişkin olarak Vensira Med. Tur. İnş. Tem. Otom. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına düzenlenmiş SMMM onaylı proforma fatura ve bu proforma faturaya ilişkin SMMM tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış Maliyet Satış Tutarı Tespit Tutanağı sunduğu görülmektedir.

 

            Bu itibarla başvuru sahibi isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin birinci bölüm 1 nolu satırı için 1.671.499,44 TL fiyat teklifi verdiği, bu tutarın yol ve yemek dahil giyim hariç olmak üzere 1.671.499,44 TL tutarındaki asgari işçilik maliyeti ile aynı olduğu, dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinin 1 nolu satırında isteklinin açıklamasında yer alan 9,64 TL tutarındaki giyim bedeli ile bu bedele ilişkin 0,29 TL tutarındaki sözleşme giderinin yer almadığı, bu haliyle isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin 1 nolu satırında giyim giderinin bulunmadığı, bu nedenle isteklinin açıklaması ile birim fiyat teklif cetvelinin bir biri ile uyumlu olmadığı, ayrıca isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin ikinci bölüm 1 nolu “ulusal bayram günleri ve genel tatil günleri” iş kalemi için 55.464,24 TL fiyat beyan ettiği, bu tutarında zorunlu maliyet ile aynı olduğu, bu haliyle isteklinin giyim için ayni olarak karşılanması gereken bedeli işçilik maliyetleri üzerinden hesaplamadığının anlaşıldığı, dolayısıyla ihale komisyonunca bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşıldığından başvurunun reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul