En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-12
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :18
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/MK-12
Şikayetçi:
 EMN Özel Güvenlik Koruma ve Güvenlik Eğitimi Hizmetleri Ltd. Şti.
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kamu İhale Kurulunun 25.07.2012 tarih ve 2012/UH.I-3023 sayılı kararı hakkında Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen 16.11.2012 tarihli ve E:2012/1486 sayılı yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UH.I-3023
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü’nce 29.03.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak EMN Özel Güvenlik Koruma ve Güvenlik Eğitimi Hizmetleri Ltd. Şti.’nin  tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 12.07.2012tarih ve 24750sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.07.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 25.07.2012 tarihli ve 2012/UH.I-3023 sayılı karar ile;

 

“İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar verilmiştir.

 

Davacı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesinin 16.11.2012 tarihli ve 2012/1486 sayılı sayılı kararında, “…

 

Olayda, davalı idarece 29.3.2012 tarihinde yapılan 'Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı" ihalesinin üzerinde bırakıldığı AB S Özel Güvenlik Limited şirketinin teklifinin, Kamu İhale Kurulu karan ile değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle, ihalenin 11.6.2012 tarihli ihale komisyonu karan ile Defance Özel Güvenlik Limited Şirketi'nin üzerinde kaldığı, ancak sözleşme imzalanmadan önce bir başka deyişle 4734 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihalenin tanımına ilişkin hükmü uyannca, ihale süreci henüz devam etmekte iken, adı geçen şirketin idarenin daha sonra yaptığı başka bir ihalesinde 20.4.2012 tarihinde, 4734 sayılı Kanun'un 17. maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlardan birini işlediğini, Kamu İhale Kurulu'nun 11.6.2012 tarih ve 2012/UH.II-2427 sayılı karan ile yapılan bildirim ile tespit etmesi üzerine, yasaklama kararının Resmi Gazetede yayımlanmasını beklemeden ihaleyi iptal ettiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davaya konu "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı" ihalesine ilişkin sözleşme henüz imzalanmadan önce, davalı idarenin başka bir ihalesinde yasaklılığı gerektiren bir fiili işlediği tespit edilen ve ekonomik açıdan en avantajlı  ikinci teklif sahibi olup, Kamu İhale  Kurulu'nun  21.5.2012

tarih ve 2012/UH.I-2185 sayılı kararı uyarınca ihale üzerinde bırakılan Defance Özel Güvenlik Limited Şirketi'nin, fiilin tespit edildiği ihale ile birlikte, ihale süreci henüz devam etmekte olan "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Adıyaman Bölge Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı" İhalesine de iştirak ettirilmemesi 4734 sayılı Kanun'un 58. maddesinin 3. fıkrası hükmü uyannca bir zorunluluk olduğundan, ihalenin iptaline yönelik tesis olunan 3.7.2012 tarihli ihale komisyonu kararında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmakla, bu kararın iptaline yönelik tesis olunan dava konusu 25.7.2012 tarih ve 2012/UH.1-3023 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

.”gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Kamu İhale Kurulunun 25.07.2012tarihli ve 2012/UH.I-3023sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul