• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-13
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :19
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/MK-13
Şikayetçi:
 Atılım İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 11.06.2012 tarihli ve 2012/UY.I-2472 sayılı kararın iptali ve Y.D. istemiyle açılan davada, Ankara Bölge İd. Mah. verilen 28.11.2012 tarih ve Y.D. İtiraz No:2012/5361 sayılı Y.D. isteminin reddi kararına ilişkin Kurul kararı alınması.
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UY.I-2472
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

Denizli Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce 01.03.2012tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2012/13695 IKN'li Denizli-Honaz-Kızılyer Yas Basınçlı Sulama Tesisi İnşaatıihalesine ilişkin olarak,

 

Atılım İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 21.03.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.03.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 13.04.2012 tarih ve 14640 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.04.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.06.2012 tarihli ve 2012/UY.I-2472 sayılı karar da, “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Davacı Atılım İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen 31.10.2012 tarihli E:2012/1379 sayılı yürütmenin durdurulması kararında, “Olayda, davacı şirket müdürlüğü görevini yürüten ve aynı zamanda anahtar teknik personel olarak belirlenen Yusuf Şenel adlı şahsın şirketi temsile ve ilzama yetkili müdür olarak görev yaptığının belgelendirilmesi amacıyla SMMM tarafından düzenlenerek onaylanmış 29.02.2012 tarihli ortaklık durum belgesi ve 18.03.2009 tarihli imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi sunulduğu, söz konusu Ticaret Sicil Gazetesinde 14.02.2009 tarihinde alınan karar gereğince Yusuf Şenel isimli kişinin karar tarihinden itibaren 10 yıl süre ile temsil ve ilzama yetkili olarak şirket müdürlüğü görevine seçildiğinin belirtildiği görülmektedir.

 

Bu durumda, her ne kadar davalı idare tarafından, davacı şirketin müdürü olan kişinin ihale ilan tarihinden bir yıl süre ile bu görevi kesintisiz sürdürdüğünün açık olmadığı belirtilerek, tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmekte ise de; davacı şirket tarafından Yusuf Şenel adlı şahsın şirketi temsile ve ilzama yetkili müdür olarak görev yaptığının belgelendirilmesi amacıyla SMMM tarafından düzenlenerek onaylanmış 29.02.2012 tarihli ortaklık durum belgesi ve 10 yıl boyunca şirket müdürü olarak görev yapacağını gösteren 18.03.2009 tarihli imza sirküleri ile Ticaret Sicil Gazetesinde 14.02.2009 tarihinde alınan karar gereğince Yusuf Şenel isimli kişinin karar tarihinden itibaren 10 yıl süre ile temsile ve ilzama yetkili olarak şirket müdürlüğü görevine seçildiğinin belirtildiği dikkate alındığında bu bağlamda adı geçen kişinin ihale tarihinden geriye doğru 1 yıllık süre içerisinde kesintisiz çalıştığının karine olarak kabul edilmesinin gerektiği, tereddüte mahal bırakılmaması açısından ise yukarıda yer verilen kanun hükmü uyarınca teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliğinin giderimi hususunda Kamu İhale Kanunu’nun 37. Maddesi bağlamında belgelerde bulunan bilgi eksikliğinin idarece belirlenen sürede tamamlatılmasının yazılı olarak istenmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu kararda hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Anılan karar doğrultusunda 05.12.2012 tarihli ve 2012/MK-366 sayılı Kurul kararı ile 1- Kamu İhale Kurulunun 11.06.2012 tarihli ve 2012/UY.I-2472 sayılı Kararının Atılım İnşaat Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 1’inci iddiasının yerinde olmadığına ilişkin kısmının iptaline,

 

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine”kararı alınmıştır.

 

Bu defa Kamu İhale Kurumu tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 28.11.2012 tarih ve Y.D.İtiraz No:2012/5361 sayılı kararı ile “Olayda davacı şirket tarafından, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanmış 29.12.2012 tarihli ortaklık durum belgesi ile 18.03.2009 tarihli imza sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi sunulduğu, Ticaret Sicil Gaztesinde 14.02.2009 tarihinde alınan karar gereği Yusuf Şenel’in karar tarihinden itibaren şirketi on yıl süre ile temsil ve ilzama yetkili olduğunun belirtildiği görülmekte ise de; bu belgelerden adı geçenin ihale tarihinden geriye doğru bir yılı aşkın süredir şirket müdürü olarak görev yaptığı sonucuna kesin ve net olarak varılamadığı gibi, belirtilen eksikliklerin belgede bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesine ve bu suretle süre verilmek suretiyle tamamlattırılmasına da olanak bulunmamaktadır.” gerekçesi ile Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen 31.10.2012 gün ve E:2012/1379 sayılı kararın kaldırılmasına, 2577 sayılı Yasanın 27’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen koşullar dava konusu olayda bir arada bulunmadığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Kamu İhale Kurulunun 05.12.2012 tarihli ve 2012/MK-366 sayılı kararının iptaline,

2 Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’ üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul