En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-14
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :20
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/MK-14
Şikayetçi:
 Makro Yapı ve Tic. Ltd. Şti.
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kamu İhale Kurulunun 25.08.2011 tarihli ve 2011/UY.I-2923 sayılı kararı hakkında Danıştay 13. Dairesince alınan temyiz isteminin kabulü kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.
İhaleye Katılan İstekliler:
 2011/UY.I-2923
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nca 17.06.2010tarihinde belli istekliler arasında ihale usulüile yapılan “Suruç Ovası Pompaj Sulaması Sol Sahil Ana Kanal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak; Makro Yapı ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.12.2010 tarih ve 49431 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 14.12.2010 tarihli ve 2010/UY.I-3784 sayılı kararı ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

 

Bunun üzerine söz konusu istekli tarafından, anılan kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesince alınan 18.07.2011 tarihli ve E:2011/1444 sayılı karar ile bahse konu Kurul kararının yürütmesi durdurulmuş olup, anılan mahkeme kararının gereklerinin yerine getirilmesini teminen, Kurulca alınan 08.08.2011 tarihli ve 2011/MK-171 sayılı kararda;

 

“1) Kamu İhale Kurulu’nun 14.12.2010 tarih ve 2010/UY.I-3784 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, esasın incelenmesine geçilmesine” karar verilmiştir.

 

Söz konusu karara istinaden yapılan inceleme sonucunda, Kurulca alınan 25.08.2011 tarihli ve 2011/UY.I-2923 sayılı kararda ise;

 

“Özdemir İnş. Tur. En. San. ve Tic. A. Ş. – İlci İnş. San. ve Tic. A. Ş. Ortak Girişimi ve AGE İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi”yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

 

Bu kez, söz konusu Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Özdemir İnş. Tur. En. San. ve Tic. A. Ş. ve İlci İnş. San. ve Tic. A. Ş. tarafından Ankara 1. İdare Mahkemesinde dava açılmış olup, dava süreci devam ederken, Makro Yapı ve Tic. Ltd. Şti. tarafından daha önce açılan davadan feragat edilmesi dolayısıyla Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından 29.09.2011 tarihli ve E:2011/1444, K:2011/2068 sayılı kararla; “Konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” hükmedilmiştir.

 

Bahse konu karar sonrasında, Özdemir İnş. Tur. En. San. ve Tic. A. Ş. ve İlci İnş. San. ve Tic. A. Ş. tarafından açılan davanın görüldüğü Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından alınan 21.10.2011 tarihli E:2011/1810 sayılı kararda;

 

“Bu durumda, dava konusu işlemin tesis edilmesine yasal dayanak teşkil eden, yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararı ortadan kalkmış bulunduğundan, dava konusu işlem de dayanaksız ve hukuka aykırı hale gelmiştir.

Açıklanan nedenlerle; açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebilecek nitelikte bulunan dava konusu işlemin, teminat aranmaksızın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 2. fıkrası uyarınca dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına, ...”karar verilmiştir.

 

Bunun üzerine Kurul tarafından alınan 31.10.2012 tarihli ve 2011/MK-226 sayılı kararda;

 

“1- Kamu İhale Kurulunun 08.08.2011 tarihli ve 2011/MK-171 sayılı Kararının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulunun 25.08.2011 tarihli ve 2011/UY.I-2923 sayılı Kararının iptaline,

3- Makro Yapı ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.12.2010 tarih ve 49431 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak, anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun reddine,”karar verilmiştir.

 

Daha sonra Ankara 1. İdare Mahkemesinin 07.03.2012 tarihli ve E:2011/1810, K:2012/271 sayılı kararıyla; “Dava konusu işlemin iptaline” hükmedilmiş olup Kurumumuzca anılan kararın temyizi istemiyle Danıştay 13. Dairesine başvurulmuştur.

 

Temyiz aşamasında davacı Özdemir İnş. Tur. En. San. ve Tic. A. Ş. – İlci İnş. San. ve Tic. A. Ş. Ortak Girişimi tarafından Danıştay’a feragat dilekçesinin sunularak davadan feragat edildiği anlaşılmış olup bunun üzerine Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 26.09.2012 tarihli ve E:2012/2205, K:2012/22260 sayılı kararla; “...

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı vekili tarafından verilen ve 11.09.2012 tarihinde Danıştay kayıtlarına giren dilekçe ile davadan feragat edildiği anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenle, dosya, temyiz istemi nedeniyle Danıştay Onüçüncü Dairesi’ne intikal etmiş ise de, feragatin kesin hükmün hukukî sonuçlarını hasıl etmesi nedeniyle davacıların temyiz isteminin esasını inceleme olanağı kalmadığından, temyiz isteminin, davacıların feragat başvurusu hakkında karar verilebilmesini teminen kabulüne; davacıların feragat İsteminin karara bağlanabilmesi ipin Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin 07.03.2012 tarih ve E:2011/1810, K:2012/271 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, ...” karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Kamu İhale Kurulunun 31.10.2012 tarihli ve 2011/MK-226 sayılı  kararının iptaline,

 

2) Makro Yapı ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.12.2010 tarih ve 49431 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul