En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-15
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :53
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/MK-15
Şikayetçi:
 Özel Bil-Sa Teks. Bilgisayar Sağ. Hiz. Teks. Gıda Tem. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti
 İhaleyi yapan idare:
 Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Uygulama ve Araştırma Merkezi
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kamu İhale Kurulunun 18.07.2012 tarih ve 2012/UH.III-2910 sayılı kararı hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UH.III-2910
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 15.05.2012tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği, Hasta Yönlendirme ve Tıbbi Sekreterlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Özel Bil-Sa Teks. Bilgisayar Sağ. Hiz. Teks. Gıda Tem. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 02.07.2012 tarih ve 23589 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 18.07.2012 tarih ve 2012/UH.III-2910 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,”karar verilmiştir.

 

Davacı Özel Bil-Sa Teks. Bilgisayar Sağ. Hiz. Teks. Gıda Tem. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kamu İhale Kurulu’nun 18.07.2012 tarih ve 2012/UH.III-2910 sayılı kararının iptali istemiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin E:2012/1525 sayılı esasında açılan davaya ilişkin olarak, Mahkemenin 01.11.2012 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi üzerine, davacı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmuştur.

 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 28.11.2012 tarih ve Y.D. İtiraz No:2012/5318 sayılı kararında,

 

….itirazen şikayet üzerine davalı idarece yapılan inceleme sonunda, ihale üzerinde kalan firmanın giyim bedeli kısmıyla ilgili olarak, 150 işçiye verilecek olan 1 adet pantolon veya etek, 1 adet gömlek, 1 adet yelek, 1 adet kravat veya fulardan oluşan 1 adet yazlık takım ile 1 adet pantolon veya etek, 1 adet gömlek, 1 adet yelek, 1 adet kravat veya fular ile 1 adet triko ceketten oluşan 1 adet kışlık takım elbisenin maliyetinin Safari Mak. Organz. Teks. Gıda Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınan 25,50 TL tutarındaki proforma fatura ile tevsik edildiği, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Çağ Yapı İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ’nin giyim bedeli kısmıyla ilgili olarak ise, Çelikoğlu Ticaret – Mehmet Çelik’den alınan 18 TL tutarındaki proforma fatura ile tevsik edildiği, her iki isteklinin teklif bedeli içerisinde öngörülen kıyafet giderine ilişkin açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin 79’uncu maddesine uygun olduğu belirtilerek itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

 

Olayda, davalı idarece, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firma tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğu öne sürülmekte ise de ihaleyi yapan idarece 20.205,00 TL hesaplanan giyim malzemeleri için teklif edilen bedellerin hayatın olağan akışı ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığından, ihale ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi firmaların aşırı düşük açıklamalarının uygun bulunarak davacının isteminin reddine yönelik dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138/4’üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1’inci maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Kamu İhale Kurulunun 18.07.2012 tarih ve 2012/UH.III-2910 sayılı Kararının iptaline,

 

2) Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul