• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-17
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :50
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/MK-17
Şikayetçi:
 Metro Mühendislik Gıda Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kamu İhale Kurulunun 27.02.2012 tarih ve 2012/UY.III-1099 sayılı kararı hakkında Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 21.11.2012 tarih ve E:2012/869, K:2012/1478 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” yönelik karara ilişkin işlem tesis edilmesi
İhaleye Katılan İstekliler:
  2012/UY.III-1099
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 

Kırıkkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 12.12.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/179040 İhale Kayıt Numaralı “Kırıkkale Merkez Otelcilik Turizm Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Metro Mühendislik Gıda Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.01.2012 tarih ve 2647 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2012 tarihli itirazen şikâyet başvurusu hakkında Kamu İhale Kurulunca alınan 27.02.2012 tarihli ve 2012/UY.III-1099 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Mega Müh. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen 15.06.2012 tarihli ve E:2012/869 sayılı ”yürütmenin durdurulması” kararının uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurulunun 04.07.2012 tarihli ve 2012/MK-208 sayılı kararı ile  “1) Kamu İhale Kurulu’nun 27.02.2012 tarih ve 2012/UY.III-1099 sayılı kararının Mega Müh. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin bölümünün iptaline,

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Mega Müh. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,” karar verilmiştir.

 

Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen 15.06.2012 tarihli ve E:2012/869 sayılı”yürütmenin durdurulması” kararına ilişkin olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulması üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 10.07.2012 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2012/3366 sayılı kararı ile “… Dosyanın incelenmesinden,  davaya konu Kurul kararı ile şirket müdürü Dursun Akyol’un şirket müdürlüğü görevini son bir yıldır yürüttüğü hususunun Yönetmelikte sayılan kişi ya da kurumlar tarafından düzenlenen bir belge ile tevsik edilmediği gerekçesi ile davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlendiği, bunun üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

 

Olayda, davacı şirket tarafından teklif dosyasına, şirket müdürü Dursun Akyol’un şirketin % 51 ortağı olduğuna dair 21.04.2010 tarih ve 7548 sayılı ticaret sicil gazetesi ve temsile yetkili şirket müdürü olduğuna dair 07.02.2008 tarihli imza sirküleri ile davacı şirket tarafından düzenlenip 31748 nolu serbest  muhasebeci mali müşavir kaşe ve imzası  ile onaylı 12.12.2011 tarihli  geriye doğru bir yıl içinde çalıştırılan anahtar teknik personel listesi sunulmuş ise de; adı geçen kişinin, şirket müdürlüğü görevini son bir  yıldır yürüttüğüne dair yukarıda anılan mevzuat hükümlerinde öngörülen şekilde, ilgili Yönetmelikte sayılan kişi ya da kurumlarca düzenlenmiş bir belge sunulmadığı açık olduğundan, davaya konu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.”gerekçesiyle Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen 15.06.2012 tarihli ve E:2012/869 sayılı “Yürütmenin durdurulması” niteliğindeki kararın kaldırılmasına, davanın bu safhasında 2577 sayılı Yasa’nın 27’nci maddesinde öngörülen koşulların birlikte gerçekleşmediği gözetilerek yürütmenin durdurulması hakkındaki davacı isteminin reddine karar verilmesi üzerine alınan 08.08.2012 tarihli ve 2012/MK-259 sayılı Kurul kararı ile “1) Kamu İhale Kurulunun 04.07.2012 tarihli ve 2012/MK-208 sayılı kararının iptaline,

 

2) Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Mega Müh. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,”karar verilmiştir.

 

Bu defa, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 21.11.2012 tarih ve E:2012/869, K:2012/1478 sayılı kararı ile “…Her ne kadar dava konusu Kurul kararında, davacı şirketin müdürü Dursun Akyol’un şirket müdürlüğü görevini son bir yıldır yürüttüğüne dair mevzuat hükümlerinde öngörülen şekilde bir belge sunmadığı gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ise de, davacı Mega Müh. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan, Ticaret Sicil Gazeteleri, imza sirküleri diğer bilgi belgelerden, anahtar teknik personel olarak gösterilen Dursun Akyol’un, ihale ilan tarihinden geriye doğru en az bir  yıl boyunca şirketin ortağı ve müdürü  olduğu anlaşıldığından, teklif verme yetkisini gösteren belgelerden anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin şirket idari organlarında görevli olduğu hususunun açıkça anlaşılabildiği durumlarda, ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde hüküm altına alınan mali müşavir raporu veya ticaret sicil memurluğu tarafından düzenlenen belgelerin sunulma zorunluluğunun aranması Yönetmelik hükmünün amacına aykırı olacaktır.

 

Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan davacı şirketin, idari şartnamede anahtar teknik personele ilişkin öngörülen yeterlilik kriterlerini karşıladığı ve Dursun Akyol’un 2003 yılından itibaren  yirmi yıl süreyle  şirket müdürü olduğu teklif ekinde sunulan bilgi ve belgelerden anlaşılabildiğinden, davacı şirketin, anahtar teknik personel olarak çalıştırılması öngörülen Dursun Akyol’un, şirket müdürlüğü görevini son bir yıldır yürüttüğüne dair mevzuat hükümlerinde öngörülen şekilde bir belge sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” karar verilmiş olup anılan Mahkeme kararı Hukuk Danışmanlığı tarafından 11.12.2012 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

 

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Kamu İhale Kurulu’nun 08.08.2012 tarihli ve 2012/MK-259 sayılı kararı ile27.02.2012 tarih ve 2012/UY.III-1099 sayılı kararının Mega Müh. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin bölümünün iptaline,

 

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Mega Müh. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul