En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-19
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :26
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/MK-19
Şikayetçi:
 Doppelmayr Seılbahnen GmbH
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kamu İhale Kurulunun 09.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1687 sayılı kararı hakkında Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen iptal kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UY.II-1687
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 

 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından 06.09.2011 tarihinde Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (e) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan “Balçova Teleferik Tesislerinin Yenilenmesi” ihalesine ilişkin olarak Doppelmayr Seılbahnen GmbH tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 09.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1687 sayılı kararı ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,” karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle, STM Sistem Teleferik Montajı Turz. ve İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 02.08.2012tarihli E:2012/917 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Mahkemenin anılan kararı gereğince karar içeriğinde yer alan gerekçeler doğrultusunda Kurul tarafından 05.09.2012 tarihli ve 2012/MK-297 sayılı karar ile; “1- 09.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1687 sayılı Kurul Kararının iptaline, 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddine,” karar verilmiştir.

 

Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 02.08.2012 tarihli yürütmenin durdurulması kararına ilişkin olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunulmuş olup, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 19.09.2012 tarih ve Y.D İtiraz No:2012/4224 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, Mahkemenin yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması kararı içeriğinde yer alan gerekçeler doğrultusunda 14.11.2012 tarihli ve 2012/MK-345 sayılı karar ile; “1- Kamu İhale Kurulunun 05.09.2012 tarihli ve 2012/MK-297 sayılı Kararının iptaline, 2- Kamu İhale Kurulunun 09.04.2012 tarihli ve 2012/UY.II-1687  sayılı  Kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,”karar verilmiştir.

 

Daha sonra verilen Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 13.12.2012 tarih ve E:2012/917 ve K:2012/1734 sayılı karar ile ““Dava dosyasının incelenmesinden; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Balçova Teleferik Tesislerinin Yenilenmesi Yapım İşinin” 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21. maddesinin  (e) bendine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkarıldığı, ilk ihaleye katılan üç istekli tarafından verilen son tekliflerin ortalamasının (6.769.666,67 TL) güncellenmesi sonucunda bulunan tutar (7.292.961,90 TL) ile yıkım ve söküm işlerine ait tutarın (181.892,12 TL) toplamı esas alınarak yaklaşık maliyetin 7.474.854,02 TL olarak belirlendiği, bahse konu ihalede 3 adet ihale dokümanı satın alındığı, 06.09.2011 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı, isteklilerin son teklif bedellerinin davacı şirketin 10.225.000,00-TL, Leitner AG/SpA – Fırat Ticaret Derviş Sami Mütevelizade İş Ortaklığı’nın 10.980.000,00-TL, Doppelmayr Seilbahnen GmbH’nin 14.400.000,00-TL şeklinde olduğu, 21.02.2012 günlü ihale komisyon kararı ile ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen davacı şirket üzerinde bırakıldığı, isteklilerden Doppelmayr Seilbahnen GmbH tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda dava konusu işlem ile söz konusu ihalenin iptal edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen Kanunun 21. Maddesinin (e) bendine göre ihalelerin pazarlık usulü ile yapılabilmesi için ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle, teknik ve mali özelliklerin gerekli olan nitelikte belirlenememesi ve bunun sonucunda işin yapılmasına ilişkin yaklaşık maliyetin, ilk başta net olarak öngörülememesi gerekmektedir. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde; ihaleye katılan isteklilerden öncelikle, ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyat içermeyen ilk tekliflerinin sunmaları ve daha sonra idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde, ihale komisyonunun her bir istekli ile yapmış olduğu teknik görüşmeler sonucunda, şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenilmektedir. Dolayısıyla, ihalenin kendi özgü koşulları olması nedeniyle şartname ancak ihale yapıldıktan sonra netleştirilmekte olup, ihale öncesinde belirlenen yaklaşık maliyete göre değerlendirme yapılamamaktadır.

 

Dava konusu olayda; söz konusu ihaleye verilen son tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyetin gerçekçi yöntemlerle belirlenip belirlenemediği yönünde yapılan değerlendirme sonucunda, yaklaşık maliyetin ilk ihaledeki tenzilatlı son tekliflere göre belirlenmiş olmasının uygun bulunmadığı, bu nedenle, Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan ilk ihaledeki son tekliflerin teknik şartname ve istasyon binalarına ait ön projeler dikkate alınarak piyasa rayiçlerini yansıtıp yansıtmadığı hususunda bilgi istenildiği, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından işin komplike bir iş olması, seri ve standart üretimi bulunmaması nedeniyle bilgi verilemediği, ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihalenin iptal edilmesi durumunda yeni yapılacak ihalede yaklaşık maliyetin ilk ihaledeki hesap yöntemi dikkate alındığında (piyasadan alınan tekliflerin ortalamasının güncel değeri) 11.759.783,46-TL + Yıkım İşleri, şikayete konu ihaledeki hesap yöntemi esas alındığında ise 19.11.2011 tarihinde yapılan ihaledeki son tekliflerin ortalaması alınarak 11.868.333,33-TL olacağı, bu nedenle, şikayete konu ihaledeki yaklaşık maliyetin ilk ihale öncesi piyasadan alınan tekliflerin ortalaması alınarak belirlenen yaklaşık maliyet tutarının (9.495.000,00-TL) ihale ilan tarihi (12.08.2011) dikkate alınarak güncellenerek hesaplanması sonucunda 10.976.371,41-TL + Yıkım İşleri olarak değerlendirildiği, 09.01.2012 tarihli komisyon kararı ile teklif edilen tutarı karşılayacak 10.225.000,00-TL + KDV tutarında ödeneğin bulunup bulunmadığının sorgulandığı, 19.01.2012 tarih ve 020.180 sayılı Başkanlık Olur’u ile 2012 yılı bütçesinde 345 nolu proje için 7.627.119,00-TL + KDV ayrılmış olan ödeneğin 10.225.000,00-TL + KDV olması için 2.597.881,00 TL + KDV kadar arttırılmasının onaylandığı görülmüştür.

 

Bu durumda; ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle, pazarlık usulü ile yapılan söz konusu ihalede, teklif fiyatları sınır değerin üzerinde oluşması nedeniyle aşırı düşük teklif sorgulaması yapmaya gerek olmadığından, idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin ihalenin sonucuna etkisinin olmaması, teklif fiyatlarının da birbirinden ayırt edilir ölçüde uzaklaşmaması ve idarece ödenek aktarımı için alınan olur da dikkate alındığında, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- 09.04.2012 tarih ve 2012/UY.II-1687 sayılı Kurul Kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul