• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-20
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :25
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/MK-20
Şikayetçi:
 Çiçek Elektronik İnş. Madencilik Orman Ürünleri Özel Eğitim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. - Durmaz Otomotiv Petr. Ürün. İnş. Tarım Hayvancılık San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğü
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 25.07.2012 tarihli ve 2012/UY.II-3051 sayılı kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Çiçek Elektronik İnş. Madencilik Orman Ürünleri Özel Eğitim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. - Durmaz Otomotiv Petr. Ürün. İnş. Tarım Hayvancılık San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen 19.10.2012 tarihli ve 2012/1222 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması istemine ilişkin olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 20.11.2012 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2012/5295 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddine kararına ilişkin işlem tesis edilmesi
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UY.II-3051
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 

Çiçek Elektronik İnş. Madencilik Orman Ürünleri Özel Eğitim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. - Durmaz Otomotiv Petr. Ürün. İnş. Tarım Hayvancılık San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 28.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, adı geçen başvuru sahibi 15.06.2012 tarih ve 21819 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur. Kurul tarafından alınan 25.07.2012 tarihli ve 2012/UY.II-3051 sayılı kararda başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiş, ancak söz konusu kararın (B) kısmında yapılan değerlendirmeler sonucunda ihaleye teklif veren isteklilerden Tisan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Ölmez İnş. Elk. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, Ek-Pet İnş. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise yeniden değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılarak “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir

 

Davacı Çiçek Elektronik İnş. Madencilik Orman Ürünleri Özel Eğitim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. - Durmaz Otomotiv Petr. Ürün. İnş. Tarım Hayvancılık San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 15. İdare Mahkemesinin 19.10.2012 tarihli ve 2012/1222 sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararının uygulanmasına ilişkin olarak 28.11.2012 tarih ve 2012/MK-360 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile 25.07.2012 tarihli ve 2012/UY.II-3051 sayılı Kurul kararının iptaline karar verilmiştir.

 

Bunun arkasından, Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen 19.10.2012 tarihli ve 2012/1222 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına yönelik olarak Kamu İhale Kurumu tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesine yapılan başvuru neticesinde söz konusu Mahkeme tarafından verilen 20.11.2012 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2012/5295 sayılı kararda,

“Dava, Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile yapılan "(Diyarbakır-Elazığ) D.Yolu-Diyarbakır Kuzey Batı Çevre Yolu Kesişimi Üçkuyu Köprülü Kavşak, Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı (Bsk), Drenaj İşleri, Otokorkuluk, Aydınlatma ve Trafik İşleri Yapılması İşi" ihalesine katılan davacı ortaklık tarafından, anılan ihalede değerlendirme dışı bırakılmaları nedeniyle yaptıkları şikayet başvurusunun idarece reddi üzerine Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin 25.07.2012 tarih ve 2012/UY.11-3051 sayılı Kamu İhale Kurulu işleminin istemiyle açılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler", başlıklı 40. maddesinin (1) nolu fıkrasında; İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şeklide ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartının aranacağı, bu şartın aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebileceği, yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintilerin, kesinti olarak kabul edilmeyeceği. (4) nolu fıkrasında: anahtar teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olmasının zorunlu olduğu, bu personelin mezuniyetinden itibaren geçecek sürenin en fazla beş yıl olarak öngörülebileceği, bı sürenin sağlandığı hususunun mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususunun ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususunun ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi” ile tevsik edileceği, anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulmasının zorunlu olduğu, (5) nolu fıkrasında; anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibariyle aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendislerin, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verecekleri, (6) nolu fıkrasında; anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olanların, aday veya isteklinin bünyesinde göre yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamayacakları, (7) nolu fıkrasında; yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler şahıs şirketi ortaklar, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacağı, gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık sürelerinin, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edileceği hükmüne yer verilmiş, Kamu İhale Genel Tebliğinin 27.1.7. maddesinde de; Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar1 ibaresinden, temsil yetkisi verilen müdür veya müdürlerin anlaşılması gerektiği, tüzel kişilerin yukarıda sayılan görev veya unvandaki kişiler dışındaki mühendis veya mimar ortakların anahtar teknik personel olarak gösterilebilmesi için bu kişilerin isteklinin bünyesinde çalıştığının sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilmesinin zorunlu olduğu, anahtar teknik personel olarak şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakların bildirilmesi durumunda; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır, ilgisine göre söz konusu görevlerde bulunan ve/veya ortak olan kişilerin, anahtar teknik personel niteliğini haiz olduklarının ve görev ve/veya ortaklık sürelerinin belgelendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Diyarbakır 9.Bölge Müdürlüğü tarafından açık ihale usule yapılan "(Diyarbakır-Elazığ) D.Yolu-Diyarbakır Kuzey Batı Çevre Yolu Kesişimi Üçkuyu Köprülü Kavşak, Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı (BSK), Drenaj İşleri, Otokorkuluk, Aydınlatma ve Trafik İşleri Yapılması İşi' ihalesine katıldığı, söz konusu ihalenin davacı üzerinde kaldığı, ihale kararının ihale amirince onaylanmasından sonra ihaleyi yapan idarece davacının anahtar teknik personel olarak gösterdiği aynı zamanda pilot ortak olan Çiçek Elektronik inşaat Madencilik Orman Ürünleri Özel Eğitim ithalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı ve inşaat işlerinden sorumlu müdürü Ömer Kargın'ın temsil yetkisine sahip müdür olmadığı, oysa Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine göre Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40/7.maddesine göre limited şirketlerde ortak ve müdür olan kişinin anahtar teknik personel olarak gösterilen kişiler için hizmet belgesi istenilmeyeceğine ilişkin hükmünün şirketi temsile yetkili olan müdürler için geçerli olduğu, anılan kişinin şirkette çalıştığına ilişkin belgenin de sunulmadığından bahisle davacı ortaklığın değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, bu karara karşı önce idareye şikayet daha sonra da Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu yapıldığı, bu başvurunun reddi üzerine de iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı şirket tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Ömer Kargın’a ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin limited şirkette inşaat işlerinden sorumlu mesul müdürlük görevini yürüten ortak olması nedeni ile ihale belgeleri içinde sunulmadığı görülmüş, ancak Kamu İhale Kurulu tarafından, Ticaret Sicil Gazetesi’nde inşaat işlerinden sorumlu mesul müdür olarak ilan edilen ve ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen Ömer Kargının şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür olmadığı, şirketi temsil ve ilzama yetkili müdürün Mehmet Daşçı olduğu için söz konusu belgelerin sunulmamasının ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortakların, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmamakta ancak, Kamu İhale Genel Tebliğinin 37.1.7. maddesinde belirtildiği üzere limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar" ibaresinden temsil yetkisi verilen müdür veya müdürlerin anlaşılması gerekmekte olup, limited şirketlerde şirketi temsile yetkili olmayıp da anahtar teknik personel olarak gösterilen teknik, inşaat veya herhangi bir birim veya işten sorumlu müdür veya ortaklar adına Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgelerin teklif mektubu ekinde sunulması gerekmektedir.

Bu durumda, ortaklar kurulu kararıyla şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür olarak Mehmet Daşçı görevlendirildiğinden, başvuru sahibinin anahtar teknik personel olarak gösterildiği inşaat işlerinden sorumlu mesul müdür inşaat mühendisi Ömer Kargın'ın ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz olarak isteklinin bünyesinde çalıştığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgelerin teklif kapsamında sunulmamış olması nedeniyle davacı teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve buna karşı yapılan itirazen şikayetin reddine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan Mahkeme kararı doğrultusunda, 25.07.2012 tarihli ve 2012/UY.II-3051 sayılı Kurul kararında belirtildiği üzere, Çiçek Elektronik İnş. Madencilik Orman Ürünleri Özel Eğitim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. - Durmaz Otomotiv Petr. Ürün. İnş. Tarım Hayvancılık San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmaktadır.

 

Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1 maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Kamu İhale Kurulunun 28.11.2012 tarih ve 2012/MK-360 sayılı kararının iptaline,

 

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul