• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-21
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :69
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/MK-21
Şikayetçi:
 Liebherr - Werk Nenzing Gmbh
 İhaleyi yapan idare:
  T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kamu İhale Kurulunun 18.07.2012 tarih ve 2012/UM.II-2904 sayılı kararı hakkında Ankara 2. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.
İhaleye Katılan İstekliler:
 18.07.2012 tarih ve 2012/UM.II-2904
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü  tarafından 07.05.2012  tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2012/33781 İKN'li “3 Adet Lastik Tekerlekli Mobil Liman Vinci ( MHC )” ihalesine yönelik olarak Liebherr - Werk Nenzing Gmbh tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 18.07.2012 tarih ve 2012/UM.II-2904  sayılı kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

 

Bunun üzerine davacı Liebherr - Werk Nenzing Gmbh tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 21.11.2012 tarih ve E: 2012/1405 esas sayılı kararında “… davalı Kurum’un görevlerini yerine getirirken resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebileceği ve Kurum’un gerekli gördüğü takdirde özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurabileceği anlaşılmaktadır.

 

Dava konusu olayda, her ne kadar ihale üzerinde bırakılan Italgru Srl. İtalya firması tarafından teklif edilen vincin ihalenin teknik şartnamesi hükümlerine uygun olduğu taahhüt edilmiş ise de, vincin teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olduğuna ilişkin herhangi bir aydınlatıcı bilginin bulunmadığı görülmüştür.

 

Bu durumda ihale üzerinde bırakılan Italgru Srl. İtalya firması tarafından teklif edilen cihazın ihalenin teknik şartnamesi hükümlerine uygun olup olmadığı hususunun tereddüde yer vermeyecek şekilde gerektiğinde bu konuda uzman kurum veya kişilerden görüş ve bilgi isteyerek açıklığa kavuşturulması gerekirken bu yola başvurulmadan tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin “teklif edilen vincin teknik şartnamenin 2.7, 6.1, 6.2 ve 10.5 maddelerini karşılayıp karşılamadığının incelenmesi gerektiği ve idari şartnamede yer alan benzer işin kamu zararına yol açacağı iddialarına yönelik kısmı bakımından yürütmenin durdurulması isteminin reddine, dava konu işlemin “teklif edilen vincin teknik şartnamenin 1.9 ve 1.11 maddelerindeki şartları taşımadığı iddiasına yönelik tesis edilen kısmının ise; açıkça hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebileceği”gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Söz konusu Mahkeme kararı 18.12.2012 tarihinde Hukuk Danışmanlığına tebliğ edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olduğu; 57’nci maddesinde, şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararların Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebileceği ve bu davaların öncelikle görüleceği,

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği,

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun28’inci maddesinin birinci fıkrasında da, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıda belirtilen yasal gerekçeler uyarınca anılan Mahkeme kararı icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Yukarıda belirtilen yasal gerekçeler uyarınca anılan mahkeme kararı icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Kamu İhale Kurulunun 18.07.2012  tarih ve 2012/UM.II-2904 sayılı kararının iptaline,

 

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda inceleme yapılmasına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul