• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-25
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :44
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/MK-25
Şikayetçi:
 Arslanlar İnşaat Tic. ve Tur. Ltd. Şti.
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kamu İhale Kurulunun 26.11.2011 tarih ve 2011/UY.I-4353 sayılı kararı hakkında Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen iptal kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.
İhaleye Katılan İstekliler:
 26.12.2011 tarih ve 2011/UY.I-4353
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nce 12.07.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yenimahalle Demetevler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Arslanlar İnşaat Tic. ve Tur. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 26.12.2011 tarih ve 2011/UY.I-4353 sayılı kararı ile “4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Ota İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 08.11.2012 tarih ve 2012/586 Esas Nolu 2012/2094 sayılı kararı ile “Karar veren Ankara 12. İdare Mahkemesince; önceden belirlenen ve taraflara tebliğ edilen 08.11.2012 tarihinde yapılan duruşmaya davacı vekili Av. Ali Özdemir ve davalı idare vekili Av. Nagehan Yıldırım'ın geldiği görülerek açık duruşmaya başlandı. Taraflara usulüne uygun olarak söz verilip yaptıkları açıklamalar dinlendikten sonra duruşmaya son verildi ve dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

 

Dava; Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce 12.7.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ve davacı şirketin üzerinde kalan Yenimahalle - Demetevler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı Yapım İşi ihalesine yönelik olarak, başka bir istekli tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, davacı şirketin de aralarında bulunduğu bir kısım isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinin, 4734 sayılı Kanunun 54. maddesinin 10. fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlem olarak belirlenmesine dair Kamu İhale Kurulu'nun 26.12.2011 tarihli ve 2011/UY.I-4353 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun “İhaleye Katılımda Yeterlik kuralları" başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin (4) alt bendinde, “İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgelerin, isteklinin mesleki ve teknik yeterliliğinin tevsiki amacıyla istenebileceği”; 54. maddesinde ise, “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine karar verilebileceği düzenlenmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40. maddesinde, “(1) İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır. Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir. Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez....” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale ilanının yayım tarihi olan 20.06.2011 tarihi itibarıyla Kamu İhale Genel Tebliğinin 37.2. maddesinde, “4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, “İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 40. maddesi (Değişik ibare:04/03/2010-27511 R.G./ 2 md.) 5/3/2011 tarihinde yürürlüğe girecek olup, ilan veya duyurusu (Değişik ibare: 04/03/2010-27511 R.G./ 2 md.) 4/3/2011 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde, aşağıdaki hususlara uyulması gereklidir:

 

37.2.1 Anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan; “… Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.” hükmü gereğince, yıl içinde işten ayrılma veya ücretsiz izin nedeniyle prim ödemelerindeki kesintilerin yıl içindeki toplamı otuz günü aşmadığı sürece kesinti olarak kabul edilmeyecektir.

 

37.2.2. Anahtar teknik personelin deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülebilecek olup, idarelerce bu süreden daha az deneyim süresi de öngörülebilir. İdarelerce anahtar teknik personele ilişkin olarak deneyim süresi öngörülürken, belli bir süre benzer işte çalışma ve lisansüstü eğitim yapmış olma koşulunun aranmaması gerekmektedir.

 

37.2.3 Anahtar teknik personel istenilmesi durumunda, aday veya isteklilerin başvuru veya teklifleri kapsamında, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca ticari faaliyette bulundukları yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırdıklarını belgelendirmeleri ve “Anahtar Teknik Personel Niteliğindeki Personel Beyannamesi”ni (Standart Form-KİK025.3/Y) sunmaları gereklidir. Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler ise, aday veya isteklinin bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalıştıklarına ve ihalenin anahtar teknik personel olarak çalıştıkları kişinin üzerinde bırakılması durumunda görev yaptıkları süre boyunca başka bir kişi bünyesinde çalışmayacaklarına ilişkin olarak Anahtar Teknik Personel Beyannamesini (Standart Form-KİK025.2/Y) vereceklerdir. (Ek ibare: 20/4/2011-27911R.G./ 14. md.) Anahtar teknik personel bakımından, ticari faaliyette bulunulan yer olarak, ticari işletmelerde ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adresi, esnaf ve sanatkârlar için ise sicilde kayıtlı adres kabul edilecektir....” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Dava konusu ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin 7.5.2. maddesinde, “İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” şeklinde düzenleme yapılarak isteklilerden mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak 1 adet anahtar teknik personel bildirmesi istenmiştir.

 

Dava dosyasının incelenmesinden; Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce 12.07.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Yenimahalle - Demetevler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı Yapım işi ihalesine 29 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonu tarafından düzenlenen 14.09.2011 tarihli uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak ile, 8 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklif sahiplerine ait teklif bedelleri ile idarece belirlenen yaklaşık maliyete göre sınır değerin 4.752.500,87 TL olarak belirlendiği, 21.09.2011 tarihli ihale komisyonunun ara kararı ile sınır değerin altında kalan 4 istekliye aşırı düşük teklif sorgulamasına karar verildiği, 21.09.2011 tarihli yazı ile de, 4 istekliden teklifleri ile ilgili olarak açıklama istendiği, 21.09.2011 tarihli yazı ile yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında, isteklilerden teklifleri ile ilgili olarak istenen açıklamalarda; toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında yer verilen analiz formatına uygun analizleri, analizlerin girdi maliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin verilmesinin istenildiği, bu kapsamda oluşturulan sıralı iş kalemleri listesine göre açıklama istenilen iş kalemlerinin toplam 141 kalem olarak belirlendiği, 4 istekliden 2 tanesinin teklifi ile ilgili olarak herhangi bir açıklama sunmadığı, davacı şirketin de aralarında bulunduğu iki istekli tarafından yapılan açıklamalardan, Mehmet Koç’un yapmış olduğu açıklamaların idarece belirlenen miktarlara göre daha düşük miktarlar ile teklif fiyatları oluşturulduğu gerekçesi ile kabul edilmediği, davacı şirket tarafından 03.10.2011 tarihli yazı ekinde yapılan açıklamalar ihale komisyonu tarafından uygun bulunarak ihalenin en uygun teklif sahibi olan davacı şirket üzerinde bırakıldığı, ihalede teklif vermiş olan Arslanlar İnşaat Tic. ve Tur. Ltd. Şti.’nin 24.10.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.10.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 02.11.2011 tarih ve 47561 sayı ile Kurum kayıtlarına giren 02.11.2011 tarihli dilekçesi ile, anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesi sunulmadığı gerekçesi ile Şirketlerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki anahtar teknik personel olarak gösterilen Ali Arslan ile ilgili olarak şirket müdürü ve ortağı olduğuna ilişkin belgeler de dahil söz konusu belgenin sunulduğu, buna göre idarece tesis edilen işlemlerin Kamu ihale Genel Tebliğinin 37 ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40. maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla yaptığı itirazen şikayet başvurusuna istinaden Kamu ihale Kurumu tarafından eşit muamele ilkesi uyarınca ihaleye katılan diğer şirketlerin bildirdiği anahtar teknik personele ilişkinde inceleme yapılmak suretiyle verilen Kamu ihale Kurulu'nun 26.12.2011 tarihli ve 2011/UY.I-4353 sayılı kararı ile, davacı şirket tarafından anahtar teknik personel olarak bildirilen Cenk Durmuş'un ihalenin ilk ilan tarihi olan 20.06.2011 tarihinden geriye doğru bir yıllık süre boyunca birden fazla işyeri bildirgesinin bulunduğu, bu durumun Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40. maddesine aykırı olduğu gerekçeleriyle, davacı şirketin de aralarında bulunduğu bir kısım isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinin, 4734 sayılı Kanunun 54. maddesinin 10. fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verildiği, bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

 

Davacı şirket tarafından anahtar teknik personel olarak Muhtar Durmuş ve Cenk Durmuş'un gösterildiği, Cenk Durmuş'un 10.04.2010-02.09.2010 ve 04.01.2011 tarihinden itibaren ihale tarihine kadar, Muhtar Durmuş'un ise 02.09.2010-18.10.2010, 10.11.2010-13.01.2011 tarihleri arasında davacı şirkette görev yaptıkları, anahtar teknik personelden Cenk Durmuş'un görev yaptığı belirtilen dönemlerde farklı işyerlerinde çalıştığı belirtilmekte ise de, Mahkememizin 2012/288 sayılı esasına kayıtlı dava dosyasında verilen 20.04.2012 tarihli ara kararı ile, davacıdan Cenk Durmuş'un 20.06.2010-02.09.2010 ve 04.01.2011-20.06.2011 tarihleri arasındaki dönemde, 1165569 (Celal Nohutlu) - 1164393 (Hüseyin Yanar) - 1061301 (S.S Türkeli Yapı Kooperatifi) 1189385 (Ota inşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Gençer Proje inşaat Ltd. Şti.) 1184820 ve 1184764 nolu işyerlerinde çalışmaları karşılığında prim ödendiğinden, bu işyerleri ile Oto İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak ilgilerinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine verilen cevap ve ekindeki belgelerden, söz konusu sicil numaralı işyerlerinin bazıları ile davacı şirketin herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, ancak aynı sicil numarasına sahip olan fakat ünite kodu, iş kolu kodu ve ilçe kodu farklı olan davacı şirkete ait inşaat işyerlerinin de bulunduğu, Cenk Durmuş'un da 20.06.2010-02.09.2010 ve 04.01.2011-20.06.2011 tarihleri arasındaki dönemde davacı şirkete ait bu işyerlerinde çalıştığı görülmüştür.

 

Bu durumda; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacı şirket tarafından anahtar teknik personel olarak bildirilen Cenk Durmuş'un ihale ilan taraihinden geriye doğru 1 yıl içerisinde birden fazla işyerinde çalışmasının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40. maddesine aykırı olduğu belirtilmekte ise de, Cenk Durmuş'un ihale ilan tarihinden geriye doğru 1 yıl içerisinde çalıştığı işyerlerinin tamamının davacı şirkete ait inşaat işyerleri olması ve bu durumun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40. maddesine aykırılık oluşturmaması karşısında, anahtar teknik personele ilişkin yeterlik kriterini sağlamadığından bahisle, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline,...”şeklindeki karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Kamu İhale Kurulunun 26.12.2011 tarihli ve 2011/UY.I-4353 sayılı kararının Ota İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin kısmının iptaline,

 

2-) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, Ota İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Kurul Başkanı

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul