• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-28
  • Toplantı No: 2013/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.01.2013
(Aşağıdaki metin 26/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/006
Gündem No :68
Karar Tarihi:17.01.2013
Karar No :2013/MK-28
Şikayetçi:
 FM-SRD İnş. İhr. İth. Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.- Pekintaş Yapı San. ve Tic. Şti. Ortak Girişimi
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 02.04.2012 tarihli ve 2012/UY.II-1517 sayılı Kurul kararının iptali ve Y.D. istemiyle açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 27.07.2012 tarihli ve 2012/3401 sayılı Y.D. kararı sonrasında Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen dava reddi kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması
İhaleye Katılan İstekliler:
 02.04.2012 tarihli ve 2012/UY.II-1517
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca 27.07.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/83042 IKN'li Konya Büyükşehir Stadyumu İnşaatı ihalesine ilişkin olarak, FM-SRD İnş. İhr. İth. Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.- Pekintaş Yapı San. ve Tic. Şti. Ortak Girişimi’nin 27.02.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun idarenin 06.03.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 13.03.2012 tarih ve 10321 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurul tarafından alınan 02.04.2012 tarihli ve 2012/UY.II-1517 sayılı karar ile “başvurunun reddine”karar verilmiştir.

 

FM-SRD İnş. İhr. İth.Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.- Pekintaş Yapı San. ve Tic. Şti. Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesinin 13.06.2012 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

 

Anılan Mahkeme kararına karşı davacı tarafından Ankara Bölge İdaresi Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmuş, adı geçen Mahkemece verilen 27.07.2012 tarihli ve 2012/3401 kararda, “…Olayda, davacının başvurusu yukarıda metni yazılı İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 23/2.maddesi uyarınca doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapılması gerekmekte iken yapılan şikâyet başvurusu üzerine itirazen şikâyet başvurusu yapıldığından bahisle süreaşımından reddedilmiş ise de, Kamu İhale Kurulunun kararlarının eksik veya yanlış uygulandığı iddiası ile hak kaybına uğradığını öne sürenlerin doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapmak zorunda olduklarının yönetmelik maddesi ile düzenlendiği, oysa ihalelere yönelik yapılacak başvuruların nasıl olacağının, şeklinin ve süresinin asıl olarak 4734 sayılı Yasada açıkça düzenlendiği, söz konusu Yasa hükümlerinde Kamu İhale Kurulu kararlarının yanlış veya eksik uygulanması ile ilgili olarak şikâyet başvurusu yapılamayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı, bu konuda herhangi bir sınırlama getirilmediği, yine aynı Yasa hükümlerinde Kamu İhale Kurulu kararlarının yanlış veya eksik uygulanması ile ilgili olarak doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusu yapılmasının zorunlu olduğuna İlişkin bir hükümde getirilmediği, her ne kadar anılan yönetmelik maddesinin yürürlükte olması nedeniyle tüm kişi ve kuruluşlar adına bağlayıcılığı olsa da, 4734 sayılı Yasanın ilgili maddesinin de kişi ve kuruluşlara Kamu ihale Kurulu kararlarının yanlış veya eksik uygulanması ile ilgili olarak şikâyet başvurusu yapmalarına olanak verdiği, davacının da yasa hükümlerinin verdiği hakkı kullanılarak idareye şikâyet başvurusu yaptığı sonucuna varılmıştır.

 

Buna göre Gintaş İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun kabul edilmesi üzerine yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda adı geçen şirketin yaptığı açıklamalar kabul edilerek ihalenin bu firma üzerinde bırakılmasına ilişkin kararın davacıya 22.02.2012 tarihinde bildirilmesi üzerine, davacının süresi içerisinde davalı idareye şikayet başvurusu yaptığı, bu başvuruya verilen cevabın tebliğinden itibaren süresi içerisinde davalı idareye itirazen şikayet başvurusu yapıldığı, bu şekilde yapılan başvuruda süre aşımı bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda davacı Firmanın itirazen şikâyet başvurusunun davalı idarece işin esasına girilerek incelenmesi gerekirken başvurunun süreaşımı nedeni ile reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” denilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, 05.09.2012 tarihli ve 2012/MK-296 sayılı karar ile Kamu İhale Kurulunun 02.04.2012 tarihli ve 2012/UY.II-1517 sayılı kararı iptal edilmiş ve FM-SRD İnş. İhr. İth. Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.- Pekintaş Yapı San. ve Tic. Şti. Ortak Girişimi’nin itirazen şikâyet başvurusu hakkında esasın incelenmesine geçilmiştir.

 

Esasın incelenmesi sonucunda 17.10.2012 tarihli ve 2012/UY.II-3953 sayılı Kurul kararı ile“itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Bu defa Ankara 11.İdare Mahkemesinin davanın esasına ilişkin 10/10/2012 tarihli ve E:2012/716, K:2012/1704 sayılı kararında; “... Olayda, davacı tarafından yukarıda yazılı metni 4734 sayılı Kanunun 56. maddesi ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 23/2. maddesi uyarınca öngörülen sürede doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmekte olup,önce idareye şikayet daha sonra Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu ile başvurularda aranılan sürenin aşıldığı anlaşıldığından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamıştır… ”  hükmüne yer verilerek davanın esas yönünden reddine karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Kamu İhale Kurulunun 05.09.2012 tarihli ve 2012/MK-296 sayılı kararı ile 17.10.2012 tarihli ve 2012/UY.II-3953 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul