• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-30
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :53
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/MK-30
Şikayetçi:
 Comsa Sa - Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. - Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kamu İhale Kurulunun 25.07.2012 tarih ve 2012/UY.II-3037 sayılı kararı hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durulması kararının kaldırılması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UY.II-3037
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce 25.04.2012tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/8833 İKN'li “Sincan-Ankara-Kayaş Hattının Yeniden İnşaa Edilmesi İşi (Başkent Ray)” ihalesine ilişkin olarak,

 

Comsa Sa -  Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. - Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 11.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 29.06.2012tarih ve 23417sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 25.07.2012tarihli ve 2012/UY.II-3037sayılı karar ile; “…Seza İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin ortağı Tuncel Uğur’a ait iş denetleme belgesi ile birlikte 26.03.2012 tarihinde Ankara Ticaret Odası’ndan alınmış ortaklar faaliyet belgesini sunduğu, söz konusu belge incelendiğinde, belgenin düzenlendiği tarih itibariyle Seza İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin ortaklarını ve bu ortakların ortaklık oranını gösterdiği, Tuncel Uğur’un anılan şirketin % 52 hisseye sahip ortağı olduğunun anlaşıldığı, ancak söz konusu belgenin, Tuncel Uğur’un belgenin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir/beş yıldır kesintisiz bir şekilde şirketin % 50’den fazla hisseye sahip ortağı olduğu hususunu tevsik etmede yeterli bir belge olmadığı görülmüştür.

 

Bu itibarla Tuncel Uğur’a ait iş denetleme belgesinin Seza İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. adına kullanılabilmesi için Tuncel Uğur’un kesintisiz bir şekilde belgenin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır şirketin % 50’den fazla hisseye sahip ortağı olduğu, belgenin tam olarak değerlendirilebilmesi için ise en az beş yıldır % 50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu şartının sağlandığını gösteren belgenin sunulmadığı, dolayısıyla Tuncel Uğur’a ait iş denetleme belgesinin değerlendirmeye alınamayacağı anlaşıldığından, anılan İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

…4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

 

Davacı Comsa Sa -  Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. - Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davadaAnkara 12. İdare Mahkemesinin 16.11.2012 tarihli Esas No:2012/1469 sayılı kararında, “…Davalı idarece, davacı Ortak Girişimin özel ortaklarından Seza İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik amacıyla % 50’den fazla hisseye sahip ortağı Tuncel Uğur’a ait iş denetleme belgesini, ayrıca, Ankara Ticaret Odasından alınmış ortaklar faaliyet belgesini sunduğu, Seza İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin ortağı Tuncel Uğur’a ait iş denetleme belgesi ile birlikte 26/3/2012 tarihinde Ankara Ticaret Odasından alınmış ortaklar faaliyet belgesini sunduğu, söz konusu belge incelendiğinde, belgenin düzenlendiği tarih itibariyle Seza İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin ortaklarını ve bu ortakların ortaklık oranını gösterdiği, Tuncel Uğur’un anılan şirketin % 52 hisseye sahip ortağı olduğunun anlaşıldığı, ancak söz konusu belgenin, Tuncel Uğur’un belgenin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir/beş yıldır kesintisiz bir şekilde şirketin % 50’den fazla hisseye sahip ortağı olduğu hususunu tevsik etmede yeterli bir belge olmadığının görüldüğü, bu itibarla Tuncel Uğur’a ait iş denetleme belgesinin Seza İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. adına kullanılabilmesi için Tuncel Uğur’un kesintisiz bir şekilde belgenin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır şirketin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu, belgenin tam olarak değerlendirilebilmesi için ise en az beş yıldır % 50den fazla hissesine sahip ortağı olduğu şartının sağlandığını gösteren belgenin sunulmadığı, dolayısıyla Tuncel Uğur’a ait iş denetleme belgesinin değerlendirmeye alınamayacağından bahisle, anılan İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşıldığı tespit edilmiş ise de, söz konusu eksikliğin Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.6.1. maddesi kapsamında idarece tamamlatılacak bir eksiklik olduğu, teklifin esasına ilişkin olmadığı, belgenin sıhhatine yönelik bir şüphe bulunmadığı, başka bir idare tarafından düzenlenen belgede bilgi eksikliğinin giderilebilecek eksikliklerden olduğu görüldüğünden, Kamu İhale Kurulu’nun dava konusu kararının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamıştır.

 

Bu durumda; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; her ne kadar davacı Ortak Girişimin ihaleye yönelik iddiaları dava konusu işlemi kusurlandıracak nitelikte bulunmamakta ise de, davacı Ortak Girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesinin düzeltici işlem olarak belirlenmesine yönelik dava konusu Kamu İhale Kumlu kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Anılan Mahkeme kararı üzerine 18.12.2012 tarih ve 2012/MK-381 sayılı Kurul kararıyla, “…Açıklanan nedenlerle;

 

1- Kamu İhale Kurulunun 25.07.2012 tarihli ve 2012/UY.II-3037 sayılı Kararının Comsa Sa -  Açılım İnşaat Tic. ve San . Ltd. Şti. - Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin kısmının iptaline,

 

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Comsa Sa -  Açılım İnşaat Tic. ve San . Ltd. Şti. - Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin özel ortağı Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ortaklar faaliyet belgesindeki bilgi eksikliğinin tamamlatılarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,”karar verilmiştir.

 

Ayrıca, anılan Mahkeme kararının kaldırılması talebiyle Kurum tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmuş, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 05.12.2012 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2012/5499 sayılı kararıyla; “…Dosyanın incelenmesinden, davacı ortak girişim tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla özel ortaklarından Seza İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’nin %50’den fazla hissesine sahip ortağı Tuncel Uğur’a ait iş denetleme belgesinin ve 26/3/2012 tarihinde Ankara Ticaret Odası’ndan alınmış ortaklar faaliyet belgesinin sunulduğu, belgenin düzenlendiği tarih itibariyle Seza İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’nin ortaklarını ve bu ortakların ortaklık oranını gösterdiği ve belge içeriğinden Tuncel Uğur’un anılan şirketin %52 hisseye sahip ortağı olduğunun anlaşıldığı, ancak belgenin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir/beş yıldır kesintisiz bir şekilde bu şirketin %50’den fazla hisseye sahip ortağı olduğu hususunu tevsik etmediği ve değerlendirmeye alınamayacağından bahisle davacı ortak girişimin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine yönelik davaya konu Kurul kararının alındığı ve bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı ortak girişim tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan belgelerin Seza İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’nin %50’den fazla hissesine sahip ortağı Tuncel Uğur’un bu ortaklık oranını belgenin düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir/beş yıldır kesintisiz şekilde sağladığı hususunda herhangi bir kayıt içermediği görülmektedir.

 

Diğer taraftan, sunulan belgelere göre bu hususun sağlanmış olabileceği varsayımından hareketle, “asli unsur” niteliğindeki bu eksikliğin belgede bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi ve süre verilerek tamamlattırılmasında da olanak bulunmamaktadır.

 

Hal böyle olunca, davacı ortak girişimin iş deneyimini tevsik amacıyla sunduğu belgelerin yeterli olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine yönelik olarak alınan davaya konu kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle Ankara 12. İdare Mahkemesinin 16.11.2012 tarihli Esas No:2012/1469 sayılı kararının kaldırılmasına, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Kamu İhale Kurulunun 18.12.2012 tarih ve 2012/MK-381 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Comsa Sa -  Açılım İnşaat Tic. ve San . Ltd. Şti. - Seza İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunda 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul