• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-32
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :39
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/MK-32
Şikayetçi:
 Özkır Elektr. İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - En-Ez İnş. Taah. Telek. Enr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Tel-Comp Eğt. Danş. Bilş. Tekn. Müh. ve İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 26.Bölge Müdürlüğü
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 27.06.2012 tarihli ve 2012/UY.III-2633 sayılı kararın iptali ve Y.D. istemiyle açılan davada, Ankara Bölge İd. Mah. verilen 13.12.2012 tarih ve Y.D. İtiraz No:2012/5543 sayılı Y.D. kararına ilişkin kurul kararı alınması
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UY.III-2633
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 26.Bölge Müdürlüğünce 14.02.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/205366 IKN'li “Artvin - Erzurum Karayolundaki Ripaj Tünellerinin ve Artvin-Ardanuç Karayolu Tünellerinin Elektromekanik İşlerinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Özkır Elektr. İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - En-Ez İnş. Taah. Telek. Enr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Tel-Comp Eğt. Danş. Bilş. Tekn. Müh. ve İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 13.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.06.2012 tarihli ve 2012/UY.III-2633 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine”  karar verilmiştir.

 

Davacı Özkır Elektr. İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesinin 08.11.2012 tarihli ve E:2012/1428 saylı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddinde karar verilmiştir.

 

Ankara 6. İdare Mahkemesinin kararı üzerine davacı Özkır Elektr. İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmasının ardından anılan Bölge İdare Mahkemesinin 13.12.2012 tarihli ve Y.D. itiraz No:2012/5543 sayılı kararında,

 

4734 sayılı Yasa uyarınca yürürlüğe konulan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükmü gereği ihale öncesi ilgili Kurum tarafından yaklaşık maliyet hesaplanmış, ilgili idarece hesaplanan yaklaşık maliyete göre ihaleye teklif sunanların durumu değerlendirilmiştir. 14.05.2012 tarihli Kurulun düzeltici işlem kararı sonrası ihaleye devam edilmesi nedeniyle davacının sunduğu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilmiş, davacının yaklaşık maliyet olarak sunduğu 11.248.000.00TL’nin idarenin belirlediği 11.300.217,86 TL olan yaklaşık maliyete göre neden kabul görmediği açıklanmak yerine davacının sunduğu yaklaşık maliyet ile bu kez kâr hariç yaklaşık maliyet 9.040.174,00 TL kıyaslanmak suretiyle davacının teklifinin makul bir teklif olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Davacı tarafından sunulan yaklaşık maliyet değeri ile ihaleyi yapan idarece belirlenen yaklaşık maliyet değerinin birbirine çok yakın olduğu ve yaklaşık maliyetin ihalenin değerlendirilmesinde esası oluşturduğu göz önüne alındığında, davalı idarece, yaklaşık maliyetin kâr hariç yaklaşık maliyetle kıyaslanarak sunulan teklifin uygun olmadığı sonucuna ulaşılması, davacı iddialarını karşılar ve eşit muamele yönünden bir değerlendirme yapıldığını da ortaya koyar niteliktebulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Kamu İhale Kurulunun 27.06.2012 tarihli ve 2012/UY.III-2633 sayılı Kararının iptaline,

 

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda ihalenin iptal işleminin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul