• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-34
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :67
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/MK-34
Şikayetçi:
 Yay Özel Güvenlik Koruma Eğitim ve Kurs Hizmetleri Ltd. Şti.
 İhaleyi yapan idare:
 Yunus Emre Devlet Hastanesi
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kamu İhale Kurulunun 27.06.2012 tarih ve 2012/UH.I-2711 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Ket Özel Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 13.12.2012 tarih ve Yd. İtiraz No:212/1297 sayılı kararı ile “Ankara 15.İdare Mahkemesi’nin 31.10.2012 tarihli E:2012/1297 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin Kurul kararı alınması.
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UH.I-2711
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 

Yunus Emre Devlet Hastanesi’nce 10.04.2012 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2012/23854 IKN' li 24 Ay Süre İle Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Yay Özel Güvenlik Koruma Eğitim ve Kurs Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 14.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.05.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 28.05.2012 tarih ve 19762 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.05.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.06.2012 tarihli ve 2012/UH.I-2711 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,”karar verilmiştir.

 

Davacı Ket Özel Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 15. İdare Mahkemesinin 31.10.2012 tarihli E:2012/1297 sayılı kararında, “…Olayda davacının iki hususu nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bunlardan ilkinin davacının giyim gideri ile ilgili olarak sunulan proforma faturanın içeriğinin doğru olmadığı ikinci sebebin ise giyim gideri ile ilgili olarak sunulan proforma faturayı düzenleyen tedarikçi firmanın oda kaydının bulunmaması olduğu, davalı idarenin ilk gerekçesiyle değerlendirildiğinde… davacı firmanın giyim gideri ile ilgili aşırı düşük teklif açıklamasını usulüne uygun bir biçimde yaptığı sonucuna varılmıştır.

 

Bunun yanında davalı idarece davacının giyim bedeli için sunduğu proforma faturayı düzenleyen tedarikçi firmanın oda kaydını bulunmadığı bu hususun da davacının değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olduğu ileri sürülmüş ise de söz konusu proforma faturayı düzenleyen kişi ve firmanın işleteme hesabı esasına göre faaliyette bulunduğu vergi kaydının bulunduğu proforma faturanın da meslek mensubu tarafından onaylandığı anlaşıldığından faturayı düzenleyene oda kaydının bulunmamasının faturaya konu alanda faaliyet göstermediği anlamına gelmediğinden davalı bu gerekçesine de itibar edilmemiştir.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Anılan Mahkeme kararının uygulanması için, Kamu İhale Kurulu’nun 27.06.2012 tarihli ve 2012/UH-2711 sayılı kararının iptali ve Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesi yönünde 12.12.2012 tarih ve 2012/MK-378 sayılı Kurul Kararı alınmıştır.

 

Bu defa, Ankara Bölge İdare Mahkemesi ’nin 13.12.2012 tarih ve Y.D. İtiraz No:2012/5608 sayılı kararı ile; “….uyuşmazlığa konu olayda, davalı idarece Ankara Ticaret Odası ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile yapılan yazışmalar sonucunda, davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu 09.04.2012 tarihli proforma faturayı düzenleyen Kula İnş Tem. Teks. /Rahim Kula’nın faturanın düzenlendiği tarihte herhangi bir oda kaydının bulunmadığının tespit edildiği görülmekte olup, adı geçen firmanın proforma faturanın düzenlendiği tarihte faturanın ilişkin bulunduğu alanda faal olduğu hususunun hukuken geçerli belgelerle kesin ve net olarak ortaya konmadığı gibi, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunulan söz konusu proforma faturada giyim malzemeleri için teklif edilen bedelin hayatın olağan akışı ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı görülmektedir.

 

Hal böyle olunca, davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine yönelik davaya konu Kamu İhale Kurulu Kararı’nda hukuka aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle davalı idare itirazının kabulü ile Ankara 15.İdare Mahkemesince 31.10.2012 gün ve E:2012/1297 sayılı kararın kaldırılmasına,2577 sayılı yasanın 27 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen koşullar dava konusu olayda birlikte gerçekleşmediğinden yürütmenin durdurulması isteminin reddine…” karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1 maddesinde Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1-Kamu İhale Kurulu’nun 12.12.2012 tarihli ve 2012/MK-378 sayılı kararının iptaline,

 

2-Anılan mahkemem kararında belirtile gerekçeler doğrultusunda,4734 sayılı Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b)bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul