En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-35
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :98
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/MK-35
Şikayetçi:
 Elitaş İnş. Ot. ve Oto Kir. Tem. İş. Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti ; Can Altınışık İnş. Taah. Müh. Ltd. Şti
 İhaleyi yapan idare:
 Osmaniye İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 27.06.2012 tarih ve 2012/UY.II-2630 ve 2012/UY.II-2631 sayılı Kurul kararlarının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen 19.12.2012 tarih ve E:2012/1194 sayılı “dava konusu işlemin iptaline” kararına ilişkin Kurul kararı alınması.
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UY.II-2630 ve 2012/UY.II-2631
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

Osmaniye İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından, 12.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/32827 İKN'li “Osmaniye Merkez Mustafa Özden İ.Ö.O. Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak,

 

Elitaş İnş. Ot. ve Oto Kir. Tem. İş. Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 22.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 11.06.2012 tarih ve 21237 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.06.2012 tarihli ve 2012/UY.II-2630 sayılı karar ile; “..Güney Müh. İnş. Tes. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği”yönündedüzeltici işlem tesis edilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

 

Öte yandan aynı ihaleye yönelik olarak Can Altınışık İnş. Taah. Müh. Ltd. Şti.nin 22.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.05.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 08.06.2012 tarih ve 21125 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.06.2012 tarihli ve 2012/UY.II-2631 sayılı karar ile “..Güney Müh. İnş. Tes. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği” yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiğinekarar verilmiştir.

 

Davacı Güney Müh. İnş. Tes. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararlarının iptali istemiyle açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesinin 17.12.2012 tarih ve E:2012/1194 sayılı kararında özetle,

 

…anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede 39 adet iş kalemi içerisinde 2 adet iş kalemi için tespit edilen idarece belirlenen metrajlar ile istekli tarafından hesaplanan metrajlar arasındaki farklılığın idarenin tespitinin aksine kabul edilebilir düzeyde olduğu görüldüğünden davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden olan metrajların düşük olduğu gerekçesinde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmamaktadır.

 

Öte yandan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterilen diğer husus olan maliyet/satış tutarı tespit tutanağında mükellefin tespit yapılan döneme ait yasal defter tasdik bilgileri kısmının boş bırakılması hususuna gelince söz konusu maliyet/satış tutarı tespit tutanağının Kamu İhale Genel Tebliği 45.1.13.11 inci maddesinde düzenlenen geçerlilik şartlarını taşıdığı, bunun dışında tutanağın boş bırakılan kısmının teklifin esasını değiştirecek mahiyette bulunmadığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37. maddesi doğrultusunda idarece tamamlattırılabilecek nitelikte bir eksiklik olduğu anlaşıldığından bu yönüyle de dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”  gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

                                             

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Kamu İhale Kurulunun 27.06.2012 tarihli ve 2012/UY.II-2630 ile 2012/UY.II-2631 sayılı kararlarının, Güney Müh. İnş. Tes. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ilgili kısımlarının iptaline,

 

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Güney Müh. İnş. Tes. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınmak suretiyle 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul