• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-39
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :25
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/MK-39
Şikayetçi:
 Miroğulları İnş. ve Pet. Ürün. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Taşteknik Yapı İnş. Müh. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi
 İhaleyi yapan idare:
 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kamu İhale Kurulu’nun 17.08.2012 tarih ve 2012/UY.I-3384 sayılı kararı hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nce verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UY.I-3384
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 29.03.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/27679 IKN'li Marmara Üniversitesi Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakülte Binası Yapımı ihalesine ilişkin olarak,

 

Miroğulları İnş. ve Pet. Ürün. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Taşteknik Yapı İnş. Müh. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 31.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 18.06.2012 tarih ve 22147 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 17.08.2012 tarihli ve 2012/UY.I-3384 sayılı karar ile; “1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) İhalede güvenirlik ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin 1’inci iddia hakkında gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılmasını teminen YÖK’e bildirimde bulunulmasına,”karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle DNZ İnş. Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti. – Taşteknik Yapı İnş. Müh. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen 11.12.2012 gün ve E:2012/1673 sayılı kararla yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiştir.

 

 Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 09.01.2013 tarih ve 2013/70 Y.D. itiraz numaralı kararı ile; “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40’ıncı maddesine göre anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortakların anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, bu kişiler için isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaması hükme bağlanmasına rağmen davacı ortak girişim ile itirazen şikayet başvuru sahibi ortak tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerin ihale ilan tarihinden geriye doğru bir yıllık süre içinde yönetici oldukları hususunun usulüne göre beyan edilmesi üzerine bu kişiler için isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaması gerekirken yönetici pozisyonundaki anahtar teknik personelin başka bir işyerinde kaydı bulunduğu gerekçesiyle tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemektedir.

 

İsteklilerden Biltek Org. Müh. Bas. Tic. Ltd. Şti. – Vera İnş. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından anahtar teknik perosnel olarak gösterilen ve ortak girişimin özel ortağı olan Biltek Org. Müh. Bas. Tic. Ltd. Şti.nin müdürü ve ortağı Muzaffer Seminer’in ihale tarihinden itibaren geriye doğru bir yıllık süre içinde başka bir işlerinde sosyal güvenlik kaydı bulunmadığı anlaşılmakla birlikte ihale tarihi olan 29.03.2012 tarihinden sonra 27.04.2012 tarihinde başka bir işyerinde çalışmaya başlaması nedeniyle bu ortak girişimin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması karar verilmiş ise de anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin ihale ilan tarihinden itibaren geriye doğru bir yıllık süre içinde başka bir işveren tarafından sosyal güvenlik prim ödeme kaydı bulunmadığı gibi yine anılan Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinde göre yönetici pozisyonunun değiştiğine dair bir tespit de yapılmadığından ortak girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuk uyarlık bulunmamaktadır.”gerekçesiyle dava konusu işlemin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulu’nca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Kamu İhale Kurulu’nun 17.08.2012 tarihli ve 2012/UY.I-3384 sayılı Kararı’nın 1’inci kısmının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul