• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-40
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :52
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/MK-40
Şikayetçi:
 Global Maks Tarım Özel Eğitim Gıda Tuz Makina İklimlendirme San. ve Tic. Ltd. Şti.
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğü
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kamu İhale Kurulunun 01.08.2012 tarih ve 2012/UM.III-3139 sayılı kararı hakkında Ankara 13. İdare Mahkemesince verilen “yürütmenin durdurulması” kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UM.III-3139
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğütarafından 16.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan  2012/49125 IKN'li “İlaçlama Ekipmanı” ihalesine ilişkin olarak,

 

Global Maks Tarım Özel Eğitim Gıda Tuz Makina İklimlendirme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.05.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 08.06.2012 tarih ve 21167 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 01.08.2012 tarihli ve 2012/UM.III-3139 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

 

Davacı Global Maks Tarım Özel Eğitim Gıda Tuz Makina İklimlendirme San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 13. İdare Mahkemesinin 26.12.2012 tarihli E:2012/1537 sayılı kararında, “… Mahkememizin 21.11.2012 günlü ara kararı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan; Kamu İhale Kurulu'nun 02.07.2012 gün ve 11994 sayılı yazısı ekinde Bakanlığınıza gönderilen bilgi ve belgeler de dikkate alınarak, Ahşa Makina Kent Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Mist Blower'a ait cihazın ruhsatının olup olmadığı, Mist Blower cihazının özelliklerini karşılayıp karşılamadığının sorularak, bu hususu açıklığa kavuşturucu, net ve anlaşılır cevap verilmesinin ve konuya ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenildiği, bunun üzerine anılan Bakanlıkça gönderilen 06.12.2012 gün ve 39795 sayılı yazıda "Ahşa Makina Kent Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne 17.06.2011 tarih ve 2011/1 numara ile imal izin belgesi düzenlendiği, söz konusu imal izin belgesine istinaden, adı geçen firma tarafından imal edilerek ruhsat talebinde bulunulan ve zirai mücadele alet ve makinelerinin, Ahşa Makina Şahin 40 H ULV Makinesi ticari adıyla, 01.07.2011 tarih ve 2145 numara ile Ahşa Şahin 18 H Termik Motorlu ULV Makinesi ticari adıyla 15.05.2012 tarih ve 2266 ruhsat numarası ile ruhsatlandırıldığı, bu çerçevede bu tip makinaların genellikle çevre ve halk sağlığında kullanılmakta olduğu, bir makinanın ULV, Sisleyici, Mist Blower olup olmadığını belirleyici kriterin Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortalama damla çapı (Dvso) ya da VMD (Hacimsel Ortalama Çap) değeri olarak verildiği, bu kritere göre bir makinanın sisleyici olması için Dvso ya da hacimsel ortalama çapının (VMD) 30 um’den küçük, ULV için bu çap aralığı 30-50 um'den küçük ve norm 5 l/ha, Mist Blower için damla çap aralığı 50-100 umaralığında olması gerektiği, buna göre; 2145 ve 2266 ruhsat numarası ile ruhsatlandırılan makinaların ruhsata esas deney raporlarına bakıldığında adı geçen makinaların Mist Blower özelliklerini taşımadığı ancak, ULV tekniğine göre pülverizasyon yaptığının tespit edildiği" hususlarının bildirildiği görülmektedir.

Bu durumda, yukarıda yer verilen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 06.12.2012 gün ve 39795 sayılı yazısı ve ekinde gönderilen deney test raporlarının incelenmesinden, ihaleyi kazanan şirketçe sunulan cihazların Mist Blower özelliklerini taşımadığı anlaşıldığından, anılan şirketin ihale dışı bırakılması ve geçerli tek teklif kaldığı hususu da dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekirken, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin davaya konu kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı,”gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına  karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde ise; Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Kamu İhale Kurulunun 01.08.2012 tarih ve 2012/UM.III-3139 sayılı kararının iptaline,

 

2- 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul