En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-44
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :39
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/MK-44
Şikayetçi:
 Nesce İnşaat Enerji ve Tic. A.Ş.
 İhaleyi yapan idare:
 Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kamu İhale Kurulunun 06.06.2011 tarihli ve 2011/UY.I-1883 sayılı kararı hakkında, Danıştay 13. Dairesince verilen 08.10.2012 tarih ve E:2012/2116, K:2012/2363 sayılı kararın uygulanmasına ilişkin Kurul Kararı alınması.
İhaleye Katılan İstekliler:
 2011/UY.I-1883
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 Iğdır Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 07.04.2011tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/36596 IKN'li “Iğdır Üniversitesi Suveren Kampus Alanı Altyapı” ihalesine ilişkin olarak, Nesce İnşaat Enerji ve Tic. A.Ş.’nin 12.05.2011 tarih ve 24241 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 06.06.2011 tarih ve 2011/UY.I-1883 sayılı kararı ile “4734 sayılı Kanunun 54üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Davacı Nesce İnşaat Enerji ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 30.11.2011 tarihli E: 2011/2442 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ve anılan Kararın gereklerinin yerine getirilmesini teminen Kurul tarafından tesis edilen 16.01.2012 tarih ve 2012/MK-12 sayılı karar ile;

 

1) Kamu İhale Kurulu’nun 06.06.2011 tarihli ve 2011/UY.I-1883 sayılı kararının Nesce İnşaat Enerji ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin bölümünün iptaline,

 

2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Nesce İnşaat Enerji ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,” karar verilmiştir.

 

Diğer taraftan, anılan Mahkeme kararına karşı Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmuş ve Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 01.02.2012 tarih ve Y.D. İtiraz No:2012/455 sayılı kararı ile itirazın kabulüne, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 30.11.2011 tarih ve E: 2011/2442 sayılı kararının kaldırılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 27 nci maddesinde belirtilen koşulların dava konusu işlem yönünden oluşmadığı gözetilerek yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir. Anılan kararın uygulanmasını teminen alınan 02.04.2012 tarihli ve 2012/MK-100 sayılı karar ile;

 

1- Kamu İhale Kurulunun 16.01.2012 tarihli ve 2012/MK-12 sayılı Kararının iptaline,

 

2- Anılan mahkeme kararında ve 06.06.2011 tarihli ve 2011/UY.I-1883 sayılı Kurul Kararında  belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

 

Daha sonra, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 19.04.2012 tarih ve E:2011/2442, K: 2012/688 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ve anılan kararın uygulanmasını teminen Kurul tarafından tesis edilen 28.05.2012 tarihli ve 2012/MK-162 sayılı karar ile;

 

            “1) Kamu İhale Kurulu’nun 02.04.2012 tarih ve 2012/MK-100 sayılı Kararının iptaline,

 

2)  Kamu İhale Kurulu’nun 06.06.2011 tarihli ve 2011/UY.I-1883 sayılı kararının Nesce İnşaat Enerji ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin bölümünün iptaline,” kararı verilmiştir.

 

Anılan Mahkeme kararına karşı Kurum tarafından temyiz yoluna başvurulmuş veDanıştay 13. Dairesinin 08.10.2012 tarih ve E:2012/2116, K:2012/2363 sayılı kararında “ Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlık konusu ihaleye katılan davacı şirketin anahtar teknik personele ilişkin olarak “anahtar teknik personel listesi” ile “anahtar teknik personel beyannamesini” sunmasına rağmen, “anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesi”ni sunmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu işleme karşı yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

Uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için davacının sunmadığı anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesi’nin niteliğinin ortaya konulması gerekmektedir.

 

Bu belgeye ilişkin olarak davalı idare tarafından hazırlanan standard formun incelenmesinden, bu belgenin ihaleye katılan isteklilerin ilk ilân veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca ticarî faaliyette bulundukları yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırdıklarını belgelendirmeye yönelik bir belge olduğu görülmektedir.

 

Öte yandan, davacı tarafından ihaleye katılım aşamasında sunulan “anahtar teknik personel listesi” ile “anahtar teknik personel beyannamesi”nin isteklinin ihale konusu iş kapsamında çalıştıracağı mühendislerin listesinin sunulmasına ve bu mühendislerin başka bir işte çalışmayacağına ilişkin beyannamesine ilişkin olduğu, bu iki form ile isimleri sunulan teknik personelin isteklinin bünyesinde ilk ilân veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca ticarî faaliyette bulundukları yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak mühendis veya mimar olarak çalıştıklarını tevsik edemediği, davacı tarafından ihale kapsamında sunulan ve anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin bir ay boyunca davacının bünyesinde çalıştığına ilişkin SGK’dan alınan belgenin ise ilân tarihinden itibaren geriye doğru bir yılı kapsamadığı, bu belgenin “anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesi”nin sunulmamış olmasının eksikliğini ortadan kaldırıp teklifi geçerli hâle getiremeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Mahkeme tarafından her ne kadar ihaleye katılarak teklifi değerlendirme dışı bırakılan müdahilin durumu ile davacının durumunun benzer olduğu vurgulanarak hüküm kurulmuşsa da; ihaleye katılan müdahil tarafından “anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesi” sunulmamış olsa da bu istekli tarafından sunulan diğer bilgi ve belgelerden ihale kapsamında ismi verilen mühendisin ilk ilân tarihinden itibaren geriye doğru bir yıl içinde isteklinin bünyesinde çalıştığının açıkça anlaşılması ve bu konuda herhangi bir tereddüdün bulunmaması nedeniyle anılan belgenin sunulmamış olmasının esasa etkili bir eksiklik olarak değerlendirilemeyeceği, davacının ise ismini vermiş olduğu mühendisin ilk ilândan önceki bir yıl içinde sadece bir ay boyunca kendi bünyesinde çalıştığını tevsik eden belge sunmuş olması nedeniyle her iki isteklinin hukukî durumunun birbirinden farklı olduğu kuşkusuzdur.

 

Bu durumda davacı tarafından “anahtar teknik personel niteliğindeki personel listesinin” sunulmamış olduğunun açık olması, bu belge ile tevsik edilen hususların davacı tarafından sunulan diğer belgelerden anlaşılamaması, ihale mevzuatımız gereğince ancak belgelerdeki esasa etkili olmayan bilgi eksikliklerinin sonradan tamamlatılabileceği, esasa etkili olmasına rağmen sunulmamış bir belgenin sonradan tamamlatılabilmesinin ise mümkün olmaması karşısında, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve bu işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemi iptal eden Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.”gerekçesi ileAnkara 6. İdare Mahkemesi’nin 19.04.2012 tarih ve E:2011/2442, K: 2012/688 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Danıştay kararının icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Kamu İhale Kurulunun 28.05.2012 tarihli ve 2012/MK-162 sayılı kararının iptaline,

 

2 - Anılan 08.10.2012 tarih ve E:2012/2116, K:2012/2363 sayılı Mahkeme kararında ve 06.06.2011 tarihli ve 2011/UY.I-1883 sayılı Kurul Kararında  belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul