• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-45
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :21
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/MK-45
Şikayetçi:
 Tekbudak İnşaat Mim. Müh. Ltd. Şti.- Gürtaş İnşaat İth. İhrc. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 19.09.2012 tarihli ve 2012/UY.II-3686 sayılı kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Tekbudak İnşaat Mim. Müh. Ltd. Şti.- Gürtaş İnşaat İth. İhrc. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 11.01.2013 tarihli E:2012/1649 sayılı yürütmenin durdurulması kararına ilişkin işlem tesis edilmesi
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UY.II-3686
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce 12.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2012/23751 İKN'li “Bursa Dörtçelik Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak, Tekbudak İnşaat Mim. Müh. Ltd. Şti.- Gürtaş İnşaat İth. İhrc. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 03.07.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.07.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 17.07.2012 tarih ve 25246 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.07.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 19.09.2012 tarihli ve 2012/UY.II-3686 sayılı karar ile“4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddine,” karar verilmiştir.

 

Davacı Tekbudak İnşaat Mim. Müh. Ltd. Şti.- Gürtaş İnşaat İth. İhrc. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesinin 11.01.2013 tarihli E:2012/1649 sayılı kararında “… davacı şirketin mimar anahtar teknik personel olarak gösterdiği Şener Tekbudak’ın ihaleye katılan Tekbudak İnşaat Mim. Müh. Ltd. Ştinin şirket müdürü ve ortağı olduğu, bu yüzden ihale ilan tarihinden geriye doğru bir yıl içerisinde davacı şirket bünyesinde çalışma koşulunu sağlamasının gerekmediği; makine mühendisi anahtar teknik personel olarak gösterilen Uğur Başer’in ise, ihale ilan tarihinden geriye doğru bir yıl içerisinde çalıştığı 1037178.081 iş yeri numaralı Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesi Düzce adresinin her ne kadar Tekbudak İnşaat Mim. Müh. Ltd. Şti.’nin şubesi olmasa dahi, Tekbudak İnşaat Mim. Müh. Ltd. Şti.’nin merkez adresi dışında ve kendisine bağlı bir işyeri olduğu, anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerin ticari hayatın olağan akışı içerisinde ticari hayatta şirketlerin merkez adresi dışındaki kendisine bağlı bulunan başka işyerlerinde çalışabileceklerinin mümkün olması karşısında, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Kamu İhale Kurulunun 19.09.2012 tarihli ve 2012/UY.II-3686 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, idarece Tekbudak İnşaat Mim. Müh. Ltd. Şti.- Gürtaş İnşaat İth. İhrc. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklifinin değerlendirmeye alınması suretiyle, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

                                                       

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul