• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-46
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :42
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/MK-46
Şikayetçi:
 HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve NTF İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) Satınalma Daire Başkanlığı
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 19.12.2011 tarihli ve 2011/UY.I-4259 sayılı kararın iptali ve YD. istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 21.12.2012 tarih ve E:2012/411, K:2012/2078 sayılı karara ilişkin işlem tesis edilmesi.
İhaleye Katılan İstekliler:
 2011/UY.I-4259
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) Satınalma Daire Başkanlığı’nca 18.08.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/86353 IKN'li “GLİ Müessesesi Müdürlüğü Hasandayı D-1 Panosu Dekapaj ve Altgeçit Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak,

HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve NTF İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 09.09.2011 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.09.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 28.09.2011 tarih ve 43312 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 19.12.2011 tarihli ve 2011/UY.I-4259 sayılı karar ile;

“…2) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Yılmazlar Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anahtar teknik personel olarak beyan edilen Ahmet Ömer Ünlü’ye ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan ulaşan bilgilere göre, Ahmet Ömer Ünlü’nün 28.09.2010 tarihinde adı geçen isteklinin bünyesinde çalışmaya başladığı ve ihale tarihi olan 18.08.2011 tarihi itibarıyla da kesintisiz olarak bu isteklinin bünyesinde çalışmaya devam ettiği, çalıştığı işyerinin isteklinin ticaret sicilinde kayıtlı merkezi olduğu, ancak anılan personelin 30.07.-31.07.2011 tarihlerinde iki gün, ihale tarihinin içinde bulunduğu 2011 yılının Ağustos ayında ise 30 gün süreyle hem Yılmazlar Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin merkezinde hem de 41831 numaralı başka bir işyerinde çalıştığının anlaşıldığı, bu durumun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin ihalenin ilan edildiği tarihte yürürlükte bulunan altıncı fıkrasındaki “Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.” hükmüne aykırılık taşıması nedeniyle Yılmazlar Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Sonucuna varılmıştır.

…..

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Yılmazlar Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Gökçe İnş. Taahhüt Tic. ve Mak. San. Ltd. Şti.’ne ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun şekilde yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine”

karar verilmiştir.

 

Davacı Yılmazlar Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 8. İdare Mahkemesinin 21.12.2012 tarihli ve E:2012/411 ve K:2012/2078 sayılı kararında, “Dava dosyasının incelenmesinden Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “GLİ Müessesesi Müdürlüğü Hasandayı D-1 Panosu Dekapaj ve Altgeçit Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve NTF İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikayet sonrasında davalı Kurumca ihale üzerinde bırakılan Özerdemler Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin anahtar teknik personelinin mevzuata uygun olduğu, davacının anahtar teknik personel olarak gösterdiği kişinin başka bir iş yerinde de çalıştığı ve gerekli şartları taşımadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin 19.12.2011 tarih ve 2011/UY.I-4259 sayılı kararın iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat uyarınca anahtar teknik personel olarak gösterilen kişinin aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışamayacağının hükme bağlandığı, ancak aynı gerçek veya tüzel kişinin başka bir iş yerinde çalışamayacağına ilişkin yasal bir engel bulunmadığı, davacı şirketin anahtar teknik personel olarak gösterdiği Ahmet Ömer Ünlü’nün 2011 yılının Temmuz ayında 2 ve Ağustos ayında ise 30 gün olmak üzere başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait iş yerinde çalışmadığı, yine davacıya ait olan ve sadece işyeri sicil numarası farklı olan (48831) başka bir işyerinde çalıştığı anlaşıldığından, anahtar teknik personel açısından gerekli yeterliliği taşıyan davacının ihale dışı bırakılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan davacı tarafından ihale üzerinde bırakılan Özerdemler Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin anahtar teknik personelinin mevzuata uygun olmadığı belirtilmişse de davacı tarafından söz konusu ihalenin bu şirket üzerinde kalmasına ilişkin olarak şikayet yoluna gidilmediği gibi şikayet yoluna giden ve başvurusu reddedilen HMP İletişim İnş. Enerji Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve NTF İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından aynı iddia ile ve aynı işleme karşı Ankara 16. İdare Mahkemesinde açılan davada anılan Mahkemenin 19.07.2012 tarih ve E:2012/17, K:2012/1274 sayılı kararı ile davanın reddine karar verildiğinden davacının iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin davacının ihale dışı bırakılmasına ilişkin kısmının iptaline, Özerdemler Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin anahtar teknik personelinin mevzuata uygun olduğuna ilişkin kısmının reddine…”

 

karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1 maddesinde ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Kamu İhale Kurulunun 19.12.2011 tarihli ve 2011/UY.I-4259 sayılı kararının davacı Yılmazlar Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul