En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-48
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :14
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/MK-48
Şikayetçi:
 Saytem Sağlık Hizmetleri Otomasyon Gıda Temizlik Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Devlet Hastanesi Başhekimliği
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 Kamu İhale Kurulunun 02.02.2012 tarih ve 2012/UH.I-751 sayılı kararı hakkında Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararına yönelik temyiz incelemesinde Danıştay 13. Dairesinin verdiği 26.12.2012 tarih ve E:2012/3877 sayılı İdare Mahkemesinin kararının yürütmesinin durdurulması kararının uygulanması
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UH.I-751
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 

Sakarya Devlet HastanesiBaşhekimliğince 12.12.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2012-2013 Mali Yılları Veri Hazırlama ve Bilgi Giriş Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Saytem Sağlık Hizmetleri Otomasyon Gıda Temizlik Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 02.02.2012 tarihli ve 2012/UH.I-751 sayılı kararı ile “4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması istemiyle, Saytem Sağlık Hizmetleri Otomasyon Gıda Temizlik Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin vekili Av. Abdurrahman Alp Beyaz tarafından açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 13.06.2012 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2012/2847 sayılı kararı ile “Olayda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğu öne sürülmekte ise de, ihaleyi yapan idarece de tespit edildiği üzere bu firmanın giyim malzemeleri için teklif ettiği tutar aşırı düşük olup, bu tutarla söz konusu giyim maliyetinin karşılanması hayatın olağan akışı ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgiler uyarınca mümkün olmadığından, aşırı düşük açıklamaları uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden bahisle yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine yönelik dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Bunun üzerine, 25.07.2012 tarih ve 2012/MK-236 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile

 

“1) 02.02.2012 tarih ve 2012/UH.I-751 sayılı Kurul kararının iptaline,

 

 
2 ) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine”
karar verilmiştir.

 

Dava konusu Kurul kararına ilişkin olarak Ankara 7. İdare Mahkemesinin 28.09.2012 tarihli ve E:2012/328, K:2012/2435 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

 

Bunun üzerine, Kurumumuzca yürütmenin durdurulması talepli olarak temyiz yoluna başvurulmuş ve Danıştay 13. Dairesinin 26.12.2012 tarih ve E:2012/3877 sayılı kararı ile uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlere göre“İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir. 

 

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasından, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)  Kamu İhale Kurulunun 25.07.2012 tarih ve 2012/MK-236 sayılı kararının iptaline,

 

2) Danıştay 13. Dairesinin kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

                                            

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul