• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-49
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :15
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/MK-49
Şikayetçi:
 Özdoğan İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. - Tarhan Madencilik San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 28.03.2011 tarihli ve 2011/UY.I-1124 sayılı kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Özdoğanlar Taa. İnş. San. ve Tic. A.Ş. vekili tarafından açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesince verilen dava konusu işlemin iptali kararına ilişkin Danıştay 13. Dairesince verilen kararının yürütmesinin durdurulması kararına ilişkin işlem tesis edilmesi
İhaleye Katılan İstekliler:
 2011/UY.I-1124
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 

            Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığınca 30.11.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2010/507888 İKN'li “49.000.000 M3 Dekapaj+250.000 M3 Ara Kesme Dekapajı, 2.100.000 Ton Kömür Kazı Yükleme ve Nakliye Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak,

 

            Özdoğan İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. - Tarhan Madencilik San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın 01.02.2011 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.02.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 18.02.2011 tarih ve 9540 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 28.03.2011 tarihli ve 2011/UY.I-1124 sayılı karar ile,

 

            “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,”karar verilmiştir.

 

            Davacı Özdoğanlar Taa. İnş. San. ve Tic. A.Ş. vekili tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesinin 06.03.2012 tarihli E: 2012/839, K: 2012/243 sayılı kararında, isteklinin makine ve ekipmanlarının kendi malı olduğu, amortisman hesabının buna göre yapıldığı, Kurul kararında aynı cinsten birden fazla kayıt olduğunun belirtilmesine rağmen bu duruma ilişkin hangi makinelerin benzer olduğunun tespitinin yapılmadığı, isteklinin toplam amortisman hesabının yüzde 50’sini dikkate almasına rağmen bu hesabın nasıl yapılacağına kararda yer verilmediği ve bu durumun ihale üzerinde nasıl bir etki doğuracağının belirsiz olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

            Bu karar üzerine Kamu İhale Kurulunun 07.05.2012 tarih ve 2012/MK-140 sayılı kararıyla,

 

            “1- 28.03.2011 tarih ve 2011/UY.I-1124 sayılı Kurul Kararının iptaline,

 

            2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

 

            İlk derece Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması ve temyizen bozulması için Kurumumuz tarafından yapılan başvuruda, Danıştay 13. Dairesinin 26.12.2012 tarih ve E: 2012/2075 sayılı kararıyla uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre idare mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

            Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında; yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

            Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Anılan Kararın gereklerine göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden,

 

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

           
1 ) Kamu İhale Kurulunun 07.05.2012 tarih ve 2012/MK-140 sayılı kararının iptaline,

 

           
2 ) Danıştay 13. Daire kararı doğrultusunda, davacı Özdoğanlar Taa. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin reddedilmesi yönünde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan   KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi   GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul