• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/MK-51
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :28
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/MK-51
Şikayetçi:
 Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 06.02.2012 tarihli ve 2012/UY.III-770 sayılı Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Cepaş Galvaniz Demir Çelik Tic. ve San. A.Ş. tarafından açılan dava neticesinde Ankara 9. İdare Mahkemesi’nce verilen 28.12.2012 tarihli ve E:2012/424, K:2012/2814 sayılı dava konusu işlemin iptali kararına ilişkin Kurul kararı alınması
İhaleye Katılan İstekliler:
 2012/UY.III-770
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karar:

 

 

 

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 27.10.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2011/142778 IKN'li “11. Bölge Müdürlüğü (Van) Kapsamındaki Muhtelif Yollarda Çelik Otokorkuluk Yapılması” ihalesine ilişkin olarak,

 

Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.nin 13.12.2011 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. 12.01.2012 tarih ve 1732 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 06.02.2012 tarih ve 2012/UY.III-770 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,”karar verilmiştir.

 

Davacı Cepaş Galvaniz Demir Çelik Tic. ve San. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada; Ankara 9. İdare Mahkemesinin 29.06.2012 tarihli ve E:2012/424 sayılı kararında “İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, Alka San. İnş. ve Tic. A.Ş.nin teklif dosyasında sunulan kapasite raporunda; ‘Yukarıda unvanı yazılı işletmenin, işyerinde mevcut ve özellikleri belirtilmiş makine ve tesisatın yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre günde 8 saat yılda 300 işgünü üzerinden hesaplanan mamul üretim kapasitesi ile ana, yardımcı ve ambalaj maddeleri tüketim kapasitesinin kapsayan bu rapor 30.09.2011 günü tarafımızdan düzenlenmiştir.’ açıklamasının bulunduğu, ‘Tablo:III Kapasite Hesabı’ bölümünde tüm hesaplamaların, günde 8 saat yılda 300 işgünü çalışma esas alınarak yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; işletmelerin üretim gücünü gösteren kapasite raporlarının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Odalar tarafından düzenleneceği ve bu raporların Birlikçe onaylanacağı, Birlikçe onaylanmış kapasite raporlarında işletme bilgilerine ilişkin değişikliklerin Birliğin izni doğrultusunda odalarca yapılacağı, Birliğin izni olmaksızın yapılacak değişikliklerin geçersiz olduğu, kapasite tespiti yapılırken tesisin günde 8 saat, yılda 300 gün çalıştığının kabul edildiği, ancak teknolojik sebeplerden ötürü günde 24 saat (Üç vardiya) üzerinden kapasite tespitinin yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

 

Bu durumda, anılan istekli tarafından sunulan, söz konusu kapasite raporunun ilgili mevzuat çerçevesinde, raporun düzenlendiği tarihteki koşullar dikkate alınarak 30.09.2011 tarihinde tanzim edildiği, kapasite raporunun firmanın sahip olduğu makine ve tesisatın günde 8 saat (Bir vardiya), yılda 300 gün çalıştığı kabulü ile düzenlendiğinin açık olduğu, oysa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından söz konusu işyerinde günde üç vardiya çalışıldığının tespit edildiği, firmalarca istenildiği zaman vardiya sistemi uygulanarak üretim artışına gidilebileceği, ancak bu durumun yeni bir kapasite raporu düzenlenmesini gerektirip gerektirmediği, ilgili firmanın üretim kapasitesindeki artışın tevsiki için Kocaeli Sanayi Odası Gebze Temsilciliği tarafından 06.10.2011 tarihinde düzenlenen belgenin yeterli olup olmadığı hususlarının; kapasite raporunu düzenleyen ilgili sanayi odasının yanı sıra, kapasite raporunu onaylanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne sorularak ilgili makamlardan kapasite artış onayı ve 24 saat çalışma esasına dayalı çalışma izni alındıktan sonra, adı geçen şirketin kapasitesinin yeterli kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi gerekirken; belirtilen usul izlenmeksizin yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından söz konusu işyerinde günde üç vardiya çalışıldığına ilişkin tespite ve Kocaeli Sanayi Odası Gebze Temsilciliği tarafından 06.10.2011 tarihinde düzenlenen belgede; söz konusu firmanın kapasite raporundaki üretim ve tüketim kapasite miktarının 3 katının alınması gerektiği yönündeki belgeye dayalı olarak sunulan kapasite raporunun, yeterli bulunmasına ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu işlemlerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle bu kararın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin anılan kararı üzerine Kurul tarafından alınan 05.09.2012 tarih ve 2012/MK-305 sayılı kararda “1- Kamu İhale Kurulu’nun 06.02.2012 tarihli ve 2012/UY.III-770 sayılı kararında yer alan Alka San. İnş. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması kısmının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, inceleme yapılmasına,” karar verilmiştir.

 

Daha sonra Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından alınan 13.09.2012 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2012/4202 sayılı kararda “Olayda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nün 22.08.2011 tarih ve 6198 sayılı yazısında; Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.nin günde üç vardiya çalışma yaptığının saptandığı, kapasite raporunu düzenleyen Kocaeli Sanayi Odası Gebze Temsilciliği’nin 06.10.2011 tarihli yazısında ise; bu belgeden hareketle söz konusu kapasite raporundaki üretim ve tüketim kapasite miktarının üç katının alınması gerektiği belirtilmiş olduğundan, üretim kapasitesindeki artışın tevsiki için yeterli olan bu belge karşısında, Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan teklifin kapasite raporunda belirtilen miktarın üç katı alınarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmakla, belirtilen gerekçe ile düzeltici işlem belirlenmesine yönelik davaya konu 06.02.2012 tarih ve 2012/UY.III-770 sayılı Kurul kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, davalı idarelerin itirazlarının kabulü ile Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 29.06.2012 tarih ve E:2012/1093 sayılı kararının, Kamu İhale Kurulu’nun 06.02.2012 tarih ve 2012/UY.III-770 sayı ile 06.02.2012 tarih ve 2012/UY.III-771 sayılı kararlarının yürütmelerinin durdurulmasına ilişkin kısmının kaldırılmasına; Kamu İhale Kurulunun 06.02.2012 tarih ve 2012/UY.III-770 sayılı kararı yönünden 2577 sayılı Kanun’un 27. Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen koşullar dava konusu olayda bir arada gerçekleşmediğinden yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 13.09.2012 tarihinde
   Oybirliğiyle karar verildi.
” hususu belirtilerek Ankara 9. İdare Mahkemesi’nce alınan yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin yukarıda anılan kararı üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 17.10.2012 tarih ve 2012/MK-326 sayılı karar ile “1- Kamu İhale Kurulu’nun 05.09.2012 tarih ve 2012/MK-305 sayılı Kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Alka San. İnş. ve Tic A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

 

En son olarak, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nce verilen 28.12.2012 tarihli ve E:2012/424, K:2012/2814 sayılı kararda “İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, Alka San. İnş. ve Tic. A.Ş.nin teklif dosyasında sunulan kapasite raporunda; ‘Yukarıda unvanı yazılı işletmenin, işyerinde mevcut ve özellikleri belirtilmiş makine ve tesisatın yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre günde 8 saat yılda 300 işgünü üzerinden hesaplanan mamul üretim kapasitesi ile ana, yardımcı ve ambalaj maddeleri tüketim kapasitesinin kapsayan bu rapor 30.09.2011 günü tarafımızdan düzenlenmiştir.’ açıklamasının bulunduğu, ‘Tablo:III Kapasite Hesabı’ bölümünde tüm hesaplamaların, günde 8 saat yılda 300 işgünü çalışma esas alınarak yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; işletmelerin üretim gücünü gösteren kapasite raporlarının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Odalar tarafından düzenleneceği ve bu raporların Birlikçe onaylanacağı, Birlikçe onaylanmış kapasite raporlarında işletme bilgilerine ilişkin değişikliklerin Birliğin izni doğrultusunda odalarca yapılacağı, Birliğin izni olmaksızın yapılacak değişikliklerin geçersiz olduğu, kapasite tespiti yapılırken tesisin günde 8 saat, yılda 300 gün çalıştığının kabul edildiği, ancak teknolojik sebeplerden ötürü günde 24 saat (Üç vardiya) üzerinden kapasite tespitinin yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

 

Bu durumda, anılan istekli tarafından sunulan, söz konusu kapasite raporunun ilgili mevzuat çerçevesinde, raporun düzenlendiği tarihteki koşullar dikkate alınarak 30.09.2011 tarihinde tanzim edildiği, kapasite raporunun firmanın sahip olduğu makine ve tesisatın günde 8 saat (Bir vardiya), yılda 300 gün çalıştığı kabulü ile düzenlendiğinin açık olduğu, oysa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından söz konusu işyerinde günde üç vardiya çalışıldığının tespit edildiği, firmalarca istenildiği zaman vardiya sistemi uygulanarak üretim artışına gidilebileceği, ancak bu durumun yeni bir kapasite raporu düzenlenmesini gerektirip gerektirmediği, ilgili firmanın üretim kapasitesindeki artışın tevsiki için Kocaeli Sanayi Odası Gebze Temsilciliği tarafından 06.10.2011 tarihinde düzenlenen belgenin yeterli olup olmadığı hususlarının; kapasite raporunu düzenleyen ilgili sanayi odasının yanı sıra, kapasite raporunu onaylanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne sorularak ilgili makamlardan kapasite artış onayı ve 24 saat çalışma esasına dayalı çalışma izni alındıktan sonra, adı geçen şirketin kapasitesinin yeterli kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi gerekirken; belirtilen usul izlenmeksizin yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından söz konusu işyerinde günde üç vardiya çalışıldığına ilişkin tespite ve Kocaeli Sanayi Odası Gebze Temsilciliği tarafından 06.10.2011 tarihinde düzenlenen belgede; söz konusu firmanın kapasite raporundaki üretim ve tüketim kapasite miktarının 3 katının alınması gerektiği yönündeki belgeye dayalı olarak sunulan kapasite raporunun, yeterli bulunmasına ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu işlemlerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” hususu belirtilerek 06.02.2012 tarihli ve 2012/UY.III-770 sayılı Kurul kararındaki Alka San. İnş. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması kısmının iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasanın 138/4’üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1’inci maddesinde Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

1- Kamu İhale Kurulu’nun 06.02.2012 tarihli ve 2012/UY.III-770 sayılı kararında yer alan Alka San. İnş. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması kısmının iptaline,

 

2- Kamu İhale Kurulu’nun 17.10.2012 tarihli ve 2012/MK-326 sayılı kararının iptaline,

 

3- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, inceleme yapılmasına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul