En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-1048
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :42
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.I-1048
Şikayetçi:
 Çamlıca Catering Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti, ALİ EMRİ 1.SOK. SEFA APT. ALTI NO:19/C DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü (Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı), Yenisehir Diyarbakir Yolu Üzeri Yenisehir Yerleskesi No:1 47100 MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2013 / 2241
Başvuruya konu ihale:
 2012/173833 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Mamul Yemek Hizmet Alımı Ve Servis Dağıtım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 18.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı Mamul Yemek Hizmet Alımı ve Servis Dağıtım İşi” ihalesine ilişkin olarak Çamlıca Catering Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin 04.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.01.2013tarih ve 2241sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/354sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdarece yaklaşık maliyetin eksik olarak hesaplandığı,

 

2) İhale dokümanında belirtilmeyen personel ihtiyaç listesinin teklif hazırlama sürecinde hatalı maliyet hesaplanmasına neden olacağı,

 

3) İdarece açıklanan yaklaşık maliyetten %20 yüklenici kârı düşülerek hesaplanan kârsız yaklaşık maliyet değerinden daha düşük teklif sunan M.A.K. Gıda İnş. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmadan ihalenin uhdesinde bırakıldığı, anılan isteklinin sunduğu teklif fiyatının bu işi yapmak için yeterli olmadığı,

 

4) Değişim Hazır Yemek Tem. İnş. Otomas. Hay. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin özel sektör iş deneyim belgesi sunduğu, anılan isteklinin sözleşme konusu işte çalıştırılması gerekli olan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) na bildirimlerinin sunulmadığı ve Maliye Bakanlığına yatırılması gereken sözleşme harçlarının yatırılmadığı,

 

5) İdarenin firmalarının şikâyetine verdiği cevap yazısında Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet süresini 5 gün olarak belirttiği, ihalenin açık ihale usulü ile yapıldığı dikkate alındığında anılan sürenin 10 gün olduğu, idarenin bu konuda bilgi sahibi olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasında Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında “İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hükümlerden, şikâyet başvurusunun şikâyete konu işlemin ya da eylemin farkına varıldığı tarihten itibaren Kanun’da belirtilen süreler içerisinde idareye yapılması gerektiği açıktır.

 

            İncelemeye konu ihalede idarece yaklaşık maliyetin 18.12.2012 tarihinde isteklilerce teklif edilen fiyatlarla birlikte açıklandığı, başvuru sahibinin yaklaşık maliyeti bu tarih itibariyle öğrendiği ancak bahse konu tarihten itibaren yaklaşık maliyetin eksik hesaplandığına ilişkin olarak süresi içerisinde idareye şikâyet başvurusunun olmadığı görülmüştür. Bu haliyle, başvuru sahibinin bu iddiasının süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalenin “2013 Yılı Mamul Yemek Hizmet Alımı ve Servis Dağıtım İşi” olduğu, alımın konusunun Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü öğrencileri ve personeline verilecek olan 166.000 adet/öğün üç çeşit öğle yemeğinin pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerini kapsadığı görülmüştür.

 

            İhale konusu alıma ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinin “25.1. Her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” şeklinde düzenlendiği,

 

Birim fiyat teklif cetvelinin,

 

İhale kayıt  numarası :2012/173833

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

2013 Yılı Mamul Yemek Hizmet Alımı ve Servis Dağıtım İşi

adet

166.000

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

şeklinde olduğu,

 

            Teknik Şartname’nin “Personelle ilgili hükümler” başlıklı X’uncu bölümünün,

 

            “1- Yüklenici firma, yemekhanelerin her bölümünde, hizmete göre, kendisine ait personele azami özen gösterecektir.

            2- Yüklenici firma:

            Diyetisyen veya Gıda Mühendisi        1 kişi

            Aşçı                                                    2 kişi

            Aşçı Yardımcısı                                  2 kişi

            Diğer Elemanlar (Garson, şoför, servis elemanı, bulaşıkçı, dağıtıcı)

            Yeterli sayıda çalıştırmak zorundadır. Dağıtım yerlerinde (yemekhanelerde) yeterli sayıda personel bulunduracaktır. Hizmetin aksamaması için çalışacak personelin yetmemesi durumunda yüklenici firma, hizmet kalitesi açısından gereken sayı kadar personel takviyesi yaparak, yeterli sayıda eleman bulunduracaktır. Ancak derslerin bittiği yaz dönemi (15 Haziran 2012-15 Eylül 2012 arası) personel sayısı ihtiyaca göre düşürülecektir. Yalnız ihtiyaç duyulması halinde yüklenici firma tarafından idarenin kabul ettiği sayıda gerekli personel takviyesi yapılacaktır. Yemekhanede görev yapacak personel, her gün traş olacak, saçlar ve tırnaklar kesilecek, yemekhane işçileri yemek hazırlığında gıda maddeleri tüzüğüne uygun hareket edeceklerdir.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

            Anılan mevzuat hükmü ve ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde, ihale konusu alımın yemek hizmeti olduğu ve bu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet niteliğinde bulunmadığı, buna rağmen idarece ihale konusu işin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan personele ilişkin gerekli düzenlemelerin yapıldığı görülmüştür.

 

Bu haliyle, idarece yapılan düzenlemelerin isteklilerin tekliflerini hazırlamaları noktasında yeterli olduğu ve isteklilerin hatalı teklif oluşturmasına neden olacak bir husus bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Başvuru sahibinin bu yöndeki iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin 02.12.2012 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, süresi içerisinde idareye dokümana yönelik şikâyet başvurusunun bulunmadığı, 18.12.2012 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği de görüldüğünden dokümana yönelik şikâyet hakkının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir…”hükmü mevcuttur.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir…” açıklaması,

 

Anılan Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde tekliflerin Kanun’un 37’inci maddesine göre değerlendirilmesinin ardından, diğer tekliflere veya tespit edilen yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olduğu belirlenen teklifler reddedilmeden önce, idarece belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği ve istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda ihalenin karara bağlanacağı, ayrıca Kurumun aşırı düşük tekliflerin tespitinde sınır değer ve sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu ve ihale komisyonunun, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alacağı hükme bağlanmıştır.

 

Yukarıda da açıklandığı üzere, Kurumun aşırı düşük tekliflerin tespitinde sınır değer ve sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu, şikâyete konu ihalenin malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti olduğu bu itibarla Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.3’üncü maddesi uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olmadığı görülmekle birlikte, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde de idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyetin kârsız bedelinin altında kalan tüm teklif sahiplerinden açıklama istenilmesi gerektiği yönünde istikrar kazanmış Kurul kararları bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

18.12.2012 tarihinde yapılan incelemeye konu ihaleye 5 isteklinin teklif verdiği, 2 isteklinin teklifinin belge eksikliği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklifler içerisinden ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan M.A.K. Gıda İnş. Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı ve Değişim Hazır Yemek Tem. İnş. Otomas. Hay. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdarece yaklaşık maliyetin 758.620,00 TL olarak hesaplandığı, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde bir kâr oranının belirlenmediği, bu nedenle yaklaşık maliyetten %20 yüklenici kârının düşülmesi sonucu bulunan değerin 632.183,33 TL olduğu ve bu değerin altında fiyat teklifi sunan istekli bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu nedenle, incelemeye konu ihalede kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif bulunmadığından idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması işleminde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiaları uygun görülmemiştir.

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde,

 

“(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

            b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

            c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

            istenilmesi zorunludur.” hükmü,

 

            Anılan Yönetmeliğin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinin birinci fıkrasında,

 

          “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

          (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz…”hükmü mevcuttur.

 

            Alım konusu hizmete ilişkin İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde, “7.5.1.İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin benzer işin tanımlandığı 7.6’ncı maddesinde, “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde bir sözleşmeye bağlı olarak yapılmış olan herhangi bir mamul yemek üretim dağıtım ve servis hizmet işi” düzenlemesi bulunmaktadır .

            Bahse konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Değişim Hazır Yemek Tem. İnş. Otomas. Hay. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklif ekinde Genç Grup Gıda İnş. Teks. Otomotiv Telekom. Petrol İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne yapmış olduğu malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alım işine ilişkin sözleşmenin sunulduğu, bahse konu sözleşmede sözleşme bedelinin 215.687,57 TL olduğu, sözleşme tarihinin 11.08.2011 ve süresinin 2 ay, 20 gün olarak belirtildiği görülmüştür. Sözleşme ekinde fatura örnekleri ile işe ait sözleşme kapsamında çalıştırılan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin de yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            Bu haliyle, Değişim Hazır Yemek Tem. İnş. Otomas. Hay. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini gösteren belgelerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda anılan hükümlerine uygun olarak sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Diğer taraftan, anılan istekli tarafından sunulan belgedeki işin ihale dokümanında belirtilen benzer işe uygun olduğu, iş deneyim tutarının ise güncelleme yapılmadan dahi dokümanda istenilen asgari iş deneyim tutarını karşıladığı görülmüştür.

 

Her ne kadar başvuru sahibinin, Değişim Hazır Yemek Tem. İnş. Otomas. Hay. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin Maliye Bakanlığına yatırması gereken sözleşme harçlarını yatırmadığı iddiasının ihale mevzuatı ile ilgisi bulunmamakla birlikte anılan isteklinin teklif ekinde sunduğu belgelerde bahse konu harçların yatırıldığı anlaşıldığından şikâyetçinin bu yöndeki iddiası da uygun bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında “İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

            Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü,

 

            Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde,

            “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

            (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

 

            (3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hükümlerden, Kuruma itirazen şikâyet başvuru süresinin, şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün içinde yapılacağı açıktır. Bahse konu ihalede, başvuru sahibinin şikâyeti üzerine idarece alınan kararda Kuruma itirazen şikâyet süresinin 5 gün olarak belirtildiği görülmüştür. Her ne kadar idarece alınan kararda bu süre beş gün olarak belirtilmişse de bu süre Kanun’da hükme bağlandığından ve itirazen şikâyet ile ilgili sürenin hesabında Kurum yetkili olduğundan, ayrıca bu hususa ilişkin olarak başvuru sahibinin bir hak kaybına uğramadığı da anlaşıldığından şikâyetçinin bu konudaki iddiaları uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’n 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul