• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-1050
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :44
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.I-1050
Şikayetçi:
 Aganpir Özel Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti., BAHÇELİEVLER MAH. 4.SOK. HÜSEYİN KEMANCI APT. KAT:1 NO:6 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü, Bamyasuyu Mah. Atatürk Bulvarı 63100 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2013 / 2328
Başvuruya konu ihale:
 2012/145698 İhale Kayıt Numaralı "Silahsiz Özel Güvenlik Personel Hizmet Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğütarafından 14.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Silahsız Özel Güvenlik Personel Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aganpir Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin 02.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.01.2013tarih ve 2328sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/366sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeme gerekçelerinin yerinde olmadığı,

 

2) Aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınması gerektiği,

 

3) İhale ilanında alarm kurma ve izleme belgesi istendiği, tutanakta bu belgeye değinilmediği, bu belgeye sahip olmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

4) İdari Şartname’nin 7.4.2 ve 7.4.3'üncü maddesinde istenen kriterleri sağlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

5) İsteklilerin iş deneyim belgesi ile ilgili teyit alınması gerektiği, aylık hak edişlerde kesmiş olduğu faturalar ile iş deneyim tutarının birbirini tutmadığının anlaşılacağı,

 

6) İsteklilerin şirket ortaklarının hisse durumlarını gösterir ticaret sicil gazetesi sunmadıkları,

 

7) İsteklilerin faaliyet izin belgesinin ihale tarihindeki şirket ortakları adına olmadığıiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale konusu hizmetin adı İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde “Silahsız Özel Güvenlik Personel Hizmet Alım İşi” olarak belirtilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesi,

 

“25.1. Sözleşmenin Uygulanması Sırasında, İlgili Mevzuat Gereğince Yapılacak Ulaşım, Sigorta Vergi, Resim Ve Harç Giderleri İle 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ek (1) Sayılı Tablosunun I/1a Maddesi Gereği 0,00825 (Binde 8,25) İhale Sözleşmelerine Ait Damga Vergisi, Aynı Tablonun Iı/2 Maddesi Gereği 0,00495 (Binde 4,95) İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi İle Onbindebeş Kik Payı Ve Sözleşme Giderleri Yükleniciye Aittir.

25.2. 25.1. Maddesinde Yer Alan Gider Kalemlerinde Artış Olması Ya Da Benzeri Yeni Gider Kalemlerinin Oluşması Hallerinde, Teklif Edilen Fiyatın Bu Tür Artış Ya Da Farkları Karşılayacak Payı İçerdiği Kabul Edilir. Yüklenici, Bu Artış Ve Farkları İleri Sürerek Herhangi Bir Hak Talebinde Bulunamaz.

25.3. Teklif Fiyata Dahil Olan Diğer Giderler Aşağıda Belirtilmiştir:

25.3.1. İşin Süresi Ve Personel Sayısı Dikkate Alınarak İlgili Mevzuatına Göre Hesaplanacak İşçilik Ücreti:

İşin Süresi 1 Yıl (12 Ay) Dır. 60 (Altmış) Personele Asgari Ücretin % 15 Fazlası Ödeme Yapılması Öngörülmemektedir. 4857 Sayılı İş Kanununun 47. Maddesine Göre "Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günü Olarak Kabul Edilen Günlerde Çalışmazlarsa, Bir İş Karşılığı Olmaksızın O Günün Ücretleri Tam Olarak, Tatil Yapmayarak Çalışırlarsa Ayrıca Çalışılan Her Gün İçin Bir Günlük Ücreti Ödenir." Denilmektedir. Buna Göre; Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalıştırılacak Görevlilerine Toplam 290 (İkiydoksan) Gün Çalışma Ücreti Teklif Fiyata Dahildir.

2013 Yılı Resmi Tatil Günleri:

Yılbaşı: 1 Gün

Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı :1 Gün

Emek Ve Dayanışma Günü: 1 Gün

Atatürkü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı:1

Zafer Bayramı:1 Gün

Cumhuriyet Bayramı:1,50 Gün

2013 Yılı Dini Bayram Günleri

Ramazan Bayramı Ve Arefesi:3,50

Kurban Bayramı:4,50 Gün

Toplam Tatil Gün Sayısı: 14,50 Gün X 20 Kişi=290,00 Gün

25.3.2. Yemek, Yol Ve Giyecek Giderleri:

İhale Konusu İşte Çalıştırılacak 60 (Altmış) Özel Güvenlik Görevlisi İçin Sözleşme Süresince Aylık 26 Gün Üzerinden Brüt Günlük 2 (İki) Tl. Yol Bedeli, Aylık 26 Gün Üzerinden Brüt Günlük 5 (Beş) Tl. Yemek Bedeli, Nakdi Olarak Ödenecek Ve Ücret Bordrosunda Gösterilecektir.

25.3.3. Malzeme Giderleri:

5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu Geregince Güvenlik Personelerine Kelepçe, Cop, Dedektör, Telsiz, El Feneri, Teklif Edilen Fiyata Dahildir

25.3.4. Bu Madde Boş Bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme Konusu İşin Bedelinin Ödenmesi Aşamasında Doğacak Katma Değer Vergisi (Kdv), İlgili Mevzuatı Çerçevesinde İdare Tarafından Yükleniciye Ayrıca Ödenir.

25.5. Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranları Belirtilecektir.

İhale Konusu İşte Çalışacak Personelin Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine Göre İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranı % 1 (Yüzdebir)' Dir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhaleye 5 isteklinin teklif verdiği, Abs Özel Güvenlik Koruma ve Eğit. Hiz Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  ihale komisyonunca Bas Güvenlik ve Koruma Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti, Polem Polis Emeklileri Vakfı Güvenlik Ltd. Şti. ve Aganpir Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif sorgulaması istenildiği, Bas Güvenlik ve Koruma Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük açıklaması sunmadığı gerekçesiyle, Polem Polis Emeklileri Vakfı Güvenlik Ltd. Şti. ve Aganpir Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin ise aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmemesi gerekçesiyle tekliflerinin reddedildiği,  ihalenin Umut Özel Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

 

“…

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir…

 

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

            79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

            a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

            hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

            79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

            79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            …

            g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

            79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

            79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.

….

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İhale komisyon kararı ve şikâyet başvurusuna verilen cevap incelendiğinde başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mükellefe ait imza sirküsünün fotokopi olduğu, giyime ilişkin öngörülen bedelin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, mali sorumluluk sigortası teklifinin teminatının yatırılmadığı ve Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından düzenlenen sigorta teklifinde kişi başı öngörülen bedel ile aynı şirketin diğer istekli Polem Polis Emeklileri Vakfı Güvenlik Ltd. Şti. için öngördüğü bedel arasında çelişki olduğu gerekçeleriyle reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında işçilik hesaplama modülü çıktısı, giyim giderine ilişkin Firdevs Gıda. İnş.Tem.Tarım.ve Orman Ürn. Pet. Yedek Parça Elkt. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 13.11.2012 tarihinde düzenlenen 11,70 TL tutarında, SMMM onayı ve beyanı bulunan proforma fatura, proforma faturaya dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek O-5), mükellefe ait imza sirküsü ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesi ile bölge müdürlüğü teyidi ile birlikte Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından düzenlenen 60,00 TL tutarında özel güvenlik mali sorumluluk sigorta teklifi sunulduğu görülmüştür.

 

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklifinin teminatının yatırılmadığı ve Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından düzenlenen sigorta teklifinde kişi başı öngörülen bedel ile aynı şirketin diğer istekli Polem Polis Emeklileri Vakfı Güvenlik Ltd. Şti. için öngördüğü bedel arasında çelişki olduğu gerekçeleri yönünden yapılan incelemede, sigorta teklifi sunulması halinde kamu ihale mevzuatında özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklifinin teminatının ve priminin yatırıldığına dair belge veya bilgi istenmediğinden ve aynı duruma ilişkin sigorta primindeki farklılığın şirketler arasındaki ticari ilişkiden kaynaklanabileceği ve farklı prim öngörülmesini kamu ihale mevzuatında engelleyici bir hüküm olmaması nedenleriyle özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklifi ile ilgili olarak başvuru sahibinin teklifinin reddi gerekçelerinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İstekli tarafından sunulan proforma faturada yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.4.2.15 numaralı maddesindeki açıklamaya göre idarece yapılabilecek işlem, eğer proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağı arasında herhangi bir tutarsızlık yok ise, teklifi reddetmek değil ve proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağının mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi olduğundan idarece, proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağı arasında herhangi bir uyumsuzluk tespiti yapılmadan salt giyime ilişkin öngörülen bedelin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirlemesinin isteklinin teklifinin reddi gerekçesi olarak değerlendirilmesinin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek O-5) ekindeki mükellefe ait imza sirküsünün fotokopi olduğu gerekçesinin söz konusu belgenin sunulmasına gerek olmayan bir belge ekinde yer alması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamasının reddi gerekçesi olarak belirlenmesinin yerinde olmadığı değerlendirilmekle birlikte başvuru sahibinin açıklamasında sunulan proforma faturaya dayanak teşkil eden Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan yasal defter tasdik bilgileri kısmının “Dönemi” hanesinde “2012” ibaresine yer verilmiş olup, üç aylık geçici vergi beyanname döneminin belirtilmediği anlaşıldığından, bu yönüyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.16’ncı maddelerine uygun olmayan aşırı düşük teklif açıklamasının bu gerekçe ile reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç itibariyle başvuru sahibinin teklifinin reddi işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Polem Polis Emeklileri Vakfı Güvenlik Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının mükellefe ait imza beyannamesinin fotokopi olduğu, giyime ilişkin öngörülen bedelin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, mali sorumluluk sigortası teklifinin teminatının yatırılmadığı ve Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından düzenlenen sigorta teklifinde kişi başı öngörülen bedel ile aynı şirketin diğer istekli Aganpir Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti. için öngördüğü bedel arasında çelişki olduğu, ihale konusu işin başlangıç ve bitiş süreleri ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklifi süresinin birbirine uygun olmaması, 2011/UH.I-1566 sayılı Kurul kararına göre meslek mensubu Sinan Gökçe ve mükellef Merve Yokuşbaş tarafından yanıltıcı belge sunulması gerekçeleriyle reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Polem Polis Emeklileri Vakfı Güvenlik Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında işçilik hesaplama modülü çıktısı, giyim giderine ilişkin Merve Yokuşbaş tarafından 14.11.2012 tarihinde düzenlenen 5.820,00 TL tutarında, SMMM onayı ve beyanı bulunan proforma fatura, proforma faturaya dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek O-5), mükellefe ait imza beyannamesi ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesi, taahhuk fişi, geçici vergi beyannamesi, esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi, vergi levhası,  işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile bölge müdürlüğü teyidi ile birlikte Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından düzenlenen 94,50 TL tutarında özel güvenlik mali sorumluluk sigorta teklifi sunulduğu görülmüştür.

 

Giyime ilişkin proforma faturayı veren “Merve Yokuşbaş / İdeal İş Elbiseleri”nin 13.11.2012 tarihli Esnaf ve Sanatkar Tasdiknamesine göre Ankara Tuhafiye Parfüm ve Billuriyeciler Esnaf Odası’na bağlı olarak 29.09.2011 tarihinden itibaren “Tuhafiyecilik” meslek dalı ile ilgili faaliyet gösterdiği görüldüğünden Tebliğin 79.4.2.14’üncü maddesindeki açıklamalar gereğince başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının teminatının yatırılmadığı ve Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından düzenlenen poliçede kişi başı öngörülen bedel ile aynı şirketin diğer istekli Aganpir Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti. için öngördüğü bedel arasında çelişki olduğu gerekçeleri yönünden yapılan incelemede kamu ihale mevzuatında özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teminatının ve prim tutarının yatırıldığına dair belge veya bilgi istenmediğinden ve aynı duruma ilişkin sigorta primindeki farklılığın şirketler arasındaki ticari ilişkiden kaynaklanabileceği ve farklı prim öngörülmesini kamu ihale mevzuatında engelleyici bir hüküm olmaması nedenleriyle özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklifi ile ilgili olarak teklifin reddi gerekçelerinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, ihale konusu işin başlangıç ve bitiş süreleri ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklifi süresinin birbirine uygun olmadığı gerekçesi incelendiğinde söz konusu sigorta teklifinde sigortanın başlangıç ve bitimi olarak 01/11/2012 – 01/11/2013 tarihleri arası olmak üzere 365 gün olarak gösterildiği, ihale konusu işin başlama tarihi (01.01.2013) ve işi bitirme tarihi (31.12.2013) esas alındığında sigorta teklifinin bir yıllık sigorta dönemi primini tevsik ettiği, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklifinin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıllık süre için teklif verilmiş olması ve sigorta teklifinin tam olarak işin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterecek şekilde düzenlenmemiş olmasının kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından idarenin gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2011/UH.I-1566 sayılı Kurul kararında meslek mensubu Sinan Gökçe ve mükellef Merve Yokuşbaş tarafından yanıltıcı belge sunulması tespiti yapılmasının Kurul kararına konu ihale bakımından sonuç doğurucu mahiyette olduğu, başvuruya konu ihalenin ihale komisyon kararında yanıltıcı belge sunulması ile herhangi bir tespite yer verilmeden salt söz konusu kurul kararına atıf yapılarak bu durumun aşırı düşük teklifin reddi gerekçeleri arasında zikredilmesinin uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

 

İstekli tarafından sunulan proforma faturada yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.4.2.15 numaralı maddesindeki açıklamaya göre idarece yapılabilecek işlem, eğer proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağı arasında herhangi bir tutarsızlık yok ise, teklifi reddetmek değil ve proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağının mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi olduğundan idarece, herhangi bir uyumsuzluk tespiti yapılmadan salt giyime ilişkin öngörülen bedelin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirlemesinin isteklinin teklifinin reddi gerekçesi olarak değerlendirilmesinin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek O-5) ekindeki mükellefe ait imza beyannamesinin fotokopi olduğu gerekçesinin söz konusu belgenin sunulmasına gerek olmayan bir belge ekinde yer alması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamasının reddi gerekçesi olarak belirlenmesinin yerinde olmadığı değerlendirilmekle isteklinin açıklamasında sunulan proforma faturaya dayanak teşkil eden Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan yasal defter tasdik bilgileri kısmının “Dönemi” hanesinde “1-12/2012” ibaresine yer verildiği, söz konusu ibarenin dört dönemi de içerdiği,  üç aylık geçici vergi beyanname döneminin belirtilmediği, tutanakta, Kamu İhale Genel Tebliği ekinde yer alan Ek-O.5 nolu standart formda yer alan “Kamu İhale Genel Tebliğine göre teklif fiyatına konu işle ilgili proforma faturayı verenin, proforma fatura muhteviyatı mala ilişkin son geçici vergi beyanname dönemine ait olarak yasal defter ve belgelerine göre hesaplanan ağırlıklı ortalama birim maliyeti aşağıda olduğu gibidir.” ifadesinin varlığı ile söz konusu tutanak ile birlikte sunulan Merve Yokuşbaş adına düzenlenmiş 2012 yılının 3 üncü dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin içerdiği sayısal bilgilerin tutanağın ilgili döneme göre düzenlendiğine karine teşkil etmeyeceği, tüm bu hususlar dikkate alındığında tutanağın hangi vergi beyanname dönemine ait olduğu anlaşılamadığından, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.16’ncı maddesine uygun olmayan aşırı düşük teklif açıklamasının bu gerekçe ile reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç itibariyle eşit muamele ilkesi yönünden yapılan incelemede Polem Polis Emeklileri Vakfı Güvenlik Ltd. Şti.nin teklifinin reddi işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 3, 4, 5, 6 ve 7’nci iddialarına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmüne,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde,

 

            “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

 

            a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

 

            b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

 

            c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir.

 

            (2) Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde oluşturulan şartları netleştirilmiş teknik şartname, birinci fıkranın (c) bendi kapsamında idari işlem veya eylem sayılır.”hükmüne yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanun ile anılan Yönetmelik’in yukarıda yer alan hükümleri dikkate alındığında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekliler, yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak isteklilerin yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilmeleri için ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

            Başvuru sahibi olan Aganpir Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin teklifi, aşırı düşük teklif açıklamaları mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmiş olup birinci iddianın incelenmesi sonucunda, aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin reddi işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Aganpir Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğramadığı, gelinen aşama itibariyle de Aganpir Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.nin üzerinde ihalenin kalması imkânı bulunmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin 3, 4, 5, 6 ve 7’nci iddialar bakımından başvuru ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmış olup, 3, 4, 5, 6 ve 7’nci iddialar yönünden başvurunun reddedilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

FARKLI GEREKÇE

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği, “Aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeme gerekçelerinin yerinde olmadığı” şeklindeki birinciiddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği birinci iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamalarının idarece uygun bulunmama gerekçelerinden birisi olan, “giyime ilişkin öngörülen bedelin hayatın olağan akışına aykırı olduğu” gerekçesi, Kurul çoğunluğunca “istekli tarafından sunulan proforma fatura yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, eğer proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağı arasında herhangi bir tutarsızlık yok ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.4.2.15 numaralı maddesindeki açıklamaya göre idarece yapılabilecek işlemin, teklifi reddetmek değil proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağının mükellef ye/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi olduğu” şeklindeki gerekçeye dayanılarak yerinde bulunmamış olup, başvuru sahibinin giyime ilişkin olarak açıklaması Kurul çoğunluğunca, “başvuru sahibinin açıklamasında sunulan proforma faturalara dayanak teşkil eden Ek-0.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan yasal defter tasdik bilgileri kısmının "Dönemi'hanesinde "2012" ibaresine yer verilmiş olup, üç aylık geçici vergi beyanname döneminin belirtilmediği anlaşıldığından, bu yönüyle Kamu İhaleGenel Tebliği nin 79.4.2.16’ncı maddesine uygun olmadığı” şeklindeki bir başka gerekçe üzerinden uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca uygun bulunmayan ancak, giyime ilişkin açıklamaları bir başka gerekçe ile Kurul çoğunluğunca uygun bulunmayan Aganpir Özel Güv. ve Koruma Hizm. Ltd. Şti.’nin, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Anılan isteklitarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 120 adey yazlık-kışlık pantolon, 120 adet gömlek, 60 çift ayakkabı, 60 çift bot, 60 adet kemer, 60 adet kravat, 60 adet mont, 60 adet kazak, 60 adet kep, 120 çift çorap, 60 adet yelek ve 60 adet yağmurluk’tan oluşan giyim malzemelerinin her bir için ayrı ayrı olmak üzere 0,019 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 11,70 TL fiyat öngören Firdevs Gıda İnş. Temz. Tar. ve Orm. Ürn. Pet. Yedek Parça Elekt. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 13.11.2012 tarihli proforma fatura ve eki maliyet satış tespit tutarı tespit tutanağının (Ek-O.5)sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ve eki maliyet satış tespit tutarı tespit tutanağında,ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, “Aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınması gerektiği” şeklinde ifade ettiği ikinci iddiası kapsamında, mükellefe ait imza sirküsünün fotokopi olduğu gerekçesi ile başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca verilen karar ile yerinde bulunmuştur.

 

 Bu yönden yapılan incelemede;

 

 Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrasında;  “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan yönetmelik hükmü gereğince, belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri veya belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerin sunulması gerekmekte olduğundan, fotokopi olarak sunulan belgenin yukarıda anılan mevzuat hükmünün gerektirdiği şartları taşımadığından idare tarafından kabul edilmeme işleminde bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma fatura ve eki maliyet satış tespit tutarı tespit tutanağındakiteklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca uygun bulunmayan ancak, giyime ilişkin açıklamaları bir başka gerekçe ile Kurul çoğunluğunca uygun bulunmayan Aganpir Özel Güv. ve Koruma Hizm. Ltd. Şti.’ninteklifininbu gerekçe üzerinden de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve bu gerekçenin de, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığına ilişkin Kurulun çoğunluk kararının giyim kısmı gerekçesi ile yer değiştirmek suretiyle yer alması gerektiği, ayrıcabaşvuru sahibi tarafından fotokopi olarak sunulan belgenin yukarıda anılan mevzuat hükmünün gerektirdiği şartları taşımadığından idare tarafından kabul edilmeme işleminde bir aykırılık bulunmadığıve bu gerekçenin de Kurulun çoğunluk kararı içinde yer alması gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlar dışında Kurulca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılıyorum.

 

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi


FARKLI GEREKÇE

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, “Aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeme gerekçelerinin yerinde olmadığı” şeklinde dile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca alınan karar ile, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek O-5) ekindeki mükellefe ait imza sirküsünün fotokopi olduğu gerekçesinin söz konusu belgenin sunulmasına gerek olmayan bir belge ekinde yer alması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamasının reddi gerekçesi olarak belirlenmesinin yerinde olmadığı değerlendirilmekle birlikte başvuru sahibinin açıklamasında sunulan proforma faturaya dayanak teşkil eden Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan yasal defter tasdik bilgileri kısmının “Dönemi” hanesinde “2012” ibaresine yer verilmiş olup, üç aylık geçici vergi beyanname döneminin belirtilmediği anlaşıldığından, bu yönüyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.16’ncı maddelerine uygun olmayan aşırı düşük teklif açıklamasının bu gerekçe ile reddedilmesi gerektiği sonucuna varıldığı gerekçesiyle 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesine ilişkin “başvurunun reddi” yönünde karar verilmiştir.

 

            Yapılan incelemede, ihale komisyon kararı ve şikâyet başvurusuna verilen cevaptan, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mükellefe ait imza sirküsünün fotokopi olduğu, giyime ilişkin öngörülen bedelin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, mali sorumluluk sigortası teklifinin teminatının yatırılmadığı ve Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından düzenlenen sigorta teklifinde kişi başı öngörülen bedel ile aynı şirketin diğer istekli Polem Polis Emeklileri Vakfı Güvenlik Ltd. Şti. için öngördüğü bedel arasında çelişki olduğu gerekçeleriyle reddedildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibince aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında işçilik hesaplama modülü çıktısının, giyim giderine ilişkin Firdevs Gıda. İnş.Tem.Tarım.ve Orman Ürn. Pet. Yedek Parça Elkt. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 13.11.2012 tarihinde düzenlenen 11,70 TL tutarında, SMMM onayı ve beyanı bulunan proforma faturanın, proforma faturaya dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağının, mükellefe ait imza sirküsü ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesi ile bölge müdürlüğü teyidi ile birlikte Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından düzenlenen 60,00 TL tutarında özel güvenlik mali sorumluluk sigorta teklifinin sunulduğu görülmüştür.

 

            Mükellefe ait imza sirküsünün fotokopi olduğu gerekçesi yönünden yapılan incelemede;

 

            Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrasında;  “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan yönetmelik hükmü gereğince belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri veya belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerin sunulması gerekmektedir. Bu nedenle fotokopi olarak sunulan belgenin yukarıda anılan mevzuat hükmünün gerektirdiği şartları taşımadığından idare tarafından açıklamanın kabul edilmeme işleminde bir aykırılık görülmemiştir.

 

            Ayrıca, ihale konusu işin başlangıç ve bitiş süreleri ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklifi süresinin birbirine uygun olmadığı gerekçesi incelendiğinde söz konusu sigorta teklifinde sigortanın başlangıç ve bitimi olarak 01/11/2012 – 01/11/2013 tarihleri arası olmak üzere 365 gün olarak gösterildiği, ihale konusu işin başlama tarihi (01.01.2013) ve işi bitirme tarihi (31.12.2013) esas alındığında sigorta teklifinin bir yıllık olmakla birlikte sigorta teklifinin tam olarak işin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterecek şekilde düzenlenmemiş olması nedeniyle yeterli olmadığı anlaşıldığından idarenin gerekçesinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Bu itibarla başvuru sahibinin birinci iddiasının yukarıda belirtilen gerekçelerle reddedilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle Kurul çoğunluğunun “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” ilişkin kararına katılıyorum.

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi


FARKLI GEREKÇE

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde, “Aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeme gerekçelerinin yerinde olmadığı” şeklinde dile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca alınan karar ile, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek O-5) ekindeki mükellefe ait imza sirküsünün fotokopi olduğu gerekçesinin söz konusu belgenin sunulmasına gerek olmayan bir belge ekinde yer alması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamasının reddi gerekçesi olarak belirlenmesinin yerinde olmadığı değerlendirilmekle birlikte başvuru sahibinin açıklamasında sunulan proforma faturaya dayanak teşkil eden Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan yasal defter tasdik bilgileri kısmının “Dönemi” hanesinde “2012” ibaresine yer verilmiş olup, üç aylık geçici vergi beyanname döneminin belirtilmediği anlaşıldığından, bu yönüyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.16’ncı maddelerine uygun olmayan aşırı düşük teklif açıklamasının bu gerekçe ile reddedilmesi gerektiği sonucuna varıldığı gerekçesiyle 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesine ilişkin “başvurunun reddi” yönünde karar verilmiştir.

 

            Yapılan incelemede, ihale komisyon kararı ve şikâyet başvurusuna verilen cevaptan, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mükellefe ait imza sirküsünün fotokopi olduğu, giyime ilişkin öngörülen bedelin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, mali sorumluluk sigortası teklifinin teminatının yatırılmadığı ve Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından düzenlenen sigorta teklifinde kişi başı öngörülen bedel ile aynı şirketin diğer istekli Polem Polis Emeklileri Vakfı Güvenlik Ltd. Şti. için öngördüğü bedel arasında çelişki olduğu gerekçeleriyle reddedildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibince aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında işçilik hesaplama modülü çıktısının, giyim giderine ilişkin Firdevs Gıda. İnş.Tem.Tarım.ve Orman Ürn. Pet. Yedek Parça Elkt. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 13.11.2012 tarihinde düzenlenen 11,70 TL tutarında, SMMM onayı ve beyanı bulunan proforma faturanın, proforma faturaya dayanak teşkil eden maliyet/satış tutarı tespit tutanağının, mükellefe ait imza sirküsü ve meslek mensubuna ait faaliyet belgesi ile bölge müdürlüğü teyidi ile birlikte Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından düzenlenen 60,00 TL tutarında özel güvenlik mali sorumluluk sigorta teklifinin sunulduğu görülmüştür.

 

            Mükellefe ait imza sirküsünün fotokopi olduğu gerekçesi yönünden yapılan incelemede;

 

            Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrasında;  “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan yönetmelik hükmü gereğince belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri veya belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerin sunulması gerekmektedir. Bu nedenle fotokopi olarak sunulan belgenin yukarıda anılan mevzuat hükmünün gerektirdiği şartları taşımadığından idare tarafından açıklamanın kabul edilmeme işleminde bir aykırılık görülmemiştir.

 

            Bu itibarla başvuru sahibinin birinci iddiasının yukarıda belirtilen gerekçelerle reddedilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle Kurul çoğunluğunun “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” ilişkin kararına katılıyorum.

 

 

 

Kazım ÖZKAN

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul