• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-1051
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :45
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.I-1051
Şikayetçi:
 Yusuf Arıduru, YENİ ETLİK CAD. NO:134/A ETLİK/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları Ve Müsteşarlık Ankara Ted.Blg.Bşk (Msb), Msb Ankara Tedarık Bölge Baskanlıgı Etlık Caddesı (Eskı Garajlar Yanı) 06010 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2013 / 3543
Başvuruya konu ihale:
 2012/180842 İhale Kayıt Numaralı "Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığının Personel Taşıma Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 28.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığının Personel Taşıma Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Yusuf Arıduru’nun 11.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.01.2013tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibince 28.01.2013tarih ve 3543sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/514sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname'de isteklilerin öz mal araç kullanma zorunluluğu bulunmadığı, uzun süreli araç kiralama yöntemiyle temin edilen araçlar ile ihaleye katıldıkları, ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırılacağına ilişkin alt yüklenici listesi sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale konusu işte alt yüklenici çalıştıracaklarına dair herhangi bir beyanlarının bulunmadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhaleye beş isteklinin katıldığı, bir isteklinin boş zarf verdiği gerekçesiyle, Doruk Turizm Nakliye Gıda Temizlik Tar.  San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yusuf Arıduru/Vatan Taşımacılık Turizm Nak. Oto Kiralama isimli iki isteklinin alt yüklenici listesi sunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, iki isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği ve Demirhan Turizm San. ve Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.  

 

            İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin; a) Adı: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığının Personel Taşıma Hizmeti” düzenlemesine,

 

            Aynı Şartname’nin 7.1.g ve 7.1.h maddelerinde “7.1.g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

            7.1.h) İstekli firma, hizmeti yerine getirebilmek için kullanacağı servis araçlarına ait Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınmış Özel Servis Aracı İzin Belgelerini (Belge üzerinde idare veya Cumbşk. Muh. A. K.lığına ait bilgi bulunması gerekmemektedir) İhale Komisyon Başkanlığına verecektir.” düzenlemesine,

 

            Aynı Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı” başlıklı 18’inci maddesinde “18.1. İstekliler, ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

           

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Alt yükleniciler” başlıklı 15’inci maddesinde “İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale komisyonu kararı ve uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanaktan “…İstekli Yusuf Arıduru/Vatan Taşımacılık Turizm Nak. Oto Kiralama 9 adet özel servis aracı izin belgesi sunmuştur. Bu belgelerin tamamında araç işleticisi olarak isteklinin adı geçmemektedir. Sunulan özel servis aracı izin belgelerinde yapılan inceleme sonucunda alt yüklenici çalıştırılacağı anlaşılmış olup, istekli alt yüklenici listesi sunmamıştır.” gerekçesiyle başvuru sahibi Yusuf Arıduru/Vatan Taşımacılık Turizm Nak. Oto Kiralama’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            İhale dokümanında araçların tamamının veya bir kısmının isteklinin kendi malı olması gerektiğine dair her hangi bir düzenleme yer almadığı gibi, kiralama yoluyla kullanılacak araçlara ilişkin kiralama belgelerinin sunulması gerektiğine dair de herhangi bir düzenlemenin olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Yusuf Arıduru/Vatan Taşımacılık Turizm Nak. Oto Kiralama’nın 9 farklı kişiye ait Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Servis Aracı İzin Belgesi ve ticari araç tanıtma kartı sunduğu anlaşılmış olup, Kuruma gönderilen belgeler içinde Yusuf Arıduru/Vatan Taşımacılık Turizm Nak. Oto Kiralama’nın alt yüklenici çalıştıracağına dair beyan ya da bilgi içeren herhangi bir belgeye rastlanmamıştır.

                       

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, idare tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak taşıtların kendi malı olma zorunluluğu getirilmediği, kiralama yoluyla kullanılacak araçlara ilişkin kiralama belgelerinin sunulması gerektiğine dair de herhangi bir düzenlemenin olmadığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınmış özel servis aracı izin belgelerini teklif dosyasında sunmalarının istenildiği görülmüştür. Her ne kadar idare tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak taşıtlardan kiralanacakların sahiplerinin ihale konusu işteki alt yükleniciler olduğu yönünde bir değerlendirme yapılmışsa da, özel servis aracı izin belgelerinin başvuru sahibi adına olmamasının ihale konusu işte alt yüklenici çalıştıracağı anlamına gelmeyeceği, başvuru sahibi Yusuf Arıduru/Vatan Taşımacılık Turizm Nak. Oto Kiralama’nın teklif dosyasında alt yüklenici çalıştıracağına dair beyan ya da bilgi içeren herhangi bir belge olmadığından, başvuru sahibinin alt yüklenici listesi sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

İhale komisyonu kararı ve uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanaktan “…İstekli Doruk Turizm Nakliye Gıda Temizlik Tar.  San. ve Tic. Ltd. Şti. 9 adet özel servis aracı izin belgesi sunmuştur. Bu belgelerden 4 tanesinde araç işleticisi olarak isteklinin adı geçmemektedir. Sunulan özel servis aracı izin belgelerinde yapılan inceleme sonucunda alt yüklenici çalıştırılacağı anlaşılmış olup, istekli alt yüklenici listesi sunmamıştır.” gerekçesiyle Doruk Turizm Nakliye Gıda Temizlik Tar.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Doruk Turizm Nakliye Gıda Temizlik Tar.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin 9 adet Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Servis Aracı İzin Belgesi ve ticari araç tanıtma kartı sunduğu, bunlardan 5 tanesinin Doruk Turizm Nakliye Gıda Temizlik Tar.  San. ve Tic. Ltd. Şti. adına, 4 tanesinin Yaman Turiz Ser. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. adına olduğu anlaşılmış olup, Kuruma gönderilen belgeler içinde Doruk Turizm Nakliye Gıda Temizlik Tar.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin alt yüklenici çalıştıracağına dair beyan ya da bilgi içeren herhangi bir belgeye rastlanmamıştır.

 

Her ne kadar idare tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak taşıtlardan kiralanacakların sahiplerinin ihale konusu işteki alt yükleniciler olduğu yönünde bir değerlendirme yapılmışsa da, özel servis aracı izin belgelerinin tamamının başvuru sahibi adına olmamasının ihale konusu işte alt yüklenici çalıştıracağı anlamına gelmeyeceği, Doruk Turizm Nakliye Gıda Temizlik Tar.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında alt yüklenici çalıştıracağına dair beyan ya da bilgi içeren herhangi bir belge olmadığından, anılan isteklinin alt yüklenici listesi sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Yusuf Arıduru/Vatan Taşımacılık Turizm Nak. Oto Kiralama ve Doruk Turizm Nakliye Gıda Temizlik Tar.  San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul