• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-1053
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :47
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.I-1053
Şikayetçi:
 Gök-Alp İnşaat Taşımacılık Turizm Gıda Medikal Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti., YENİŞEHİR MAH. EMNİYET CAD. ALFA APT. A BLOK NO:2 KAT:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (15.Bölge Müdürlüğü) , Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2013 / 2262
Başvuruya konu ihale:
 2012/158235 İhale Kayıt Numaralı "Binek Araç Ve Pikap Kiralanması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 15.Bölge Müdürlüğütarafından 12.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Binek Araç ve Pikap Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Gök-Alp İnşaat Taşımacılık Turizm Gıda Medikal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 04.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.01.2013tarih ve 2262sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/357sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) Yaklaşık maliyetin 1.837.894,00 TL olduğu, kâr oranının %20 olduğu varsayıldığında kâr hariç yaklaşık maliyetin 1.531.578,34 TL olduğu, kâr hariç yaklaşık maliyetin altında fiyat teklif eden tüm isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekirken sadece üç istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, ihale üzerinde bırakılan Doğan Grup San. ve Tic. Ltd. Şti. & Fırat Petrol Ürün. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'nın teklif fiyatının da aşırı düşük olduğu, anılan isteklinin de aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği,

 

           
2 ) İhaleye katılan tüm isteklilerin ekonomik ve mali verilerinin, bilanço ve diğer yeterlik belgelerinin tekrar incelenmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

                  

            İhaleye 10 isteklinin katıldığı, üç isteklinin yeterlik şartlarını taşımadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, yedi isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği, idarenin personel gideri ve akaryakıt giderinden oluşan toplam asgari maliyet hesaplaması yaptığı ve toplam asgari maliyet olarak belirlenen 1.275.163,80 TL’nin altında fiyat teklif eden Bayramoğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. & ASM Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Yekta Temizlik Taşım Gıda İnşaat Sana ve Tic. Ltd. Şti & Yaksan Yakıt Temizlik Gıda Taşımacılık Otomotiv İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Merih Tur Nakliyat Taahhüt Petrol Tarım Gıda İnşaat Temizlik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, üç isteklinin de aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı ve bu gerekçeyle tekliflerinin reddedildiği, Fırat Petrol Ürünleri Turizm ve Yolcu Taşımacılığı Nakliye Gıda İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. & Doğan Grup İnşaat Temizlik Gıda Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İnceleme konusu ihalede yaklaşık maliyetin 2012 yılı ihalesinde geçerli teklifler ortalamasının güncellenmiş tutarı, 2012 yılı çalışma fiyatının güncellenmiş tutarı ve ayrıca idarece yapılan maliyet hesabına göre bulunan tutarın ortalaması esas alınarak toplam 1.834.414,00 TL olarak belirlendiği, yaklaşık maliyet tutanağında yüklenici kârına ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı, ancak yaklaşık maliyet tespitinde esas alınan verilerden olan idarece yapılan maliyet hesabının %20 kâr dâhil açıklaması düşülerek yapıldığı anlaşılmıştır.

 

     4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak %20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü uyarınca, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenen tutara en fazla %20 oranında kar eklenebileceğinden, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde kâr oranına ilişkin olarak ayrıca bir belirlemenin yapılmadığı başvuruya konu ihaleye ilişkin değerlendirmelerde yaklaşık maliyetin %20 oranında kâr içerdiği kabulünde bulunulmuştur.

 

     Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinin 79.4’üncü alt maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması,

 

     Yer almaktadır.

 

     Anılan mevzuat hükmü gereğince, kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalan teklif fiyatlarının aşırı düşük kabul edilerek, aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden teklif bileşenlerine ilişkin olarak açıklama istenmesi gerekmekte olup, yaklaşık maliyeti 1.837.894,00 TL olan inceleme konusu ihalede kâr oranının %20 olduğu varsayıldığında kâr hariç yaklaşık maliyetin 1.531.578,33 TL olduğu, teklif fiyatı kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olan altı geçerli teklif sahibinden Bayramoğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. & ASM Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Yekta Temizlik Taşım Gıda İnşaat Sana ve Tic. Ltd. Şti & Yaksan Yakıt Temizlik Gıda Taşımacılık Otomotiv İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Merih Tur Nakliyat Taahhüt Petrol Tarım Gıda İnşaat Temizlik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, ancak teklif fiyatı kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olan Fırat Petrol Ürünleri Turizm ve Yolcu Taşımacılığı Nakliye Gıda İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. & Doğan Grup İnşaat Temizlik Gıda Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Gök-Alp İnşaat Taşımacılık Turizm Gıda Medikal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Hastaş Turizm Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmediği, anılan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmeden ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller”in dilekçelerde yer verilecek hususlar arasında olduğu hükme bağlanmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin son fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi ikinci iddiasında “İhaleye katılan tüm isteklilerin ekonomik ve mali verilerinin, bilanço ve diğer yeterlik belgelerinin tekrar incelenmesi gerektiği”ni belirtmiş olup, herhangi bir hukuka aykırılık iddiasında bulunulmadığı gibi, hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle tekrar inceleme yapılması gerektiğinin de belirtilmediği, bu nedenle, başvuru sahibinin iddialarının yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne uygun olmadığı görüldüğünden, ikinci iddia ile ilgili olarak başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Fırat Petrol Ürünleri Turizm ve Yolcu Taşımacılığı Nakliye Gıda İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. & Doğan Grup İnşaat Temizlik Gıda Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Gök-Alp İnşaat Taşımacılık Turizm Gıda Medikal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Hastaş Turizm Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul