En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-1056
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :49
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.I-1056
Şikayetçi:
 Eksen Group Taah. Eğt. Danışmanlık Ltd. Şti., SEYRANTEPE MAH. ÇALIŞKAN SOK. NO : 11 KAT : 5 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Engelsiz Yaşam Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Dıkılıtas Mahallesı Hacı Kadem Caddesı No: 2/A 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2640
Başvuruya konu ihale:
 2012/156802 İhale Kayıt Numaralı "Uşak Eng.Yaş.Bak. Ve Reh.Mrk.Müd. 01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arası 5 Kişilik Ekiple Malzemesiz Gen.Temizlik Hiz,5 Kişilik Ekiple Ziy.Dan. Yön.Hiz,2 Kişilik Ekiple Kalorifer Yak Ve Tes. İşt Ve 1 Kişilik Ekiple Teknisyen Yard Hiz İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Uşak Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından 28.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Uşak Eng. Yaş. Bak. ve Reh. Mrk. Müd. 01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arası 5 Kişilik Ekiple Malzemesiz Gen. Temizlik Hiz., 5 Kişilik Ekiple Ziy. Dan. Yön. Hiz., 2 Kişilik Ekiple Kalorifer Yak. ve Tes. İşt. ve 1 Kişilik Ekiple Teknisyen Yard. Hiz. İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 21.01.2013tarih ve 2640sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/406sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı ve ticari hayatın olağan durumu ile ekonomik verilerle uyumlu olmadığı, buna rağmen isteklinin açıklamalarının idarece kabul edildiği, istekli tarafından sunulan proforma faturalara dayanak teşkil eden tutanakların ilgili meslek mensubundan istenerek incelenmesi gerektiği ayrıca ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle uyumlu olmayan aşırı düşük teklif açıklamalarının belgelere dayalı olarak yapılmış olmasının yeterli görülerek kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönünde mahkeme kararları bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

 

Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz…”hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde“(1) Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(4) Şikâyet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Şikâyet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10’uncu maddesinde “…(2) 8 inci maddede belirtilen ve dilekçe ile ekinde yer alması zorunlu olan bilgi ve belgeleri içermeyen şikâyet başvurularında, söz konusu eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir. Eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmaması halinde idare tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 5’inci maddesinde ise (1) Şikâyet başvurularının taşıması gereken şekil unsurları Kanunun 54 üncü maddesi ile Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılmıştır. Buna göre dilekçede; başvuru sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı, adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası ile imzası, ihaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası, başvuru konusunun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmelidir.

(3) Ayrıca dilekçeye başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun olduğu kabul edilir. Bununla birlikte ihaleye teklif veren aday veya istekli dışında yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından aday veya istekli adına şikâyet başvurusunda bulunulması durumunda usulüne uygun dilekçe ile birlikte bu temsilcilere veya vekile ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi/imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenerek idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. İstekli olabilecek, aday veya istekli ile bu kişiler adına yetki verilmiş temsilci veya vekil tarafından şikâyet başvurusunda bulunulması durumunda, yetkilerin tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği temsile yetkili olunduğuna dair belgelerde, ihalelere yönelik olarak şikâyet yoluna başvuru yetkisini içeren veya bu anlama gelen özel bir yetkinin bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan, başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda, bu kişi tarafından yapılan başvurularda imza beyannamesinin sunulması zorunlu değildir.”açıklaması yer almaktadır.

 

Ayrıca adı geçen Tebliğ’in “EK-1 İdareye Yapılacak Şikâyet Başvuru Dilekçesi Örneği” başlıklı ekinde, avukat olmayan temsilci aracılığı ile başvuru yapılması halinde vekilin şikâyet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi/sirküsünün dilekçeye eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, 30.11.2012 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile ihalenin Ümit Tem. Mad. İth. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi tarafından şirket müdürü Orhan Polat tarafından imzalanan ve 12.12.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan şikâyet dilekçesi ile ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlandırıldığı ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı yönünde iddialarda bulunulduğu, şikâyet başvurusu üzerine 13.12.2012 tarihinde Ümit Tem. Mad. İth. ve Tic. Ltd. Şti., Eksen Group Taah. Eğt. Danışmanlık Ltd. Şti. ve Mensa Tem. Yem./Mehmet Şenlik’ten aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi yönünde düzeltici işlem tesisine karar verildiği ve 20.12.2012 tarihli ikinci ihale komisyonu kararı ile ihalenin bir kez daha, açıklamaları uygun görülen Ümit Tem. Mad. İth. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından şirket adına vekâleten Baki Kırca tarafından imzalanmış olan şikâyet dilekçesi ile 02.01.2013 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle uyumlu olmadığı, istekli tarafından sunulan proforma faturalara dayanak teşkil eden tutanakların ilgili meslek mensubundan istenerek incelenmesi gerektiği ayrıca ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle uyumlu olmayan aşırı düşük teklif açıklamalarının belgelere dayalı olarak yapılmış olmasının yeterli kabul edilemeyeceği yönünde iddiaların öne sürüldüğü ancak dilekçede imzası bulunan Baki Kırca’ya ait imza beyannamesinin başvuru sahibinin teklif dosyasında veya şikâyet başvurusu ekinde yer almadığı görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin eklenmesi ve başvuruların yetki verilmiş vekil tarafından yapılması halinde vekile ait imza beyannamesinin de şikâyet dilekçesi ekinde sunulması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibinin 02.01.2013 tarihinde idare kayıtlarına alınan şikâyet dilekçesini istekli adına vekâleten imzalayan Baki Kırca’ya ait imza beyannamesinin isteklinin teklif dosyasında veya şikâyet başvurusu ekinde sunulmadığı, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’e göre, itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun, idareye usulüne uygun şekilde şikâyet başvurusunda bulunulması olduğu, bu yönüyle idareye şikâyet başvurusunun usulüne uygun olarak yapılmadığı ve 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği neticesine varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul