En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-1058
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :51
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.I-1058
Şikayetçi:
 Akdoğan Kömür Hayv. Nak. İnş. Oto. Tem. Yem. San. Ve Tic. Ltd. Şti., KURTULUŞ MAH. ATATÜRK CAD. NO:114/1 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü(Teiaş) Soma Elekt.Tek.Gel.Ve Eğt.Mrk.Md, Nihat Danışman Mahallesi Toğan Sokak No:6 45500 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42812
Başvuruya konu ihale:
 2012/160079 İhale Kayıt Numaralı "Isı Merkezi Tesisleri (Kalorifer) İşletimi Ve Bakım Hizmetlerinin (Elektrik, Mekanik Ve Marangozhane Atölyeleri İle İnşaat Bakım Onarım Hizmetleri) 12 Ay Süreyle 9 Personel İle Yapılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Teiaş) Soma Elekt. Tek. Gel. ve Eğt. Mrk. Md. tarafından 26.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Isı Merkezi Tesisleri (Kalorifer) İşletimi Ve Bakım Hizmetlerinin (Elektrik, Mekanik ve Marangozhane Atölyeleri İle İnşaat Bakım Onarım Hizmetleri) 12 Ay Süreyle 9 Personel İle Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Akdoğan Kömür Hayv. Nak. İnş. Oto. Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 24.12.2012tarih ve 42812sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5057sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdari Şartname’nin 7.7.3’üncü maddesinde yer alan “İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesi uyarınca isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihi olan 26.11.2012’den önce ihale ilan tarihi 05.11.2012 ile 25.11.2012 tarihleri arası idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerinin sunulması gerektiği, ihale komisyonu başkanı tarafından firmalar huzurunda idarece “aslı gibidir” onayını taşıyan belgelerin tarihinin ihale tarihi olduğunun açıklandığı, açıklanan bu bilgi doğrultusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu belgelerin “aslı gibidir” onayı taşıdığı ve belge tarihinin ihale tarihi olan 26.11.2012 olduğu, bu doğrultuda mevzuat gereği söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca kovuşturmanın  iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade ettiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 59’uncu maddesinde yer alan “… ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58’inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar…” ifadesi uyarınca hakkında kamu davası açılan kişilere haklarında kamu davasının açıldığının tebliğinden itibaren yargılama sonuçlanıncaya kadar yani hükmün kesinleşmesine kadar geçen evrede bu kişilerin yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı,

 

            Dervişoğlu Seyahat Ticaret Ltd. Şti.nin sahibi ve şirketi temsile yetkili müdürü (21.01.2009-18.04.2012 tarihleri arası) Ahmet Eliaçık hakkında Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 06.05.2008 tarihli iddianame ile “Suç işlemek için örgüt kurmak ve ihaleye fesat karıştırmak” suçlamasıyla Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 02.09.2009 tarihinde kamu davası açıldığı,

 

            Kamu İhale Kurulunun 06.05.2010 tarih ve  2010/DK.D-64 sayılı kararında,

           

            “…hakkında kamu davası açılan kişilerin açılan kamu davasının kendisine tebliğinden başlayarak yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağına, hüküm kesinleşinceye kadar bu dava nedeniyle ihalelere katılmaktan geçici olarak yasaklanmış sayılacaklarına, ihale süreci devam eden ihaleler için belirtilen yasağa rağmen ihaleye katılmış olmaları halinde ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine, sözleşme yapıldıktan sonra ve sözleşmenin ifa süreci devam eden ihalelere ilişkin olarak da, bu sözleşmelerin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi gerektiğine, sözleşme konusu işin ifa edilip tamamlandığı ve ifası sona eren sözleşmeler yönünden de, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 17 nci maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” karar verildiği,

 

            Kamu ihale Genel Tebliği’nin “Teminatların gelir kaydedilmesi” başlıklı 28.1.8’nci maddesinde,

 

            “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan aday veya isteklilerin;

 

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

 

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

 

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

 

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi, gerekmektedir.” açıklamasının yer aldığı,

           

İhaleye katıldığı tarihte hakkında açılmış kamu davası bulunan isteklilerin ihaleye katılması, evrak imzalaması, sözleşme imzalaması yasaya aykırı olduğu halde, Dervişoğlu Seyahat Ticaret Ltd. Şti. adına şirket müdürü sıfatıyla Ahmet Eliaçık imzasıyla teklif verdiği ve ihaleye katılım belgelerini imzalayarak ihaleye katılan ve sözleşme imzalayan Ahmet Eliaçık hakkında suç duyurusunda bulunduklarını,

           

Anılan kişinin, mevzuata aykırı olarak şirketi temsilen ihaleye katılım evraklarını imzalayarak TEİAŞ tarafından yapılan ihalelere katılmaya ve 18.04.2012 tarihine kadar sözleşmeleri imzalamaya devam ettiği,

           

18.04.2012 tarih ve 8051 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre o tarihte şirket müdürlüğü görevinin Sami Eliaçık’a verildiği,

           

Ahmet Eliaçık’ın hakkında kamu davasının açıldığı 02.09.2009 tarihinden 18.04.2012 tarihine kadar Dervişoğlu Seyahat Ticaret Ltd. Şti.nin aşağıda adı geçen kamu kurum ihalelerine girmeye devam ettiği ve sözleşmeleri imzaladığı,

           

“SEAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ihale tarihi 01.09.2012, sözleşme tarihi 09.02.2012 olan ve 2011/203337 İKN’ ihale, EÜAŞ Seyitömer Termik Santrali tarafından sözleşme tarihi 21.09.2010 olan 2010/111062 İKN’li ihale, Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü tarafından sözleşme tarihi 11.05.2011 olan 2011/49466 İKN’li ihale ile sözleşme tarihi 09.02.2012 olan 2011/185237 İKN’li ihale.”

           

Söz konusu firmanın bu durumu gizleyerek 13.11.2011 tarih ve 7729 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden anlaşıldığı üzere Ahmet Eliaçık’ın hisse oranının % 62.50’den % 49’a düşürüldüğü ve yukarıda bahsedildiği üzere 18.04.2012 tarih ve 8051 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Ahmet Eliaçık şirket müdürlüğü görevini Sami Eliaçık’a devrettiği,

           

Ahmet Eliaçık’ın hakkında kamu davasının açıldığı tarihten şirket müdürlüğünden ayrıldığı 18.04.2012 tarihine kadar geçen sürede ihalelere girmeye devam ettiği ve sözleşmeler imzaladığı, bu duruma ilişkin olarak firma çalışanı Muhammed Göl tarafından ilgili Kuruma yazı göndererek Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde görüş istediği ve yazı ekinde taraflarına gönderilen görüş yazısında TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünün söz konusu firmanın sözleşmesinin fesh edilerek teminatını irat kaydettiği ve Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarının belirtildiği,

           

Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğünce 08.03.2012 tarihinde gerçekleştirilen 2012/12936 ihale kayıt numaralı Gazlaştırma Tesisinde Tamir Bakım Onarım ve Müteferrik Hizmet İşleri ihalesinde Ahmet Eliaçık hakkında yasaklama kararı verildiği ve kararın 21.07.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı, ancak yasaklama işleminin söz konusu kişiye değil firmaya uygulanması gerektiği, ilgili idarece yaptıkları telefon görüşmesinde Ahmet Eliaçık’ın firmanın % 50’den fazla hissedarı olması nedeniyle yasaklamanın şahıs adına yapıldığı bilgisini edindiklerini,

           

Bu çerçevede, söz konusu ihaleye Ahmet Eliaçık’ın şirket adına mı kendi adına mı katıldığının araştırılması, şirket adına katıldığının tespiti halinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teminatların gelir kaydedilmesi” başlıklı 28.1.8 nci maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 51 ve 52 nci maddesi hükümlerine göre değerlendirme yapılması gerektiği,

 

3) İdarece gönderilen ihale komisyon kararında belirtilen yaklaşık maliyet olan 291.596,70 TL’nin 272.743,73 TL olarak güncellendiği, isteklilerin söz konusu güncellenen yaklaşık maliyeti bilmelerinin mümkün olmadığı, bu nedenle idarenin güncelleştirmeye ilişkin kararının iptal edilmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri; 55’inci maddesinin birinci fıkrasında, şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı; dördüncü fıkrasında ise gerekli süre içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

        Öte yandan aynı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde, başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusu konusunun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verileceği yer almaktadır.

 

        4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinde, ihalenin ilk oturumunda, istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarının açıklanacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, ihaleye katılan bütün istekliler için, yaklaşık maliyet tutarı ihale tarihinde aleniyet kazanmakta olup, bu tutarın yanlışlığına ilişkin şikâyet süreci bu tarihte başlamaktadır.

 

         İncelenen ihale 26.11.2012 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu tarihte yaklaşık maliyet tutarı açıklanmıştır. Bu tutarın güncellenmemesi gerektiği iddiasıyla yapılacak şikâyet başvurusunun, ihale tarihinden sonraki 10 gün içinde idareye yöneltilmesi gerekirken, başvuru sahibinin bu süre geçtikten sonra 12.12.2012 tarihinde idareye şikâyette bulunduğu görülmüştür. Bu nedenle, ilgilinin yaklaşık maliyete yönelik iddiasına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkındaki Yönetmelik’in “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “ (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

 …

 

          c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler, hakkında başvuruda bulunabilir.”hükmü yer almaktadır.

           
           İncelemeye konu ihalede başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı ve değerlendirmeye alınma olasılığı ortadan kalkmış olduğundan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemler açısından başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybının veya zararının veya zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, söz konusu iddiaya yönelik başvurunun da 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ehliyet bakımından reddedilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

 

            Başvuru sahibinin iddialarına yönelik Kurul çoğunluğunca, başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı ve değerlendirmeye alınması olasılığı ortadan kalkmış olduğundan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemler açısından başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybının veya zararının veya zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun 4734 syılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi uyarınca ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği yönünde karar verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 55. maddesinin birinci fıkrasında ise; şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce yapılacağı, 56. maddesinin birinci fıkrasında ise; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceği hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmeliğin 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde; ihale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden inceleneceği, 2. fıkrasında ise; eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak incelemede; dayanağı bakımından, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılacağı belirtilmiştir.

 

            İdareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde geçen aday, istekli ve istekli olabilecek tanımları ve 54. maddesinde yer alan ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin şikâyet yoluna başvurmaları yolundaki düzenleme, ihale dokümanı almayan kişilerin başvuruda bulunamayacaklarını, bu satın alma işleminin ehliyet şartının ön koşulu olduğunu ortaya koymaktadır.

 

            Hukuki düzenleme bu yönde olmakla birlikte, kamu ihale mevzuatındaki itirazen şikâyet başvurusu, idarelerin ihale sürecinde tesis ettikleri idari işlemlere yönelik olarak hak kaybı ya da zarara uğrayanların yaptığı başvuru sonucu yapılan bir denetim yöntemidir. Yapılan incelemelerdeki temel unsur, bir kişinin başvurusu olmakla birlikte, içerik yönünden bir idari işlem denetimi olan itirazen şikâyet incelemesinin amacı, kamu hukukuna tabi olarak tesis edilen işlemlerin hukuka uygunluk denetimidir. Dolayısıyla idareler açısından bir denetim biçimi olan bu yöntem, hukuk özneleri için de bir hak ve özgürlük arama aracıdır. Bu nedenle de hukukun genel ilkeleri çerçevesinden, söz konusu hak arama yolunun genişletici biçimde yorumlanması gerekmektedir.

 

            Söz konusu ihalede, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alınarak, ihaleye teklif verildiği, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü uyarınca istekli statüsünü kazandığından itirazen şikâyet başvurusunun, başvuru sahibinin üzerinde ihale kalmayacak olmasından bağımsız olarak incelenmesi gerekmektedir.

 

            Ayrıca, iki isteklinin katıldığı ihalede, başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan ekonomik bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiasının da tek geçerli teklif sahibi ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihaleye katılamayacağına ilişkin olduğundan, yapılacak inceleme sonucunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılabileceği, bunun sonucunda da ihalede ekonomik açıdan avantajlı teklif kalmayabileceğinden ihalenin iptal edilebileceği açıktır.

 

            Bu itibarla, başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak, ehliyetinin kabulünün yanı sıra, anılan Yönetmeliğin 16. maddesinde sayılan diğer unsurlar da başvuru sahibi tarafından yerine getirildiğinden, başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak, işin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak işin, “esasının incelemesine geçilmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunun “başvurunun reddine” ilişkin kararına katılmıyorum. 

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul