• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-1059
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :52
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.I-1059
Şikayetçi:
 Çuhadaroğlu Toplu Temizlik Yemek Gıda Özel Güvenlik Toplu Taşımacılık İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti., ŞARKİYE MAH. SIRRIPAŞA CAD. NO:124/3 ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Akyazı Mahallesi Org. İbrahim Fırtına Bulvarı No:30 52200 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2583
Başvuruya konu ihale:
 2012/167491 İhale Kayıt Numaralı "Kuruluşun Mutfağında, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı Ve Servis Hizmetleridir." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğütarafından 17.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kuruluşun Mutfağında, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleridir.” ihalesine ilişkin olarak Çuhadaroğlu Toplu Temizlik Yemek Gıda Özel Güvenlik Toplu Taşımacılık İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 26.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 21.01.2013tarih ve 2583sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/402sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde “…teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir.” açıklaması yer aldığı, ancak idarenin taraflarına gönderdiği 21.12.2012 tarih ve 5896 sayılı aşırı düşük sorgulama yazısında “Açıklama İstenen Hususlar” başlığı altında sayılan 3 maddenin kısmen Tebliğ’e aykırı olduğu,

 

Söz konusu yazıda “Açıklama İstenilen Hususlar” başlığı altında işçilik ücretini oluşturan giderler arasında yer alan “elektrik, yakıt vb. giderler”e ilişkin açıklama istenildiği, ancak İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’nci maddesinde söz konusu “elektrik, yakıt vb gideri”ne ilişkin düzenleme yer almadığı, idarece İdari Şartname’de teklif fiyata dahil edilmeyen bir gider için açıklama istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca söz konusu yazıda açıklama istenilen “vb giderler” ifadesinin soyut bir kavram olduğu, gerek İdari Şartname’de gerek açıklama yazısına konu edilen gider kalemlerinin isteklileri tereddüte düşürmeyecek şekilde somut, açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerektiği, aksi halde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’nci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesinin ihlâli anlamına geleceği,

 

Teknik Şartname’de söz konusu gidere ilişkin düzenleme yer almadığı,

 

İdarece söz konusu gider kalemleri ile ilgili olarak sadece Sözleşme Tasarısı’nın 36’ncı maddesinde,

 

“Firma faaliyette bulunacağı binada kendisine teslim edilen her türlü tesis ile demirbaş malzemelerinin temizliği ve bakım onarımından sorumlu olacaktır. Yüklenici firma elektrik, su ve diğer malzemelerin kullanımında azami ölçüde tasarrufa dikkat edecektir. Yüklenici firmalara kuruluş mutfağının kullandırıldığı durumlarda, elektrik, doğalgaz ve su harcamaları süzme sayaç koyularak yüklenicinin sarfiyatı tespit edilecektir. Bu durumda kuruluş ile yükleniciye ait ortak giderlerin ödenmesi hususu, ilgili saymanlık ile birlikte tespit edilecek bir usulle yapılacaktır.” düzenlemesi uyarınca idarenin mutfağının taraflarınca kullanılması durumunda süzme sayaç konulacağı ve tespit edilen sarfiyatın ödenmesinin ilgili saymanlık ile birlikte tespit edilecek bir usulle yapılacağına ilişkin düzenleme dışında somut bir düzenleme yapılmadığı,

 

Bu çerçevede, idarece dokümanda yapılan düzenlemelerde elektrik, doğalgaz ve su giderine ilişkin anlaşılır, somut ve hiçbir istekliyi tereddüte düşürmeyecek şekilde bir düzenleme yapılmadığı ve hatta yaklaşık maliyet hesap cetvelinde dahi somut olarak bu gidere yer verilmediği, bu nedenle “Açıklama İstenilen Hususlar” başlığı altında işçilik ücretini oluşturan giderler arasında yer alan “elektrik, yakıt vb. giderler”in açıklama istenen hususlardan çıkartılması gerektiği,

 

2) Söz konusu yazıda “Açıklama İstenilen Hususlar” başlığı altında işçilik ücretini oluşturan giderler arasında yer alan “İhale dokümanında öngörülen maliyet kalemleri (malzeme vb)”ne ilişkin açıklama istenildiği, ancak İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’nci maddesinde söz konusu “İhale dokümanında öngörülen maliyet kalemleri (malzeme vb)”ne ilişkin düzenleme yer almadığı, idarece İdari Şartname’de teklif fiyata dahil edilmeyen bir gider için açıklama istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca söz konusu giderin Teknik Şartname ile Sözleşme Tasarısında da yer almadığı,

 

Ayrıca söz konusu yazıda açıklama istenilen “vb” ifadesinin soyut bir kavram olduğu ve “vb” ifadesinin açıklama istenilen her istekli tarafından farklı yorumlanacağı,

 

Bu çerçevede, hukuki dayanağı olmayan “Açıklama İstenilen Hususlar” başlığı altında işçilik ücretini oluşturan giderler arasında yer alan “İhale dokümanında öngörülen maliyet kalemleri (malzeme vb)”nin açıklama istenen hususlardan çıkartılması gerektiği,

 

3) Aşırı düşük teklif açıklama yazısı ekinde taraflarına gönderilen örnek yemek menüsünün idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 13 adet teklif kalemlerine uygun bir menü olmadığı, söz konusu menünün 3 adet birer haftalık örnek yemek menüsünün 7-12 yaş için mi 13 ve üzeri yaş için mi hazırlandığının anlaşılamadığı,

 

Taraflarınca, söz konusu örnek menülerden Ordu Çocuk Yuvası ve Ünye Sabancı Çocuk Yuvası Müdürlüğüne ilişkin örnek yemek menüsünün 7-12 yaş grubuna, Ordu Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü ile Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevi ve Kadın Konukevi Müdürlüğüne ilişkin örnek yemek menülerinin ise 13 ve üzeri yaş grubuna ilişkin olduğunun öğrenildiği, idarece bu konuya ilişkin açıklama yapılmadığı ve iki adet 13 yaş ve üzeri örnek yemek menüsünün verilmesinin isteklileri tereddüte düşürücü nitelikte olduğu,

 

Gönderilen örnek menülerde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 9,10,11,12 ve 13’üncü kalemlere ait örnek menünün yer almadığı, teklif verilen ancak örnek menüsü idarece verilmeyen bu kalemlerin açıklanmasının mümkün olmadığı,

 

4) Söz konusu yazıda “Açıklama İstenilen Hususlar” başlığı altında işçilik ücretini oluşturan giderler arasında yer alan “Yol, yemek, işveren sigorta primi”ne ilişkin açıklama istenildiği, ancak İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’nci maddesi ile Sözleşme Tasarısı’nda bahse konu gider için “…toplam (26) personelin işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (214,5 gün)] teklif fiyata dâhildir.” düzenlemesinin yer aldığı ve bu konuya ilişkin başka bir düzenlemenin olmadığı,

 

Söz konusu düzenlemede, çalıştırılacak personel için kaç gün yol ve yemek ücreti verileceği ve günlük yol ve yemek ücretinin kaç Türk Lirası olacağı,

 

            Yol ve yemek ücretlerinin işçi bordrosunda gösterilmesinin zorunlu olup olmadığı,

 

            Çalıştırılacak 26 personelin kısa vadeli risk prim oranının % kaç olduğu,

 

İşçilik ücreti içinde yer alan çalışanlara verilecek asgari ücret veya asgari ücrettin yüzde (%)  fazlası olarak belirlenen ücretin verilip verilmeyeceği hususunda İdari Şartname ve dokümanda düzenleme bulunmadığı,

 

Sonuç olarak, taraflarına gönderilen yazının yukarıda açıklandığı üzere soyut olduğu, anlaşılır nitelikte olmadığı, bu durumda açıklama istenilen firmalar Çuhadaroğlu Top. Tem. Gıd. Ltd. Şti., Öz Antep Gıda Top. Tem. Ltd. Şti. ve Filiz Gıda Tarım ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından birbirinden farklı açıklamalar yapılacağı ve yapılan açıklamaların objektif olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle soyut olan ibarelerin açıklama isteme yazısından çıkarılması gerektiği, bahse konu hususlarda isteklileri tereddüte düşürmeyecek şekilde yeni bir açıklama yazısının hazırlanması gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Kuruluşun mutfağında, yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmetleridir.” şeklinde belirlendiği,

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

            25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.3.1. 127 385 adet sabah kahvaltısı, 200 385 adet ara öğün, 181 203 adet öğle yemeği, 125 560 akşam yemeği olmak üzere toplam 634 533 adet/öğün yemek teklif fiyata dâhildir.

25.3.2. Yemeklerin kuruluşta pişirildiği ve bu hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık (26) gün üzerinden fiilen çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli;
Ahmet Cemal Mağden Huzurevi Müdürlüğünde;
(2) aşçı,
(1) aşçı yardımcısı,
(4) servis elemanı,
(3) bulaşıkçı;

Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünde (1) aşçı,
(1) aşçı yardımcısı,
(1) servis elemanı,
(2) bulaşıkçı;

Ordu Çocuk Yuvası Müdürlüğünde;
()1) aşçı,
(1) aşçı yardımcısı,
(2) servis elemanı,
(2) bulaşıkçı;

Ünye Sabancı Çocuk Yuvası Müdürlüğünde;
(1) aşçı, (1) aşçı yardımcısı,
(1) servis elemanı,
(2) bulaşıkçı olmak üzere toplam (26) personelin işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (214,5 gün)] teklif fiyata dâhildir.

Kuruluş mutfağında çalışacak personele aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.
1 - 52 Adet Bone
2 - 26 Yazlık, 26 Kışlık Olmak Üzere Toplam 52 Adet İş Elbisesi
3 - 52 Çift Terlik

25.3.3. Yılbaşı, bayram, davet, toplu yapılan doğum günleri vs. gibi özel günlerde yılda on iki defa olmak üzere, kuruluşta bakılan sayısının iki katına kadar kişinin yararlanacağı ?7.440 öğün Özel Gün Menüsü? (en az beş çeşit olmak üzere 1-Kuruyemiş, 2-Kuru pasta 3-Yaş pasta, 4-Meyve, 5-İçecekler vs.) teklif fiyata dâhildir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

              Söz konusu ihaleye ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Tasarının 36.22’nci maddesinde  “Firma faaliyette bulunacağı binada kendisine teslim edilen her türlü tesis ile demirbaş malzemelerinin temizliği ve bakım onarımından sorumlu olacaktır. Yüklenici firma elektrik, su ve diğer malzemelerin kullanımında azami ölçüde tasarrufa dikkat edecektir. Yüklenici firmalara kuruluş mutfağının kullandırıldığı durumlarda, elektrik, doğalgaz ve su harcamaları süzme sayaç koyularak yüklenicinin sarfiyatı tespit edilecektir. Bu durumda kuruluş ile yükleniciye ait ortak giderlerin ödenmesi hususu, ilgili saymanlık ile birlikte tespit edilecek bir usulle yapılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Bahse konu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “İşin konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Yüklenici firma veya kuruluş mutfaklarında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmetleridir.” şeklinde, “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde “Ordu Çocuk Yuvası, Ünye Sabancı Çocuk Yuvası, Erkek Yetiştirme Yurdu ve Ahmet Cemal Mağden Huzurevi ve Kadın Konukevi Müdürlüğü (Kadın Konuk Evi Müdürlüğünün Yek Pişirme işi Huzurevi Müdürlüğü mutfağında pişirilip taşımalı olarak hizmet alınacaktır ) 1 (bir) adet kahvaltı, 1 (bir) adet öğle, 1 (bir) adet akşam yemeği ile ara öğünlerin (kuşluk, ikindi, gece) pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetlerinin yürütülmesi işidir.” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveli standart forumuna aşağıda yer verilmiştir:

           

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4Birim Fiyat

Tutarı

1

7-12 Yaş Kahvaltı

Öğün

52.925

 

 

2

12 Yaş Ara Öğün (2 kez)

Öğün

105.850

 

 

3

7-12 Yaş Öğle Yemeği

Öğün

52.925

 

 

4

7-12 Yaş Akşam Yemeği

Öğün

52.925

 

 

5

13 + Yaş Kahvaltı

Öğün

66.430

 

 

6

13 + Yaş Ara Öğün (1 kez)

Öğün

70.445

 

 

7

13 + Yaş Öğle Yemeği

Öğün

120.248

 

 

8

13 + Yaş Akşam Yemeği

Öğün

64.605

 

 

9

Diyet Kahvaltı

Öğün

8.030

 

 

10

Diyet Ara Öğün (1 kez)

Öğün

24.090

 

 

11

Diyet Öğle Yemeği

Öğün

8.030

 

 

12

Diyet Akşam Yemeği

Öğün

8.030

 

 

13

Özel Gün Menüsü

Öğün

7.440

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; başvuruya konu ihaleye 7 teklif verildiği, Çuhadaroğlu Toplu Temizlik Yemek Gıda Özel Güv. Toplu Taş. İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şti., Öz Antep Gıda Top. Tem. Tic. Ltd. Şti.ve Filiz Gıda Tarım Hayv. Amb. Tekstil İnşaat Turizm Nakliye Toplu Temizlik Otomotiv Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifleri idarece aşırı düşük teklif olarak nitelendirildiği görülmüştür.

 

Söz konusu isteklilere gönderilen 21.12.2012 tarih ve 5896 sayılı yazılarda, 02.01.2013 saat 17:00’a kadar “Açıklama istenilen hususlar” başlığı altında yer alan

 

“1. Bir haftalık sabah, öğle, akşam ve ara öğün menüsü (gıda rasyonu ile) maliyetleri,

             2. İşçilik Ücreti

                 a. Yol, yemek, işveren sigorta primi

                 b. Resmi tatil çalışma ücreti

                 c. Elektrik, yakıt vb. giderler

                 d. İhale dokümanında öngörülen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.)

            3. Özel gün menüsü” hususlarında aşırı düşük açıklama sunmaları istenilmiştir.

 

            Ayrıca, idarece söz konusu isteklilere gönderilen 26.12.2012 tarih ve 06068 sayılı yazıda “…Aşırı düşük sorgulamaya esas teşkil etmek üzere geçmiş döneme ait su, elektrik ve doğalgaz tüketim miktarlarını içeren form yazımız ekinde gönderilmiştir.” ifadesine yer verildiği, söz konusu yazı ekinde gönderilen tabloda ise kuruluşlara ait su ve elektriğin ortalama tüketim miktarlarına yer verildiği, doğalgaz tüketim miktarlarının yükleniciye ait olduğu ancak doğalgaz tüketim miktarlarına ilişkin bilgi verilemediği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a)İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c)Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi istekliye gönderilen 26.12.2012 tarih ve 06067 sayılı su, elektrik ve doğalgaz tüketim miktarlarını belirten yazının, söz konusu isteklinin idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu tarihten önce eline geçip geçmediği hususu belli olmamakla birlikte, Sözleşme Tasarısı’nın 36.22’nci maddesinde yer alan düzenlemeden elektrik, doğalgaz ve su giderlerinin yüklenici tarafından karşılanması gereken giderler olduğunun anlaşıldığı, söz konusu giderlerin idarece önemli teklif bileşeni olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarelerce, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenilecek olan önemli teklif bileşenlerinin neler olduğunun açıkça belirlenmesi gerekmektedir.

           

            İsteklilere gönderilen aşırı düşük sorgulama yazısında yer alan “İhale dokümanında öngörülen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.)” ifadesinin somut olarak açıklama istenilen bileşeni ortaya koymadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmüştür.

 

  1. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarece hazırlanan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde 7-12 yaş ile 13 ve üzeri yaş grubu için verilecek yemekler ile diyet menüsü ve özel gün menüsüne ilişkin satırlar açıldığı görülmüştür.

 

            İdarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde isteklilere gönderdiği örnek yemek listesinin Ordu Çocuk Yuvası ve Ünye Sabancı Çocuk Yuvası Müdürlüğü, Ordu Erkek Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü ve Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevi ve Kadın Konukevi Müdürlüğüne ilişkin örnek yemek menülerine ilişkin olduğu, ancak söz konusu yemek listelerinin hangisinin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 13 ve üzeri yaş grubu için verilecek yemekler ile diyet menüsüne verilecek gruba ait olduğuna ilişkin açıklama bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

  1. Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

25.3.2. Yemeklerin kuruluşta pişirildiği ve bu hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık (26) gün üzerinden fiilen çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli;


toplam (26) personelin işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol, giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (214,5 gün)] teklif fiyata dâhildir. Kuruluş mutfağında çalışacak personele aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari Şartname’de ihale konusu işte 26 personelin çalıştırılacağı ve bu kişilere verilecek 214,5 gün resmi bayram ve tatil günlerinde yapılacak çalışma dahil olmak üzere asgari ücret veya asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden hesaplanacak işçilik ücreti ile 26 gün üzerinden hesaplanacak yemek ve yol gideri ile ayni giyim giderinin teklif fiyata dahil edilerek isteklilerce karşılanmasına ilişkin düzenleme yapılmış ise de,

 

            Yemek ve yol giderinin nasıl hesaplanacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı ve idarece şikâyete verilen cevapta yol giderinin 26 gün üzerinden hesap edilip bordroda brüt olarak gösterileceğinin belirtildiği, bu durumda İdari Şartname’de teklif fiyata dahil giderlere ilişkin olarak yapılan düzenleme ile idarenin şikâyete verdiği cevapta yaptığı değerlendirme arasında çelişki olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu durumda idarece, teklif fiyata dahil edilen söz konusu giderlere ilişkin hesaplamanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemelere yer verilmediği ve idarenin söz konusu yemek ve yol giderini aşırı düşük sorgulamasında açıklama istenen önemli teklif bileşenleri arasında da gösterdiği dikkate alındığında söz konusu düzenlemenin teklif fiyata dahil yol ve yemek giderinin hesaplanmasında ve açıklanmasında isteklileri tereddüte düşüreceği, ayrıca tekliflerin değerlendirme aşamasında da belirsizliklere yol açacağı anlaşıldığından ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,  4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirtilen iddiaları kapsamında Kurulca, “teklif fiyata dahil edilen söz konusu giderlere ilişkin hesaplamanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemelere yer verilmediği ve idarenin söz konusu yemek ve yol giderini aşırı düşük sorgulamasında açıklama istenen önemli teklif bileşenleri arasında da gösterdiği dikkate alındığında söz konusu düzenlemenin teklif fiyata dahil yol ve yemek giderinin hesaplanmasında ve açıklanmasında isteklileri tereddüte düşüreceği, ayrıca tekliflerin değerlendirme aşamasında da belirsizliklere yol açacağı anlaşıldığı” gerekçesi üzerinden “ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Kuruluşun Mutfağında, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin                                                                                    piyasa rayiçleri esas alınarak toplam 2.075.070,47 TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede (22) adet ihale dokümanı satın alındığı, 17.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 7 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarece, başvuruya konu ihaleye 7 teklif verildiği, Çuhadaroğlu Toplu Temizlik Yemek Gıda Özel Güv. Toplu Taş. İnşaat Ticaret ve San. Ltd. Şti., Öz Antep Gıda Top. Tem. Tic. Ltd. Şti.ve Filiz Gıda Tarım Hayv. Amb. Tekstil İnş. Turz. Nak.Toplu Temizlik Otomotiv Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifleri idarece aşırı düşük teklif olarak nitelendirildiği, ancak, ihale işlem dosyasının Kurum kayırlarına alındığı tarih itibarıyla henüz teklif değerlendirmesi yapılmadığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis ettiği işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

 

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “ihalenin iptaline” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul