En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-151
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :1
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.I-151
Şikayetçi:
 Alp Sosyal Hizmetler İnş. Dayanıklı Tüketim Malları Oto. Nak. Tem. Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., GÖKDELEN İŞ MERKEZİ K.MİLLİYE CADDESİ NO:107 KAT:15 D:318 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (Buski), Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı 4/10 16190 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.12.2012 / 39795
Başvuruya konu ihale:
 2012/143452 İhale Kayıt Numaralı "Genel Müdürlüğümüzce Endeks Okuma, İhbarname Bırakma, Kapama-Açma, Bilgi İşlem Hizmetleri Alımı İşi." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ)tarafından 09.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Müdürlüğümüzce Endeks Okuma, İhbarname Bırakma, Kapama-Açma, Bilgi İşlem Hizmetleri Alımı İşi.” ihalesine ilişkin olarak Alp Sosyal Hizmetler İnş. Dayanıklı Tüketim Malları Oto. Nak. Tem. Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.11.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.12.2012 tarih ve 39795 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4501 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

İdarece tespit edilen yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı, idarece yaklaşık maliyetin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen yöntemlerden hangisiyle hesaplandığı bilinmemekle birlikte firmalarınca yapılan maliyet çalışmalarında görüleceği gibi idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin hatalı olduğu, ihale konusu işin bu fiyatlarla yapılmasının mümkün olmadığı,

 

1-Birim fiyat teklif cetvelinin “Borçlu Abonelere Ait Su Kapama ve Borcunu Ödemeyenlerin Su Açma İşlemleri (15.000 Adet/Ay)” pozunda 18 aylık toplam 270.000 adet açma-kapama işleminin öngörüldüğü, Teknik Şartnamenin İş Kalemleri Tablosunda 6 ve 7. sırada zikredilen iş kalemleri için 5 nci maddede verilen fiyatların oranına göre hesap edilerek ödeme yapılacağının belirtildiği, ilgili Tabloda aylık 15.000 kapama, 15.000 açma işleminin olduğu, ancak Teknik Şartnamenin “hizmet işinin nitelikleri” başlığının altındaki maddelerde iki yıllık fiilen gerçekleşen açma ve kapama rakamlarına yer verildiği, bu verilere bakıldığında idarece aylık ortalama 10.000 kapama, 5.000 açma işleminin gerçekleştirildiği, bu verilere rağmen iş kalemleri tablosunda her bir iş kalemi için 15.000 adet işlemin baz alındığı,

 

 

 

V- NOLU POZ

 

 

 

 

Sıra No

GİDER İÇERİĞİ

Adet

Birim Fiyat

Toplam Tutar

(TL)

Aylık Tutar

(TL)

1

Yönetici

1

3.355

60.390

3.355

2

Veri giriş operatörü

3

2.178

117.612

6.534

3

Su açma-kapama personeli

30

2.178

1.176.120

65.340

4

Müstahtem

1

1.590

28.620

1.590

5

Fazla mesai

30

12

97.200

5.400

6

Fazla çalışma kapama

30

1.177

211.860

11.770

 

PERSONEL MALİYET TOPLAMI

1.691.802

84.590

 

 

 

 

 

 

1

Cep telefonu

30

20

18.800

600

2

Aparat ve malzeme

2.000

1,5

54.000

3.000

3

Kırtasiye

1

250

4.500

250

 

DİĞER GİDERLER TOPLAMI

69.300

3.850

 

TOPLAM MALİYET

1.761.102

97.839

 

BİRİM MALİYET (1.761.102/270)

6,523

 

 

Olduğu,

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 5 nolu pozda asgari teklif edilmesi gereken birim fiyatın 6,523 TL olduğu, bu tutarın birim fiyat teklif cetveline yerleştirilmesi halindeki tutarın 1.761.210,00 TL olduğu,

 

Ancak Teknik Şartnamedeki “İş Tablolarında” ödeme şekil oranlarına ve hizmet işlerinin niteliğinde idarenin geçmiş yıllarda yapmış olduğu açma ve kapama işlerine göre hesap yapıldığı takdirde yüklenicinin asgari maliyet yazarak alacağı hakedişin işin süresi boyunca 719.079,34 TL olacağı,

 

 

5a

Borçlu abonelere ait su kapama teklif bedelinin %20’si

Adet

189.198

1,305 TL

246.903,39 TL

5b

Borcunu ödeyenlerin su açma işlemleri Teklif bedelinin %80

Adet

90.486

5,218 TL

472.155,95 TL

 

Hesaplamalardan da anlaşılacağı üzere formülasyonlardan kaynaklı olarak teklif edilen tutarın % 59’unun hakkedişlere yansımadığı, firma olarak bu iş kalemi için teklif ettikleri 4.860.000 TL’nin %59’u düşüldüğünde teklif edilen birim fiyatla işin sonunda toplam hakkediş bedelinin 1.992.600 TL olacağı,

 

2) 8 ve 9 nolu iş kalemine ilişkin Teknik Şartnamenin “keşif özeti” başlıklı maddesinin alt maddelerinde araçların şoförlü olacağı, günde 9 saat ayda 26 gün çalışacağına ilişkin düzenlemelere yer verildiği, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırkbeş saat olduğu, aynı Kanunun 41 inci maddesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaların fazla çalışma olduğu ve fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 saatten fazla olamayacağının hükme bağlandığı,

 

Teknik Şartnamedeki çalışma saatlerine göre hesaplama yapıldığında günde 9 saat x 26 gün=234 saat aylık çalışma süresinin olduğu, İş Kanununa göre personelin aylık çalışma süresinin 180 saat olduğu, çalışılan süre dikkate alındığında aylık 54 saat fazla çalışmanın çıktığı, yıllık fazla çalışmanın (54 saat x 12 ay=) 648 saat olduğu, bu bağlamda şoförlerin fazla mesai yaptığı, belirli bir süre geçtikten sonra yıllık en fazla 270 saat fazla çalışma yapılamayacağından ve ihale konusu iş süreklilik arz ettiğinden bu personel yerine yeni bir personelin daha istihdamının zorunlu olduğu, firmalarınca verilen teklifte fazla çalışma ve yeni istihdam edilecek personelin maliyetinin teklif fiyatlarına yansıtıldığı,

 

3) 10 nolu iş kalemine ilişkin Teknik Şartnamenin “keşif özeti” başlıklı maddesinin alt maddelerinde motosikletlerin günde 9 saat ve ayda 26 gün çalışacağı ve motosikletlerin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, motosiklet sayısı ile açma ve kapama eleman sayısı örtüştüğünden ve şartnamede aksine bir hüküm bulunmadığından bu araçların açma–kapama personeli tarafından kullanılacağının baz alındığı, 2 nci maddede belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde bahse konu kalemde de fazla çalışmanın çıktığı,

 

Firmalarının maliyet analizlerine göre fazla çalışma ve formülasyondan kaynaklı kayıplarda hesaplandığında tekliflerinin idarece hazırlanan yaklaşık maliyet tutarında olduğu, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden fiyat teklilerinin yaklaşık maliyet üzerinde bir teklif olarak değerlendirilmeyip geçerli teklif olarak değerlendirilmesinin idareden istenildiği, idarenin hangi sebepten dolayı şikayetinin reddedildiğine ilişkin bir açıklamada bulunulmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İncelemeye konu ihale 18 ay süreyle “İhbarname Bırakma, Kapama - Açma, Bilgi İşlem Hizmetleri Alımı İşi” olup, Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin kapsamı,

“5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belirlenen Büyükşehir sınırları içerisinde Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün hizmet vermekte olduğu mevcut abonelerini ve daha sonra dahil olabilecek yerleşim birimlerindeki abonelerin, içme/kullanma suyu sarfiyatı ile atık su miktarlarından dolayı tahakkuk eden borçların tespiti ve tahsilat işlemlerinin doğru ve zamanında yerine getirilmesi için;

a) Abone adreslerine gidilerek su sayacı endekslerinin okunması, el bilgisayarına girilmesi, ödeme ihbarnamelerinin abonelere bırakılması, kaydedilen verilerin merkezdeki bilgisayarlara aktarılması veya uzaktan okuma modülü ile okunan sayaçlarının tespit edilen endeks aralıklarındaki tüketim miktarlarına göre tahakkuk eden bedellerin gösterildiği ihbarnamelerin çıkarılması ve adreslerinde ilgili abonelere ulaştırılması.

b) Merkezdeki bilgisayarlara aktarılan bilgilerin kontrol edilmesi ve sisteme yüklenmesi,

c) Borçlu abonelere ait su kapama ve borcunu ödeyenlerin sularını açma işlemlerinin yerine getirilmesi,

d) Sahadaki tüm operasyonel işlemlerin Çevirim-İçi (On-Line) olarak sisteme işlenebilmesi” olarak belirtilmiştir.

 

Bahse konu işin birim fiyat teklif cetveli,

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Endeks okuma, ihbarname basılması ve abonelere bırakılması. (800.000 Adet/Ay)

Ad.

14.400.000

 

 

2

Endeks okuma, kayıt ve ihbarname basım işlemleri kontrolü. (800.000 Adet/Ay)

Ad.

14.400.000

 

 

3

Merkezdeki masaüstü bilgisayarlara aktarılan verilerin sisteme yüklenmesi. (800.000 Adet/Ay)

Ad.

14.400.000

 

 

4

Aboneler sayaçlarına barkodlu etiket takılması. (3.000 Adet/Ay)

Ad.

54.000

 

 

5

Borçlu abonelere ait su kapama ve borcunu ödeyenlerin su açma işlemleri. (15.000 Adet/Ay)

Ad.

270.000

 

 

6

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Çalışmaları. (Götürü) (Adet)

Ay

18

 

 

7

Kaçak su kullanıcıları ve abone tür değişiklikleri tespit ve raporlaması. (250 Adet/Ay)

Ad.

4.500

 

 

8

Panelvan minibüs çalıştırılması (sürücülü) (200 km.) (1 Adet)

Ay

18

 

 

9

Binek oto çalıştırılması (sürücülü) (100 km.) (3 Adet)

Ay

18

 

 

10

Sürücüsüz motorsiklet çalıştırılması (50 km.) (30 Adet)

Ay

18

 

 

11

144 adet el terminali ve taşınabilir yazıcı kullanım bedeli

Ay

18

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

             
 

Şeklinde düzenlenmiştir

 

Teknik Şartnamenin “Hizmetlerin temel nitelikleri” başlıklı 4 üncü maddesinin “Borçlu abonelere ait su kapama ve borcunu ödeyenlerin su açma işlemleri” başlıklı 4.5 inci alt maddesinde;“Borçlarını zamanında ödemeyen su ve atık su abonelerinin isteklinin kendisinin oluşturacağı iş emirleri doğrultusunda BUSKİ’ nin hazırlamış olduğu yönetmelik, yönerge ve talimatlara uygun bir biçimde sularının kapatılması, borçlarını ödeyen abonelerin iş emirleri doğrultusunda aynı gün içinde sularının açılması, borçlu abonelerin borçlarını ödeyinceye kadar takipte tutulması ve problemli olan borçlu abonelerin idareye bildirilmesi; idarenin vereceği diğer kapama-açma iş ve işlemleri isteklinin sorumluluğunda olacaktır. BABS’de 30.04.2010 tarihinden 30.04.2012 tarihine kadar kapama sayısı 252.272 adet, açma sayısı 120.643 adet, aylık olarak açma – kapama sayısının 5000 adet olduğu bilgisi iş kalemi ortalama değeri hakkında bir fikir vermektedir. İş emirleri el terminalleri tarafından sahada açma yapıldığı an Çevirim-İçi (On-Line) olarak sisteme işlenecektir.”düzenlemesi,

 

Bahse konu Teknik Şartnamenin “sözleşme kapsamındaki işlerin yürütülmesi esnasında uyulacak esaslar” başlıklı 5 inci maddesinde,

“5.3.Kapama-Açma-Mühürleme Hizmetleri

BUSKİ abonelerinden fatura üzerindeki son ödeme tarihine kadar borcunu ödemeyenlerden sonraki bir tarihte kapama iş emri çıkanların sularının günlük kapanması, borcunu ödeyen abonelerden açma iş emri çıkanların günlük açma işlemlerinin gerçekleştirilmesi istekli tarafından yapılacaktır. Kaçak su kullanan su abonelerinin sularının kapatılması, işin yapıldığının aboneye imzası alınmak suretiyle tebliği istekli tarafından gerçekleştirilecektir.

5.4.Kapama-açma-mühürleme hizmetleri için iş emirlerinin hazırlanması

Birikmiş dönem borçları bulunanlar, fatura üzerindeki son ödeme tarihine kadar borcunu ödememiş abonelerin isim ve adresleri, su kapama öncelik sıralamasını içeren iş emri ve diğer hizmetlere ait iş emirleri istekli tarafından hazırlanacaktır.

5.5.Kapama-açma-mühürleme hizmetleri sonuçlarının idareye teslim edilmesi

Günlük yapılan tüm işlemlere ait iş akış formları Abone İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir. Ayrıca el terminalleri vasıtasıyla çevirim-içi (on-line) olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde işletilen sunuculara veri aktarımı yapılacaktır.

5.6.Suyun kapatılmasında uygulanacak işlemler

Kapama işlemleri gerçekleştirilecek abonelerin isim ve adreslerini içeren liste ve kapama iş emirleri günlük olarak zimmetle verilecek, istekli elemanları su kapama işlemini gerçekleştirerek kapama iş emrini doğru şekilde tamamlayıp düzenleyeceği tutanağın, üçüncü nüshasını aboneye verecek, ikinci nüsha isteklide kalacak, birinci nüsha kapama iş emirlerinin teslimi şartlarına uygun olarak Abone İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir. Abonenin kapama işlemi bilgisayara kapalı kodu olarak işlenecektir. İstekli kapama işlemlerini sürekli izlemekle yükümlüdür. Aşağıdaki alt maddelerde tarif edilen kapama şekillerinden biri ve birkaçı uygulamaya konabilir. Bu konuda, yeni kapama uygulamalarını istekli yerine getirmekle yükümlüdür. İstekli suyun kapatılması ile ilgili her türlü güvenlik önlemini alarak, gerektiği takdirde İdarenin veya İsteklinin geliştirdiği yeni güvenlik sistemlerini uygulamak suretiyle borçlu abonenin suyunun kesinlikle kapatılmasından sorumludur….

8.Açma-kapama işlemleri kontrolünde idarenin tutumu.

İdarece yapılan rutin kontrollerde sistemde borcundan dolayı suyu kapalı gözüken ancak sayacın endeksinin ilerlediği tespit edilen sayaçlarla ilgili istekli personelinin kusurunun tespit edilmesi halinde firma hakkında gerekli cezai işlem uygulanmakla birlikte tahakkuk edilen açma-kapama ücreti bir sonraki hakedişten düşülecektir. Kontrol elemanları, yapılacak hizmetler konusunda istekli elemanlarına doğrudan müdahale etmeyecek, gördüğü aksaklıkları bağlı bulunduğu Daire Başkanlığı’na rapor edecek, gerektiğinde durum Genel Müdürlük Makamınca istekliye yazı ile tebliğ edilecektir.

5.9.Suyun Açılmasında Uygulanacak İşlemler

Abonelerden borcunu ödeyenlerin açma işlemleri günlük olarak yine istekli tarafından yapılacaktır. Açma işlemleri gerçekleştirilecek abonelerin isim ve adreslerini içeren liste ve açma iş emirleri günlük olarak zimmetle verilecek, istekli elemanları su açma işlemini gerçekleştirerek açma iş emrini doğru şekilde tamamlayıp düzenleyeceği tutanağın, üçüncü nüshasını aboneye verecek, ikinci nüsha isteklide kalacak, birinci nüsha kapama iş emirlerinin teslimi şartlarına uygun olarak Abone İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilecektir. Aboneye ait borç ödenip tahsilat idare tarafından bilgisayara kaydedilince aboneye ait kapalı kodu kaldırılacaktır. İstekli açma işlemlerini sürekli izlemekle yükümlüdür.

5.10.Kapama-açma-mühürleme hizmetlerinin raporlanması

Bu hizmetlerle ilgili raporlama Abone İşleri Daire Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu standart formlarla yapılacak ve her bir hakediş dosyasına koymak üzere ilgili istekli görevlileri ve Abone İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından imzalanmış olarak hazırlanacaktır. Raporlamada şartnamede tanımlı diğer hizmetlere ait formlar nazarı itibara alınacaktır.

Kapama-açma-mühürleme, hizmetlerinde hasar oluşmaması için her türlü önlem istekli tarafından alınacaktır.

Kapama ve açma ile diğer işlerin yapılması esnasında abone tesisatına zarar verilmemesi için gerekli her türlü tedbir istekli tarafından alınacaktır. Abone tesisatına zarar verilmesinin sorumluluğu istekliye aittir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartnamenin İstihdam Edilecek Personelin Temel Nitelikleri” başlıklı B bölümünde,

“11. Su kapama-açma ve kontrol elemanları yöneticisi

Fakülte veya yüksek okul mezunu, su kapama-açma ve kontrol ekibinin başında ve personel yönetimi konusunda en az 2 yıl deneyimli 1 (bir) adet su kapama-açma ve kontrol elemanları yöneticisi bu proje süresince devamlı işin başında bulundurulacaktır.

12. Su kapama-açma ve kontrol veri giriş-operatörü

En az lise veya dengi okul mezunu, bilgi giriş operatörlüğü yapmış, masaüstü bilgisayarlar kullanabilen, abone hizmetleri endeks verileri ve su kapama-açma ve kontrol veri giriş işlemleri konusunda deneyimli, en az 3 (üç) su kapama-açma ve kontrol veri giriş-operatörü, bilgi giriş ve dosyalama işlerini yapmak üzere, iş süresince tam gün devamlı işin başında bulundurulacaktır.

13. Su kapama-açma personeli

En az lise veya dengi okul mezunu, su tesisatı işlerinden anlayan, su kapama-açma hizmetlerini yürütebilecek vasıflarda, en az 30 (otuz) adet su kapama-açma personeli, su kapama-açma hizmetlerini yapmak üzere bu proje süresince devamlı işin başında bulundurulacaktır.

14. Müstahdem

Yüklenici firmaya çalışmaların yürütülmesi için İdare tarafından tahsis edilip teslim edilecek mekanların ve her türlü araç gerecin temizlik işlerini yapmak üzere, yüklenici tarafından en az orta okul mezunu, en az 1 (bir) adet Müstahdem bu proje süresince devamlı iş başında bulundurulacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin “Keşif Özeti - İş Kalemleri Listesi” başlıklı C bölümünün 5.1 inci maddesinde Borçlu Abonelere Ait Su Kapama ve Borcunu Ödeyenlerin Su Açma İşlemleri İşi”nin tarifi;“İş bu birim fiyat, aşağıdaki iş ve işlemleri kapsamaktadır: BUSKİ’nin Yönetmelik, Yönerge ve Talimatları doğrultusunda, borçlarını zamanında ödemeyen su ve atık su abonelerinin sularının kapatılması, borçlarını ödeyen abonelerin aynı gün içinde sularının açılması, İdarenin vereceği diğer kapama-açma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için, personel (B maddesinde tanımlanan su kapama-açma ve kontrol elemanları yöneticisi, su kapama-açma ve kontrol veri giriş-operatörü, su kapama-açma personeli, müstahdeme ait işçilik maliyeti) 30 adet cep telefonu ve iletişim bedeli, kapama aparatı, plastik mühür, mühür kurşunu, tel, kurşun pensesi, plastik conta, kör tapa, diğer tüm alet, ekipman ve malzemeler . Yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatı; Bu kalemde zikredilmiş olsun veya olmasın bu hizmet gerçekleşmesi için gereken her türlü işlemi kapsamaktadır.” olarak belirtilmiştir.

 

Anılan Şartnamenin “İş Kalemleri Listesi” başlıklı 2 inci maddesinde,

 

Sıra No

İş Tanımları

Birim

Aylık Miktarı

Birim Fiyatı

TL

Toplam Süre Ay

Toplam Fiyatı TL

1

1.1.Endeks Okuma İhbarname Basılması ve Abonelere Bırakılması.

Adet

800.000

 

18

 

2

1.2.Endeks Okuma Kayıt ve İhbarname Basım İşlemleri Kontrolü.

Adet

800.000

 

18

 

3

1.3.Merkezdeki Masaüstü Bilgisayarlara Aktarılan Verilerin Kontrolü ve Sisteme Yüklenmesi.

Adet

800.000

 

18

 

4

1.4.Aboneler Sayaçlarına Barkodlu Etiket Takılması.

Adet

 

3000

 

18

 

5

1.5. Borçlu Abonelere Ait Su Kapama ve Borcunu Ödeyenlerin Su Açma İşlemleri.

Adet

15.000

 

18

 

6

1.5.a. Borçlu Aboneler Su Kapama İşlemlerinin, kapama karşılığı %20 tutarı.

Adet

15.000

Fiyat Vermeyiniz

18

Fiyat Vermeyiniz

7

1.5.b. Borcunu Ödeyenlerin Su Açma İşlemlerinin, açma karşılığı %80 tutarı.

Adet

15.000

Fiyat Vermeyiniz

18

Fiyat Vermeyiniz

8

1.6. Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmaları

Adet

götürü

 

18

 

9

1.7. Kaçak su kullanıcıları ve abone tür değişiklikleri tespiti için asgari net 60.00 (altmış) Tl. prim ödenmesi

Adet

250

 

18

 

  10

1.7.a. Kaçak su kullanıcıları ve abone tür değişiklikleri tespiti için istekliye ödenecek %30 tutarı.

Adet

250

Fiyat Vermeyiniz

18

Fiyat Vermeyiniz

  11

1.7.b. Kaçak su kullanıcıları ve abone tür değişiklikleri tespiti için personele  ödenecek %70 tutarı.

Adet

250

Fiyat Vermeyiniz

18

Fiyat Vermeyiniz

  12

1.8. günde ortalama 200 km. yol yapacak sürücülü panel minibüs çalıştırılması

Adet

1

 

18

 

   13

1.9. günde ortalama 100 km. yol yapacak sürücülü binek oto çalıştırılması

Adet

3

 

18

 

   14

1.10. günde ortalama 50 km. yol yapacak sürücüsüz motosiklet çalıştırılması

Adet

30

 

18

 

   15

1.11. El Terminali ve taşınabilir yazıcı kullanım bedeli

Adet

144

 

18

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

Not: İş kalemleri listesinde yer alan hizmetlerin hak edişleri, gerçekleşen değerler (Hizmet sayısı x birim fiyat) üzerinden aylık olarak ödenecektir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

Diğer taraftan, İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde,

“25.1. İlgili mevzuat gereğince KDV hariç ödenecek her türlü vergi, sözleşme bedelinin (binde 8,25) oranındaki damga vergisi, sözleşme bedelinin (binde 4,95) oranındaki karar pulu bedeli, sözleşme bedelinin 0,0005 (onbinde beşi) oranında Kamu İhale Kurumu payı, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1 adet Proje yöneticisi için brüt asgari ücretin %200 (yüzde ikiyüz) fazlası,

2 adet Sistem operatörü için brüt asgari ücretin %100 (yüzde yüz) fazlası,

1 adet İstatistikçi için brüt asgari ücretin %100 (yüzde yüz) fazlası, 1 adet veri giriş operatörleri yöneticisi için brüt asgari ücretin %150 (yüzde yüz elli) fazlası,

15 adet Veri giriş-kontrol düzenleme operatörü için brüt asgari ücretin %50 (yüzde elli) fazlası, 5 adet CBS operatörleri ve saha görevlileri için brüt asgari ücretin %50 (yüzde elli) fazlası,

1 adet Endeks okuma-dağıtım ve kontrol elemanları yöneticisi için brüt asgari ücretin %150 (yüzde yüz elli) fazlası,

130 adet Endeks okuma-dağıtım ve kontrol elemanları için brüt asgari ücretin %50 (yüzde elli) fazlası,

1 adet Su kapama-açma ve kontrol elemanları yöneticisi için brüt asgari ücretin %150 (yüzde yüz elli) fazlası,

3 adet Su kapama-açma ve kontrol veri giriş operatörü için brüt asgari ücretin %50 (yüzde elli) fazlası,

30 adet Su kapama-açma personeli için brüt asgari ücretin %50 (yüzde elli) fazlası,

1 adet müstahdem için asgari ücret ödenecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici tarafından personele 26 iş günü üzerinden günlük brüt 7,00 (Yedi Türk Lirası) TL. yemek parası ve brüt 6,00 (Altı Türk Lirası) TL. günlük yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

800.000 abonenin aylık ihbarname basımı için kullanılacak sarf malzemeleri, bürolarda istekli tarafından kullanılacak kırtasiye malzemeleri, toplam 9600 adet su kapama aparatı, kapama işlemini gerçekleştirmek için kullanacağı tüm alet, ekipman ve malzemeyi (plastik mühür, mühür kurşunu, tel, kurşun pensesi, plastik conta, kör tapa, diğer tüm alet, ekipman ve malzemeler), 30 adet su kapama-açma elemanına verilecek bas-konuş modüllü cep telefonu ile bu telefonların iletişim bedeli, 30 adet açma-kapama elemanına verilecek 30 adet kask, 30 adet rüzgarlık, 30 adet yağmurluk bedeli, abone sayaçlarına barkodlu etiket takılması için gerekli olan her türlü malzeme (barkodlu etiket (plastik) altlığı, etiketler, plastik kelepçeler vb. malzemeler), teklif fiyata dahildir.

25.3.4. Diğer giderler:

            25.3.4.1. İstekli personeli tarafından kaçak su kullanıcıları ve abone tür değişiklikleri tespit edilmesi ve raporlanması durumunda istekli ve istekli personeline tespit başına ödenecek asgari net 60.00 (altmış) TL. prim bedeli,

25.3.4.2. 1(bir) adet 2009 model veya üstü sürücülü panelvan minibüsün günde 9 saat ve 200 km. yol yapabilecek ayda 26 gün çalıştırılması ile ilgili tüm masrafları,

25.3.4.3. 3(üç) adet 2009 model veya üstü sürücülü binek otonun günde 9 saat ve 100 km. yol yapabilecek ayda 26 gün çalıştırılması ile ilgili tüm masrafları,

25.3.4.4. 30(otuz) adet günde 2012 model veya üstü sürücüsüz motosikletin günde 9 saat ve 50 km. yol yapabilecek ayda 26 gün çalıştırılması ile ilgili tüm masrafları,

25.3.4.5. 144 adet el terminali ve taşınabilir yazıcının kullanım bedeli ile ilgili tüm masrafları teklif fiyata dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu iş kapsamında çalıştırılacak tüm personel için İş kazaları ve Meslek hastalıkları Prim oranı 1'dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin bahse konu iş kaleminde asgari teklif edilmesi gereken birim fiyatın 6,523 TL olduğu, bu tutarın birim fiyat teklif cetveline yerleştirilmesi halindeki tutarın 1.761.210,00 TL olduğu iddiasının incelenmesinde;

 

Bahse konu ihale Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.2 inci maddesinde sayılan personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet olup ihalede idarece yaklaşık maliyet; idarece her bir iş kalemi için analiz oluşturmak suretiyle İdari Şartnamenin 25 inci maddesinde belirtilen girdiler esas alınarak işçilik ücretleri, 3 iş kalemlerinde piyasa araştırması ve 8 ve 9 uncu kalemlerde  İdarenin araç kiralanması işinde imzalanan sözleşme fiyatları esas alınarak ve firma karı öngörülmek suretiyle tüm iş kalemlerinde elde edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucunda toplam 10.128.340,98 TL olarak belirlenmiştir. Şikayete konu birim fiyat teklif cetvelinin 5 inci kaleminde yer alan “Borçlu abonelere ait su kapama ve borcunu ödeyenlerin su açma işlemleri (15.000 Adet/Ay)” ne ilişkin iş kaleminde ise birim fiyat 6,19 TL olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdarece yaklaşık maliyetin tespiti için “Borçlu abonelere ait su kapama ve borcunu ödeyenlerin su açma işlemleri (15.000 Adet/Ay)”ne ilişkin hazırlanan analiz 5’in,

 

ANALİZ-5

Borçlu abonelere ait su kapama ve borcunu ödeyenlerin su açma işlemleri

 

1 adet

Su kapama-açma ve kontrol elemanları yöneticisi (1 aylık)

3.354,64

34 adet

30 Kapama-açma, 3 veri giriş operatörü, 1 müstahtem (1 aylık)

73.451,61

 

Aparat bedeli (tahrip olan)400 adetx6 TL=2.400,00

2.400,00

 

İletişim giderleri (1400/18=77,78x20=1.555,56

1.555,56

 

                                                                                       TOPLAM

80.761,81

 

                                       1 Adet açma-kapama bedeli (80.761/15.000)

5,38

 

                                      Yüklenici Karı (%15)

0,81

 

1 Adet Kapama-Açma Yaklaşık Maliyeti

6,19

           

Şeklinde düzenlendiği ve birim fiyat tarifinde yer alan tüm girdilerin analizde bulunduğu, ayrıca şikayete konu iş kaleminde de; aşağıda muhtelif iş kalemlerine ilişkin idarenin yaklaşık maliyeti ve isteklilerin birim fiyatlarının gösterildiği listeden de anlaşılacağı üzere bahse konu iş kaleminde başvuru sahibi dışında diğer tüm isteklilerin birim fiyatlarının idarenin yaklaşık maliyet birim fiyatlarının altında olduğu da görüldüğünden başvuru sahibinin şikayetinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Diğer taraftan başvuru sahibinin Teknik Şartnamenin “İş Tablolarında” ödeme şekil oranlarına ve hizmet işlerinin niteliğinde idarenin geçmiş yıllarda yapmış olduğu açma ve kapama işlerine göre hesap yapıldığı, formülasyonlardan kaynaklı olarak teklif edilen tutarın % 59’unun hakkedişlere yansımadığı, firma olarak bu iş kalemi için teklif ettikleri 4.860.000 TL’nin % 59’u düşüldüğünde teklif edilen birim fiyatla işin sonunda toplam hakkediş bedelinin 1.992.600 TL olacağı iddiasının incelenmesinde;

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

            …

            Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

            a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,      

            b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,                                             

            c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

            karar verilir...” hükmü,

 

          Anılan Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;

          “İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

           İstekli olabilecek : (Ek: 20/11/2008-5812/2 md.) İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,”olarak tanımlanmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde;

           “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

            a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

            ..

            hakkında başvuruda bulunabilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu ihalede başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı 30.10.2012 tarihinde EKAP üzerinden e-imza kullanılmak suretiyle indirilmiş ve 09.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye teklif verilmiş, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler nedeniyle yaklaşık maliyetin idarece yanlış hesaplandığına ilişkin 16.11.2012 tarihinde şikayet, idarenin 28.11.2012 tarihli şikayete cevabı üzerine 04.12.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca ihale dokümanına ancak istekli olabilecekler mevzuatta öngörülen süre içerisinde şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. Bahse konu ihalede başvuru sahibi ihale dokümanına yönelik süresinde şikayet başvurusunda bulunmadığı gibi mevcut dokümana göre ihaleye teklif verdiği görülmüştür. Bu itibarla, bahse konu iddiaya ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8 inci maddesinde idarenin yaklaşık maliyet tespitinde hangi yöntemleri kullanabileceği belirtilmiş olup yaklaşık maliyete ilişkin fiyat tespitinde kullanılabilecek yöntemlerden biriside “İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,” olarak sayılmıştır.

 

İdarenin 21.12.2012 tarih ve 3380 sayılı yazısında bahse konu iş kalemlerinin yaklaşık maliyetinin tespitinde idarenin 2012 yılında araç çalıştırılmasına ilişkin imzaladığı sözleşme fiyatlarından belirlendiği belirtilmiştir.

 

Birim fiyat teklif cetvelinin 8 inci kalemi “Panelvan minibüs çalıştırılması (sürücülü) (200 km.) (1 Adet)”, 9 uncu iş kalemi ise “Binek oto çalıştırılması (sürücülü) (100 km.) (3 Adet)” iş kalemidir.

 

Teknik Şartnamenin “Keşif Özeti - İş Kalemleri Listesi” listesi başlıklı C bölümünün 1.8 ve 1.9 uncu maddesinde bahse konu iş kalemleri;

 

“1 (bir) adet 2009 model veya üstü panelvan minibüs çalıştırılması” iş kalemi; “İş bu birim fiyat, aşağıdaki iş ve işlemleri kapsamaktadır:

BUSKİ sorumluluk alanı içerisinde yük ve yolcu taşımasına uygun sürücülü 1 (bir) adet panelvan minibüsün günde 9 saat ortalama 200 km. ayda 26 gün çalıştırılması için yakıt dahil tüm masrafları ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatı; Bu kalemde zikredilmiş olsun veya olmasın bu hizmet gerçekleşmesi için gereken her türlü işlemi kapsamaktadır.” olarak,

 

“3 (üç) adet 2009 model veya üstü binek araç çalıştırılması” iş kalemi; “İş bu birim fiyat, aşağıdaki iş ve işlemleri kapsamaktadır:

BUSKİ sorumluluk alanı içerisinde  personel  taşımasına uygun  sürücülü 3 (üç) adet Binek aracın günde 9 saat ortalama 100 km. ayda 26 gün çalıştırılması için yakıt dahil tüm masrafları ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatı; Bu kalemde zikredilmiş olsun veya olmasın bu hizmet gerçekleşmesi için gereken her türlü işlemi kapsamaktadır.” olarak tanımlanmıştır.

 

Söz konusu iş kalemine ilişkin düzenlemeye aynı zamanda İdari Şartnamenin 25 inci maddesinde aşağıdaki gibi yer verilmiştir.

“25.3.4.2. 1(bir) adet 2009 model veya üstü sürücülü panelvan minibüsün günde 9 saat ve 200 km. yol yapabilecek ayda 26 gün çalıştırılması ile ilgili tüm masrafları,

25.3.4.3. 3(üç) adet 2009 model veya üstü sürücülü binek otonun günde 9 saat ve 100 km. yol yapabilecek ayda 26 gün çalıştırılması ile ilgili tüm masrafları,”,

 

Teknik Şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı bölümünün “Sahada hizmet verecek araçlarla ilgili hususlar” başlıklı 1 inci maddesinin 1.1 nci alt maddesinde,

 

1.1. İşlerin yürütülmesi için 1 adet panelvan minibüs ,3 adet binek araç ile 30 adet motosiklet yüklenici tarafından kullanılacak olup, zorunlu mali trafik sigortası, periyodik bakımlar gibi yasal ve aracın teknik gerekliliğine ilişkin tüm masraflar ve akaryakıt masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

1.2. Yüklenici; servis/bakıma giden veya kaza yapan araçların yerine aynı özellikte 24 saat içerisinde başka araç verecektir. Araçlardan panelvan günlük ortalama 200 km, binek araçların her biri ortalama 100 km., motosikletlerin her biri ortalama 50 Km. yol kat edecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Söz konusu iş kalemlerinden “1 (bir) adet 2009 model veya üstü panelvan minibüs çalıştırılması”na ilişkin 8. iş kaleminin yaklaşık maliyette birim fiyatı 5.720 TL, “3 (üç) adet 2009 model veya üstü Binek araç çalıştırılması”na ilişkin 9. iş kaleminin yaklaşık maliyette birim fiyatı ise 7.215,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

İdarece yaklaşık maliyet hesaplamasında “1 (bir) adet 2009 model veya üstü panelvan minibüs çalıştırılması sürücülü (200 km)” iş kalemine ilişkin hazırlanan analizin,

 

ANALİZ 8

1 (Bir) Adet Panelvan Minibüs Çalıştırılması

TL

1 Adet

Günlük panelvan araç bedel=220,00 TL

220,00 x 26 gün=5.720,00 TL Aylık

5.720,00 TL

        1 Adet Panelvan Minibüs Çalıştırılması (Sürücülü) Yaklaşık Maliyeti

5.720,00 TL

 

İdarece yaklaşık maliyet hesaplamasında “3 (üç) adet 2009 model veya üstü binek araç çalıştırılmasına sürücülü (100 km)” iş kalemine ilişkin hazırlanan analizin,

 

ANALİZ 9

3 Adet Binek Oto Çalıştırılması (100 km)

TL

3 Adet

Günlük araç bedel=92,50 TL

92,50 x 26 gün=2.405,00 TL x 3 Adet araç=7.215,00 TL Aylık

7.215,00TL

        3 Adet Binek Oto Çalıştırılması Yaklaşık Maliyeti

7.215,00 TL

 

Şeklinde düzenlendiği görülmüştür. İdarece hazırlanan Yaklaşık Maliyet Tablosunda söz konusu maliyet kalemlerinin açıklamasında; “Bu iş kaleminde; araç ve her türlü masrafı ile yüklenici karı değerlendirilmiştir” denilmiştir.

 

Bahse konu iş kalemlerinde idarenin yaklaşık maliyetinin 2012 yılı araç çalıştırılmasına ilişkin imzaladığı sözleşme fiyatlarından belirlenmesi karşısında bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bununla birlikte şikayete konu birim fiyat teklif cetvelinin 8, 9 ve 10 uncu kalemlerine ilişkin olarak istekliler tarafından verilen tekliflere ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

 

No

İsteklinin Adı

5. Kalem

Borçlu abonelere ait su kapama ve borcunu ödeyenlerin su açma işlemleri. (15.000 Adet/Ay)(TL)

8. Kalem

Panelvan minibüs çalıştırılması (sürücülü) (200 km.) Birim Fiyatı

(Aylık) (TL )

9. Kalem

Binek oto çalıştırılması (sürücülü) (100 km.) (3Adet)Birim Fiyatı

 (Aylık)(TL)

10. Kalem

Sürücüsüz motorsiklet çalıştırılması (50 km.) (30Adet)Birim Fiyatı

(Aylık) (TL)

 

Yaklaşık maliyet

6,19

5.720,00

7.215,00

600,00

1

Beltur Ltd. Şti.

5,4322

5.190,00

7.977,00

9.000,00

2

Betaş Mobil A.Ş.

6,00

3.500,00

7.500,00

7.500,00

3

Pirizma Ltd. Şti.&Taş-Tem Ltd.Şti. İş Ort.

5,68

2.685,00

4.913,00

9.737,00

4

Yuvam A.Ş.

5,50

6.000,00

7.200,00

2.500,00

5

Pak Tem. Ltd.Şti.

5,9754

5.709,00

8.775,23

9.900,00

6

Alp Sosy. Hizm. Ltd. Şti.

18,00

6.000,00

13.500,00

12.000,00

 

            Bahse konu iş kalemlerinden 8 inci kalemde idarenin yaklaşık maliyetinin ihaleye teklif veren isteklilerin 4 ünün birim fiyat teklifinden daha yüksek olduğu, 9 uncu kalemde de 2 teklifinin idarenin yaklaşık maliyetinin altında olduğu, diğer 2 teklifin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte yaklaşık maliyete yakın olduğu da görülmüştür.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Birim fiyat teklif cetvelinin 10 uncu kalemi“Sürücüsüz motorsiklet çalıştırılması (50 km.) (30 Adet)” iş kalemidir.

 

Teknik Şartnamenin “Keşif Özeti - İş Kalemleri Listesi” listesi başlıklı C bölümünün 1.10 uncu maddesinde bahse konu iş kalemi,

“İş bu birim fiyat, aşağıdaki iş ve işlemleri kapsamaktadır:

Buski sorumluluk alanı içerisinde yüklenici personeli tarafından kullanılmak üzere 30 (otuz) adet motosikletin günde 9 saat ortalama 50 km. ayda 26 gün çalıştırılması için yakıt dahil tüm masrafları ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatı; Bu kalemde zikredilmiş olsun veya olmasın bu hizmet gerçekleşmesi için gereken her türlü işlemi kapsamaktadır” olarak tanımlanmıştır. İdari Şartnamenin 25.3.4.4 inci maddesinde de benzer düzenlemeler bulunmaktadır.

 

Söz konusu iş kaleminin yaklaşık maliyette birim fiyat 600,00 TL olarak belirlenmiştir. “Sürücüsüz motorsiklet çalıştırılması (50 km.) (30 Adet)” iş kalemine ilişkin hazırlanan analizin,

 

ANALİZ 10

30 Adet Sürücüsüz Morotsiklet Çalıştırılması (50 km)

TL

30 Adet

30 Adet Motorsiklet Aylık maliyeti=20.00 TLx30=600,00 TL

600,,00 TL

                    Günlük kapama-açma 15.000 adet/22 işgünü =682 adet

                    1 adet motorsiklet fiyatı 3.600 TL

                        Ortalama gidilen ve dönülen mesafe50 km

  

                        Motorsikletin amortismanı 15 yıl

                        1 Amortismanın yıllık maliyeti         3.600 TL/15 yıl=240,00 TL

                        1 Adet motorsikletin aylık maliyeti   240,00 TL/12 ay=20,00 TLx30=600 TL

 

        30 Adet Sürücüsüz Motorsikletin Çalıştırılması Yaklaşık Maliyeti

600,00 TL

 

Şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Bahse konu iş kaleminin birim fiyat tarifinde motorsikletleri kullanan personelin maliyeti birim fiyat tarifi içerisinde bulunmadığından, ayrıca bahse konu motorsikletleri yüklenicinin personeli kullanacağı belirtilmekle birlikte ihale konusu işte istihdam edilecek olan 191 personelden hangisi/hangilerileri tarafından motorsikletleri kullanılacağının belirtilmemesi karşısında söz konusu bahse konu personel maliyetinin ilgili iş kalemi içerisinde yer alacağı dikkate alındığında başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan bahse konu ihalenin İdari Şartnamesinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35 inci maddesinin 35.1 ‘inci alt maddesinde;

 

“35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.”düzenlemesi yer almakta olup, anılan Şartname maddesi uyarınca ihale komisyonunca değerlendirme yapılarak 27.11.2012 tarih ve 133 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibi isteklinin istenen belgelerinin tamam olduğu tespiti yapılmış, ihale en düşük teklifi sunan Beltur Turz. Taş. Otom. Gıda Ürün. Temz. Hizm. İlt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak da Betaş Mobil Market A.Ş. belirlenmiştir. Başvuru sahibine gönderilen 29.11.2012 tarih ve 12337 sayılı kesinleşen ihale kararında da bahse konu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli ile ikinci en avantajlı teklif sahibi bildirilmiş ve başvuru sahibine ilişkin olarak da “Teklifiniz değerlendirmeye alınmakla birlikte, teklifinizin ekonomik açıdan en avantajlı teklife göre yüksek olması nedeniyle uygun görülmemiştir” denilmiştir.

 

İdarece İdari Şartnamenin 35.1 inci maddesi hükmü uyarınca ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşıldığından idarece tesis edilen bahse konu işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul